Danmark

3. november 2006

Vil Europa formoerkes?


Om Europa formørkes – de store forandringer via vore

politiske ledere?

Europa og Islam: Vi må konstatere, at Norge netop har fået sin officielle prognose, men noget effektivt modspil kan vi ikke se endnu. Det var den væsentligste årsag til, at vi videresendte korrektionen af de officielt danske befolkningsopgørelser til Norge. Der er visse kræfter igang med af blotlægge den norske officielle befolkningstatistik, som de to norske link også viser.

Den demografiske utviklingen i Norge
A crescent over Europe?

Europe and Islam: Crescent Waxing, Cultures Clashing

Islam in France: The French Way of Life Is in Danger
Fremtidens befolkning i Norge
 

http://www.meforum.org/article/337

I Holland får vi også positive reaktioner på f.eks. :

http://nekklachten.web-log.nl  

(her skal man skrive på engelsk for at være med)

Norge og Holland er henholdsvis ca. 10 år bagud og 15-20 års forud for den skæve immigrations-udvikling i Danmark.

D.v.s. vi skal se Muhammedaner-flertal her omkring 2035-2040, i Norge i år omkring 2050, men i Holland (med en fremmeprocent 25-28 pct. nu)  allerede 2025-2030. Der har selvfølgelig været krig, der måske kan forhindre udviklingen videre mod det multietniske kaos lang tid, forinden de kommer i flertal. Krigen i Europa planlægges fra terrorgrupper i Marokko og Bosnien (se nedenstående billedfil).

I Sverige vurderer forsker og nationaløkonom Thomas Lindh, Instituttet for Fremtidsstudier i Stockholm år 2050 til året med fremmedflertal (her skal det oplyses, at ej heller Sverige har fået foretaget en korrektion af befolkningsregnskabet):  http://www.lilliput-information.com/economics/lindh.html

Alle europæiske regeringer fortsætter støt og roligt den store udvidelse af det euroæiske samarbejde mod øst og syd, hvor man måske hellere skulle lægge grundlæggende om efter de seneste erfaringer. Det drejer sig bl.a. om “udveksling af arbejdskraft og kultur” og om pengeoverførsler fra EU til de udviklingsfattige områder i 10 lande syd for Middelhavet. Vi skal nok ikke regne med, at vore regeringer gør noget for at forhindre eller sinke en sådan udvikling, der måske endog er fuldstændig nyttesløs. De er desværre for meget i lommen hos araberolie-landene til, at de kan/vil gøre noget. Tilmed holdes Euroen nu oppe af araber-olien, hvilket vi har beskrevet baggrunden for på: http://www.lilliput-information.com/economics/revalu.html 

En serie rentestigninger presser Euro kursen endnu mere op i tæt på stilstands-Europa og forværrer forholdene, som vi præcis beskev de ville udvikle sig med Euroen forud  for 1. Euro-folkeafstemning. Nu blev de så forhindret lidt mere i  lave inflation igen, for med den at kunne de argumentere falsk for en Euro-afstemning mere, når det så er gået galt omkring 2010. En serie renteforhøjelser standser/afdæmper nemlig aktiviteten endnu mere i Europa, selvom ledigheden nu reelt er henved 20 pct. af de arbejdsduelige på kontinentet.

Europæiske befolkning og arbejdsduelighed: http://www.lilliput-information.com/economics/euarb.html

Her kunne man ellers have forestillet sig en omlægning af handelen med de mest terrorfikserede områder af verden under forudsætningen af, at vi fik vores energihandel dirigeret i sikkerhed, så Europa kunne erstatte de leverancer, vi nu henter i lande, der i stigende grad kan forventes at benytte sig af terroristisk handelspolitik vendt mod Vesten. Danmark har reelt været selvforsynende med energi de sidste 15 år

Derfor skal de europæiske folk virkelig vise modstandskraft nu; ellers får de ikke den fornødne støtte til den forestående kamp, der kommer til at stå lige så sikkert som Amen i kirken. Og den kommer lang tid før, end mange forventer.

Fra en anden gruppe fik vi denne video fra Sky-TV om forberedelserne i Bosnien. (det er vigtigt at den downloades fuldtud før den afspilles):

http://www.sky.com/skynews/video/videoplayer/0,,91134-bosnia_p3705,00.html 

Kort resumé af resultaterne på hjemmefronten: http://www.lilliput-information.com/economics/hvv.html

3. november 2006 

J. E. Vig

Out of Africa – Illegal Immigrants, Crime, Terrorism, Polygamy And Aids


 A short extraction: 

Each year, more than 240,000 illegal African immigrants are entering Europe. Behind these huge operations of migrant trafficking are powerful criminal African and North African organizations which bribe the police, customs officials and other local officials as well as government ministers. Each illegal immigant has to pay up to 3000 Euros to the trafficking organizations. These mafia organizations receive some 300 million dollars (237 million Euros) annually for their clandestine services (bribing of officials, document forgery, etc.), according to a recent United Nations report (July 2006). Many of these organizations are run by Nigerians, the report says.[1] Nigeria is one of the most corrupt countries in Africa. The trafficking organizations offer complete packages. Sub-Saharan Africans first travel to Senegal, Mali and Niger from where they are transported accross the Sahara. The Nigerian traffickers cooperate with criminal organizations in North Africa. They also built strong networks in Europe. In southern Spain, for example, there are operational networks consisting of Moroccans, Algerians en Mauritanians. The networks are also very efficient in “shipping” thousands of Africans to the Canary Islands, putting them in large canoes or wooden boats (“cayucos”) and providing GPS (Global Positioning System for navigation)…….”

Read the whole article:  http://www.pipelinenews.org/index.cfm?page=vermaat82906.htm

Sonia

Suppplement in Danish:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/04/fri-indvandring-bestemt-af-eu/

https://danmark.wordpress.com/2006/09/28/you-have-got-a-task-to-undertake-fingeren-ud-og-kom-omdrejninger/

Thinktank ser paa den ekonomiske immigrant-belastning


En tænketank ser paa den økonomiske immigrant-

belastning i Danmark


Vi prøver at tage dem på ordet:

Rockwool Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny central viden om aktuelle samfundsproblemer – især inden for arbejdsmarkedsforhold (herunder udbredelsen af det sorte arbejde i Danmark og andre nordvesteuropæiske lande) og om velfærdsstatens funktion, trusler og legitimitet. Det er således en almindelig antagelse i Rockwool Fonden, at detaljeret indsigt i et problems karakter er en nødvendig forudsætning for dets løsning. Ud fra dette formål om at skaffe ny viden om vigtige samfundsspørgsmål har Forskningsenheden siden 1987 markeret sig med en række centrale projekter.

IoD: en såkaldt tænketank for skiftende regeringer. Alle prekære politiske spørgsmål, der ikke egner sig til at blive undersøgt af embedsmandsværket, undersøges her. På denne bekvemme måde får de siddende regeringer skudt ansvaret lidt fra sig. Uafhængig, det er løgn; hvem er det, når vi ikke ser bort fra, hvem der finansierer? Konstruktionen stammer fra USA.

Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, november 2001:

http://www.rff.dk/da/publikationer/nyhedsbreve/2002/november/

Professor Gunner Viby Mogensen:


”…Som indvandringen og integrationen foregår nu, giver indvandringen dermed intet positivt bidrag til løsningen af problemet med det offentliges aktuelle og fremtidige forsørgerbyrde. Under ikke atypiske forudsætninger bl.a. om fremtidens økonomiske vækst i Danmark er konsekvenserne for de offentlige finanser af hvert enkelt års indvandring, som indvandringen og integrationen er foregået de senere år, ikke et positivt bidrag til lettelse af den fremtidige danske pensionsbyrde, men tværtimod en ekstra fremtidig udgift af størrelsesordenen 15-17 mia. kr…”


D.v.s. på almindelig dansk, at hvert år, der kommer 10.000-12.000 nye indvandrere (som i 2005/2006/2007), så fører dette til en fremtidig nettoudgiftsbyrde af størrelsen 15-17 mia..kr.


[der kom lidt flere i 2002, så her underestimerer vi problemets udgifter]

Velfærdskommissionen påviste at indvandrere fra mindre udviklede lande har 3,47 gange større træk på de offentlige ressourcer i form af service og kontanter i forhold til deres andel af befolkningen i følge Børsens referat 1. december 2005. Og dette fører pr. logik til, at de fremmede konsumerer mindst 3/4 ganget med deres befolkningsandel af alle de udgifter, der varierer proportionalt med antallet: De fremmede(s andel) konsumerer godt 3/4 af alle de udgifter, der varierer proportionalt med deres antal:  x*85/15= 3,47, og det giver (x=) 61,2 = y/(1-y), og det giver y=38 (pct.) af samtlige offentlige udgifter, der varierer proportionalt med antallet af konsumenter i Danmark. Dertil kommer de udgifter udelukkende, der udelukkende skyldes indvandringen samt de udgifter, der ville have været også uden indvandringen. De sidste skal naturligvis ikke medregnes i udlændingeregnskabet.


Lidt uddybning af forholdstalsberegningen


Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, november 2005

http://www.rff.dk/da/publikationer/nyhedsbreve/2005/nyhedsbrev_nov_2005/

Velfærdsydelserne i nogle andre EU-lande

”…Sverige og Holland tilbyder flygtninge uden arbejde et forbrug, der svarer til ca. en tredjedel af en industriarbejders. Internationalt set er det et højt niveau, som flygtninge i Danmark først når op på efter 7 års ophold. I England, Tyskland og Italien er den sociale sikring lavere: Her er forbrugsmulighederne for de arbejdsløse flygtninge under en fjerdedel af industriarbejderes . . . .”Hvor mange ikke-vestlige indvandrere kan være med på det organiserede arbejdsmarked? ”…For første gang karakteriseres indtjeningspotentialet på det danske arbejdsmarked – faktisk og forventet løn – for hele gruppen af ikke-vestlige indvandrere. Kun knap halvdelen tjener eller vurderer selv at kunne tjene en løn på eller over de laveste lønninger på det organiserede arbejdsmarked . . . . .”

Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, februar 2004

http://www.rff.dk/fileadmin/dokumenter/Danske_nyhedsbreve/feb2004.pdf

Ph.d. i økonomi Lars Haagen Pedersen, Danish Rational Economic Agents Model (DREAM)

”…Det antages begge steder (hos Lars Haagen Pedersen selv og hos M&S, se nedenfor), at indvandringen vokser med 5.000 personer om året (i 2004). En merindvandring på 5.000 personer om året fra mindre udviklede lande vil betyde, at der er behov for en ekstra permanent stramning af finanspolitikken på 0,16 procent af BNP, der svarer til 2,4 mia. kr. i år 2006…”

Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, juni 2003

stud. polit. Christian Scheuer, stud. polit. Daniel le Maire

Hvis merindvandringen antages udelukkende at komme fra mindre udviklede lande, finder stud. polit. Daniel le Maire og stud. polit. Christian Scheuer (M&S), at den nødvendige årlige ekstra stramning i finanspolitikken er på 6,7 mia. kr. i 2006.

De to analysegrupper har brugt forskellige analysemodeller, som vi ikke skal komme ind på. Vi skal hæfte os ved den betydelige udgiftsforskel. Det mest morsomme var ikke, at  indvandringen stort set kun var fra mindre udviklede lande, men at den var lidt mere end dobbelt så stor i de pågældende år end antallet, der anvendtes i modellerne.

Så ganger vi med to og får 13,4 mia. kr., hvis vi i øvrigt prøver at stole på studenterne M&S’s model og også forsøger at stole på professor Gunner Viby Mogensens beregning refereret i begyndelsen af denne gennemgang.

D.v.s. det bliver ret beset godt 13 -17 mia. kr. ekstra nettoudgift for hvert års nytilstrømning på 10.000-12.000 fra mindre udviklede lande

EU og cand. polit. Hans Kornø Rasmusen vil have indvandringen mangedoblet:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/04/en-stor-dansker.html

Sonia

supplement:

Immigranterne dræner økonomi – oversat engelsksproget artikel:

https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/

Indvandring og velfærd – hvor står vi?:

https://danmark.wordpress.com/2007/11/01/guf-for-fremtidens-historikere/