Danmark

13. juli 2008

Type-eksempel paa kulturudviklingen i Danmark


Hejredalskollegiet klods op af Gellerup-Ghettoen i Århus har i flere år været hærget af tyveriet, indbrud, hærværk og vold.

Der hvor de danske studerende i ro og stabilitet skulle bo, medens de gennemfører en videregående uddannelse, står nu mestendels hele underetagen tom.

Det foreslås nu at kollegiet omdannes til en såkaldt højskole.

For god ordens skyld skal det lige nævnes, at de såkaldte højskoler netop er, hvor man de senere år har forsøgt at indplacere/opbevare de fremmede ungdomselementer, der hverken er egnede til det danske arbejdsmarked eller til de danske uddannelser. Herved slipper man også bekvemt uden om problemerne i jobcentrene, så de fremmede klienter fortsat kan oppebære pengeoverførslerne fra det offentlige.

Det ligger lige for at kalde projektet et erobringsprojekt med ihærdige danskere hjælpere.

Sonia

Norsk Kommentar Til Planlaegning Af Terror i Danmark


På Aftenpostens debatblog læser vi:

“Jo, danskerne har vært naive og selv om Søvndal vil “smide dem ad helvede ut”, så innrømmes det etterhvert at man ikke trodde at det ville bli slik en utvikling.
Først i 2003 fikk danskerne en lov mot kjønnslemlestelse, 8 år etter Norge og hva skyldes slikt om ikke naivistisk tro på at slikt ikke forekom i det dejlige Danmark?
Danskerne har over år, hatt mer terror på sin jord enn Norge, flere knivoverfall begått av de fremmede, flere planlagte isme-pregede anslagsplaner og mulig det skyldes en liberal holdning til frihetstanken, men friheten gir seg ikke selv, den må kringsettes og voktes med Argusøyne.

Jeg benevnte tilstandene i Danmarks hvor en trojansk hest er sluppet inn og de fleste forstår analogien, også de som har fått en slik inn på sin computer!
Trold er nordiske, og jeg etterlyser saksbegrunnelse om det er de som er sluppet løs?”

—————————————————

Realiteterne er:

Der er absolut ingen grund til at starte en vild debat om, hvem der har flest terrorister i landet og hvilket folk, der mest er skyld heri.

Det er så super-naivt, at det skriger til himlen. Befolkningerne i Norge, Sverige og Danmark er aldrig blevet spurgt, om de ville have masseindvandringen sat igang fra 1983 (i Danmark), eller om de ville have masseindvandringen til at fortsætte. Toppen lod masseindvandringen fortsætte endog med øget styrke gennem 25 år.

2005, 2006 og 2007 steg tilstrømningshastigheden til Danmark:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

15. februar 2007: Tilstrømningshastigheden af fremmede øgedes med 14 pct. i 2006: http://www.lilliput-information.com/status06.html

9. februar 2008: Tilstrømningshastigheden steg yderligere 19,3 pct. i 2007: https://danmark.wordpress.com/2008/02/08/indvandringshastigheden-i-2007-er-opgjort/

Kun toppen i Danmark er blevet advaret grundigt og behørigt gennem hele perioden af kvalificerede og indsigtsfulde tidligere embedsmænd og videnskabsmænd (M/K), men masseindvandring skulle bare fortsætte, endog med øget hastighed, efter vi fik en anden regering i 2001.

Udviklingen i Danmark er blot 8-10 år forud for den tilsvarende i Norge (både antalsmæssigt og formentlig også hvad angår modstandskraftens opbygning).
Vi der var forpligtede til at følge tingene nøje, fordi vi kunne, har orienteret og noteret os adskilligt om forholdene i Norge siden slutningen af 1980-erne, og vi har skabt nordiske netværker, der naturligvis især arbejder nationalt.
Bare rolig, det skal nok gå galt i Norge, der følger Danmark. I Sverige sandsynligvis allerførst efter Holland: Herom skal vi ikke skændes, men i stedet skal alle nordboer søge mod modstandsorganisationerne og gøre det nødvendige i de respektive lande, så vi også sikrer at vi står sammen:

Den 27. februar 2007 kunne vi skrive om ny rekord i tilstrømningen for andet år i træk i Norge og for tredje år i træk i Sverige:
https://danmark.wordpress.com/2007/02/27/sverige-danmark-og-norge-rendes-over-ende-i-denne-orden/

Vi har måske prøvet det meste i modsætning til de, der skriger mest op nu det bliver for sent.

Europa bliver formørket

Sonia

5. juli 2008

Den Verdslig Religioese Saakaldte Videnskab I Ny Rekord


Nu er fladskærme pludselig det store dyr i åbenbaringen.

Fladskærme indeholder nitrogentriflourid, og den skulle i følge en såkaldt anerkendt men unavngiven forsker påvirke globalopvarmningen meget mere end CO2.

Og så kommer den:
“Set over en 100 år har nitrogentriflourid 17.200 gange større effekt på den globale opvarmning end CO2”, kan vi læse DRTTV nr. 158.

Det er noget, der vil noget, må man vel sige.


Vi er som sædvanlig lidt i vildrede:

  1. Om det er 100 år, 2 år eller nogle uger kan være det samme, såfremt vi forudsætter en konstant effekt pr. tidsenhed fra dels nitrogentriflouriden dels den menneskeskabte CO2 – som vi må gå ud fra, der her er tale om. Det accelererende element for såvidt angår effekten af nitrogentriflouriden isoleret eller sammenlignet med effekten fra CO2, der kunne tænkes at øge effekten herfra ujævnt over tiden skal vi nok kende mere til, end der oplyses.
  2. Se, 17.200 gange, det er utroligt meget – svarende cirka til forskellen på indholdet af din vandflaske og så mængden af vand i svømmepoolen. Skal vi opfatte faren som overhængende eller allerede på uopretteligt katastrofe-niveau, eller skal vi tværtimod opfatte CO2-effekten som helt uden betydning, det er så et spørgsmål, der ligger lige for.
  3. Vi glæder os meget til at følge tema-aftenen på DRTV om nitrogentriflourid i fladskærme. Den må arrangeres aldeles straks, hvis ikke vi lige så godt kan sætte landet/kloden i undtagelsestilstand øjeblikkeligt.

Sonia

4. juli 2008

Afskaffelse af indkomstskatten er ingenlunde urealistisk


Den personlige indkomstskat

Har gennem tiderne været sat til at løse alt for mange opgaver – især for politikerne med den skjulte skat via inflation. De af opgaverne, der ikke direkte var skadelige, var så mange og så forskellige, at den personlig indkomstskat slet ikke var instrumentet, der var brugbart.

En personlig indkomstskat med progression – d.v.s. stigende skattesats ved højere indkomst er én af opgaverne, der er blevet markedsført helt forrykt. Der har altid været tilsvarende progressive stigende skattefradrag for de højere indkomster, med det resultat at progressionen man hævdede at køre med alligevel ikke var gældende i virkeligheden. Ville man have lavet progression, kunne man have givet finansierede tilskud på ufravigelige tildelingskriterier i stedet.

Man har hævdet at den progressive indkomstskatteskala tjente fordelingsmæssige hensyn. Det er ikke sandt, som vi netop har redegjort for. Så har de henvist til indkomstskatten som et konjunkturregulerende instrument. Det sidste er det rene vrøvl, fordi de såkaldte konjunkturer fremkaldes af de samme politikere, som efterfølgende hæver indkomstskatten eller måske sænker den lidt, når konjunkturen vender nedaf. Vi har lige netop set en konjunktur med fordobling af boligejernes formue på blot fem år. Bemærk, hvorledes det løb ud i sandet, som alt andet kunstigt og efterfølgende gør det hele meget værre.

En personlig indkomstskat er skat direkte på arbejdsindtægter, og det medfører at indkomstskatten begrænser efterspørgslen efter mere arbejde og virker voldsomt opildnende på initiativerne til at flytte virksomheder til landet. Desuden, globaliseringen tilskynder i øvrigt til at flytte indkomsterne til lande med lav indkomst- og selskabsskat – det er netop hvad der sker og skete i Irland, da indkomstskatten nedsattes ganske betydeligt. Den irske skattesats nedsattes fra 53% i 1986 til dens nuværende 35%. Det har ført til en stadigt voksende opgang i velstanden med i gennemsnit 5,6 % i gennemsnit pr. år i de sidste to tiår, medens antallet af jobs er steget med mere end 50%. På knap 18 år er Irland sprunget fra en 22. plads til en 4. plads i OECD’s velstands-rating. Irland reducerede ikke dets sociale velfærdsgoder. Tværtimod. Den vækst uden noget fortilfælde førte til en stigning i skatteprovenuet og dermed også i de sociale udgifter.

Den personlig indkomstskat har givet et provenue til finansiering af de offentlige udgifter – et kæmpeprovenue. Dette eller et mindre kunne let hentes via upersonlig kildeartsbeskatning uden progression eller blot ved at de offentlige udgifter finansieres direkte over pengepolitikken.

—————–

Hvad ville man have uden den personlig indkomstskat:

Politikerne ville miste ét af deres midler til at skabe inflation, der er skjult skat (og det er nok det værste!!)
Skatteborgerne ville ikke blive foregøglet, at de højere indkomster betalte relativt mest til finansieringen af de offentlige udgifter.
Der ville ikke være behov for at opgøre den personlig indkomst til skatteformålet – jamen, hvad ville det ikke betyde for embedsmænd m.v., revisorer og advokater??)
En langt lavere skattesats i almindelighed vil øge produktionen så meget, at provenuet via de øvrige skatte- og afgiftsindtægter via elasticiteten i samme ville indbringe nok til at dække finansieringsbehovet. Irland viste et lysende eksempel her på:

Irland havde i 1970 en produktion, der var halvt så stor som den danske – i dag er Irlands produktion pr. indbygger 10 pct. større end den danske.

I Irland var eksportindtægten i 2004 7,5 gange større end de offentlige overførslerne til ledige, udstødte og pensionerede. I Danmark var faktoren 1,95.

Se i øvrigt:
https://danmark.wordpress.com/2006/07/22/irlnad-og-danmark-lidt-sammenligninger/

Vi er nået der til, at produktiviteten i Danmark var faldende i både 4. kvartal 2007 (mens de fortsat skreg i mainstream-medierne om det modsatte) og i 1. kvartal 2008, og så er det i øvrigt en tand værre end det berettes i mainstream-medierne, fordi nationalregnskabet fejlopgøres i Danmark.

Det var ikke tilfældigt at Milton Friedman (hvorom der er skabt helt utrolige myter; han er monetarismens skaber; de måtte give ham Nobelprisen) og Mogens Glistrup (“den danske samfundsfjende” nr. 1 par excellence) slog til næsten samtidigt. Det skal understreges, at monetarismen blot er et opgør med keynesianismen (John Maynard Keynes’ økonomi-tankegang, der for meget længe siden har spillet totalt fallit). Om styret i landet skal præges af SF eller Venstre er ligegyldigt i henseende til monetarismen. Monetarismen er en ganske anden måde styre økonomien realistisk og mere ærligt på. I sidste ende kommer den kun borgerne til gavn.

Sonia

3. juli 2008

Mennesket og Legenden Mogens Glistrup har forladt os


Engang hvor Mogens Glistrup og fru Lene deltog i en underskriftsindsamling på Strøget her i byen blev han bl.a. mødt af små tøser og dumme småknægte af mentalrobot-typen, der råbte og skreg, at han var doven og aldrig havde gjort én gavnlig ting i verden.

Fru Lene kunne oplyse mig i en sidegade, at Mogge altid stod op senest kl.06:00 og gik i seng efter den sidste radioavis, og at han aldrig har haft sine tanker andre steder end for et bedre Danmark for danskerne. Når han talte med store bogstaver var det for at blive hørt. Ville han have snydt, og havde Mogens Glistrup tiet stille, kunne han mageligt have siddet i Schweiz med mindst 75 mill. kr. de sidste 40 år af sit liv.

Senere en morgen kl. 05:30 vågnede jeg i Gellerup Ghettoen, hvor vi dengang havde Mogge og Lene til overnatning. Glistrup var oppe og sad og læste Koranen på tysk på mit kontor. Han hævdede at den tyske udgave var at foretrække, hvis man ville have de mest blodige afsnit med. De er udeladt i den franske oversættelse, hvorfra den danske udgave er oversat, hævdede Glistrup.

Mogens Glistrup er den største statsmand vi har haft, afgjort ikke en ‘såkaldt professionel politiker’.

———————

Ved vort sidste møde:

Mogens Glistrup fraskrev sig i øvrigt Europa Unionens videre udvikling i sin Grundlovstale i 2001 i Allerup Gamle Have på Fyn. Hans begrundelser var Unionens grundlovsforslag og Beate Winklers udvidede overvågningsaktiviteter EUMC i Wien.

Radio Holgers afskedsord

Den personlige indkomstskat er skadelig

Sonia Eriksen & Ebbe Vig

1. juli 2008

Hjemmeroeverier temmelig nyt og i stigning


Siden maj sidste år har politiet registreret mindst 26 af den slags røverier, heraf alene 13 i år: http://avisen.dk/df-mindst-fire-aars-faengsel-for-hjemmeroeverier_1170.aspx

Vi ser frem til ved lejlighed, når Rigsadvokaten har gransket denne nye kriminelle hovedgerningskategori for at få skærpet straffene herfor ensartet landet over at få fordelingen af voldmænd på danske – uden tildeling af dansk statsborgerskab i familien – og fremmede.

Nu ender det ikke hver gang i røveri, fordi folk, der brydes ind hos, enten sover eller ikke sætter sig til modværge: Meget tyder på at dette indlæg, som er et referat fra pressen, traditionen tro kun bringer toppen af isbjerget i netop denne sammenhæng.

Sonia

« Newer Posts