Danmark

2. januar 2007

Det Store Skakspil – en lidt forsinket anmeldelse

Filed under: Culture, Demographics, History — Tags: , , , — Jørn @ 16:12

Zbigniew Brzezinski og CFR lagde planer (igen) i 1997-bog

 

DET STORE SKAKBRÆT – Den amerikanske overlegenhed og dens geostrategiske Bud, Zbigniew Brzezinski, Basic Books, 1997.

De allerførste ord i bogen: ”Lige siden kontinenterne begyndte at interagere politisk for vel 500 år siden, har Eurasien været verdensmagtens center”. Eurasien er alt land øst for Tyskland og Polen; det strækker sig hele vejen gennem Rusland og Kina til Stillehavet. Det omfatter Mellemøsten og det meste af det indiske subkontinent. Nøglen til kontrol over Eurasien, siger Brzezinski, er kontrollen over de centralasiatiske republikker. Og nøglen til kontrol over de centralasiatiske republikker er Uzbekistan.”

 

Brzezinskis baggrund og poster:

 

1953-PhD fra Harvard University.

Rådgiver, Centret for Strategiske og Internationale Studier.

Professor in Amerikansk Udenrigspolitik, John Hopkins University.

National Sikkerhedsrådgiver for Præsident Jimmy Carter (1977-81).

Bestyrer og grundlægger af Den Trilaterale Kommission.

International rådgiver for adskillige store USA/globale – selskaber.

Knyttet til Henry Kissinger.

Under Ronald Reagan – medlem af NSC-Forsvarets Department Commission on Integrated Long-Term Strategy.

1988- Co-formand for Bush National Security Advisory Task force.

 

Brzezinski er også tidligere deltager og repræsentant for adskillige konferencer i Bilderberg Gruppen – en ikke-partibundet kreds af de rigeste og mest magtfulde familier og selskaber på jorden.

 

THE GRAND CHESSBOARD (Det Store Skakbræt)

Brzezinski slår tonen an i sin strategy-gennemgang ved at beskrive Rusland og Kina som de to mest betydningsfulde – næsten supermagter – hvis interesser kunne true USA i Centralasien. Af de to, opfatter Brzezinski Rusland som den mest seriøse trussel. Begge nationer afgrænser Centralasien. I en mere under-ordnet sammenhæng beskriver han Ukraine, Azerbaijan, Iran og Kazakhstan, der skal styres af USA som buffere og kontravægte mod og til russiske og kinesiske træk for at kontrollere olie, gas og mineraler fra de centralasiatiske republikker, Turgmenistan, Uzbekistan, Tajikistan og Kirgisistan.

Han noterer også helt klart (s. 53) at enhver nation, som måtte blive dominerende i Centralasien ville direkte true den igangværende USA-kontrol med olieressourcerne i Den Persiske Golf. Ved at læse bogen bliver det klart, hvorfor USA havde et motiv til overtage for $300 milliarder russiske aktiver i 1990-erne, destabilisere den russiske valuta (1998) og at sikre sig et svækket Rusland ville blive nødt til at vende blikket mod vest, mod Europa for at overleve økonomisk og politisk, i stedet for at se mod syd til Centralasien. Et afhængigt Rusland ville mangle militær, økonomisk og politisk indflydelse til at trænge frem og påvirke i regionen og den svækkelse af Rusland kan forklare, hvorfor Ruslands præsident Putin har været en villig allieret med USA-bestræbelserne indtil dato.

Nogle udvalgte citater fra ”THE GRAND CHESSBOARD” sat ind i sammenhæng med de faktiske begivenheder afdækker en mørkere dagsorden bag de militære operationer, der var planlagt længe før den 11. september 2001.

Kunne man opfatte 11. september 2001 som startskuddet ligesom Pearl Harbor var startskuddet for USA-indgangen til Den Anden Verdenskrig?

