Danmark

12. december 2007

Evolutionen gaar forrygende derudad

Filed under: Culture, History — Tags: , , , — Jørn @ 12:44

Det går fantastisk med menneskets udvikling, konstateres i Politiken.

Det må være, fordi Politiken ved hvor vi skal hen.

Når vi andre ser på den menneskelige udvikling og historien og lige glemmer Darwin-teorierne, som Darwin end ikke selv stolede det mindste på, så opstår behovet for at kunne sondre mellem udvikling og afvikling.

Det er næsten lige som med CO2, nej, det er nøjagtig som med CO2 og temperaturen eller med temperaturen og CO2 på Jorden.

Det er simpelthen så videnskabeligt…men kun for de sidst tilkomne. Det er sådan det er, tror jeg nok. Jamen, det skrev de i avisen.

Holder vi os til mentaltilstanden synes jeg lige vi kan bringe et afsnit skrevet i begyndelsen af 1990erne på http://www.lilliput-information.com/hed/sand10.html

“Efter af have undervist 12 år på Handelshøjskolen, først i København, siden i Århus, var der en central erfaring, der ofte vendte tilbage i min erindring og gav eftertanke; den vækkede dog aldrig min forundring, men der manglede alligevel nogle enkelte brikker.

Grundlaget de studerende mødte op med var blevet ringere og ringere og forskellen imellem det grundlag nogle få fremstod med stod i tiltagende kontrast til det grundlag, de fleste var udstyret med, når de begyndte.

Ikke sjældent konstaterede jeg at noget nær analfabeter havde fået en studente­rek­samen o. lign., flere og flere kunne ikke udtrykke en tanke, såfremt der krævedes blot en mindre bisætning for at sikre sammenhængen. Det var ikke ungdommelig nervøsitet udsprunget af usikkerhed eller mindreværdsfølelse, tværtimod. Til gengæld var de fleste meget åbne og velvillige over for at lære nyt.

Jeg kunne undertiden komme til at tvivle på, om de var nogle af “de bedste frembringel­ser til formålet” (om man vil), der gik denne eller en lignende vej; et eller andet var helt galt, når der sås bort fra nogle enkelte.

75-150 studerende hvert år i 12 år er mange og uanset en slags stikprøve, når forelæs­ningsholdene var for­holdsvis tilfældigt sammensat. Andre lærere havde i øvrigt tilsvarende erfaringer.

Følgerne fremgik efter det første år af de samlede anonymiserede karakterlister, som skolerne hver sommer var tapetseret med i gangene.

Det var værst med dem, der havde taget studentereksamen og fulgte dagstudiet (HA). Aftenstudiet (HD) fulgtes i overvejende grad af lidt ældre unge/yngre, og i de fleste tilfælde var disse i gang med en erhvervskarriere samtidig.

At jeg så tidligt som i begyndelsen af 1970-erne oftere og oftere mødte butiksansatte, der ikke magtede at give pengene korrekt tilbage ved en helt enkel ekspedition havde også rystet mig. Det var med hundredevis af andre ting på samme måde. Hvad var der sket, hvor startede det?

Jeg vidste det i grunden godt, kunne jeg se af mine oprindelige forklaringsaf­snit til kriminalitetsgennemgangen (se nedenfor). 1968-er-romantikken blev alvor, de nytotalitæ­re inspireret af bl.a. Habermas, Marcuse, Sartre og Karl Marx.

Jeg, som var startet på Århus Universitet i 1969, burde vide det.

Ja, vi var dengang nogle stykker, der morede os over disse nye aktører.

Det skulle vi ikke have gjort; magthaverne gav dem den synlige magt.

Jeg glemte at fortælle, at enhver der mødte til mine forelæsninger i driftsøkon­omi efter en studentereksamen, når samtalen den første time faldt på begrebet “behov”[2], i hvert fald kunne fremstamme noget om en Maslow, som havde tegnet en pyramide, der efter sigende illustrerede næsten alt i denne forbin­delse. Dog kneb det for noget nær alle at videregive andet end brudstykker af denne Maslow-forklaring[3]. Men her havde vi så i den første undervisningstime et interessant udgangspunkt at arbejde lidt videre fra....”

Sonia