Danmark

9. december 2007

Projekt Europa lagt paa stram tidstabel


 

Eurabia bringes på faste gænger

 

– Informationsstrømmen og ytringerne skal styres nykulturelt i Eurabia

Indhold:

1.Øjenvidne fra kredsen deltog i konferencens første møde

2.Kulturen skal bestemmes af international konvention

3.Skolen og pædagogikken er længe blevet manipuleret af samme kræfter uden konvention

4.Europæisk-Arabiske Dialog fra 1973

5.Jürgen Habermas udpeges til EU kommissionens tænketank for bæredygtigt Europa

6.Nord-Syd Dialogen fra 1968

7.Dansken vej til ror og magt

Omkring et år efter den borgerlige regering påbegyndte sin første regeringsperiode i Danmark i 2001, skete der noget interessant på mediefronten i Europa. Der var indtruffet adskilligt andet bemærkelsesværdigt i en længere periode forinden, som vi skal se. Følg hvorledes der tilsyneladende på mystisk vis var taget for højde for den kommende udvikling længe forud.
”Når en lang række eksperter fra ind- og udland den 23. Februar 2005 samles til konference på Københavns Universitet for at drøfte ytringsfrihed og forskningsfrihed (mere end et år før muhammed-krisen) sker det under særlig politibeskyttelse. Det er konsekvensen af det overfald på en lektor fra universitetets Carsten Niebuhr Institut i oktober 2004, som i øvrigt gav anledning til konferencen…”
Linket til Kristeligt Dagblads fulde artikel 24. Februar 2005:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel:aid=244400

1. Øjenvidne fra kredsen deltog i konferencens første møde
Fra: http://www.lilliput-information.com/economics/konf/index.html

”Af deltagerens referat:
Jeg deltog i formiddagens møde. Første taler var en kvindelig professor fra Marokko. Hun talte på arabisk, som jo er gud Allahs eget sprog. Der blev oversat til dansk. Hun gennemgik forskellige islamiske retsvidenskabelige og teologiske forhold uden overhovedet at berøre dagens emne, overfaldet på universitetslæreren, som læste op af koranen. Jeg rejste mig, og spurgte om hun havde kommentarer til dagens emne. Hun fortsatte med sin teoretiske belæring om det fredelige og tolerante islam, hvor man kun anvender vold i nødstilfælde. Jeg greb mikrofonen igen, og spurgte, om hun tog afstand fra overfaldet. Her greb ordstyreren Jakob Skovgaard-Petersen ind, og sagde at dette var besvaret, så damen slap for at svare. Det vil sige, at Københavns Universitet lod mødet starte med besættelsesmagtens udlægning af teksten, og man forhindrede at propagandisten fik stillet ubehagelige spørgsmål. En journalist fra Information ville vide, hvem jeg var. Han havde nok ikke set sådan en før. Damen fra TV2 spurgte, hvem der havde inviteret mig…”
*) Lektoren havde til brug i undervisningssammenhæng læst nogle korte afsnit op fra Koranen.

