Danmark

2. december 2006

Tag en ring og lad den vandre


Information om Danmark

 Tag en ring og lad den vandre

Masseindvandringens statistisk-

økonomiske beskrivelse i

korte historiske rids

I 1988 udbad vi os en forbedret befolkningsstatistik, fordi den hidtidige ingenlunde var egnet til at måle, hvad der skete via massetilstrømningen af ikke-vestlige. I 1991 nedsattes et regeringsudvalg med Lars Haagen Pedersen som formand. Her fandt man på de nye begreber ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Økonomiministeriet under Marianne Jelved meddelte i 1995, at udgifterne vedrørende de ikke-vestlige i 1995 var 10,3 mia. kr., i 1999 godt 11 mia. kr, og professor Eskil Wadensjö, Sverige (artikel i Berlingske Tidende den 26. september – 2002) hævdede, at den danske udgift til formålet var 8,8 mia. kr i 1999. Alle beløbene var mindre end 1,7% af det offentlige budget på kr. 652,8 mia. i 1998. Og der er ikke så store spring i det samlede udgiftsniveau fra år til år, at det spiller nogen betydende rolle her.

Her havde vi så lige tjent formue på en gruppe, fortrinsvis fra Somalia og Afghanistan, jfr svenskeren, eller også var de fremmede rejst hjem i stor stil(?) Nej. Havde embedsmændene i økonomiministeriet da regnet forkert? Nå.

Ergo, udgjorde udgifterne til de ikke-vestlige fortsat mindre end 1,7% af det samlede offentlige budget, selvom om deres andel af befolkningen var betydeligt større og samtidig med de ikke-vestlige bl.a. var mere end 3 gange så ofte arbejdsløse og 3 gange så ofte på den kriminelle anklagebænk.

Vi foreslog for bl.a. 1998 følgende offentlige udgifter vedørende de ikke-vestlige:

(652,8-x)*0,075*3= ca. 98 mia. kr., hvor x er udgifterne, der ville have været uden immigrationen
(forudsat andelen af ikke-vestlige var den officielle i 1998)

(652,8-x)*0,10*3= ca. 150 mia. kr., hvor x er udgifterne, der ville have været uden immigrationen
(forudsat andelen af ikke-vestlige var den korrekte i 1998)

Se nærmere: http://www.lilliput-information.com/economics/ok.html
Vi nøjedes med at se på officielle antal indvandrere i Danmark i 1998. Det var 396.122 pr. 1. januar 1998 – der skulle selvfølgelig have været korrigeret for mange naturaliserede og deres børn, og så skulle vi derefter have fratrukket de respektive vestlige indvandrere. Men det lod vi være med:

Så udgjorde de dengang (OFFICIELT) 7,5% af den samlede befolkning på 5,3 mill. D.v.s. sammenholder vi deres befolkningsandel med deres officielt opgjorte træk på de offentlige udgifter var der en stor (under-)diskrepans, fra 1,7% af udgiftstrækket til 7,5% af befolkningsandelen.

Ergo, var de ikke-vestlige meget mindre udgiftskrævende end svarende til deres andel af befolkningen, d.v.s. også mindre udgiftskrævende end svarende til danskerne i gennemsnit.

Det stod i skærende modstrid til det, som vi så af udgifter på de væsentligste poster på Finansloven og hørte de ansvarlige meddele os: At de var mindst 2-4 gange så ofte at finde blandt de kriminelle og blandt de indsatte, 3-3 1/2 så ofte blandt de ledige og kontanthjælpsmodtagere, og de fødte mindst 3 gange så mange børn i gennemsnit. Desuden var de enkelte sociale hændelser mere ressourcetunge, når der var tale om ikke-vestlige.

 Ergo, er udgangspunktet med de oplyste offentlige udgifter vedrørende de ikke-vestlige ikke korrekt.

 

[efterfølgende indføjet i 2006: En ikke-vestlig koster 3,3 gange udgifterne i forhold til en dansker fik vi bekræftet af Velfærdskommissionen i referat i Børsen den 1. december 2005 og ligeledes af Rockwool Fonden den 25. november 2006, der bekræfter at ikke-vestlige i gennemsnit koster det dobbelte i offentlige udgifter i forhold til gruppens skatte- og afgiftsbetalinger.]  Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen.