”… De sidste ti år af det tyvende århundrede har vidnet om teknologisk skift i verdensspørgsmålene. For første gang nogensinde, er en ikke-Eurasisk magt dukket op, ikke blot som en nøglefigur i de Eurasiske magtrelationer, men også som en altoverskyggende verdensmagt. Tilintetgørelsen og sammenbruddet af Sovjetunionen var det sidste skridt, der virkede som en løftestang for Vestmagten, De Forenede Stater, som den eneste og afgjort den første sande verdensmagt… (s.xiii)

”…Men i mellemtiden er det bydende afgørende at ingen Eurasisk udfordrer dukker op og er i stand til at dominere Eurasien og dermed også udfordre USA. Formuleringen af en sammenhængende og integreret Eurasien-geostrategi er derfor sigtet med denne bog… (s. xiv)

”…Holdningen hos den amerikanske offentlighed til denne udadrettede amerikanske magtudøvelse har været meget ambivalent. Offentligheden støttede Amerikas engagement i Den Anden Verdenskrig overvejende på grund af chokeffekten af det japanske angreb på Pearl Harbor (ss 24-5)   

“For Amerika er den højeste geopolitiske gevinst Eurasien… Nu er en ikke-Eurasisk magt overlegen i Eurasien – og Amerikas verdensførsteplads er direkte afhængig af hvor længe og hvor effektivt dets overlegenhed kan fastholdes (s. 30)

”Amerika’s tilbagetog fra verdensscenen eller en succesfuld rivals pludselige opdukken ville medføre massiv international ustabilitet. Det ville omgående fremkalde anarki. (s. 30)

”I denne sammenhæng er det kritisk, hvorledes Amerika styrer Eurasien. Eurasien er klodens største kontinent og den geopolitiske akse. En magt som dominerede Eurasien ville kontrollere to af verdens tre mest avancerede og økonomisk produktive regioner. Blot et blik på verdenskortet ville med kontrol over Eurasien føre til forslag om Afrikas underordning som en næsten automatisk nødvendighed …Omkring 75 procent af verdens befolkning bor i Eurasien, og det meste af verdens fysiske velstand er der også, både i virksomheder og i jorden. Eurasien tilregnes 60 procent af verdens bruttonationalprodukt og omkring ¾ af verdens kendte energikilder.(s. 31)

“Det er også en kendsgerning at Amerika er for demokratisk derhjemme til at være diktatorisk i udlandet. Dette begrænser brugen af Amerikas magt, specielt dets kapacitet af militærtrusler. Aldrig tidligere har et populist-demokrati opnået international overlegenhed. Men jagten på magt er ikke et mål der nødvendigvis forudsætter voldsom popularitet, undtagen ved pludselige trusler eller udfordringer til offentlighedens følelse af hjemlig velvære. Den økonomiske selvfornægtelse (forsvarsudgifterne) og de menneskelige ofre (sårede, selv blandt professionelle soldater) forudsat i bestræbelser er ikke beslægtet med de demokratiske instinkter. Demokrati er faktisk skadeligt for imperium-mobilisering. (s. 35)

“To basis-skridt fordres: først, at identificere de geostrategiske mest dynamiske stater med magt i Eurasien, magt til at udføre et potentielt vigtigt skift i den internationale magtfordeling og tyde de centrale mål for deres respektive politiske eliter og de sandsynlige konsekvenser af at søge disse mål virkeliggjort;…for det andet formulere, overføre, tilvende og/eller kontrollere specifikke USA-politikker i de respektive stater… (s. 40)

“…I en terminologi som fører sporet tilbage til de mere brutale tidsaldre i de gamle imperier, de tre store imperativer for et imperiums geostrategi er at undgå aftalt spil og fastholde sikkerheds-afhængighed blandt vassallerne, holde skatteopkrævningen smidig og beskytte og holde barbarerne adskilte. (s. 40)

”For fremtiden må USA beslutte hvordan man tager sig af regionale koalitioner, der søger at skubbe Amerika ud af Eurasien, og derved truer Amerikas status som globalmagt. (s. 55)

”Uzbekistan, nationalt den mest vitale og mest folkerige af de central asiatiske stater, repræsenterer den store hindring for ethvert forsøg på fornyet russisk kontrol over regionen. Dets uafhængighed er kritisk for overlevelsen af andre centrale asiatiske stater, og det er det mindst sårbare over for russisk pres. (s. 121)

“Verdens energiforbrug stiger nødvendigvis voldsomt i de næste 20 til 30 år. Estimater fra U.S. Department of Energy forudberegner at verdensefterspørgslen vil stige med mere end 50 procent mellem 1993 og 2015, med den mest betydelige stigning i forbruget i Fjernøsten. Asiens økonomiske udviklingen, der er momentet, som allerede genererer et massivt pres på udnyttelsen og eftersøgningen efter nye forekomster af energireserver, og den centralasiatiske region og Det Kaspiske Basin er kendt som hjemsted for reserver af naturgas og olie, som forkrøbler Kuwaits, Mexico Golfens eller Nordsøens. (s.125)

”Uzbekistan er faktisk primære kandidat for regionalt lederskab i Centralasien. (s.130)

”Når olierørledninger er blevet udviklet i området, vil Turkmenistans i sandhed uhyre naturgasressourcer spå en fremgangsrig fremtid for landets befolkning. (s. 132)

“Turkmenistan …har aktivt udviklet en ny olierørledning gennem Afghanistan og Pakistan til det Arabiske Hav… (s. 145) 

“Det følger at Amerikas primære interesse er at hjælpe med at sikre at ingen enkelt magt kommer til at kontrollere dette geopolitiske rum og at de globale samfund har uhindret finansiel og økonomisk adgang til det. (s. 148)

“Kinas voksende økonomiske tilstedeværelse i regionen og dets politiske interesser i områdets uafhængighed er også fuldstændig i overensstemmelse med Amerikas interesser. (s. 149)

Hvilket også bekræftes, når vi ser fra andre vinkler i :

http://www.lilliput-information.com/revalu.html

citater fortsat: 

“Amerika er nu den eneste globale supermagt, og Eurasien er klodens centrale arena. Således, at hvad der sker med fordelingen af magt på Eurasiske kontinent vil blive af bestemmende vigtighed for Amerika’s globale førerskab og for Amerikas historiske arv. (s. 194)

”Uden opretholdt og direkte amerikansk indblanding ville den globale uordenskræfter inden længe komme til at dominere verdensscenen. Og muligheden af en sådan fragmentering er indbygget i de geopolitiske spændinger, ikke alene i Eurasien i dag, men i verden mere generelt. (s. 194)

”Med advarselssignaler i horizonten tværs over Europa og Asien, må enhver succesfuld amerikansk politik focusere på Eurasien som helhed og være ført efter et geostrategisk design. (s. 197)

“Det betyder der må satses på manøvrer og manipulation for at forhindre fremkomsten af en fjendtlig koalition som eventuelt kunne søge at udfordre Amerikas overlegenhed. (s. 198)

“Den mest nærliggende opgave er at sikre at ingen stat eller kombination af stater vinder kapacitet nok til at fordrive USA fra Eurasien eller bare mindske betydningen af dets afgørende voldgifts-dommer-rolle. (s. 198)  

“På langt sigt må globalpolitikken nødvendigvis blive stadig mere beslægtet med en overherredømme-magt lagt i hænderne på en enkelt stat. Således er Amerika ikke kun den første, også den eneste, sande globale supermagt, men det kan sandsynligvis blive den allersidste. (s.209)

”Desuden, efterhånden som Amerika bliver et mere og mere multikulturelt samfund, vil det måske finde det vanskeligt at nå til enighed om udenrigspolitiske emner, undtaget under omstændigheder af sande, massive og vidtspredt opfattede trusler udefra.”

IoD:

Det er en selvsikker betragter/designer der her er i og på spil. Umiddelbart kan vi måske nære et ønske om at kunne vælge mellem et kalifat eller andet såkaldt velvilligt verdensherredømme med mere tilbøjelighed til reformer og formuleret af den stærkeste af vore nuværende allierede. Men i grunden er det intet valg, og det har der ikke været i andet nogle ganske få tilfælde, hvor vi er blevet spurgt. Nu har vi også set før, at tingene ikke altid går som præsten præker.

Dygtig officiel spåmand 27 år før:

I 1984-udgivelsen: Trilateral Commission Task Force Report, nr. 28: “Democracy must work”(= “Demokratiet skal kunne fungere”) skrives side 72 i konklusionsafsnittet:

“I bekneb for et godgørende/velvilligt verdensdiktatur med tilbøjelighed til reformer, er vi nødt til at arbejde inden for grænserne af et ineffektivt, internationalt system under opvækst, med alle dets lidelser, kriser og irrationalitet, som netop ungdommeligheden dikterer”.

Samtidig kan man på side 84 læse den præcise (i kort form) opskrift på den økonomiske/arbejdsmarkedspolitiske krisepolitik, som den fra midten af 1980-erne føres overalt i Europa uanset regeringernes skiftende farve. Det var også herfra skiftende danske, udenrigsministre og økonomiministre i 1980-erne og 1990-erne fik og får de “vises sten” ved hyppige konsultationer i bl.a. OECD. Det kan nævnes at tidligere kommissionsformand i EF/EU nu Bilderberger Jacques Delors hilser den danske orlovscamouflage velkommen i EU. Dette fremgår af EUROPA nr. 9 1996 fra EUKommisssionen.

Lidt nyttig historie fra dygtig spåmand:

Zbigniew Brzezinski lagde i bogen fra 1970, “Between Two Ages” (= “Mellem To Tidsaldre”), stor vægt på sit og Robert Baileys syn på den europæiske tidsånds skiften. “Vi skal (min kursiv) fra i dag (1970) gennemleve en tidsfase med følgende kendetegn: 1. Perioden uden fremskridt. 2. Den sociale udvikling kører i ring. 3. Vestens civilisation er inde i en periode uden integration (uden samling), og civilisationen aftager. 4. Mennesket er irrationelt eller ikke-rationelt. 5. Samfundet er sammensat af masser, som er ikke-rationelle, og da de er let påvirkelige, vil menneskeheden reduceres til middelmådigheder. 6. Videnskabelig sandhed og viden kan være skadelig for samfundet. 7. Myter og overtro kan være velgørende. 8. Et samfund er altid sammensat af interesser i konflikt. 9. Samfundet styres af eliten. 10. Demokrati og humanitære, sociale værdier er desværre misforståelser, der resulterer i de uuddannede massers regimente. Og han anfører tillige, at menneskeheden skal gennemleve følgende faser i det lange historiske perspektiv: Fasen med (en eller anden) religiøs afklaring, den socialistiske fase, så nationalstaternes tidsalder og endelig “Én-Verdens-Samfundet “, som kronen og afslutningen på værket.

Den virkelig internationale bevidste 68-eres foretrukne periode er tiden i slutningen af 1100årene og begyndelsen af 1200årene, hvortil han knytter nogle fantasier om dejligt skabende brydninger mellem øst og vest, mellem kristnere, muhamedanere og jøder (med slaver som udførende kraft i alle lejre). Det Byzantinske Rigets undergang åbner op for brobygningen, hvilket han straks ligestiller med Sovjet-sammenbruddet – hovedingredienser om overhovedet nogen er geografi og kirkemagt. Han går så vidt som til i dag at lovprise muhamedanerne (dengang) i en fornyer- og formidlerrolle (især af det klassiske Grækenlands kultur). I virkeligheden skal man opfatte 68eren som nostalgisk, tom og mytesøgende entitet, der har fået lov at eksperimentere, fordi han ramte toppens ønsker om omdannelsen af os alle til nulliteter.

Nu skal man ikke glemme, hvem der inspirerede 68eren i sin tomhed.

Sonia

23 kommentarer »

 1. […] Det store skakspil:De allerførste ord i bogen: ”Lige siden kontinenterne begyndte at interagere politisk for vel 500 år siden, har Eurasien været verdensmagtens center”. Eurasien er alt land øst for Tyskland og Polen; det strækker sig hele vejen gennem Rusland og Kina til Stillehavet. Det omfatter Mellemøsten og det meste af det indiske subkontinent. Nøglen til kontrol over Eurasien, siger Brzezinski, er kontrollen over de centralasiatiske republikker. Og nøglen til kontrol over de centralasiatiske republikker er Uzbekistan…””…Brzezinski slår tonen an i sin strategy-gennemgang ved at beskrive Rusland og Kina som de to mest betydningsfulde – næsten supermagter – hvis interesser kunne true USA i Centralasien. Af de to, opfatter Brzezinski Rusland som den mest seriøse trussel. Begge nationer afgrænser Centralasien. I en mere under-ordnet sammenhæng beskriver han Ukraine, Azerbaijan, Iran og Kazakhstan, der skal styres af USA som buffere og kontravægte mod og til russiske og kinesiske træk for at kontrollere olie, gas og mineraler fra de centralasiatiske republikker, Turgmenistan, Uzbekistan, Tajikistan og Kirgisistan…” USA pådrager sig en mamutgæld p.g.a. krigsudgifterne i Mellemøsten; muligvis en så stor gæld, at renteforpligtelserne kan standse andre væsentlige udgifter for landet for en tid. Her skal det huskes at US-gælden indtil videre er hægtet på Kina og andre fjernøstlige lande, der har opkøbt US treasury bonds i billionvis.  Dollarzonen kan imidlertid forvente en voldsom forbedring af sit samhandelsforhold p.g.a. dollarfaldet. Om denne zone er på vej mod en mere sund dollarværdi, var det værd at foreslå det eneste der mangler: Et fælles redskab, så vi undgår krise på krise, dybere og dybere, og som samtidig sikrer at betalingsmidlerne bruges til det, der i sandhed er deres eneste brugbare formål. De klassiske økonomer som for eksempel David Hume og John Stuart Mill påviste i 1700-tallet, at hvis der ikke er orden i pengemarkedet, vil der ikke blive orden på varemarkederne. Uden en internationalt vedtaget monetær ordning, der må være i de store handelslandes interesse, går det med sikkerhed galt.  Noget tyder på at der endnu har været fire muligheder, når der vippes:1.      guld og anvisninger på guld2.      rent papir3.      få andre til at holde sine midler oppe4.      påtvinge andre at bruge ens midler   […]

  Pingback af Fra internationale vipper til nationale ligevægte til internationale vipper i dag « Danmark — 21. marts 2007 @ 16:34

 2. […] Det store skakspil: De allerførste ord i bogen: ”Lige siden kontinenterne begyndte at interagere politisk for vel 500 år siden, har Eurasien været verdensmagtens center”. Eurasien er alt land øst for Tyskland og Polen; det strækker sig hele vejen gennem Rusland og Kina til Stillehavet. Det omfatter Mellemøsten og det meste af det indiske subkontinent. Nøglen til kontrol over Eurasien, siger Brzezinski, er kontrollen over de centralasiatiske republikker. Og nøglen til kontrol over de centralasiatiske republikker er Uzbekistan…” […]

  Pingback af Fra internationale vipper til nationale ligevaegte til internationale vipper i dag « Danmark — 21. marts 2007 @ 17:02

 3. […] Geopolitiske skaktræk foretages kun, når flere, typisk 3-4, oplagte begrundelser foreligger. Det viser historien. For eksempel har USA ikke nægtet Euro-valutaen en chance. At de europæiske ledere valgte at holde den oppe på oliehandelen og ikke på et velfungerende Europa med høj beskæftigelse – TVÆRTIMOD! – betyder det blive Euro, der fører direkte til ustabiliteten m.v. sammen med masseindvandringen af muslimer, hvor man kan vælge at holde på de tyske og de franske ledere, der synes at sælge alt for deres ny-merkantilistiske drømme til højestbydende og blæse på de fremtidige europæiske generationer. […]

  Pingback af Ny Alliance i smaat og stort? « Danmark — 14. november 2007 @ 23:11

 4. […] control of the central Asiatic republics including the Middle East and India. The key according to Brzezinski is […]

  Pingback af India and China is more than a moon-shot « Danmark — 15. november 2007 @ 10:56

 5. […] control of the central Asiatic republics including the Middle East and India. The key according to Brzezinski is […]

  Pingback af India and China is more than a moon shot « Dissidentpress — 15. november 2007 @ 11:07

 6. En ting er i hvert fald forkert: Troen på uddannelse.

  Kommentar af Kimpo — 11. januar 2008 @ 14:40

 7. Det har du ret i.
  Den meste uddannelse i samfundsforhold bygger på antagelser og er derfor antagelseslogik. Antagelserne er oftest helt forrykte. Man kan meget let komme til at uddanne sig ned i stedet for op. Erfaringen er altid god; men den kan man sjældent bruge før man har den, og skal man have den af andre, kan det jo være en løgner, der leverer den. Så den, der har været heldig at kunne få den fra sine nærmeste, er bedst stillet i det spil.
  Nu er det ikke sådan at hjernen tager skade af blive trænet og brugt systematisk, så vi lærer at sortere og fange det væsentlige samt endelig sondre mellem viden og tro. Det skal lige siges i samme åndedrag.

  Sonia

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 11. januar 2008 @ 15:04

 8. […] Det store skakspil […]

  Pingback af Den sidste olie « Danmark — 12. februar 2008 @ 18:43

 9. […] Supplement: Det Store Skakspil […]

  Pingback af Hvad vil de med Europas selvmord? « Danmark — 27. september 2008 @ 11:54

 10. […] Her er nogle citater af Brzezinski:  : En magt som dominerede Eurasien ville kontrollere to af verdens tre […]

  Pingback af Verdensstaten Bygges Op X. Obamas Opskrift: Den Socialistiske Internationales Fabian-Kommunisme » Euro-med — 12. januar 2009 @ 15:19

 11. […] Here are some quotations by Brzezinski: […]

  Pingback af Building the World State X. Obama´s Formula: The Fabian Communism of the Socialist International » Euro-med — 12. januar 2009 @ 15:21

 12. […] Hier sind einige Zitate von Brzezinski: : Eine Macht, die Eurasien beherrscht würde 2 der […]

  Pingback af Aufbau Des Weltstaats X. Obamas Rezept: Der Fabian Kommunismus der Sozialistischen Internationale » Euro-med — 12. januar 2009 @ 15:21

 13. […]                                           Here are some quotations by Brzezinski: […]

  Pingback af NWO-Obams’ Formula; The Fabian Communism of the Socialist International…. « uk1884 — 13. januar 2009 @ 12:27

 14. […] Ushbekistand eller der omkring måske bliver det næste finansielle centrum efter Manhattan er ikke urealistisk. Men magten vil […]

  Pingback af USA ER IKKE BANKEROT « Danmark — 19. januar 2009 @ 20:07

 15. […] Zbigniew Brzezinski's, Obamas mentor's, syn på verden:  Brzezinski ser Eurasien som verdens centrum – den er nødvendig for USA at dominere, hvis USA ønsker at herske over verden, må holde enhver rival væk (Mht. hans syn på regionalisering som vejen til verdensstaten- se her) […]

  Pingback af Den Gamle Verdensordens Afvikling VII. Det Store Skakbræt: NATO, USA Besætter Centrum, Eurasien, Med EU-støtte » Euro-med — 26. februar 2009 @ 17:12

 16. […] submitted to NATO which has now become the New World Order´s tool to gain world domination. Zbigniew Brzezinski´s, Obamas mentor´s, view on the world : Brzezinski sees Eurasia as the centre of the […]

  Pingback af Dismantling the Old World Order VII. The Grand Chessboard: NATO, US Occupying the Centre of Eurasia with EU Support » Euro-med — 26. februar 2009 @ 17:13

 17. […] Zbigniew Brzezinski's, Obama's Mentors, Weltanschauung: Brzezinski sieht Eurasien als das Zentrum der Welt – es sei notwendig für die USA es zu beherrschen, wenn die USA die Welt beherrschen will, alle Rivalen müssen ferngehalten werden. (Für seine Vision der Regionalisierung als den Weg zum Welt-Staat, hier sehen) […]

  Pingback af Abwicklung Der Alten Weltordnung VII. Das Grosse Schachbrett: Die NATO, USA Besetzen Das Zentrum, Eurasien, Mit EU-Stütze » Euro-med — 26. februar 2009 @ 17:14

 18. […] UN submitted to NATO which has now become the New World Order´s tool to gain world domination. Zbigniew Brzezinski´s, Obamas mentor´s, view on the world : Brzezinski sees Eurasia as the centre of the world – […]

  Pingback af Dismantling the old World Order VII- US Occupying the Centre of Eurasia with EU Support… « Centurean2’s Weblog — 26. februar 2009 @ 18:30

 19. […] sind einige Zitate von Brzezinski: […]

  Pingback af Aufbau des Weltstaats X. Obamas Rezept: der Fabian Kommunismus der Sozialistischen Internationale « Der Honigmann sagt… — 7. september 2010 @ 06:24

 20. […] Zbigniew Brzezinski’s, Obama’s Mentors, Weltanschauung: Brzezinski sieht Eurasien als das Zentrum der Welt – es sei notwendig für die USA es zu beherrschen, wenn die USA die Welt beherrschen will, alle Rivalen müssen ferngehalten werden. (Für seine Vision der Regionalisierung als den Weg zum Welt-Staat, hier sehen) […]

  Pingback af Abwicklung der alten Weltordnung VII. das grosse Schachbrett: die NATO, USA besetzen das Zentrum, Eurasien, mit EU-Stütze « Der Honigmann sagt… — 8. oktober 2010 @ 08:06

 21. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit
  more often. Did you hire out a designer to
  create your theme? Exceptional work!

  Kommentar af custom titanium ring — 2. oktober 2012 @ 10:21

 22. […] Zbigniew Brzezinski´s, Obamas mentor´s, view on the world: Brzezinski sees Eurasia as the centre of the world – necessary for the USA to dominate, if the US wants to rule the world,  keeping any rival away. (As for his  views on regionalisation as the way to the world state – see here) Comment: Here, he clashes with  Putin´s and Alexander Dugin´s Utopia of a Russian   Eurasia. […]

  Pingback af Endless Wars as Business because US Pentagon Is Bought by Military Political Industrial Complex – and, therefore, on War Path against Russia and Other Disobedient Countries | NEW.EURO-MED.DK — 9. juli 2015 @ 00:08


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: