Danmark

21. februar 2007

Antalsregnskabet i kort opklarende version


For at være dansk efter loven skal du være dansk statsborger og have mindst én forældre, der både er dansk statsborger og født i Danmark.

Når du så ser på, hvordan alle de tildelte danske statsborgerskaber 192.871 siden 1979 er listet op hos Danmarks Statistik, kan du ikke af befolkningsregnskabet se, hvilke der er danske, og hvilke der har fået tildelt et dansk statsborgerskab. Og det er unægteligt ikke det samme. Disse naturaliserede eller danske statsborgere på papiret – ikke danske af fødsel – har i mange tilfælde fået børn efter tildelingen af det danske statsborgerskab. Disse børn fremgår heller ikke af befolkningsregnskabet, så de kan udskilles, igen alle i samlekategorien “danske statsborgere”.

Af de tildelte danske statsborgerskaber er mere end 90 pct. tildelt immigranter fjernt fra vores kulturkreds og disse (der figurer som danske statsborgere i samme kategori eller talkolonne som du og jeg) har sammen med de indvandrede ligeledes fra fjerne kulturkredse år for år bidraget med mere end 250.000 børnefødsler de sidste 28 år. D.v.s. mere 250.000+(>0,90*)192.871 foruden den indvandrede fremmede (fortsat med anden nationalitet). I alt mere end 700.000 fra de mest fremmede kulturer. Gennemgået i præcise detaljer pr. 1. januar 2006 på:

http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html

Af disse tælles i den officielle statsborgerskabsopgørelse pr. 1. januar 2007,  271.235 udenlandske statsborgere i alt, heraf 185.408 fra de fremmede kulturkredse, såfremt der ikke korrigeres, som vi netop har beskrevet kort i afsnittet ovenfor. Vi har valgt de fjerne kulturer til at være uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Vi har i øvrigt valgt at indplacere de gamle østlande, hvoraf en del nu indlemmes i EU, blandt de fremmede, ikke så meget af kulturelle grunde, men fordi vi kan forvente et enormt rykind til Danmark fra netop disse områder; Danmark hvor der ikke bor så mange som i Berlin. Det er netop lande, hvor op imod halvdelen af arbejdstyrken er ledige (Polen f.eks.) efter flere års tyranni, samtidig med endog EU fremskynder til den frie indvandring. 

Tilbage til de officielle antalsopgørelse: 

Så er der den ubrugelige opgørelse af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, der kører sideløbende med med statsborgerskabsopgørelsen. Den tæller lidt flere end statsborgerskabsopgørelsen, men langt fra det korrekte antal. Desuden er disse nye begreber ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ direkte uvidenskabelige (ikke-entydige, ikke-dækkende og ikke-funktionelle) og kan ikke bruges at tælle efter, meldte førende dansk demograf i 2005. J. E. Vig meldte det straks i 1991 efter at have læst om deeres introduktion i Statistiske Underøgelser nr. 43 fra Danmarks Statistik.

De fremmede stod for omkring halvdelen af samtlige fødsler i Danmark i 2006

Tilstrømningshastigheden for immigranterne i almindelighed øgedes med 28 pct. og tilstrømningshastigheden for de fremmede øgedes med 14 pct. i 2006 

Sonia 

Straffelovsbestemmelser skal suppleres


Nugældende danske

straffelovsbestemmelser skal suppleres

Modtaget fra gruppe i modstandskampen:

Straffelovens §98: Den der foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den dansk stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil livstid. 

Som bistand til fjenden (hvor strafferammen er 16 år ) anses således bl.a. følgende forhold: Straffelovens §102, stk. 4:

Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt herunder virksomhed som udgiver, redaktør eller forretningsfører ved dagblad, tidsskrift, statistisk informationstjeneste, forlag eller pressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlig interesse.

—————————————————–

Disse straffelovsbestemmelser blev suppleret i forslag til ændring af straffeloven, fremsat uden for Folketinget under indtryk af de sidste 20 år masseindvandring, der tydeligt bygger på et forræderi mod den danske nation og det danske folk.  

Landsforræderi – også i Norge:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/08/landsforraederi-ogsa-i-norge/

Fri indvandring bestemt af EU:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/04/fri-indvandring-bestemt-af-eu/

Afvæbning af alle danske officerer:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/15/at-tage-danmark-ved-et-kup/

Det danske samfund nedbrydes systematisk:

http://nytdanmark.blogspot.com/2006/09/danmark-nedbrydes-systematisk.html

Landsforræderi – uden for enhver tvivl:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/

Sonia