Ole Gerstrøm

2. Kulturen skal bestemmes af international konvention

Kender du UNESCOS nye Kulturkonvention, som blev vedtaget d. 20.10.2005?
Den blev dagen efter rost som et stort fremskridt af kulturminister Brian Mikkelsen. Se hans pressemeddelelse på Dansk Center for Kultur og Udviklings hjemmeside.
Vil du kende lidt til indholdet af denne konvention, skal du læse videre her?
”…Der skal blandt meget andet i denne forbindelse oprettes en international pengefond til at fremme og beskytte multikulturen. Med hensyn til selve multikulturen er den nye tekst måske endnu mere explicit i sine krav end den forrige. Der skal gøres store indsatser for at fastholde og udvikle diversiteten (forskelligheden) nationalt og internationalt – herunder sprogene . Den offentlige sektors “strategiske og management” kapacitet skal øges gennem professionel og interkulturel udveksling.
Coop-produktioner skal tilstræbes, U-landenes kulturprofessionelle og “practitioners” (bl.a. vel imamer) skal have fortrinsstilling osv. Hvilket altsammen er integrationens modsætning…”
Fire måneder forinden:
Politisk aftale ’Ny Chance til Alle’ med socialdemokraterne lige før sommerferien eller lige efter dens begyndelse (18. juni 2005), så glider den nemmere ned, medens tankerne hos tingets medlemmer er andre steder henne: ”Nu skal vi integrere”, ”Nu skal vi sikre flerkulturen”, ”Nu skal vi have nogle flere”, ”Det bliver vel ikke til terror”
[…]
Tilbage til kulturkonventionen:
”…Kulturen omfatter materielle og åndelige frembringelser: tro, sprog , strukturering af pluralistisk statsborgerskab m.m.
Generalsekretæren udnævner en 12-mands-gruppe (“Advisory Group”- AG), der rådgiver generalsekretæren. Den giver selv regler til at effektivisere “Den kulturelle diversitet” (KD) samt egne procedureregler. Til AG skal så en “Overnational Kommitté” (OK) rapportere . Den består af 18-24 medl. – som er udnævnt af en “General Assembly of States” (GAS), som OK også informerer. OK skal fremme Konventionens hensigter samt udstede retningslinier for gennemførelse og anvendelse af Konventionen. Og tage passende skridt, hvis det derunder rangerende “Cultural Diversity Observatory” indberetter, at multikulturen er truet i et eller flere medlemslande. Medlemslandene skal regelmæssigt indrapportere fremskridt i beskyttelsen og fremningen af KD. Hvis der opstår trussel mod KD, kan ethvert land indberette det. Og OK tager så stilling til hvad der skal ske. I slemme tilfælde drages GAS og AG til råds, og det kan ende med international intervention. Det synes ikke principielt udelukket, at f.eks. Sverige i hellig nidkærhed må indklage f.eks. Danmark.
Demokratiet har her mistet al mening. Det enkelte medlemsland modtager sine kulturpolitiske retningslinier fra OK. Det enkelte medlemsland kan ikke selv afgøre stridigheder i kulturanliggender – f. eks. indvandring og integration. De skal forelægges en særlig mæglingskommission…” […]
Kilden til ovenstående har været følgende:http://portal.unesco.org/culture/admin/file_download.php/Eng-Prelimi, men den er fjernet.

3. Skolen og pædagogikken er længe blevet manipuleret af samme kræfter uden konvention
Uddrag af:
http://www.lilliput-information.com/euune.htm
” ”Hvorledes udviklingen er fastholdt, kan der læses i en fransk bog med titlen “Machiavel Pedagogue” ou le ministere de la réforme psychologigue” af Pascal Bernardin, forlag: Editions Notre-Dame des Graces 1994 eller 1995.
Sindelagskontrol og hjernevask i Europas skoler. Er skolevæsenet ved at blive en ny overvågningsfaktor for Europas borgere?
Pascal Bernardins bog, der behandler de undervisningsreformer, som er ved at holde deres indtog i bl.a. EU-landenes skoler, er skrevet på basis af et omfattende materiale af officielle dokumenter, herunder rapporter fra særlige afdelinger under (FN’s) UNESCO og Europarådet, hvis opgave det er at lave videnskabeligt udarbejdede handlingsprogrammer til fremme af den “nye verdensorden” og eksportere psykologiskemanipulationsteknikker til FN-medlemslandene. Bogen behandler en helt ny form for undervisning bestående af udspekulerede psykologiske overtalelsesmetoder, som har til formål at ændre elevernes værdinormer og adfærd. Dette sker f.eks. gennem rollespil eller arrangeret gruppepres på den enkelte (stadig gennem leg). En sådan bearbejdning af elevernes underbevidsthed, som der her er tale om, og hvor uønsket skepsis analyseres og fjernes, kaldes kommunikationsøvelser (i kodesprog) og svækker forholdsvis hurtigt barnets evne til at udvikle selvstændig stillingtagen, og får det til at reagere lydigt på bestemte propagandastimuli. Men ikke nok med det.
Skal vi tro Bernardin, bliver resultatet af den slags undervisning registreret for hvert barn på en edb-central for hele Frankrig som et led i den sindelagskontrol, der føres med borgerne…”
———–
If you find it worth while to investigate some of the considerations made by UN officials on the subject “Fertility, Work Force and Future Welfare in Europe”, you could go to: http://www.unece.org/pau/epf/ndr.htm
[there are also specific considerations about Denmark, Italy og Germany perhaps made in the respective countries, but without the peoples knowing what will come]

