Danmark

31. august 2006

Reformpaedagogik og kvindekamp er altoverskyggende helt nede fra i uddannelsessystemet


Kundskabstilegnelsen fjernes simpelthen systematisk

Formanden for gymnasiernes rektorforeningen Peter Kuhlmann bekræftede 9. april 2006:

“…at den nye gymnasiereform fra 2005 ikke har lokket flere i gymnasiet til at vælge de naturvidenskabelige fag. Det skyldes mangel på velkvalificeret naturvidenskabelig undervisning i Folkeskolen…”

Tilgangen til gymnasiet har aldrig været større end i 2006, så set udefra ligner gymnasiereformen en succes.

Man har planer om at sende halvdelen af en ungdomsårgang i gymnasiet, hvorimod 10-12 pct. gik den vej i 1960-erne. Enten er niveauet sænket eller også er der sket biologiske mutationer i menneskearten – for det sidste kan man frygte mutationer til det værre.

I Fåborg på Fyn kan de kun få 23,5 pct. til at gå den vej.

Dette betragtes som en skandale.

Det er en katastrofe – set fra en anden vinkel

Marianne Zibrandtsen, rektor, Aurehøj Gymnasium i Berlingske Tidende den 14. marts 2006:

”..Det store boom i tilgangen til gymnasiet fra 1980ernes begyndelse og til i dag kan faktisk først og fremmest tilskrives pigerne..”

”..65 procent af gymnasiets studenter er piger, 45 procent er drenge (IoD: Her er der noget med regning; det bliver altså 35 procent drenge). På den matematiske linje, som synger på sine sidste årgange, er der lige så mange piger som drenge; på den sproglige dominerer pigerne stærkt (77 procent)..”

”..6 ud af 10 nye studerende på de store universiteter er kvinder..”

JP-Kronik: Den gymnasiale katastrofe, 18. august 2006:

Ole Witt-Hansen, lektor, Greve : ”..Før 1966 havde alle matematiske studenter matematik og fysik på højeste niveau, svarende til over 50 % af en årgang. Efter 1988 er det gået støt tilbage, således at der ifølge undervisningsministeriets egen statistik nu kun er 4%, der har valgt matematik og fysik på A-niveau i 2006..”

”..Mens undervisningen tidligere handlede om tilegnelsen af viden og kundskaber, så fokuserer reformpædagogikken sig på læring, dvs. at lære, at lære. Kundskaber er forsvundet som didaktisk begreb og viden er noget, der findes på Internettet..”

Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995.

Grundlaget opbygges/nedbrydes i folkeskolen

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene.

Hollandske 9 årige skoleelever undervises dobbelt så meget til den halve pris.

Den situation er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning”.

11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik.

Den sidste var så grov, at den simpelthen måtte delvis neutraliseres, således også fjernes fra TV2’s nyhedsarkiv:

TV2-Teksttv 31. august 2006:

”..Alt for mange matematiklærere, der underviser børn fra 4. til 7. klasse, har ikke matematik som linjefag, viser tal fra Danmarks Evalueringsinstitut…”

Sverri Hammer, formand for evalueringsgruppen:

”..På mellemtrinet (4.-7. klasse) er der kun 51 pct. af matematiklærerne, der har linjefag i matematik, mens 14 pct. af matematiklærerne har en anden uddannelsesbaggrund, der svarer til linjefag i matematik…”

”Matematiklærere kan ikke matematik”

Flensborg avis den 15. maj 2006:

”..Det, som børnene lærer i natur/teknik i de første seks år i folkeskolen, er ikke tæt nok forbundet med undervisningen i de ældste klasser i fysik/kemi, biologi og geografi..”

Til spørgsmålet om folkeskolelærernes faglige kvalifikationer svarer Erik Lorentsen, der formand for skolelederforeningen: ”Det er et spørgsmål om prioritering.”

Ja, det er det; men det vel næppe skolelederne i folkeskolen, der skal prioritere uddannelsesressourcerne og træffe beslutningerne om arbejdsmarkedet 15 år senere, selvom de gerne vil og forestiller sig i deres ideologi, at når de gør det, fører det til målet, som de gerne nå.

”..Blandt de lærere, der fører elever til afgangsprøve i folkeskolen, har 87 procent intet eller næsten intet lært om karaktergivning. Det viser en under­søgelse, som fagbladet Folkeskolen har gennemført blandt 362 lærere. En tredjedel af lærerne svarer, at de i løbet af de seneste 10 år har givet karakterer med en metode, som blev forbudt i Danmark i 1995..”

Vor vurdering:

Derouten startede for mange år siden (35-40 år …eller lå planlægningen heraf langt længere tilbage?), men den acceleredes op af især det store skoleforlig mellem Socialdemokratiet og Venstre fra slutningen af 1970-erne, sidstnævnte i “det nære samfunds navn”, hvor den sidste rest kastedes over bord til fordel for tilfældige skolebestyrelser og fagforeningspamperiets diktatur. Dette førte til anarki ud over det ganske land, når vi ser på Folkeskolen. Samme linie måtte til sidst følges i gymnasierne, på mellemuddannelserne, på erhvervs- og fagskolerne og i de videregående uddannelser, fordi de nødvendige og helt grundlæggende kundskaber, der skulle have været tilegnet i Folkeskolen, simpelthen var ukendt stof; også når de nåede universiteterne og de øvrige videregående uddannelser. Bare på fagskolerne er frafaldet på uddannelserne i gennemsnit henved 40%. Marxistisk ideologi, senere multietnik sammen med internationalt falsk-føleri, og totalitære miljø-remser tog pladsen og tiden fra bl.a. redskabsfagene læsning, skrivning, regning og vidensfagene, naturfag , teknik,  geografi og historie i folkeskolen. Nye pædagogiske ideer og tilpassede talemåder er simpelthen blevet en dårlig vane for seminaristhjerner; desværre har de det til fælles, at børnene som helhed ikke lærer at bruge den bevidste del af hjernen. Al gentagelse i form af f.eks. øvelser og også disciplinen er afskaffet for år tilbage. Derimod lærer de at hævde sig eller underkaste sig flokmentaliteten.

Dansklærerforeningen vil have fjernet faget dansk – et enkelt lille træk

– det drejer sig ikke kun om indvandringen, men også om nedbrydning og omdannelse af menneskesindet blandt børn og unge Vi ved at de kommende nøglepersoner med videregående uddannelse i Europa sendes på kurser, hvor de opgraderes i de nyeste teorier om udtryksformer, adfærd og psykologi til fremme af det islamiske Neu-Europa.Af de nyere ting denne lille engelske indgang:

Most generally, abandonment of Enlightenment confidence in the achievement objective human knowledge through reliance upon reason in pursuit of foundationalism, essentialism, and realism. In philosophy, postmodernists typically express grave doubt about the possibility of universal objective truth, reject artificially sharp dichotomies, and delight in the inherent irony and particularity of language and life. Various themes and implications of postmodern thought are explored by Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.

Forræderiet udføres ikke i det skjulte, men ganske åbenlyst. Om tilsvarende tilgange til emnet i de andre nordiske nationalstater foreligger, kan vi ikke vide. Det ville være særdeles nyttigt at få indsamlet information herom, så vi kan få den frem i lyset og få ændret på forholdene, straffet de ansvarlige og sikre eftertiden de nødvendige kilder til at kunne foretage et opgør med historieforfalskningen, der løbende pågår, også i EU.

Lidt om den plantagte kulturerstatning her og i EU: http://www.lilliput-information.com/economics/revo.htm pr. sindelags-apostel, der gav os 68-ere-ideerne omgjort til samfundsstyring, forsætter i EU. I forordet til Dansklærerforeningens udgivelser, Danskfagets danskhed (Peter Heller Lützen, 2002) – uden mange kommaer – står følgende:

“Danskfaget er i den forstand ved at nedlægge sig selv som dansk fag.. Det er ved at blive et internationalt kulturfag. Og det er godt. Kun ved at underminere forestillingen om at der findes en fælles kultur for indbyggerne i Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssiget ideal. – Det mest hensigtsmæssige og hensynsfulde over for skolens og danskfagets brugere er at svække forestillingen om at der findes en dansk læsemåde. Det gør der heldigvis ikke længere. Danskfagets formål er derfor at undergrave danskheden. Selv om det er en anelse forvirrende at der stadig står ‘dansk’ på skoleskemaet, og selvom det formål aldrig er blevet formuleret, så er det det formål danskfaget med tiltagende begejstring har virket efter de seneste 40 år.”

Den historiske baggrund for forræderi-projektet rettet mod den danske nationalstat findes på næste link. Vi er faktisk i stand til at følge den samlede udvikling og de stærkeste kræfter bag projektet helt konkret siden 1700-tallets Jean-Jacque Rousseau (med bl.a. bogen “Emile”), 1800-tallets W.G. F. Hegel, W. Wundt og i 1900-tallet på dansk grund med Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster), der i 1922 udgav reformpædagogernes verdslige bibel om såkaldt reformpædagogik. Udviklingen ramte først USA (som altid i nyere tid) i 1920erne), side hen tog det fart i Vesteuropa herunder i Danmark med 1960ernes sindelagteorier og de efterfølgende EU/UNESCO-projekter i 1980erne.

Der gives vigtige historiske rids af udviklingen tilbage til 1700-tallet:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/10/dansk-sprog-og-kultur-nedbrydes-uden-skrupler/ 

Den nyere historie kort bag bedraget i det ydre har vi noteret på:1.

https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/

Europa – ideologisk projekt:

2. https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/et-ideologisk-projekt/

I 1990erne fik vi suppleret med tidligere redaktør på dagbladet Børsen, magister Henning Fonsmarks særdeles veldokumenterede bøger “Historien om den dansk Utopi” og “Kampen mod Kundskaber”, begge udgivet på Gyldendal, København henholdsvis 1990 og 1996.

”Kampen mod Kundskaber” finder tilbage til svulstens begyndende celledeling med henvisning til storinspiratoren John Dewey, der havde besøgt den store eksperimental-psykolog doktor Wilhelm Wundt og til den danske Sofie Rifbjerg, der mødte ham på koordineringmøde Calais 1922. Dernæst placerer Henning Fonsmark ansvaret utvetydigt og præcis: Hvad de sagde, hvor de sagde det, og ikke mindst hvem der sagde hvad, og hvad der besluttedes.

Intet er overladt til tilfældighederne. Henning Fonsmark skærer som topkirurg i helt ren snit helt ind til benet.

Information om Danmark dækker med historiske rids tiden før – om bl.a. Wundt og Hegel – og tillige visse særegne egne udviklingstendenser fra de danske reformpædagoger og helt over i erhvervsuddannelsen til økonom på den danske handelshøjskole i 1970erne med tilsyneladende fælles ideologiske indspiskere for Internationalismen som tænkeskema og adfærdsramme.

En samlet gennemgang – uden visse nyere, men mindre ajourføringer – findes på: http://www.lilliput-information.com/economics/skole/index.html

Det er ikke en skandale – DET ER EN KATASTROFE: 

https://danmark.wordpress.com/2006/11/12/nu-er-det-en-skandale/

https://danmark.wordpress.com/2007/04/25/uddannelsernes-styring-er-ikke-en-skandale-men-en-katastrofe/

31. august 2006

Joern E. Vig

26 kommentarer »

 1. […] i går på Christiansborg. Gruppeeksamen skal genindføres, især i matematik naturfag og teknik. 97 pct. af lærerne i naturfag og teknik i Folkeskolen har ikke haft disse fag som liniefag på seminariet. Når suppleres med […]

  Pingback af Lige kloge eller lige dumme - for lige ska’ vi være « Danmark — 7. februar 2007 @ 10:32

 2. […] Kundskabstilegnelsen fjernes systematisk […]

  Pingback af Enkelte med ansvar for Folkeskolens deroute « Danmark — 28. juni 2007 @ 09:04

 3. […] Det er tilmed således at skolelærerne bruger 1/3 af deres løntimer til at undervise i. Helt nye kriterier er blevet de gængse at vurdere efter, og de intelligente […]

  Pingback af Vi er virkelig ude paa den tyndeste is « Danmark — 31. januar 2008 @ 13:38

 4. […] Dansk Folkeskole-Facade […]

  Pingback af Dit afkom sendes paa medicinsk deroute « Danmark — 6. marts 2008 @ 09:42

 5. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 22:23

 6. […] faggruppe skolelærerne i gennemsnit bruger 1/3 af deres løntimer til at undervise i. Helt nye kriterier er blevet de gængse at vurdere eleverne efter, og de intelligente frasorteres.  Gymnasielærere […]

  Pingback af KARL MARX DRAK ØL, J. M. KEYNES WHISKY, DE ENDTE DET SAMME STED – DET DREJER SIG IKKE OM LÆREBØGER MEN OM VIRKELIGHEDEN « Danmark — 18. august 2011 @ 12:25

 7. […] Kvindekvoter og kvindepolitik […]

  Pingback af NYE ORD HVER DAG: KULTUREN NAAR LÆNGERE OG LÆNGERE UD: ——– LØFTEPOLITIK « Danmark — 22. august 2011 @ 09:14

 8. […] videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganskle få år Folkeskolen er brudt sammen Kundskabstilegnelsen fjernes systematisk Vi har rigtig ondt i uddannelserne Like this:LikeBe the first to like this. Skriv en […]

  Pingback af HVOR SLEMT DET STÅR TIL MED REKRUTTERINGEN TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSE: Her nogle ganske få eksempler fra ‘politikerne opbevaringsventesal’ uden for de lediges rækker på kort sigt « Danmark — 20. august 2012 @ 08:31

 9. […] At det er særligt galt med drengene kan tilskrives feminismen, og hvad deraf følger blandt lærerstaben: https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede… […]

  Pingback af 55% med indvandrerbaggrund og 24% med dansk baggrund analfabeter i København « Danmark — 20. november 2012 @ 12:15

 10. […] april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på […]

  Pingback af Koldbrand kureres ikke med lavendelolie « Danmark — 26. december 2012 @ 17:25

 11. […] april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på […]

  Pingback af Danmarks stærkeste ressource bliver en mangelvare | transeurabia — 27. december 2012 @ 18:10

 12. […] Reformpædagogik og kvindekamp er altoverskyggende helt nedefra i uddannelsessystemet […]

  Pingback af MARXISME: ET SAMFUND DER SKAL OPLØSES I SIN GRUNDVOLD BRUGER VORES SKOLE, MED MARXISMEN INDFØRT BRUGES DEN KINESISKE MODEL | Danmark — 11. december 2013 @ 23:34

 13. […] tilskrives feminismen, og hvad deraf følger for lærerstaben og trend-sætningen i det omgivende: https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede… Vi kan oplyse at flere uafhængige førstehåndsvidner klart beskriver seminarieuddannelsen i dag […]

  Pingback af SVARET PÅ PISA 2012: SEXUALKAMPAGNE I 0-KLASSE – HVEM SKAL FJERNE DE LAV-IQ-ANSVARLIGE OG PÆDOFILE | Danmark — 31. januar 2014 @ 10:11

 14. […] At det er særligt galt med drengene kan tilskrives feminismen, og hvad deraf følger for lærerstaben og trend-sætningen i det omgivende: https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede… […]

  Pingback af HVORDAN SLIPPER VI AF MED DEM? | transeurabia — 24. november 2014 @ 09:17

 15. […] april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på […]

  Pingback af KOLDBRAND KURERES IKKE MED LAVENDELOLIE | transeurabia — 28. december 2014 @ 10:43

 16. […] april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på […]

  Pingback af Stor frafald på de hårde videregående uddannelser – og Søren Pind kommer ikke til at have indflydelse på niveauet der | Danmark — 8. marts 2018 @ 19:46

 17. […] april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på […]

  Pingback af Stor frafald og man studieskift på de mest krævende uddannelser – Søren Pind kan ikke gøre meget ved det | transeurabia — 8. marts 2018 @ 20:13

 18. […] 2006:  97 pct. af lærerne i naturfag og teknik i Folkeskolen har ikke haft disse fag som liniefag på seminariet. […]

  Pingback af RUDOLF STEINER SKOLEN HAR FÅET GODKENDT EN HF-UDDANNELSE UDEN KARAKTERGIVNING OG EKSAMEN MED FRI ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER | Danmark — 10. august 2018 @ 17:26


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: