Danmark

30. august 2008

Troubadur Kim Larsens Genistreg

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 23:10

Troubadur Kim Larsens initiativ med at male banegårdenes reklametavler til, er, når man ikke totalt misforstår budskabet, simpelthen en genistreg:

 

Gesundheit macht frei Hold dig på måtten

Tillykke med rygeforbudet!

 
http://uk.youtube.com/watch?v=rZIyISolweo

Nyt band med indspilninger

Regimet, som vi har over os, kører efter princippet:

Gør hvad jeg siger, men gør ikke, hvad jeg gør.

Det, som styrets ledende i en årrække infamt har anklaget dets centrale modstandere for, er lige netop hvad disse frelste selv rendyrket repræsenterer med deres ensporede og grænseløse politiske korrekthed og magtsyge.

Havde Kim Larsen ikke netop villet sætte toneangiverne hen, hvor de hører til, havde han skrevet noget andet til de, der kan læse. Det er selvoptagede selvfølere eller systemets simple dhimmier, der vil misforstå den klare satiriske hilsen til Establishmentet, dets lakajer, klakører og slatne undersåtter, som finder sig i alt… jeg understreger ALT!

Fes den ind på lystavlen – Lad os få noget klassekamp, tiden er kendetegnet ved form uden indhold, så det er tiden, som vi heller ikke ved hvad er, men vi kender dens børn.

 

J. E. Vig, 31. august 2008

Dugfrisk opgoerelse: Antal fremmede indvandrere (netto) og nettotilvaeksten s.f.a af de naturaliseredes foedsler i perioden 1. januar 1979- 17. juni 2008


 

Indvandringen og børnefødsler i perioden 1. januar 1979 til 1. juli 2008

Antal udenlandske statsborgere pr. 1. juli 2008 i alt

 

303.522

+ Antal naturaliserede udenl. statsb. indtil 16. juni 2008

200.446

 heraf:

Antal fremmede udenlandske statsborgere

+199.341

Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb.

 

170.252

+ Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb. plus

 

 

alternativ tilvækst s.f.a. fødsler blandt naturaliserede

 

 

fremmede efter de respektive naturalisationer:

A  5 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+629.536

B  4 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+595.519

eller C  3 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+566.438

Alternative antal fremmede i Danmark pr. 1. juli 2008:

 

A

                                               =       828.877                        

B

=794.860

eller C

=765.779

Ny mellemlang prognose til 2020 med i udgangspunkt i tabellens antal, her i kort uddrag:

Alternativ fremskrivning af antal ikke-vestlige fra Information om Danmark:

Antal ikke-vestlige pr. 1. juli 2008  1)

Årlig netto indvandring 2)

Årlig nettotilvækst-rate fra fødsler i pct.

Antal ikke-vestlige år 2020

766.000

13.000

3

1.277.000

795.000

13.000

4

1.468.000

829.000

13.000

5

1.796.000

J. E. Vig, cand. oecon., 22. september 2008

Fremmede defineres som individer, der stammer fra lande/områder uden for Vesteuropa, Israel, Nordamerika, Japan, Australien og New Zealand. 

Kilden til udenlandske statsborgere er ligesom kilden til antal tildelte statsborgerskaber Danmarks Statistiks Databanker: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 ,

hvortil enhver kan få adgang ved gratis tilmelding.

Det skal anføres at børnene, som de 3.927 fik tildelt dansk statsborgerskab sammen med indtil 17. juni i 2008, ikke er medregnet, idet de først vil figurere i DS’s årsopgørelse pr. 1. januar 2009, der offentliggøres omkring 14. februar 2009. Desuden er andelen af fremmede blandt disse 3.927 beregnet, som andelen har været de senere år blandt de naturaliserede, ca. 90 pct.

Estimationen af antal fødte børn blandt de naturaliserede fremmede er foretaget ved en variabel annuitet, der er fuldt ud valid ved sådanne kortere åremål.

2006-totalopgørelsen (her vises flere deltaljer i den anvendte metode bag tallene i tabellen ovenfor)

Prognosen der også viser enden på fremtiden

Det kan oplyses, at Folketinget med regeringen siden 2001 har tildelt mere end 35 pct. af samtlige tildelte danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2008. Dette fører til at indtrykket nemt kunne blive, at indvandringen var blevet mindsket eller vendt til nettoudvandring. Antallet af danskere og danske statsborgere, der i opgørelsen tælles sammen, uden der kan ses forskel på de to forskellige kategorier, kommer nemlig herved til at udgøre en alt for stor andel af befolkningen. Og tilsvarende bliver de fremmedes andel så meget mindre. Og læses fremmedandelen at være blevet mindre, er den meget besnærende konklusion, at de fremmede nok er begyndt at udvandre igen. Men det stemmer ikke, tværtimod, de vælter ind i landet med ny styrke. 

Indvandringen er netop blevet øget med acceleret styrke de sidste tre år, men fordi antallet af tildelte statsborgerskaber oversteg antallet af fremmede, der rejste ind i landet de pågældende år, viste de simple og ufuldstændige indvandringsoversigter, der bare tæller statsborgere eller endnu værre ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, at indvandrerstrømmen gik den modsatte vej. Ét eksempel fra 2005.

Detaljer om de anførte mere end 35 pct. af samtlige tildelte statsborgerskaber: klik her

Giv dine kontakter besked om den dugfriske fremmedopgørelse

Indvandringens nyere historie

Jeg anslog det samlede antal til at være 750.000 fremmede pr. medio 2008 fornylig (sidst i indlægget). Dette var ingen overdrivelse.

En mere verbal og pædagogisk redegørelse for, hvorfor der er mange flere her, end du informeres om.

Den officielle opgørelse viser : 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008. Heri er adskillige stammende fra Østeuropa ikke medregnet, og de naturaliserede ikke-vestliges efterkommere omfatter kun 1. generation.

Sonia

Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE


Det skulle du ikke vide : Alternative opgørelser uden adgang for offentligheden:

Det Morgenavisen Jyllands-Posten skrev 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742 hænger fint sammen med det den skrev den 22. august 2008, og det er nemt at tolke:

Årsagen til, at 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 med fortsat indvandring bliver til 330.700 ikke-vestlige i år 2040 i den officielle befolkningsprognose er ganske enkelt, at indvandrerne og deres børn kaldes danskere, og en hel del østlige kaldes vestlige, både blandt de 347.250 og endnu flere og til stadighed flere og flere i prognosepunkterne fremover, f.eks. i år 2040 med 330.700 ikke-vestlige.

Nu speedes tilstrømningen yderligere op, så landet overtages en del hurtigere. Det er derfor, at indvandrerne hurtigere skal forvandles til danskere.

Med den nylige ”geniale opdagelse”, ”at de ikke-vestlige nu pludselig ses på papiret at få meget færre børn” – ”de fødes jo simpelthen af danskere” -, end hidtil antaget, skal de 330.700 i 2040 eventuelt reduceres yderligere.

Sidste år fødte de ikke-vestlige officielt 2,5 barn i gennemsnit, i år officielt knap 2 børn i gennemsnit i følge Danmarks Statistik. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten 22. august 2008.

Den tragikomiske farce nået klimaks:

“Jo flere der kommer ind, desto færre er her”. “Jo flere og længere de er her desto flere børn “føder de for danskerne” ” – de fødende er nemlig de ikke-vestliges tredjegeneration.

……………………………………………………………………………..

”Samme Morgenavisen Jyllands-Posten oplyste kort i 2004 – jf. linket ovenfor (du skal betale for at læsen den nu) –, at der findes en anden prognose, om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden.

 

Denne prognose er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos ’det uafhængige’ analyseinstitut DREAM under bl.a. Finansministeriet og Erhvervsministeriet.”

Denne prognose går ud fra, at 3. generationsindvandrere altså efterkommere af efterkommere eller de oprindelige indvandreres børnebørn vedbliver at have betegnelsen efterkommere – ikke betegnelsen danskere.

Vel at mærke, havde man heller ikke i denne alternative prognose taget højde for, at netop adskillige 3.-generationsindvandrere indtil 2004 allerede var blevet lagt i kategorien ’danskere’  eller kategorien ‘danske statsborgere’ og ikke i kategorierne ‘indvandrere’ eller ‘efterkommere’ i tælleapparatet både før og efter 1991. Begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ indførtes i 1991. Man korrigerer således kun for fejlene fremover, ikke for fejlene bagud fra 2004 til 1979.

Den alternativ prognose, som end ikke medtager andet end cirka halvdelen af delpopulationen i udgangspunktet, var alligevel for meget for fagfolkene, og afgjort ikke noget de ”yndede at få frem i offentligheden”, meldte Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. maj 2004 (linket her har naturligvis måttet slette). Derfor får du heller ikke i dag direkte adgang til artiklen fra 30. maj 2004. Bevæggrundene kan afgjort være flere. Den alternative prognose var efter det vi læste i Morgenavisen Jyllands-Posten til internt brug i ‘organerne’, hvis ansvarlige tilsyneladende godt ved, at det er helt gal fat med tællebegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der som nævnt indfødtes til erstatning for udenlandske og danske statsborgere samt naturaliserede og deres børn i 1991.

Der var tilmed en demografisk professor Hans Oluf Hansen, der utvetydigt hævdede den 20. august 2005 i Berlingske Tidende, at den nuværende befolkningsmodel, som antallene opgøres efter, ikke kan bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark med. Denne afsløring kom ganske vist med 14 års forsinkelse.

Men korrektionen bagud i tid – som allerede nævnt – af status forud for projektionen/prognoseudviklingen er altså end ikke foretaget i den alternative prognose, hvis resultater vi så alligevel absolut ikke må få kendskab til.

’Løgn over løgn’, kan farcens titel kun være.

……………………………………………………………………..

Anbefal denne fil til dine kontakter – det haster!

Og nu til sandheden:

En egentlig retvisende korrektion af den officielle befolkningsopgørelse og ditto prognose er kun foretaget af Information om Danmark på: http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html (korrektion tilbage til 1979, som kilderne hos Danmarks Statistik gav os mulighed for) og med en ærlig prognose med følgende resultater:

  • Der er mindst 750.000 ikke-vestlige Danmark i 2008 (694.088 plus nettoindvandringen i 2006, 2007 og 2008 plus levendefødte minus døde i gruppen).  Dugfrisk opgørelse af antallet af fremmede i Danmark viser 766.000-829.000 pr. 1. juli 2008 ved en egentlig annuitets-estimation af de naturaliseredes fødsler. Det kvalificerede slag på tasken 750.000 var tæt på.
  • Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som i 2003.
  • Allerseneste prognose af 22. september 2008 viser dog mellem 2035 og 2047, som det tidsrum hvori danskerne kommer i mindretal i Danmark.

Hjælpefiler :

HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM

Kvadraterne med røde og hvide boller illustrerer bedraget

 

Øvrig dokumentation og supplement:

Den ærlige prognose i grafik og tabeller:

IoD’s befolkningsprognose 2003 i tabeller og grafik

Kamoufleret befolkning:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/25/camoufleret-befolkningsudskiftning/

Skidt når bladene taler over sig:

https://danmark.wordpress.com/2007/06/19/det-er-skidt-naar-bladene-taler-over-sig/

Vi skulle ikke vide det er en befolkningsudskiftning de har gang i

https://danmark.wordpress.com/2008/09/01/vi-skal-ikke-vide-det-er-en-befolkningsudskiftning-de-har-gang-i/

Det er karakteristisk, at i intet vestligt land foretages en korrekt officiel opgørelse af befolkningen fordelt på individernes oprindelse, og i intet vestligt land fortæller befolkningsprognoserne andet end:

Jo flere der kommer ind, desto færre er der…og stambefolkningerne er tilmed lige glade.

Tommelfingerregel i disse år: Ethvert officielt ikke-vestligt immigrantantal i en nation eller en storby skal cirka fordobles for, at du får de naturaliserede og deres børn inkluderet i antallet.

Når vi ikke kan kvantificere problemstillingen, kan vi ikke tage reel stilling. Dette sker naturligvis på kold beregning.

Indvandringens nyere historie

…………………………………………………………..

Bertold Brecht (figuren ’Herbert Schmidt’ i ’Matador’) var meget optaget af Trozkys revolutionsmodel, som i dag praktiseres i den vestlige verden.

Bertold Brecht udtaler bl.a.:

When ideology and reality does not match

“…Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?”

(Bertold Brecht)

J. E. Vig, cand. oecon., 31. august 2008

At least one character of the time we live in: Do what I say, but don’t do what I do