4. Europæisk – Arabiske Dialog fra 1973
Here you have the entire documentation of Euro-Arab-Dialog since the meeting in Copenhagen, in 1973 : http://www.medea.be/index.html?page=11&lang=en&idx=0
I 1978, under socialdemokraten Anker Jørgensens regering, underskrives i Damaskus Den Europæisk- Arabiske Dialog, bl.a. med henblik på at fremme “udbredelsen af kendskabet til arabisk sprog og kultur i Europa” (EF Bull. 5-1976, EF Bull. 12-1978, side 25). Reelt er det en aftale om fremme af Islam i Europa.
Europa og den arabiske verden er allerede begyndt at arbejde sammen økonomisk, som det var blevet forudskikket i Nord-Syd-Dialogen fra 1968 og i den Europæisk-Arabiske dialog fra 1966. Egypten, Jordan, Marokko og Tunis besluttede sig sidste år for at sætte frihandelszone i gang. Egypten forventes fuldt optaget i frihandelsgruppen. Imidlertid har EU forhandlet med 12 Middelhavslande som led i den såkaldte Barcelona-Proces om kooperation mellem EU og dets naboer omkring Middelhavet mod syd.

Endemålet med denne Barcelona-Proces er at etablere tættere bånd vedrørende handel og sociale spørgsmål så vel som politiske. Dette skal føre til skabelsen af Euro-Middelhavs-Frihandels-Zonen bestående af 27 lande i 2010. Frihandel er blevet et camouflage-udtryk i politikernes retorik, når de taler om integration/ samling, sociale spørgsmål (her løsrevet fra den politiske i signalgivningen) kan relateres til indvandringen.
Spørgsmål om EU’s løfte til arabiske lande om EU-medlemskab gjorde hende mundlam.

Mødet holdtes d. 19.05.06 på Københavns Universitet. Arrangeret af Konservative Studerende. Ordstyrer: Lykke Friis. Margot Wallström, EUs 1. viceformand/kvinde og øverste kommunikationsansvarlige, holdt åbningstalen ved 1. Euro-Mediterranske parlamentsforsamling i Cairo 14.3.05.

WALLSTRÖMS TALE
Margot Wallström holdt smilende og venlig en tale på et kvarter. Deri udtrykte hun, at EU efter det franske og hollandske nej har betydelige problemer, og at man ikke i nær fremtid vil fremsende et nyt eller lappet traktatudkast. Og slet ikke det forkastede. “Det ville simpelt hen blive forkastet igen”. Hun havde som årsag til EU-skepsisen ved rundspørger blandt EU-borgere fået anført frygt for sociale forringelser, tab af arbejdspladser og for, at man ikke ville tage sig nok af problemer som f.eks. miljø. Hun tilføjede, at man godt var klar over, at borgerne i EU er stærkt bekymrede for følgerne af indvandringen.
Hun fortalte, at man nu i EU satsede på at vinde borgernes tillid. “Derfor har vi nu en tænkepause, hvor vi lytter til borgerne. “Det danske “Borgernes Dagsorden” er det bedste initiativ, vi har set. Vi skal ikke først lave politik og så derpå gå i dialog med borgerne om denne politik. Vi skal lytte til borgerne først – og så lave politik. Derfor er vi efter afstemningsforkastelsen i Holland og Frankrig ikke gået over til plan B. Vi er gået over til plan D, som står for “Dialog, Debat og Demokrati”! Og så ville hun gerne høre auditoriets spørgsmål.

