Danmark

27. august 2008

HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM?


Hvorfor er her mange flere end de informerer os om?

Når du ser, at der i Danmark var 347.250 ikke-vestlige pr. 1. Juli 2008, jf. http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR339.pdf er dette ingenlunde det korrekte antal ikke-vestlige med fast ophold i Danmark.

Til de 347.250 skal med vor opdeling af vestlige og ikke-vestlige lægges en hel del fra Østeuropa. Vi har valgt fremmede eller ikke-vestlige: fra lande uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien, New Zealand. Vi kan ikke ret sikkert angive, hvor mange af disse immigranter, der er muslimer. Vi kan se, at omkring 90 pct. af de, der opnår dansk statsborgerskab, optræder med et muslimsk klingende navn – her er heller ingen absolut sikkerhed. Og vi kan se, at omkring 75 pct. af de indvandrende stammer fra muslimsk domineret land/område.

“Vi kan altså ikke få alle musikstykker ud af klaveret eller få alt at se på scenen, som vi skulle – vi arbejder trods alt uden at scenetæppet er trukket fra” (oplysninger, som vi kan gøre brug af, skal være registreret og offentliggjort) – men det betyder ikke, at vi ikke kan korrigere de offentligjorte informationer til noget meget mere realistisk.
Vi kan ikke sige, hvor mange fødte og døde fordelt på danskere og fremmede, det f.eks. er blevet til i perioden 1983-2008. Vi kan sige, at der har været ca. 33% for få fødsler til, at den danske befolkning har kunnet holde sig stabil, fordi antal fødte børn blandt danske kvinder var 1,377 i 1983 (jf. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 33), og der skal mere end 2 børn til pr. kvinde i gennemsnit til for at holde en stabil befolkning. Fertiliteten forudsætter vi bestemt af kulturen og mere drastiske indslag som fri abort, højere alder for de førstegangsfødende, p-piller og kvindernes erhvervsfrekvens. Disse ting forudsætter vi har været uændrede i perioden 1983-2008.

Når indvandringens acceleration skjules – 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 end året umiddelbart før, jf. links i kolofonen til højre – og kan skjules bevidst af de ledende, skyldes det, at vort befolkningssystem er blevet ødelagt med de uvidenskabelige begreber ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ indført i 1991 – det kan der ikke redegøres kortfattet for, men det er altsammen gennemgået i alle deltaljer på http://Danmark.wordpress.com eller på www.lilliput-information.com, hvor alt kan hentes via søgemaskinerne.

Vi er henvist til at bruge statsborgerskabsopgørelsen fra Danmarks Statistik, som fortsat offentliggøres. Den skal bruges som en statusopgørelse hvert år pr. 1. januar : Hvor mange er her af hver nationalitet…. men derefter skal der tillægges det antal, der i det forløbne år har opnået dansk statsborgerskab. Forskellen fra status året før udført på samme måde, viser så tilvæksten land for land blandt de, der opholder sig i Danmark.

Hver årsopgørelse skal således korrigeres for de tildelte statsborgerskaber – og det har vi gjort i vel 16 år nu -, ellers kan det gå, som det er sket i adskillige år siden 2001, at når det tildelte antal statsborgerskaber overstiger indstrømningen udefra, så ser det ud som de rejser hjem…selvom de fortsat strømmer ind i landet.

Tallet 347.259 jf. ovenfor skal altså tillægges det antal naturaliserede efter tidligere statsborgerskab og efter hvor lang tid de har opholdt sig her, d.v.s. de enkelte år med indvandring og naturalisationer i hele perioden 1979-2008 for 230 nationer. Derudover skal de naturliseredes børn efter tildelingen af statsborgerskabet tillægges, fordi de i dag offcielt medregnes som danskere. Resultatet vil give en estimation på mindst 750.000 i 2008, altså mere end det dobbelte af det officielle antal 347.250.

Det viste sig så at være mindst 766.000 fremmede pr. 1. juli 2008.

Smart kamouflage!

Giv dine kontakter besked

 

Et lille krydscheck:

x: andelen af de fødende, som er ikke-vestlige

Hvis vi antager at ikke-vestlige føder 3,5 barn pr. kvinde, og danskerne fortsat føder 1,377 barn pr. kvinde og øvrige vestlige her i landet føder cirka som danskerne, samt at den samlede fertilitet enten er som DS oplyste om 2003, 1,76 eller som DS oplyste i august 2008, 1,85 fås følgende:

3,5*x + 1,377*(1-x) = 1,76, så bliver x=18%. Nu har ikke-vestlige relativt noget større andel kvinder i de fødende aldre, netop p.g.a. af de højere fødselstal, så ikke-vestliges andel af de fødende er lidt større end de ikke-vestlige generelle andel i Danmark.

1,85 i stedet for 1,76 giver x=22,3%, når x findes af ligningen, der udtrykker det vejede gennemsnit af ikke-vestliges og vestliges fertilitet med den samlede fertilitet på højre side af lighedstegnet.

 

Ebbe Vig forudsagde, at netop den beskrevne kamuflagemetode ville blive taget i brug. Han forudsagde dette i december 1989: http://lilliput-information.com/frdk02.htm. Vi har følgende lille skitse, der illustrerer problemet med naturalisationer, der umærkeligt forvandler befolkningen, når vi forsøger at genfinde den på papirerne fra Danmarks Statistik: http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html. Den samme korrektion skal til for at prognosticere. De officielle prognoser henregner alle senere generationer af indvandrernes børn end den første til gruppen af danskere. På den måde bliver der færre og færre fremmede i DK, efterhånden som flere og flere kommer ind i landet, og tiden går, og de vil efterhånden næsten alle tilhører senere generationer end den første efter de oprindelige indvandrere, også selvom, der altså kommer flere ind. Det er en befolkningsudskiftning der er gang i.

Dette er årsagen til, at 347.259 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 bliver til de officielle 330.700 ikke-vestlige i år 2040 (de officielle 330.700 blev siden hen rettet til 520.200, fordi JP-journalist netop havde glemt første generation af efterkommere). Antallet er dog fortsat alt, alt for lille. 

Den accepterer vi ikke. Når den nødvendige korrektion foretages år for år siden 1979, og vi netop husker, at de naturaliserede også får børn, efter de har opnået statsborgerskabet, så kan vi cirka-korrigere det officielle antal på det sikrest mulige grundlag. Vi er og har været yderst forsigtige, og holder os naturligvis til sandheden: Denne korrektion er senest sket pr. 1. januar 2006 på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Det samlede fremtidsperspektiv for Danmark, som vi har kendt det, er forholdsvis kort: Den ærlige befolkningsprognose er fra 2001 og 2003, og den skal ikke korrigeres endnu.

En hemmeligholdt prognose

Dugfrisk opgørelse af antallet af fremmede

Indvandringens nyere historie
…………………………..

Det korteste formulering om styret vi lever under: Gør som jeg siger, men gør ikke som jeg gør.

Sonia

Der findes faa faellestraek: terrorister


Fra: http://www.jv.dk/artikel/484082

Der findes ikke typiske terrorister

Af Ritzau
“Britiske terrorister er meget forskellige, og der findes ikke mange lighedstræk, viser efterretningsrapport
Det er ikke muligt at fastslå, hvordan en typisk britisk ekstremist tager sig ud, hedder det i en ny rapport fra landets interne efterretningstjeneste MI5, som avisen The Guardian offentliggør delvis torsdag.

Avisen henviser til et internt researchdokument i MI5, hvori det hedder, at hundredvis af kendte og formodede ekstremister “udgør en meget forskellig blanding af individer, der hverken passer ind i noget enkelt demografisk mønster, eller har fulgt en typisk udvikling frem til voldelige ekstremisme”…”

Fra http://www.jv.dk/artikel/486782

Skandinavisk forbindelse til terrortrusler

Af Ritzau
“En britisk antiterrorenhed er rejst til Finland for at efterforske tre mænds påståede trusler om terror mod britiske interesser. Mistanke om dansk forbindelse.
Muligvis er der en skandinavisk forbindelse til trusler på internettet om at dræbe den britiske premierminister Gordon Brown og hans forgænger Tony Blair.

Efter anholdelserne af tre unge mænd i Manchester forleden er britiske efterforskere rejst til Skandinavien for at undersøge sagen nærmere, rapporterer britiske medier…”

————————–
Grundlæggende fejlagtig udtryksform, der måske netop slører ét fællestræk: Britisk er ikke britisk, og dansk er ikke dansk, når omtalen falder på terrorister.

Sonia