Alt dette accepterer fagministrene desuagtet, nogle intetanende, andre kender godt løgnen, men de satser alle på, at kun en lille promilleandel i befolkningen lukker munden op herom, så det bevares som god hemmelighed for i hvert fald 70% af vælgerbefolkningen. Så er den nemlig i vinkel. Fagministrenes to eneste problemer er generelt, at de vil have flere bevillinger til deres ressortområder, når opgaverne tårner sig op, og så taburet-klistret til den gode hyre og den fine pension.

Tag et område som kriminaliteten:
På det officielle befolkningsgrundlag førte Rigspolitichefens Undersøgelse for årene 1993 og 1994 blandt mange andre ting til følgende konklusion:
Et enkelt uddrag:
Af butikstyverierne i Danmark udførtes de 4,5% af danske statsborgere, 11,4% udførtes af udenlandske statsborgere og 84,1% af disse tyverier udførtes af asylsøgere. Bemærk, den sidste procent. Samtlige butikstyverier på landsplan og vel at mærke, af de registrerede sigtelser, som vi optalte minutiøst af Rigspolitichefens materiale, som vi fik i hænde. Denne kriminalitet var i konsekvens af det oplyste i undersøgelsen begået af 10,3% af asylsøgerne, som de betegnes i undersøgelsen, eller af 2.312 personer. De resterende havde ikke været sigtet for kriminalitet. 84,1% af alle butikstyverier i Danmark udgjorde i øvrigt kun 65,2% af disse asylsøgeres straffelovsovertrædelser.
Vi mente dog for det første, at det var en vild overdrivelse at hævde, at asylsøgere var 18-19 gange mere kriminelle end danske statsborgere ved butikstyveri. Det var dog konsekvensen af det officielt oplyste. Det stemte simpelthen ikke. Sådan er det med løgne. Hvis der officielt skal være meget få asylsøgere i landet, og sigtelserne er foretaget mod asylsøgere, så må de nødvendigvis være meget kriminelle. Er der derimod mange flere asylsøgere, så fordeles den registrerede kriminalitet på disse mange flere, og så er de selvsagt ikke så kriminelle.Denne analyse, hvoraf et enkelt afslørende element er fremhævet her, tilgik i sin helhed Folketingets Retsudvalg. Der var ingen brugbare reaktioner trods et langt brev derfra (Bjørn Elmquist var formand). Nu forstår læseren, der var voksen før 1993, måske bedre, hvorfor kriminalitets-beskrivelserne ikke blev offentliggjort i et par år forud for 1993. Justitsministeren og Indenrigsministeren i Danmark, deres forgængere samt embedsmænd i Direktoratet for Udlændinge og i Indenrigsministeriet pådrog sig herved et alvorligt ansvar for den forvrængede beskrivelse af kriminaliteten i Danmark for årene 1993 og 1994. Den er selvsagt ikke blevet rettet siden.Offentliggørelserne af kriminaliteten blev endog indstillet i et par år forud for disse opgørelser – og nu vil kriminologer have offentliggørelserne standset igen med den begrundelse at der sker et misbrug heraf (jfr. Berlingske Tidende den 05.07.2003, http://www.lilliput-information.com/economics/ukyn.html ); det er fremgået tydeligt af pressen flere gange siden, men politiet vil noget andet; det fremgår også. Man standsede offentliggørelserne i begyndelsen af 1990-erne, fordi man ikke anede sine levende råd i toppen, nu skyldes det angiveligt faren for misbrug. Der var en kvik dansker i Sverige, der spurgte i Berlingske Tidende den 09.07.2003, hvorledes korrekte oplysninger kunne misbruges. Der kom vist ikke noget svar.“Da der var talt usandt om antallet af ikke-vestlige, kunne enhver forudse, at når dette usande antal løbende sammenholdtes med de ikke-vestliges aktiviteter eller manglende aktiviteter inden for bl.a. kriminalitet, fødselshyppighed, arbejdsmarkedet og andet befolkningsgrupperelateret, ville der lyde protester fra hæderlige danske med indsigt og med mands- og kvindemod til at sige fra, uanset alt”.Derfor truede man kritikerne og mennesker i almindelighed til tavshed med åndsforladte beskyldninger, blacklistning og også direkte fysiske angreb. Noget af det værste forventes læseren simpelthen ikke tro på, så det lader vi ligge sammen med dokumentationen på et sikkert sted til bedre tider engang i fremtiden. Nogle blev hærdede af den behandling. Man kalkulerede simpelthen med, at når befolkningen friholdtes for reelle informationer om projektet ”Danmarks Ødelæggelse”, så var det umuligt at få en debat i gang og eventuelt få gennemtrumfet en folkeafstemning om spørgsmålet. EU var ingenlunde for kompliceret til, at folket skulle høres, også fordi der drejede sig om suverænitetsafgivelse fra starten. Hvad det sidste drejer sig om, burde enhver lettere kunne se. Det samme.

Det fortsatte dog senere med kriminalitetsløgnene: Det Kriminalpræventive Råds rapport, oktober 1998. Etniske Grupper – Kriminalitet og forebyggelse:

Rapporten var udarbejdet efter retningslinierne for politisk korrekthed. Det betyder, at læseren ikke kan fæste lid til meget af rapportens indhold. Allerede i forordet vrimler det med usandheder og smarte fordrejninger af den virkelighed, vi som borgere og skatteydere faktisk har krav på at få en sandt billede af, når vi skal betale for det.

Formanden for rådet professor Eva Smidt satte en studentermedarbejder til at skrive det værste for at sikre sine egne ”lånte fjer” fra eventuelt griseri.

I 1. afsnit 3. linie læses: “I Danmark er det omkring 100 unge, der sætter overskrifterne om udlændingekriminaliteten”. Når vi kikker i den sidste retvisende kriminalitetsbeskrivelse (fra IOD) for årene 1993 og 1994 byggende direkte på Rigspolitichefens opgørelser fra politikredsene kan vi læse for 1993: 10 manddrab, 44 forsøg på manddrab, 966 tilfælde af vold, 76 voldtægter, 90 blufærdighedskrænkelser 40 forsætlige brandstiftelser, 176 røverier, 895 indbrud, 7981 tyverier, 1708 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri, 1847 overtrædelser af Lov om euforiserende stoffer, 748 overtrædelser af våbenloven, og vi kunne fortsætte gennem alle hovedkategorierne af kriminelle gerninger, vi kunne også angive tallene for 1994 i samme rækkefølge: 8, 49, 1013, 58, 70, 38, 176, 757, 6985, 926, 1549, 723.

Enten er det de samme ikke-vestlige, der omtales i aviserne hele tiden, eller også må vi nok erkende, at der lissom må have været flere involverede i kriminaliteten udført af indvandrere og såkaldte asylanter. De 100, som rapporten nævner, kan vel ikke have nået så meget. Det tror jeg læseren vil give mig ret i. Døgnet har kun 24 timer.

Vi fik så oplyst i 2004, at hverken Integrationsministeriet eller regeringens og den tidligere regerings Rockwoolfonden kan bruge de officielle befolkningsopgørelser. De laver deres egne, uden befolkningen skal vide det. 

I oktober 2005 foreligger der en officiel opgørelse af kriminaliteten for året 2004. Vi aflæser en overkriminalitet 5- 15 gange, når antallet af kriminelle gerningerne sættes i forhold til indvandreres og deres børns befolkningsgrundlag. Dette var rivende galt: Behørigt dokumenteret på: http://www.lilliput-information.com/economics/sandfrem.html . Én ting var at en mængde forbrydelser udført af naturaliseredes indvandrere og deres børn registrerede, som var den udført af danskere. Det allerværste var at befolkningsgrundlaget, d.v.s. befolkningsopgørelsen var totalt misvisende. 

Vi fik også at vide: 26. juni 2003 fra Ritzau:
Det fremgår af en ny analyse, som “de uafhængige forskere” (se til sidst) i forskerenheden DREAM har udført for Integrationsministeriet: At går regeringens ambitiøse 2010-plan for økonomien ikke i opfyldelse med halvering af gælden og 60.000 flere i job over de resterende år (det gør den ikke!! – også simpel logik – der for en ny tilsvarende for 2015 – og det gør den heller ikke!! – også simpel logik) – eller der laves andre ændringer i finanspolitikken, betyder det, at enten skal der spares 28,2 mia. kr. årligt på finansloven frem til 2050 for at få råd til de øgede udgifter. Alternativet er at hæve bundskatten med 4,9 procent – hvilket vil give et tilsvarende provenu.

Det blev værre endnu:
Samfundet bliver hvert år 33 milliarder kroner fattigere, hvis ikke der kommer mere gang i integrationen af indvandrere. Det viser en chokrapport fra forskergruppen DREAM, der for første gang har beregnet, hvad staten i kroner og øre går glip af, så længe en meget stor andel af indvandrerne og deres efterkommere modtager kontanthjælp og dagpenge i stedet for at komme i arbejde, skrev B.T.
  Rapporten er bestilt af integrationsminister Bertel Haarder og bliver i sin endelige form offentliggjort i midten af oktober.

Og værre endnu:
I bl.a. Metro-Xpress side 15 den 31. oktober 2002 med overskriften ’Dyrt for samfundet ikke at integrere?’ kunne vi også læse: Integrationsministeriet skal have fået en af de her tænketanke (”af hensyn påfuglefjerene”) til at udarbejde seks scenarier, med og uden succesintegration af ikke-vestlige: Det uafhængige institut Dream fastslår i en analyse, at hvis integration ikke forbedres, vil det belaste statsbudgettet med godt 35 mia. kr. hver eneste år frem til 2040. De mange penge skal hentes ind ved besparelser, højere skatter eller lån.

Disse begreber var hverken i 1991 eller i 2005 entydige, funktionelle eller adækvate. På almindelig dansk: Uvidenskabelige begreber, der gør at myndighederne ikke kan tælle de ikke-vestlige immigranter og deres børn derefter, og derfor heller ikke kan økonomi-opregne på det samlede immigrationsprojekt, hvor hovedparten af posterne ikke er direkte synlige på finanslovene. Personnummeret eller en regulær folketælling er eneste udvej nu. Vi foreslog personnummeret anvendt i 1989 i en anonymiseret opgørelse, svarende den de undersøgelser har beregnet udgifterne til børn og til ældre tidligere.

Så er det vi hævder:

RINGEN ER LISSOM SLUTTET – og alle har gjort hvad de skulle
Bortset fra at tilstrømningen af ikke-vestlige i 2002 blev reduceret med ca. 25% (ikke med betydeligt mere, som løgnagtigt hævdet utallige gange af den siddende regering og støtteparti, før vi havde mulighed for at få fat i første version af de mere eller mindre defekte officielle opgørelser den 10. februar 2005), så kan det oplyses at antallet tildelte nye danske statsborgerskaber gik op fra 6.583 til 14.976 i 2004: http://www.lilliput-information.com/economics/status05.htm. I 2005 var antallet af tildelingerne 10.197. Nu venter vi spændt på løgnen her op til jul om faldet i antallet af tilstrømmede indvandrere, der altid kommer umiddelbart efter sidste statsborgerskabstildeling i december og kører uafbrudt, indtil vi kan modbevise den omkring den 12. februar i det nye år, hvor adgangen til opgørelserne for 2006 officielt frigives. Den 7. juni 2006 tildeltes 2.164 foruden tildelingen til børn.

Lyves der kun om antal, kriminalitet og ressourcetrækket?:

Grundlaget for sammenligninger udviskes

 

Ufrivillige indrømmelser indimellem

Sverige har ligeledes kompetente analysefolk til at afsløre de tilsvarende løgne i Sverige

Universitetslektor Lars Jansson

Fremtidsperspektivet i Sverige ved svensk fremtidsforsker

Information om Danmark

Sonia

1 kommentar »

  1. […] View […]

    Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 23:44


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s