Danmark

11. oktober 2006

Historien kort om Information om Danmark


Protestbevægelse får nu ret i sine centrale afsløringer om befolknings-statistikken og fremmeudgifterne – uden at det indrømmes i andet end småbidder langt væk fra TV-skærmen :    

Først var det en lektor i demografi, så Velfærdskommissionen i referat i Børsen den 1. december 2005, så Rockwool Fonden den 25. november 2006 og også en tidligere embedsmand, der er kommet i Folketinget, som skilter med de kendgerninger den 2. oktober 2006, som IoD bragte ud til offentligheden for 15 år tidligere.  

 Information om Danmark så det som sin pligt uanset prisen fra starten at vise mere ærligt, hvorledes tingene hænger sammen, og hvorfra magten reelt udøves i håb om, at de, der var holdt op med at stole på politikerne, der i øvrigt ikke har ret meget magt, så ville tage bladet fra munden. Vi var selvfølgelig stærkt inspireret af de utallige bedrag knyttende sig til masseindvandringen og bedragene om EU. Derfor skrev IoD på visitkortet:  

 “IoD indsamler og viderebringer den politisk ukorrekte information. Mental-robotterne vil ikke kende den, fordi sandheden truer det cyberspace eller glansbillede, som autoriteterne fodrer dem med dagligt.” 

 

IoD rettede især energien mod mulige pionerer for sandheden, fordi de rå statements var og skulle være politikernes. Det viste sig imidlertid, at danskerne i almindelighed var ligeglade med deres lands skæbne, eller de gad/gider i hvert fald ikke bruge energi på at tilegne sig reel information, så de kunne/kan svare sikkert igen på løgnene. Selvom dette netop var det eneste, der skulle til for, at løgnene ikke kan viderebringes.  

Det blev i stedet dansk nykultur at undvige enhver selvstændig vurdering af og stillingtagen til snart sagt alt (marionetter er vi blevet). Der var en hel del, der gerne ville underholdes eller bekræftes. Disse typer havde vi rendende privat til kaffe og småkager i slutningen af 1980-erne. I dem var ikke noget arbejde, der kunne bringe sagerne videre. IoD valgte allerede fra midten af 1990erne ikke at bruge energi på de passive. 

IoD ville have vore landsmænd til at holde op med at tie og gemme sig, og ville have dem op af lænestolene, hvor de alt for længe havde/har siddet for mageligt. Helt centralt tog IoD fra midten af 1990-erne flere problemstillinger op, end de indtil da eksisterende organisationer “i branchen” havde gjort.

At de overbeviste kulturradikalister og internationalister, som eliten og dens håndgangne består af, eventuelt skulle komme på bedre tanker, kan du lade helt ude af betragtning. Der skal voldsomt negative personlige erfaringer af multikulturel karakter til, og selv i sådanne tilfælde, er det vores erfaring, at ideologien, der grundlaget for hele deres tilværelse, ikke forkastes. I alle tilfælde ville tidsfaktoren være så altdominerende, at det meste ville være spildt i alle tilfælde. Hele deres liv bygger på en løgn og omfatter alt. 

Det var blevet tydeligt for mange, også uden for de mere eller mindre hemmelige selskaber, at det ikke kun var bedrageri og løgne om indvandringen, om arbejdsløsheden og løgne om EU fra danske politikere, medierne, fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningerne, skoler, institutioner  og f. eks. indvandrer-industrien. Næsten alle de centrale afsløringer om indvandringen kom fra nogle ganske få i “branchen”- cirka 5000 støttede med midler og arbejde.  

De blev officielt beskyldt for og kaldt stort set alt nedsættende, udelukkende for at lukke munden på dem, når de fortalte  sandheden, der i hvert fald er det modsatte af løgn. De blev overfaldet på gaden, og når de gik til møder, modtog mordtrusler pr. telefon og fik også jævnligt trusselsbreve pr. brev, senere pr. email. De få, der havde meldt sig uden videre, var frygtløse og velorienterede individer, der ikke lod sig skræmme til at indstille kampen p.g.a. ubegavede trusler. Præcis som under sidste krig. 

Smædekampagnerne i gammelmarxistisk stil kørte for fuld gas. IoD tilstræbte at holde sig væk fra den gængse politik, når det ikke netop drejede sig om disse for os eksistens-spørgsmål, i hvert fald for vore børn og deres efterkommere.

 

Hvordan begyndte det? 

Lidt om baggrunden:

Vi fortalte sandheden – det modsatte af løgn, som propaganda-medierne bringer – om bl.a. indvandringen fra Bosnien-Herzegovina 1991-1993 efter det internationale samfunds skæbnesvangre indblanding i konflikten. Vi fortsatte i 1999 med at fortælle sandheden om det, der foregik og foregår i Kosovo.  

IOD startede som en protestbevægelse i begyndelsen af 1990-erne. Vi uddelte 110.000 løbesedler til alle brevsprækker i de mere end 100 områder, hvor der blev taget en flygtningeby i brug til midlertidig indhusning af de nye indvandrere, hvoraf 9 udaf 10 i dag er flyttet i dansk lejlighed eller tvangsauktionet bolig pr. diskriminerende særlov. Fra begyndelsen af 1990-erne var vi også begyndt at efterforske svaret på spørgsmålet: Hvorfor blev Danmark og Europa gjort til indvandreområder, når enhver ærlig efterhånden kunne se, at konsekvensen måtte blive nationernes opløsning efter en krig, der blev mere og mere uundgåelig?

Samtidig lagde vi mærke til at flere andre vigtige emner ikke blev behandlet troværdigt. Arbejdsløsheden, kriminaliteten, statsgælden, de europæiske integrationsbestræbelser. Der var intet reelt indhold i ret mange af nyhederne på skærmen og for såvidt ej heller i dagbladene. Det var mest form, stemning og bekræftelses-interviev – på bekostning af kendsgerninger og indhold. 

Der var sket noget andet også: Noget med skolebørnene og de unge. Kundskabstilegnelsen var tilsyneladende blevet skubbet i baggrunden. Historien (f.eks.) havde man intet kendskab til. Af gode grunde, der blev ikke længere undervist i faget historie. Der var alle mulige andre problemer i samme forbindelse. 

Men det var ikke det eneste…. Hvilke kendetegn har den demokratiske styreform fået, den styreform som vi stort set alle i princippet priser. Velstanden blev udskiftet med tildelt velfærd. De formelle magthavere og de materielle ressourcer skabt af flittige og dygtige europæere blev én front i konflikten, der opstod.

En uddannelseseksplosion i Nordeuropa førte op imod halvdelen af en ungdomsårgang i 1990-erne paradoksalt nok til en studieforberedende uddannelse med endestation i den bureaukratiske sektor, en anden front. Kampen om kundskaberne eller kampen mod kundskaberne…? 

En del af disse unge syntes at tro de kom op i universet – op til sandheden eller hvad overtroen ellers byder på – ved at gå på universitetet. Der skabtes de gangbare ideologier, som havde de reelle magthavernes bevågenhed og samtidig gav kandidaterne de eftertragtede kvalifikationer, først og fremmest. Alt var nyt og smart, alt var brugbart, hvis det vel at mærke passede ind i den lagte ideologibaserede plan.  

Sandheden er (det,) hvad du tror på(?) 

The truth is that the one you believe in

For eksempel nationaløkonomitermerne blev efter Den anden Verdenskrig ikke forstået af ret mange mennesker. Ordene var sort snak, dyre begreber, som kun nogle få forstod efter lang tids studium. Det gav den ønskede rollefordeling. Det var der en helt oplagt, ganske selvindlysende årsag til. Der skete noget med individerne, bl.a. via opdragelsen og den usande TV- og mediekultur, og socialismen markedsførtes på ny i 1960-erne og 1970-erne, da børnene født under eller lige efter krigen var vokset til. 

Nu fik Europa det skidt efter Europa-opbygningen og Den anden Verdenskrig og opgangen i 1950-erne og 1960-erne. Der er en verden uden for Europa, der kastede det formelle koloniherredømme af sig og stillede krav om en tilværelse. Aktiviteten var nu truet i et Europa – langt mere end det berettedes i medierne – et Europa, hvor alt havde været muligt. Dynamikken forsvandt tilsyneladende med ansvaret, og statsgælden voksede påny som i 1920-erne og 1930-erne. Der kunne tales om statsgælden igen som et problem, men ikke seriøst i det brede forum og slet ikke blandt tidens dagsordensættere af den politiske korrekthed.

Sandheden er måske det, man kan få folk til at tro. 

Der var lagt planer for et helt nyt Europa, et integreret Europa, en forbundsstat eller et statsforbund. Her kunne ansvarforflygtigelsen måske fortsætte. Vi valgte at redegøre for den del af historien, der angår de forældede økonomibetragtningers tilblivelse – fordi ét af de stærkeste instrumenter i udviklingen ligger her – og den menneskelige ulykke, der skal findes i, at alt for mange individer synes at gå til grunde umiddelbart fra starten af deres skoletid. 

Børnene og de unge er helt uden skyld, det skal understreges. 

Der førtes en anden krig end den fysiske under Den anden Verdenskrig, en finansiel krig. Et grundigt gennemprøvet tysk eksperimental-psykologisk projekt fra 1800-tallet erobrede opdragelses- og undervisningssystemet i U.S.A. før 2. Verdenskrig. Efter 2. Verdenskrig gjaldt det Europa. Der var lagt en plan for Europa, en for verden, længe forinden du blev født. Den Nye Verdens Orden eller Abernes Planet kan slutmålet kaldes alt efter smag. 

Information om Danmark er således en kreds af danskere, der gør en indsats for at afsløre væsentlige løgne om forholdene i Danmark og Europa. Fra officielt hold lyves dag ud og dag ind. Billedet, der tegnes af virkeligheden derfra, og som demokratisk indstillede borgere skal tage bestik af, bliver mere og mere falsk. 

Sonia

TV-anerkendte eksperter skal sige det i 1.-3. indslag i nyhederne


Endog en enkelt politiker og tidligere såkaldt ekspert har netop vovet sig ud for at melde: Det kan da ikke passe: “Flere udlændinge end vi tror?” “Udlændingestatistikken er ubrugelig” står der at læse i I Berlingske Tidende 2/10-2006 i artikler af Jesper Termansen. Det blev straks standset og lagt i syltekrukken af en af de mest ansvarlige for hele projektet.  

Nej, selv den officielle eksperts oplysninger blæste danskerne på, når det ikke blev bekræftet af TV-nyhederne. Det er også blevet påvist af ledende svensk forsker, at svenskerne bringes i mindretal i Sverige inden 45 år fra 2005:  

http://www.lilliput-information.com/lindh.html.

Der er allerede hen ved 2 mill. fremmede ud af i alt 9 mill. indbyggere i Sverige. Svenskerne er også ligeglade, hvis det ikke bekræftes af de svenske TV-nyheder. Se dokumentationen på:  http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/005/271dgkju.asp .

 

Sonia 

Skriften paa vaeggen

Filed under: Culture, Demographics, Statistics — Tags: , , , , — Jørn @ 16:44

Danskerne fået at vide af lektor i demografi Københavns Universitet Hans Oluf Hansen med journalist Lars Henrik Aagaard som mellemled i Berlingske Tidende den 20. august 2005, at danskerne sandelig (officielt) bliver i mindretal i deres eget land i dette århundrede. Vi har for længst meddelt, at det rigtignok sker om 35-40 år, som det kører nu, hvis vi vel at mærke og med god grund ikke kalder dem danske, der ikke er det; men det synes jo ikke at spille nogen rolle: http://www.lilliput-information.com/olu.html 
 

Fra 13. februar 2006 blev det muligt at hente alle de tildelte danske statsborgerskaberne fordelt på alder og nationalitet i Danmarks Statistiks Databank tilbage til 1979. Straks fik vi konstrueret en simpel forsigtig korrektion af det hidtidige befolkningsregnskab, der viste at her ikke var blot 174.000 mest fremmede i Danmark, men i stedet 690.000, når vi tog højde for at selv de naturaliserede kunne antages at sætte børn i verden fortsat:http://www.lilliput-information.com/katrocia.html og specielt tyrker og pakistanere: http://www.lilliput-information.com/tyda.htm

Sonia 

To generationer af misforstaaet pylreri


I en tid domineret af pylrepædagogik og med barselsorlog for moder og fader i årevis sat i højsædet virker det unægteligt ganske ulogisk at lade en tilstrømning af enorme folkemasser præget af middelalderlige Mellemøst-traditioner foregå ind i Danmark, uden at nogen overhovedet har brug for disse indvandrere. At moderne danske forældre ikke forlængst har rejst sig i protest, kan kun skyldes, at de selv har fået en lige så forkvaklet opdragelse som deres børn. Så bange kan de ikke være for deres fagforeninger og “den anerkendte tone” (læs: politisk korrekthed, hvortil ethvert modsvar har en falsk tone). Opdragelse, ikke længere just en dragen op i lyset, som opdragelsen skulle være, men nærmere en indføring til dunkle drypstenshuler, hvor de forbliver børn resten af livet uden noget egentligt ansvar i troen på “den gode stat” og “den helliggjorte klode”. Bamse-Kylle og Teletoppies som arketyper tager hånd om de mindste fra starten.   

Sonia

Ingen vej udenom


Internationalismen er en ideologi helt på linie med tidligere ideologier, der alle er brudt sammen, når toppen brændte ud, og forudsat at de undertrykte tog sig sammen og sagde fra.  Meget tyder på de undertrykte ikke tager sig sammen denne gang. Uden en folkelig front mod det værste, der starter med løgnene, kommer vi ingen vegne. Landet vil så gå tabt,  inden dine små børn bliver voksne, hvis det fortsætter cirka som nu. Dette er ikke noget man kan stole på eller lade være at stole på; det er ren matematik. Danskerne skal turde at ofre lidt af deres sikkerhed, ellers kommer der ingen mærkbare ændringer i den lagte dødssejler-kurs, vurderer vi herfra. Vi opfatter forholdene, der tilspidses dag for dag,  som en trussel mod det danske folk og vore børn. Uden en massiv hjemsendelse, der i grunden kan koste, hvad den vil, vil landet forgå. Ved blot at betragte alternativet, som kører allerede, kan vi regne med mere end 150 mia. kr. årligt, der tilmed belaster produktionen og hæmmer beskæftigelsen endnu mere og simpelthen inddæmmer den samlede forbrugsmulighed i fremtiden.  

Sonia

Terror-attacks


Mere end 6000  tusinde terrorangreb kostede 30.000 mennesker livet, og har lemlæstet over 50.000 i større eller mindre grad siden den 11. september 2001.  I september 2006 Jihad Attacks: 242 Dead Bodies: 1304 Critically Injured: 1790.

Dokumentationen findes på: The Religion of Peace, og situationen er en helt anden, end “glansbilledet” vi hører lidt om i de beroligende danske medier.

Perspektivet: http://www.lilliput-information.com/front.html 

Sonia

Belgium soon to be captured


According to : http://www.brusselsjournal.com/node/1480#comment-11210

Two small extracts: 

“The immigrant vote tipped the balance in favour of the Socialists at local elections in Belgium’s major cities october 8th 2006. In Antwerp the Socialists became the largest party. They jumped from 19.5% to 35.3% of the votes, winning 22 of the 55 seats in the municipal council – a gain of ten seats. Seven of the Socialist councillors, almost one third of the total, are Muslim immigrants: Fatma Akbas, Karim Bachar, Ouardia El Taghdouini, Youssef Slassi, Fauzaya Talhaoui, Güler Turan, and Sener Ugurlu. Six of the seven are new in politics…”

“… European politics will swing dramatically to the Left in the coming decades, owing to the growing influence of an immigrant vote eager to retain and expand the welfare benefits. Another trend, however, is also visible…”

Sonia 

Oldenaar – that’s for sure


Hvert femte år er oldenår, hvor bøgen har ekstra mange frugter kaldet bognødder. I ældre tider drev man svinene ud på overdrevet uden for landbymarkerne og ud i skovene om efteråret for, at de der kunne æde disse bognødder, så der kunne spares på foderet til vinteren derhjemme.  

“Svinene tager åbentbart godt for sig af retterne i år.” :  

https://danmark.wordpress.com/2006/10/02/man-skal-glo-en-del-inden-glugger-falder-ud/

Sonia