Danmark

16. august 2006

Ledigheden – opgoerelsescirkus af rang


Opgjort og omregnet ledighed i juni 2006

– de mærkeligste ting står at læse i betalingsaviserne:

Integration ved en korsvej (meget ukorrekt ordvalg bragt til torvs af Politiken, integration kan ikke nævnes i forbindelse med korset, fyfy!): 

http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=471071 

“..Ikke mindre end 27 procent af indvandrere og efterkommere er på kontanthjælp, og langt under halvdelen af indvandrere og efterkommere er selvforsørgende..”

Hver femte nyuddannede akademiker med natur- og samfundsvidenskabelig uddannelse er nu ledig: http://www.berlingske.dk/business/artikel:aid=778048/ 

Ledige indvandrere kan løse flaskehalsproblem (?): http://www.berlingske.dk/grid/business/artikel:aid=772364

De ledige akademikere skal have en avisrute, mener Venstre: http://www.berlingske.dk/business/artikel:aid=778196/ 

Hvis du mener han og andre skal vide, hvad du mener om det, er hans e-adresse her.vjevi@ft.dk 

Vibjerg, Jens, gårdejer, Skovvej 23, 7323 Give, tlf. i Folketinget: 33 37 45 41, tlf.: 75 73 10 45 (telefax: 75 73 24 45). Folketingsmedlem for Vejle Amtskreds (V)
 

Udredning af Opgørelsescirkus

– uvidenhed herom gør enhver debat umulig på forhånd – så læs det 

I Nyt fra Danmarks Statistik nr. 326 fra 27. juli 2006: http://www.dst.dk/nytudg/9309 oplyses i første afsnit, at juni 2006 er antallet af omregnede fuldtidsledige var:  123.100, af disse 20.800 ikke arbejdsløshedsforsikrede, d.v.s. kontanthjælpsmodtagere. Når vi går til tabel 1 og tabel 2 nedenfor i samme nummer kan vi aflæse 108.900 omregnede fuldtidsledige plus 28.200 AF-aktiverede, hvilket sammenlagt giver: 137.100, hvoraf vi forudsætter 20.800 stadig ikke er arbejdsløshedsforsikrede.   

Her skal vi så læse anmærkninger og noter til tabellerne: 

  • Ledighedsprocenten udregnes i forhold til den registerbaserede arbejdstyrke for 16-66 årige, der senest er opgjort med reference til uge 43 i 2004.
  • Begrebet fuldtidsledig er en beregnet størrelse, der udregnes ved at summere samtlige lediges personers ledighedsandele til en fultidsvolumen for måneden. [Det sidste her kan oversættes til forståeligt dansk således: Delvis lediges ledighed medregnes kun med den andel deres ledighed udgør af en fuld måneds ordinær beskæftigelse.]
  • Aktiverede opgøres i modsætning til fuldtidsledige i kalendermånederne. Desuden kan der være tale om tidsmæssige overlapninger for populationerne af hhv fuldtidsaktiverede i AF-regi og fuldtidsledige.

Vi kunne måske selvom det ikke oplyses i kilden gå ud fra at divergensen mellem 137.100 og 123.100 skal findes her.

For folk der ikke er meget erfarne med statistiske opgørelser bliver indtrykket allerede nu tilbage: Det er meget kompliceret og måske for kompliceret i forhold til den løbende og yderst bekvemme, ja, besnærende serie af løgne, der kører i de elektroniske medier.

Men det bliver meget værre endnu, for det skal det være

Hvordan så det ud i 2005?

Vi tager lige sammenligningen med de opgjorte og omregnede tal for juni 2005 først: Tilsvarende antal opgjort og omregnet for juni 2005: 159.300, af disse var 29.743 kontanthjælpsmodtagere (nu opgjort i en ganske anden opgørelsesform med nye anmærkninger og forklaringer til tabellen – dem ser vi bort fra her) 

Når vi går til tabel 1, 2 og 3 i Nyt fra DS nr. 320 af 28. juli 2005 på http://www.dst.dk/nytudg/7975 aflæser vi for juni 2005 142.800 fuldtidsledige, heraf 32.800 AF-aktiverede ledige.  

Der er svarende til de 13.000 i 2006 i 2005 16.500, som vi ikke lige kan få lagt i en kasse ved at læse tabel-rapporteringen grundigt og kvalificeret. Der er til gengæld en kategori, som falder væk i 2006 ”AF-ferie m.v.”, der skulle omfatte 2.943 i juni 2005. 

Her må vi så ofte medtage anmærkningen under tabel 2, der kan forklare en del:

”Fra januar 2003 skal personer, der deltager AF-aktivering, søge og stå til rådighed for arbejde. Hermed kan de i regelen betragtes som ledige”. I regelen betyder vel ”ingen regel” eller ”som oftest”, ”af og til” eller ”hvad du vil” ??

Vi er ingenlunde færdige endnu

Hvis du tror vi er færdige, kan du godt tro om igen. Nu begynder det sjove som fortrinsvis de ”såkaldt venstreorienterede” hele tiden har gjort opmærksom på, og vi må sige ”velorienterede” i mange tilfælde er en mere korrekt betegnelse. Nu skal vi til Den Sammenhængende Socialstatistik. Den er senest opgjort for året 2005. Og skal du se løjer: 

Blandt de 18-65 årige er følgende modtagere af midlertidig overførselsindkomst som forsørgelsesgrundlag i 2005:

  

Nyt fra Ds nr. 325, 26. juli 2006: http://www.dst.dk/nytudg/8007

Denne opgørelse ”udført for hele året er et halvt år forsinket” kan tilsyneladende ikke køres, så den udkommer halvårligt og altså udkommer mere aktuelt samtidig med sommerens ledighedsopgørelser (vi netop så på), som den burde være en substantiel del af. Propagandaen kører således i TV om de ledige, der er medlemmer af arbejdsløshedskasserne. Vi kan mere end gisne om, hvorfor kun cirka 1/5 eller 1/6 af ledighedsproblemet skal oplyses. 

Dette er uacceptabelt, mange ledige kunne lave disse opgørelser bedre og mere betids, men sikkert ikke mere politisk korrekte

Ser vi nu på ledighedsopgørelserne – og ikke på socialstatistikken – igen for hele året 2005, jf. Nyt fra DS nr. 44, februar 2006, og ikke blot på den månedsopdelte kan der læses at 543.100 personer var berørt af ledighed i 2005.  

Der foretages ligeledes korrektion, hvor der omregnes fra berørte personer til fuldtidsledige, antallet lander på: 157.400 i 2005. I 2005 var der af varige modtagere af overførselsesindkomst og pensioner: 805.221 Folkepensionister, 257.636 Førtidspensionister og 182.904 Efterløns- og Overgangsydelsesmodtagere. 

Når vi også ved at en meget stor andel af de 53,9 pct. i de arbejdsdygtige aldre fra ikke-vestlige lande, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, er placeret i kategorien førtidspensionister – og blandt de resterende i den såkaldte arbejdsstyrke er mere end 27 pct. ledige eller på kontanthjælp -, så skal en stor del af dette antal på 257.636 formentlig tillægges de 555.443 eller 543.100 for at få alle ledigsramte og alle uegnede individer til arbejdsmarkedet opregnet korrekt.   

De ikke-vestliges tilknytning til arbejdsmarkedet: https://danmark.wordpress.com/2006/06/25/ikke-vestliges-tilknytning-til-arbejdsmarkedet-2/  

Velfærd og Globalisering uden ideologi:  https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/velfaerd-og-konkurrence-uden-ideologi-i-praksis/  indeholder foruden antallene for år 2004 nogle anvisninger på, hvorledes vi kan komme ud af problemerne: At ledigheden ingenlunde er 123.100 omregnede fuldtidsledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse i juni 2006 iberegnet lidt smart camouflage med enkelte bistandsklienter, kan enhver se nu. Det kan få en enhver ordinær debat om emnet ude i de små hjem til at standse.

Og dette er hvad der kalkuleres med. 

Optjeningsperioden for de unge, nytilmeldte medlemmer af en a-kasse for at modtage dagpenge er vokset betydeligt i de senere år (nu 1 år) samtidig med, at perioden med dagpengeret via a-kassesystemet er blevet gjort kortere (nu 4 år). Begge dele bidrager selvfølgelig til, at den officielle ledighed falder….og resten tælles ikke, omtales ikke, eksisterer ikke?? “De er nemlig skyldige i historiens gentagelser!”..og vi kan let trække stregen videre og forberede os på det værste. 

———————————————————— 

Ledig nyuddannet cand. scient. pol. skrev kronik i Berlingske Tidende fornylig – han var blevet pålagt af myndighederne at søge en stilling som overtandlæge i Svendborg – “ontologisk statskundskab” og måske lattergas og tandlægebor i stedet til ledighedsopgørelsens bagmænd, mente han. Han hævdede at han kunne gøre det bedre, og det kan han ganske givet: http://www.berlingske.dk/grid/kronikker:aid=774916 

Hvad der bl.a. fører til lidt af dette vanvid findes i den offentlige uddannelsesplanlægning eller mangel på samme: https://danmark.wordpress.com/2006/08/12/uddannelse-pa-vrangen-fri-gratis-og-derefter/  

Tænker på hvor Claus Hjort Frederiksen lige ville søge et job, og hvor han ville blive ansat, såfremt han ikke var dækket ind af sin ministerpost. Vi har haft én trafikminister fra de kristelige, der blev parkeringsvagt efter endt ministerkarriere uden den fede pension, der forudsætter flere år i rodeo-sadelen. CHF mangler nogle år endnu. 

Sonia