Danmark

14. december 2006

‘Liberalists’ lost – ‘internationalists’ won


tarski

‘Liberalists’ lost – ‘internationalists’ (who

basically are identic) won by cheating

Translated by Michael Laudahn at: A fairy tale of 1001 nights – from H C Andersen country Denmark   

The Rockwool Foundation has now reached a similiar result which the Danish Welfare Commission furnished a year ago.

The group of non-western immigrants as a total receives twice the amount of cash aid and cash-equivalent services, than this same group as a total pays into the cash register through taxes and duties. Put differently, non-western immigrants charge the public sector 
– which gets its spending power from businesses and their tax-paying employees – on average twice as much as they contribute.

That’s the way the development has gone since 1984, the year we got the famous ’83 foreigners law, which basically opened the country for free access and stay within its borders, while the foreigners’ legal matters were treated applying appeal after appeal, along with a reversed onus of proof and a worldwide jurisdiction. The present government has the absolute majority, included the party that tolerates it; but nothing has happened. As the country’s best brains had warned right from the start how the result would look like, one imagined that they (tn: the government) would find to reason, after all.

However, this is as illusory as the idea that the worst ideologists would convert to the world of reality.The treason committed against the country is so heavy and the situation so comfortable for the worst (tn: the foreigners), that this development may continue until the total deletion of the danes.

The balance equation from the country of the blissful (theory): influx of non-western migrants plus the growth of the number of non-westerners by births equals the number naturalisation documents that equals number of fled ethnic Danes.

That is the ism-trick: Nothing has happened – apparently, definitely not before it is too late.

According to the balance equation from the country of the blissful (practice), the exchange of the country’s rightful citizens procedes as planned, quietly and calmly, even unnoticeably. Of course, this costs enormous amounts and expensive standstill, which has been determined through calculations by Rockwool Foundation and the Danish Welfare Commission. But just imagine how good the country will be once the population has totally been exchanged against non-westerners.

On the way there, there sure was plenty of noise at the warning signals, and the economy didn’t get the manpower they allegedly were short of. The Danes were good for nothing, and public servants steered – along with the ‘internationalists’ of the redeemer industry – the influx of new foreign clients into the country, whom the public officials in charge were supposed to practice their art on and earn their living with.

Behold, this is a true fairy tale. And they all lived happily ever after.

Original at: https://danmark.wordpress.com/2006/11/25/liberalen-tabte-internationalen-vandt-med-bedrag/

Sonia

Gellerup image


Det er sjovt som nyhedsoplysningen ændrer sine egne angivelser uden videre. For et par dage siden var det 60 ildspåsættelser i Gellerup Parken på tre måneder, i går var det det samme antal på to måneder, i dag er det 60 ildspåsættelser inden for den sidste måned i TV2-nyheder kl. 8.00. Indimellem var det i løbet af dagen 50 påsatte brande på tre måneder. Så kom vi til DRTV-Avisen kl.18.30, der meldte om 60 påsatte brande i efteråret.

Hvad er det mon vi beskytter? 

Der er fire unge (ned til 14 år) arresteret i forbindelse med brandene.

På Gudrundsvej 5 havde pyromanerne i går nat valgt at bruge bl. a. bildæk, som de satte ild til nede i kælderen. Vi savner altså fortsat den kulturberigelse, der har været talt så meget om.

Hvor er den? Er den der?

Sonia

Befolkningsperspektivet


Uddrag af : http://www.farman.dk/artikler/indvandr.html  

Jens Jackie Jensen skriver i Tidehverv September 1999 med udgang i Rockwool Fondens Forskningsenhed “Indvandringen til Danmark”. Forlaget – Spektrum 458 sider 248 kr 

”Verdens samlede befolkning vokser med 78 millioner hvert år. Cirka hvert tolvte år bliver der en milliard flere mennesker på kloden. Denne udvikling vil fortsætte de kommende årtier. Ifølge FNs befolkningsprognose fra 1996 falder de femten (gamle) EUlandes befolkningstal fra 371 millioner i år 2000 til 363 millioner i år 2025. De europæiske fødselstal har forlængst stabiliseret sig, og der kan endda noteres en mindre tilbagegang.

Modsat forholder det sig med landene syd og øst for Middelhavet. I løbet af de næste 25 år vil alene Nordafrikas folketal vokse fra de nuværende 200 millioner til 326 millioner. I det tropiske Afrika syd for Sahara forventes en stigning fra 681 millioner til l.500 millioner. Tilsvarende forøgelse af folketallet vil finde sted i Mellemøsten og i en række hovedsagelig muslimske lande i Asien.

Den såkaldte befolkningseksplosion er således næsten udelukkende koncentreret om den tredje verden, hvor man kun i ringe grad er rustet til at klare en sådan belastning…”

Sonia

Supplerende:

68-eren kan (kun) overleve på indvandring: https://danmark.wordpress.com/2006/06/09/68-eren-kan-overleve-pa-indvandringen/

Vore fremtid – interesseret: https://danmark.wordpress.com/2006/05/23/vores-fremtid-interesseret/

Europas befolkning vokser: https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/europas-befolkninger-vokser-hvordan-sker-det/

Etnisk fertilitet i Europa: http://www.lilliput-information.com/ferteu.html

Fremmedes fertilitet: http://www.lilliput-information.com/fertfr.html

Tyske fødsler: https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/tyske-kvinders-f%c3%b8dsler/

For få tyskere: https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/tyske-kvinder-1-barn-muslimerne-3-35-barn/

Dansk Welfare-history

Filed under: History, Justice, Welfare — Tags: , , , — Jørn @ 02:20

Velfærdens Danmarkshistorie

Uddrag af tidligere kommunist Jens Jackie-Jensens artikel:

‘Den God Stat og Det nye Menneske’:   

http://nytdanmark.blogspot.com/2006/05/dansk-velfaerds-historie.html

”Det nye menneske, uden national bevidsthed, uden religion, uden historiske rødder, uden traditioner. Det udhulede menneske, for hvem alt er ligegyldigt. Fædrelandet skal skrottes og erstattes med den gode sociale stat. Folket skal kues til blot at være en ”befolkning”. Et tilfældigt sammenskrab. En grå lunken grød”.

Fra 1950 til 1968 fordoblede danskerne deres levestandard. En så hastig fremgang er aldrig før forekommet i landets historie, og det vil formodentlig aldrig ske igen. Men det var en økonomisk vækst, som gjorde sig gældende i hele den vestlige verden. Der blev talt om velstandseksplosionen i de industrialiserede lande. Det vil sige de lande, hvor styreformen er demokratisk og økonomien kapitalistisk.Beskæftigelsen var høj. Industrien arbejdede på fuld kapacitet. Priserne var stabile.

I 1950-erne kunne folk udmærket huske 30-ernes krise, krigens nød og de første efterkrigsårs afsavn. De var derfor glade og taknemmelige for den nye materielle fremgang. Almindelige lønmodtagere så sig efterhånden i stand til at erhverve eget hus eller sommerhus, hvilket indtil da var noget ganske usædvanligt. Men ikke kun det. Arbejdere, håndværkere og funktionærer købte deres første bil. De tog med familien på deres første udenlandsrejse. Man fik det første køleskab, det første oliefyr, det første fjernsyn….” 
 

Der bredte sig en stigende tilfredshed med tilværelsen og en gemytlig fordragelighed mellem menneskene. Man levede livet og nød frugterne af sit arbejde. Det forhøjede nationalprodukt var bragt til veje alene gennem øget effektivitet og forbedret teknologi. Dette vellevned. Alle disse fredsommelige fornøjelser. Al denne nyskabte private ejendomsbesiddelse var blevet opnået på tværs af alle ideologiske beregninger og uden ideologernes medvirken. Ja, hvad der var endnu værre, udenfor deres rækkevidde. Det var foruroligende. De følte sig tilovers. Begivenhederne var ude af kontrol, uden offentlig styring og kunne udvikle sig til hvad som helst.
Fra de kulturradikale kredse blev der derfor talt og skrevet og advaret kraftigt imod den sorgløse materialisme, det åndløse forbrugersamfund og folkets tiltagende fordummelse og afstumpede ligegyldighed. De nye modeord blev ”forbrugerismen” og ”forbrugerracet”.

Befolkningens almindelige indkøbsvaner vakte virkelig bekymring og harme blandt kulturens radikale vogtere. ”Erhvervslivets reklamefremstød gør forbrugerne til viljeløse sløve ofre for manipulation”, blev det hævdet, og videre hed det: ”Befolkningen kommer til at fungere som bevidstløse forbrugsdyr, som ikke ejer evnen til at registrere deres egne, egentlige behov og dermed også uden kritisk evne til at vælge rationelt”. Og endelig konklusionen:

”Eftersom disse døllede, hypnotiserede forbrugsdyr samtidig skal forestille at være en slags vælgere, så vil hele forbrugerismen uvægerligt få betydning for demokratiets eksistens”[….]  

”…Til gengæld er hele den europæiske arv og dens klassiske baggrund skåret væk. Ignoreret. Fortiet. Oldtidens Athen, Kejser Augustus og de følgende to tusinde års kristne kultur, der udviklede sig til verdenscivilisationens absolutte hovedstrøm og hovedkraft, – alt er bortcensureret. Arkiveret som ikke eksisterende. Hvilket hovmod. Hvilken ynk.

Den historieskrivning, der omhandler Sveriges egne forhold starter fra og med året 1932, det skelsættende år, hvor Socialdemokratiet kom til magten. 1932 er tidernes morgen og altings begyndelse.

Hvad der er hændt forud for velfærdsstatens tilblivelse, er værdiløs viden, der anses som direkte skadelig for fremelskelsen af den rette sociale bevidsthed. De generationer, der ved ideologisk manipulation er gjort historieløse vil aldrig kunne gennemskue velfærdsparadiset. De fanges i et tomrum, en primitiv begrebsverden og åndelig fattigdom. De er lige så ilde stedt, som mennesker der har mistet hukommelsen. Men det er også just hensigten. I de svenske skoler koncentreret man sig om nutidens herligheder.

Sex. Aids. Narkotika og forurening. Børnene skal også have praktisk viden om deres eget miljø, siges der. Samtidig lærer de i samfundsfag at elske den gode stat.

”Nød lindres af myndighederne”, lyder teksten, ”den sociale velfærd tager sig af enhver, der er i vanskeligheder. Man skal blot henvende sig på et offentligt kontor, så vil øjeblikkets problemer blive klaret”. Punktum. Javist.

Den gode stat er det eneste faste holdepunkt. Den almægtige beskytter og forsørger.

I stedet for at kende deres eget folks historie, indterpes børnene paroler om solidaritet med udviklingslandene. Svenskerne har i årtier været nærmest som besatte af ideer om solidaritet med den tredje verden. Dette ulandshysteri er blevet retfærdiggjort med påstanden om, at man ville udrydde nationalismen og fremme den globale solidaritet….”

Sonia

PS: En meget spændende del af Danmarkshistorien. Bedraget er altomfattende, og ansvaret placeres et andet sted end mange forestiller sig.