Danmark

8. oktober 2008

Danmark er virkelig blevet bedraget – og de ledige maatte holde for


Hvad sagde samarbejdsorganisationen OECD om dansk økonomi ultimo 2006:

Når vi går til OECD, http://www.business.dk/article/20061129/okonomi/111291139/ læste vi 29. november 2006:

“Danmark styrer mod bunden” m.h.t. vækst. Organisationens analyse viser, at Danmarks økonomiske vækst i 2007 bliver 2,6 procent. I 2008 falder væksten lidt til 1,6 procent. Og derfra går det totalt galt.”

[…]

“Danmark luner sig stadig i et efterspørgselsdrevet opsving.”

[…]

“Danmarks økonomiske vækst vil om få år ryge ned under én procent og vi vil stå som den vestlige verdens absolut dårligst kørende økonomi, spår OECD …”

Og hvad blev virkeligheden til?

Vi kan ikke begribe, at Bent Betjent, Thor Pedersen og

Claus Hjort skreg op uafbrudt sammen med snart sagt

enhver erhvervsmand, der vistes på skærmen, om det

stik modsatte, (et selvgjort) OPSVING, netop i

årene 2007 og 2006.

Der er kun to muligheder:

1. De lyver 2. De er inkompetente

Münchhausens myter skulle have været læst op i TVA og Nyheder i stedet.

Andre steder, hos bl.a. Danske Bank, meldes 30. september 2008 om yderligere reducerede forventninger til væksten i Danmark, d.v.s. til 0,5 pct. i 2008 og 0,2 pct. i 2009.

0,5 pct. er sandelig mindre end 1,6 pct. og 0,2 pct. er mindre end 1 pct., må man sige. Så hvis 1 pct. er bunden, hvad er så 0,2 pct? Man kan sige, at det i hele 2007 og 2008 er gået den forkerte vej, før finanskrisen for alvor satte ind, og at det bliver dobbelt så slemt i 2009.

Medierne og øvrige ansvarlige berettede det modsatte under papir- og kreditmøllens regimente, der endte som jeg forudsagde.

Hvis du vil vide noget, læser du http://Danmark.Wordpress.com 

Budskabet til åbningsdebatten:

Det skriger til himlen og tilbage igen – og tro ikke andre af de såkaldte ‘professionelle’ politikere ville gøre det meget anderledes. Dermed være absolut ikke sagt, at det ikke nemt kunne gøres ganske meget bedre for alle, hvis indsigt og vilje havde været dertil. Der sker aldrig noget særligt efter et valg. Det fortsætter mest som hidtil. Det er netop det faktum, at politikernes job er blevet gjort til en profession efter sidste verdenskrig, der i særlig grad diskvalificerer dem, en profession, der eftertragtes af i bedste fald egocentrerede middelmådige.

Sonia

Om Funny Money


Bankerne er insolvente – d.v.s passivernes sum overstiger aktivernes sum

Banker udlåner en del af det deres indskydere har sat ind på deres checkkonti eller andre bankkonti. Problemet her bliver tydeligt, når det oplyses at bankerne både må stå inde for at tilbagebetale alle de indskudte midler, når du måtte ønske det efter den gældende aftale, men samtidig låner de pengene ud på samme tid. Selvfølgelig, jo større en andel banken udlåner af indskuddene desto større risiko løber banken i det korte løb, når indskyderne kan trække deres midler ud. Det som kontoen eller checkhæftet viser står på kontoen til indskyderens rådighed, men banken udlåner summen eller dele heraf også. Regeringen i landet garanterer rent faktisk for dette bedrag, men hvad består garantien i? Intet, fordi regeringen har kun reserver til dækning af en lille smule af bankernes manko.

 

Set på en anden måde: Når en person indsætter 1000 kr. og reservekravet der stilles fra regeringens side er 10%, så vil banken holde de 100 kr. men udlåne 900 kr. Disse 900 kr. vil antagelig ende i en anden bank. Nu sker det samme igen. 90 kr. holdes i reserve, men de 810 kr. udlånes igen.

Slutresultatet er at for hver indsatte 1000 kr. udlånes optil 99.000 kr.

Resultatet er at der skabes pengemidler ud af den blå luft. Det netop anførte eksempel er et illustrationseksempel, der er kørt helt ud i hampen, men princippet er gældende.

 

Det helt afgørende er, at pengemidler kun er midler til at lette byttehandelen med goder, der efterspørges, men pengemidler bliver ved det netop beskrevne fænomen en trussel mod ordentligt handelsamkvem.

 

Penge er lette at transportere – pengeoverførsler endnu nemmere – og de letter arbejdsdeling i det små og udover hele kloden, der skaber den velstand, som alle gerne vil have. I stedet for at medbringe varer og råstoffer kan der udlignes ved, at der betales med penge, når handel foregår. Penge i sig selv er jo blot papir, mønter, nu næsten kun digital-tal på en skærm eller blot en lind elektronstrøm, der former informationer af en særlig udløsende karakter.

 

Pengemidler mister deres værdi ved den trafik med at øge deres mængde ud af den blå luft, således at priserne på de virkelige varer stiger, og man så kan få mindre for de samme penge af nu ringere værdi. De falske anvisninger på (digitaltal om) værdier kaldes ’papirpenge’ og ’fiat-money’, og fordi de ikke er sunde eller rigtige penge kan de bedst lignes ved en veksel, der skal indfries med rigtige værdier. De kan godt bruges og tilsyneladende uden problemer, sålænge de modtagne værdier man får for de falske anvisninger svarer til det, der står på anvisningerne. Det går dog ikke i længden, den falske pengemængde får priserne på de efterspurgte varer til at stige.

 

Regeringerne gør det endnu værre:
Se, sådan er en rigtig fristelse for genvalgsivrige politikere ved magten. At love mere end man kan holde kaldes at gå bankerot. Regeringerne trykker også falske penge. Regeringerne er vældig interesserede i at bruge flere penge, end de kan få folk til at betale i skatter og afgifter. På den måde kan de indfri flere vælgerønsker og deres egne ambitioner og dermed lettere blive genvalgt og blive på den tilsyneladende magt.

 

Med John Maynard Keynes idekompleks udformedes alle økonomiske tekstbøger i efterkrigstiden således, at politikernes tjenerskab – embedsmændene – hoppede på ideen, om at man kan stimulere et lands økonomi ved at forøge pengemængden – f.eks. ved at holde højere offentlige udgifter, end der indkræves i skat. Man kan låne penge, trykke pengemidler og især øge denne trafik, når der ikke er udsigt til, at skatterne kan hæves mere i takt med politikernes uendelige behov for at opbruge værdier skabt af borgerne.

 

For at kunne styre retten til disse pengeanvisninger er det vigtigt for regeringerne at have en nationalbank, der låner midler ud til de private banker. På den måde behøver bankerne ikke holde så store reserver i forhold til indskuddene.

D.v.s. betalingsmiddelmængden eller retten til værdierne i et land styres i høj grad af bankfolk og politikere, mest bankfolk, medens produktionen og arbejdet med at frembringe og omsætte værdier klares af helt andre, hvoraf langt hovedparten intet aner om bedraget.

Jo mere regeringerne ønsker at låne desto mere må nationalbanken reducere reservekravet. Normalt sælger regeringen så statsobligationer – der for ihændehaveren er et rentebærende tilgodebevis.

Se, regeringen sælger normalt disse statsobligationer til nationalbanken, der betaler med egne, trykte midler. Statsobligationerne vil typisk efterfølgende søges afsat til borgere, der har ledig kasse at investere. Ved den sidste operation opsuges der så den købekraft eller de penge, der i stedet bruges af regeringen. Den forpligter sig ganskevist til at betale mere tilbage for at få obligationerne afsat, men her kan man fuldt berettiget spørge, hvorledes regeringen skulle blive i stand til at betale mere tilbage end den lånte hos borgerne.

 

Det kan regeringen selvfølgelig ikke. Kun ved at hæve skatterne yderligere, låne noget mere eller udhule værdierne i samfundet med inflation “kan den betale”. Hvordan skulle et postbud fra Vorbasse, der tilfædigvis sidder i en regering, være blevet i stand til at skabe sådanne omsætningsværdier, der er efterspurgt af borgerne i et land ved f.eks. at være udviklingsminister for ulandene?

 

Når betalingsmiddelmængden øges repræsenterer de udstedte pengemidler ikke øget velstand. Når de bruges, bliver goderne i samfundet omsat hurtigere, end de hidtil er blevet produceret og så reduceres varelagrene. Det var teoretikeren Keynes’ opfattelse, at knapheden på umiddelbart omsættelige goder så ville stimulere produktionen til stigning. Dette er selvfølgelig ingenlunde tilfældet. Virkeligheden fører til at priserne stiger, fordi dette netop typisk giver større fortjeneste end en øget produktion. Med denne overefterspørgsel efterspørges også flere udenlandske varer, så ubalancen i samhandelen forværres, fordi der så også importeres mere p.g.a. de falske penge.

 

Sonia

supplement: Medens vi venter på krakket (anno 2001)

‘Danmark styrer mod bunden’ af hovedstadens havn med baade vandstanden og paradoksalt nok ogsaa med vaeksten – hvad der er mest hold i i forhold til Amen i kirken bliver igen spaendende at se


Fra http://conniehedegaard.blogs.berlingske.dk/2008/07/09/nye-toner-fra-de-otte-tungeste/:

Den totale afsløring i dokumentarfilm her

“…Det kan godt være, at der kun er 50% eller måske kun 10% chance for at vandstanden stiger med 10 meter i Danmark inden for en menneskealder eller to..”

(Ingen henvisning til nogen behørig dokumentation – 10 pct., eller det kan godt ske at være 50 pct. Sådan kan man som ansvarlig minister ikke udtrykke sig!)

Den korte kun om økonomiens forcasts

Fra artiklen “Høje diger skal fremtidssikre København”:  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/10/07/222328.htm:

“København skal udvide kajanlæggene i byens havneområder i højden eller bygge diger og sluser for at sikre, at Gammel Strand, Nyhavn og mange andre havneområder i byen ikke bliver oversvømmet i fremtiden. Sådan lyder meldingen fra OECD, der i en ny rapport ser nærmere på Storkøbenhavns muligheder for at tilpasse sig en fremtid, hvor den gennemsnitlige vandstand i havet pga. global opvarmning vil stige med 25-50 centimeter i løbet af 100 år…”

10m eller 25 cm, der er lissom en forskel med en faktor 40, og det skal tilmed sammenholdes med forskellen mellem 10 pct og 50 pct. og en menneskealder eller to – Det er fuldstændig latterlige angivelser!). Den slags meldinger skal gives med behørig henvisning til en videnskabelig analyse, der foruden andet viser en sandsynlighedsfordeling for hele eller de meste af udfaldsrummet. 

For et par år siden læste vi på TTV, at Amager og Lolland og Falster kan forventes at forsvinde.

 

Fra http://fi.dk/site/forsk-2015/samfundsudfordringer/horisontscanning/natur/stigende-vandstand

“Stigende vandstande, kraftigere storme og mere nedbør vil forstærke kysterosionen samt hyppigheden af oversvømmelser og vil lægge en belastning på kloaksystemer og havnefaciliteter. I videnskabelige kredse diskuteres det, hvor meget vandstanden vil stige snarere om at den vil stige. Der er enighed i Internovermental Panel on Climate Change (IPCC) om, at med en global opvarmning på 1 til 4 grader C., så vil der som minimum forekomme delvis afsmeltning af isdækket på Grønland og muligvis også isdækket på det vestlige Antarktis over en tidsperiode, der strækker fra århundreder til årtusinder…”

(‘Det diskuteres’, men er en sådan diskussion overhovedet meningsfyldt i andet end en verdslig religiøs sammenhæng af hjernespin? Hvor er den behørige dokumentation, hvor er kendsgeringerne, som deres påstande skal hvile på for at kunne være holdbare?)

De sidste 150 år er temperaturen steget med en 1/2 grad Celcius

——————————————————–

Lad os nu se på det, som måtte fremkalde disse issmeltninger – inden vi får en isvinter:

 

Industriproduktionen falder overalt i den vestlige verden

Resten i Danmark:

Fra 2002 til 2003 faldt antallet af aktive firmaer med knap 6.000 fra 281.653 til 275.712 og antallet af fuldtidsansatte fra 2.188.397 til 2.168.346 i følge Danmarks Statistik (DS):http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=37.

I 2003 og 2004 startede reelt 30.084 og 30.117 nye firmaer, men i de samme år ophørte henholdsvis 31.905 og 32.982. D.v.s. 1.821 færre i 2003 og 2.865 færre i 2004.  (samme kilde, samme link som ovenfor)

Antallet af beskæftigede faldt fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2004 (statistikken er desværre tidsmæssigt langt bagefter virkeligheden) fra 2.185.000 til 2.131,300, d.v.s. et fald på knap 35.000. (samme link)

Antallet af konkurserklæringer i perioden maj til september steg fra 2006 til 2007 med 34 pct. fra 676 til 907 (samme link).

Fra 2006 til 2007 er antallet af tvangsauktioner i de første 9 måneder steget med 8,2 pct. i følge DS. (samme link)

 

Hvad siger samarbejdsorganisationen OECD, der også eskallerer i CO2 og vandstande udover økonomien:

Når vi går til OECD, http://www.business.dk/article/20061129/okonomi/111291139/ læste vi 29. november 2006

“Danmark styrer mod bunden” m.h.t. vækst. Organisationens analyse viser, at Danmarks økonomiske vækst i 2007 bliver 2,6 procent. I 2008 falder væksten lidt til 1,6 procent. Og derfra går det totalt galt.”

[…]

“Danmark luner sig stadig i et efterspørgselsdrevet opsving.”

“Danmarks økonomiske vækst vil om få år ryge ned under én procent og vi vil stå som den vestlige verdens absolut dårligst kørende økonomi, spår OECD …”

 

Vi kan ikke begribe, at Bent Betjent, Thor Pedersen og Claus Hjort skreg op sammen med enhver erhvervsmand, der vistes på skærmen, om det stik modsatte uafbrudt, netop i både 2007 og 2006.

 

Andre steder, hos bl.a. Danske Bank, meldes 30. september 2008 om yderligere reducerede forventninger til væksten i Danmark, d.v.s. til 0,5 pct. i 2008 og 0,2 pct. i 2009. 

 

Ja, 0,2 pct er da mindre end 1 pct., må man sige. Så hvis 1 pct. er bunden, hvad er så 0,2 pct? Man kan sige at det i hele 2007 og 2008 er gået den forkerte vej, før finanskrisen for alvor satte ind. Medierne og øvrige ansvarlige berettede det modsatte. Det tror jeg læseren husker udmærket.

 

Hvis du vide noget – ikke ‘vide mere’ for det har JP monopol på:

 

Verdenshavenes koldere temperaturer forvirrer 

Globalopvarmningssvindelen

Indoktrineringen kører for fuld gas i skolerne

Dansk forsker beviser at klodens temperatur faktisk ikke måles entydigt

Til den kvikke, der kan se komikken

Lille forsigtig halv indrømmelse på DR2TV

 

Sonia

PS: CO2 er også udåndingsluft, og rumopvarmningen skulle ikke mindst have drastiske CO2-følger i hvert fald i det ideologiske. Det skal man tænke på og ikke flytte folk så meget fra Afrika og Mellemøsten, hvor de klarer sig mestendels uden rumopvarmning. Hvem har retten og hvem har pligten i den forbindelse her kunne man godt fundere lidt over. Klodevipperiet kommer så ekstra til. Der i øvrigt belæg for det hos FN.