SPØRGSMÅL OM EURO-MEDITERRANIEN
Jeg fik ordet som den første og sagde:” Dialog, debat og demokrati”! Det er jo alt det, som EU netop ikke står for.” Wallströms pæne smil forsvandt og hun blev lang i ansigtet – og var det under resten af mit indlæg. “De har i Deres tale ikke med et ord nævnt Euro-Mediterranien-projektet, skønt det nu har stået på i 10 år! Og De er jo dog frem for nogen eksponenten for Euro-Mediteranien. Men heller ikke Deres politiske kolleger har fortalt os noget om Euro-Mediterranien. Og medierne er hermetisk tillukkede om emnet.
Derfor kender ingen i dag Euro-Mediterranien eller dets propagandaapparat, Anna Lindh Foundation og det danske udenrigsministerielle Dansk Center for Kultur og udvikling, som er i fuld gang med at fjerne vores kultur og religion, som de kalder stereotypier og fordomme.
http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
Samtidig er man så gået i gang med gennem medierne at trække islamisk kultur ned over os – som I snart skal få at se igennem “Images of The Middle East”, der er en gigantisk islamisk kulturfestival, hvor man i tiden 12. august til 20. september vil bombardere os med islamisk kultur i alle medier og i alle større danske byer.”
Ordstyreren nikkede samtykkende til mig. Men pludselig råbte en kulturradikalt udseende mand fra salen: “Kom nu til spørgsmålet”. Herved blev jeg naturligvis afbrudt i udviklingen og måtte sige til ham:” Da der er absolut tavshed om Euro-Mediterranien ved ingen – heller ikke her – noget derom. Derfor må jeg fortælle lidt derom. Ellers forstår man jo ikke mine spørgsmål”.
Ordstyreren vinkede afværgende ad manden og sagde til mig: Fortsæt! Hvorpå jeg
stillede mit 2. spørgsmål:
Hvorfor hersker der blandt politikere og i medierne absolut tavshed om Euro-Mediterranien projektet? Tror I, at en sådan fortielse er vejen til at vinde EU-borgernes tillid?
Hvad er formålet med Euro-Mediterranien?
“Det var da klare spørgsmål”, sagde ordstyreren. Men Wallström stod blot himmelfalden – mens jeg ventede på hendes svar, som ikke kom. Hun stod dybt alvorligt og mumlede hen for sig: “Jamen Euro-Mediterranien er jo blot et hjælpeprojekt til vore naboer. Jeg forstår ikke, hvad spørgsmålsstilleren har imod Euro-Mediterranien projektet!” Hvorpå jeg tog ordet igen og sagde: “Jeg har det imod Euro-Mediterranien-projektet, at I på Napoli mødet d. 28. november 2003 har lovet de 9 islamiske deltagerstater foruden Israel EU-medlemskab med EUs 4 fundamentale rettigheder – herunder fri bevægelighed for mennesker!” (Hvilket jo betyder åbning for de muslimske sluser til Vesten)
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm

VIDERE SPØRGSMÅL
Man gik nu videre i spørgerunden. Næste spørger var manden, som havde afbrudt mig. Han præsenterede sig som redaktør for bladet “Nyt Europa” og kom nu med et indlæg, der var længere end mit, hvori han efterlyste mere EU-dynamik i retning af at få gennemført udvidelser af EU.
Da jeg kom hjem slog jeg “Nyt Europa” op på internettet. Det viser sig at være et blad, der tilsyneladende med Steen Gade som frontfigur repræsenterer centrum-venstre synspunkter om EU inden for EU – i modsætning til Junibevægelsen og Jens Peter Bondes parti. Man har følgende vision: vore forgængere skabte det nationale demokrati. Vi skal skabe det grænseløse europæiske demokrati. Vore børn og børnebørn skal skabe det globale demokrati. Altså Gorbatjovs, Rockefellernes og Council On Foreign Relations ønskedrøm: Én-verdensstaten uden grænser.
Man samarbejder meget tæt med Margot Wallström om dette – i øjeblikket med at skabe tæt kooperation mellem centrum-venstrepartier på tværs af Europas grænser.
http://www.nyteuropa.dk/
Det store mål er at vinde EU-parlamentsvalgene i 2009 for så at kunne gennemføre denne dagsorden. Idet man dog mener, at højre-partierne er så enige, at man sagtens kan samarbejde herom med dem.
De følgende spørgsmål gik på, om ikke EUs bureaukrati hindrer EU i at opnå de synlige resultater, som de så gerne vil præsentere borgerne for?
Et spørgsmål om service-direktivet blev betegnet som et eksempel på misinformation i medierne. En ønskede sammenfaldende datoer for fremtidige EU-afstemninger.
Til sidst spurgte en om islams rolle i det fremtidige EU.
Hertil sagde Wallström, at vi jo allerede har taget imod mange flygtninge. Men hun var bekendt med, at der var stor bekymring herover i befolkningerne. Hun håbede dog stærkt, at Tyrkiet kom ind i EU. Men der var store vanskeligheder – og det ville ikke ske de første 10-15 år. “Vi håber derved at kunne hjælpe de moderate kræfter til at dominere over de fundamentalistiske, som ellers vil sejre og skabe konflikter”, sagde hun.
Der var stort bifald til Margot Wallström.
Efter mødet står det mig klart, at Euro-Mediterranien-projektet virkelig er en kilden sag for EU. Samt at EU har krammet på medierne.Wallström havde her virkelig lejlighed til at informere os, men undlod at svare på stillede spørgsmål. Og det står mig klart, at man i EU-kredse ønsker at hemmeligholde Euro-Mediterranien-projektet – for i stedet lige så stille at manipulere det ned over os. Især efter at man har set, hvilken utilfredshed udsigten til optagelsesforhandlinger med det 1. Euro-Mediterranienland, Tyrkiet, har udløst f.eks. i Frankrig og Holland. At sælge hele Euro-Mediterranien på sædvanlig demokratisk vis til befolkningerne ville være en alt for stor mundfuld.
Wallströms nære samarbejdspartner fra “Nyt Europa” forsøgte næsten desperat mod al god skik at komme Wallström til hjælp og få fejet Euro-Mediterranien væk.
Anders Bruun Laursen

5. Jürgen Habermas udpeges til EU kommissionens tænketank for bæredygtigt Europa
Daværende EU Kommisionsformand Romano Prodi udnævnte Jürgen Habermas (JH) til europæisk tænketank i 2003 inden sin fratræden. JH er nøglefigur i hele den sindelagspolitiske ideopbygning og udvikling, der siden 1960-erne først i Europa har ført til den senere såkaldte globale politiske korrekthed – den er ensbetydende med en totalitær ordning.

“New Left Review 11, September-October 2001
Germany’s leading philosopher argues that further development of the European Union requires both a mobilizing political project- positively differentiating the Old World from the New – and a formal Constitution, submitted to a popular referendum…”
JÜRGEN HABERMAS
WHY EUROPE NEEDS A CONSTITUTION
“…Eurosceptics reject a shift in the basis of legitimation of the Union from international treaties to a European constitution with the argument, ‘there is as yet no European people’. [14] According to this view, what is missing is the very subject of a constituent process, the collective singular of ‘a people’ capable of defining itself as a democratic nation. I have criticized this ‘no-demos’ thesis on both conceptual and empirical grounds…”
[…]
“…Today, moreover, the European nation-states are being brought together by the challenges which they all face equally. All are in the process of becoming countries of immigration and multicultural societies…”

6. Nord-Syd Dialogen fra 1968
“Den Skjulte Magt” af Anthony Sampson, 1968. Forfatteren er tidligere sekretær ved Willy Brandt Kommissionen, der stod for den såkaldte Nord-Syd Dialog mellem udviklings-landene og industrilandene.
“…the Europe that is shaping now is temporary the Europe of the banks, its heros are Rothschilds and Rockefellers, and a entire new hagiographi has grown up to fête them”, Anthony Sampson wrote in ‘The New Europeans’. Hodder & Stoughton. England 1968. Anthony Sampson was secretary of Willy Brandt Commmission.

7. Dansken vej til ror og magt
Dette ideologiske projekt skal styres ved at undersåtternes sindelag styres:
Den danske TV-chef Bjørn Erichsen er blevet chef for EBU fra 1. januar 2002. Bjørn Erichsen – eller Asbjørn som han egentlig hedder – startede sin karriere som VS´er og sekretær i bevægelsen ”Vietnam 69”. I 1971 udpønsede 3 VS-aktivister i villa ”Maos Lyst” i Hellerup en plan om at oprette en rød højskole. De 3 var Hans Jørgen Kløvedal Svendsen, Ivan Mortensen og Asger Boertmann. Det var imidlertid lettere tænkt end gjort, selvom man i den midlertidige bestyrelse havde navne som Harald Munk Plum, Gunvor Auken, Tage Hind, Henning Tjørnehøj m.fl. og bl.a. hjælp af Amdi Petersen, Poul Jørgensen og Ejvind Larsen.
Det kneb med pengene og med enigheden. Det endte med at foretagendet blev kuppet ved et møde 19. august 1972, idet Kløvedal Svendsen med støtte af Bjørn Erichsen kom med ca. 70 mand og overtog skoleprojektet, oprettede ny bestyrelse med Erichsen som formand og fik skolen i gang. Bjørn Erichsen gik over til DKP og i løbet af få år havde DKP overtaget højskolen.
Bjørn Erichsen blev medlem af DKP´s centrale skolingsudvalg, ligesom han underviste på Marxistisk Oplysningsforbund (MOF), ledede studiekreds om marxisme på Krogerup Højskole o.l. Oplysning, undervisning, propaganda gennem massemedierne og skoling af både børn og voksne er som bekendt en meget vigtig ting i et samfund. Bliver den ensidig, bliver samfundet ensidigt, og sådan blev det. Mens fagene historie og litteraturhistorie næsten helt forsvandt fra skoleskemaet, foregik indoktrineringen for fuld udblæsning i 70´- 80´erne. Alt dette og mere til kan man læse om i den nylig udkomne bog ”Den stille Krig” (2001).
Fra 1981 kunne Bjørn Erichsen fortsætte sin kommunistiske belæring i DR-TV som programmedarbejder ved undervisningsafdelingen. Desuden skrev han bog ”Om Arbejderbevægelsen” og fremførte sine kommentarer i ”Social Revy”, det marxistiske kartel BUPL´s blad ”Børn og Unge” m.m.
Han deltog naturligvis også i den sovjetstyrede fredsbevægelse, idet han sammen med Lene Bredsdorff og Lars Engels redigerede udsendelsesrækken ”Slip Freden løs”, skrevet af Jesper Jensen – de husker ham nok, ham psykologen, der ødelagde folkeskolen med sin ”lille røde bog for skoleelever” og bandlysning af al disciplin. Noget skolerne stadig døjer under. I samarbejde med Ebbe Reich Kløvedal og Poul Vitus Nielsen nåede Bjørn Erichsen i 1987 at lave TV-serien ”Nu dages det Brødre”, inden muren blev styrtet.
Nu (2002) er Bjørn Erichsen så udnævnt til chef for det store TV-selskab EBU – European Broadcasting Union, som har 70 TV-selskaber som medlemmer i 31 forskellige lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. EBU´s hovedkontor ligger i Geneve. Ligesom andre 68´ere nåede Erichsen til tops gennem den kommunist- fascinerede ærtehalm og ensidighed.

Sonia
“if your heart is filled use your brain”

5 kommentarer »

 1. Det er godt, Sonja, at du tager dette op igen. Det må gentages om og om igen, for det er en stor mundfuld at sluge.
  På grund af manglende information fra massemedierne, upålidelige politikere, manglende engagement i befolkningen og manglende vilje til at bevare og forsvare sig og sine er vi havnet dér, hvor vi er. Vi tog os ikke af det, vi skulle, i tide

  Kommentar af G.Johnsen — 10. december 2007 @ 17:28

 2. […] Projekt Europa lagt i stram tidstabel […]

  Pingback af Fri Muslimsk Indvandring under Liberalen og Internationalen, der er tvillinger « Danmark — 27. juli 2008 @ 13:16

 3. […] Det udvikler sig præcis som vi forlængst har listet op  […]

  Pingback af “NAAR DANSKE OG ARABISKE MEDIER MOEDES” « Danmark — 16. marts 2009 @ 18:16

 4. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 22:04

 5. […] Projekt Europa lagt i stram tidstabel: Eurabia på faste gænger […]

  Pingback af INFORMATION OM DANMARK: HISTORIEN « Danmark — 21. november 2009 @ 19:40


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: