Danmark

11. august 2006

“Antal indvandrere vil styrtdykke” – uddybende kritik af seneste officielle prognose


Jyllands-Posten indeholdt 5/8 2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %. Den påståede halvering skyldes ifølge artiklerne et fald i indvandrernes fødselstal samt en stram lovgivning.

Den nye undersøgelse hænger imidlertid i den blå luft.

“Et styrtdyk i andelen” vil kun kunne konstateres fra den ene fejlprogpose til den næste ditto. Et styrtdyk i andelen i virkeligheden er simpelthen er noget vrøvl, eftersom andelen kun kan stige, når danskernes antal går tilbage hvert år samtidig med indvandringen fortsætter.

 

Den er lavet af Dream-instituttet, der omtaler sig selv som en uafhængig institution. Instituttet finansieres imidlertid hovedsagelig fra Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, ligesom der er en (mindre) selvstændig finanslovsbevilling.

Oplysningerne i Jyllands-Posten er i sig selv mærkelige:

– Artiklens ”manchet” refererer f.eks. undersøgelsen for at nå frem til, at antallet af ”indvandrere og efterkommere” i 2080 kun vil være 8 %. Det officielle tal antal indvandrere og efterkommere i alt pr. 1. januar 2006 var imidlertid på 463.235, altså 8,54 % af landets samlede indbyggertal på 5.427.459. Se http://www.dst.dk/asp2xml/PUK/udgivelser/get_file.asp?id=8459. I tredje afsnit under figurerne på dette link anfører Danmarks Statistik dog tallet 6 pct. fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2006. Men selv da skulle der altså højst blive en vækst på 2 % point i de næste 74 år??

– Kvinders fertilitet kan ikke ændre sig så dramatisk, som den nye undersøgelse hævder, på blot et par år, medmindre der sker en dramatisk nyudvikling i samfundet.

– Lovstramningerne i Danmark – hvis effekt i sig selv er diskutabel – modsvares af mangel på stramninger i andre europæiske lande, f.eks. Sverige, hvis indbyggere har uhindret adgang til Danmark. I Sverige udarbejdedes i 2005 en prognose af forskningsleder Thomas Lindh, Institut for Fremtidsstudier i Stockholm. Ifølge den vil svenskerne være i mindretal inden år 2050 (se Sverige: Metro 050929 inrikes; flere detaljer på: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/ ). Svenskere har fri adgang til at bevæge sig over Øresundsbroen – og det vil de formentlig gøre, når der bliver tilstrækkeligt mange ”nysvenskere”, så at det svenske socialsystem om føje år kollapser definitivt.

Den nye Dreamundersøgelse gengives i hovedtræk under http://www.dreammodel.dk/, se Hovedresultater af Dreams 2006-befolkningsfremskrivning. Den har givet anledning til følgende konstateringer fra kyndige på området:

– Undersøgelsernes definitioner er defekte. Den grå boks på side 2, der skulle indeholde definitionerne, taler f.eks. om ”det meste af Europa”. Hvad er det? Sådan kan man ikke definere.

– Under boksen opstilles der nogle antagelser om fertiliteten – oven i købet angivet med 2 decimaler. Disse dokumenteres imidlertid ikke. Hvor kommer de fra? Kvinders fertilitet er ikke noget, man kan gætte eller teoretisere sig frem til, den kan kun klarlægges ved empirisk meget grundig undersøgelse. Den må således måles ved interviews med et repræsentativt udsnit m.h.t. nationalitet og aldre – altså gennem komplicerede undersøgelser, der kræver stor forberedelse. Det samme gælder i øvrigt den aldersbetingede fødselshyppighed, der er noget ganske andet. Her gælder det antallet af fødte i forskellige kvindealdre/aldersgrupper i forhold til kvindeantallet i den pågældende gruppe i netop et bestemt år, og denne hyppighed er selvsagt stærkt afhængig af ændringer i aldersfordelingen for (her: indvandrer-) kvinder, hvorimod fertiliteten refererer den enkelte kvindes tilbøjeligheder/ønsker på et ganske bestemt tidspunkt, hvorefter der ganske vist opsummereres for alle kvinder på det pågældende tidspunkt. D.v.s. kvindernes egenskaber og ikke kvindeantallets variation samt det netop deraf affødte børneantal er bestemmende.

Dette er grundlæggende for folk med reel viden om demografi.

Også i den store rapport fra Dream-Instituttet gengivet på samme hjemmeside, Danmarks fremtidige befolkning. Befolkningsfremskrivning 2006, hævdes der at være problemer:

– Figur 23 på side 64 angiver f.eks. at vise udviklingen i fertiliteten i Danmark fra 1950 til 2005 blandt alle kvinder. Her sammenregnes med andre ord fremmede, naturaliserede fremmede, etniske danskere og andre vesteuropæere under ét. Dette siger intet om fertiliteten hos etniske danskere.

– Det ser ud som om, at undersøgelsen bygger på rent teoretisk antagelseslogik m.h.t. fødselstallet. Nøgleoplysningerne på s. 71 (lige over tabel 2) om fertiliteten er f.eks. ganske udokumenterede. Muligvis gør rapporten sig også skyldig i en sammenblanding af fertilitet med den aldersbetingede fødselshyppighed (der som nævnt er noget andet).

Vi har fået oplyst følgende om beslægtede undersøgelser:

– En officiel befolkningsprognose præsenteredes den 29. august 1999 i Jyllands-Posten (omtalt igen sammesteds 21. august 2005 (http://www.jp.dk/arkiv:aid=3213638:ssid=404746). Den viste, at der vil være 13,7 pct. indvandrere og efterkommere alt i alt i 2020. Både denne og Dream-Instituttets undersøgelser vildleder imidlertid offentligheden ved at misbruge begreberne ”indvandrere” og ”efterkommere”. De registrerer nemlig kun ”efterkommere” til og med 1. generation (altså børn af indvandrere). Korrigeres herfor og medtages samtlige efterkommere, kan det samlede antal fremmede i Danmark fra lande uden for Nordamerika, Vesteuropa, Israel, Japan, Australien og New Zealand opgøres til mindst 13 % (eller 700.000) pr. 1. januar 2006, altså mere end det dobbelte af de (ovennævnte) officielle 6 %. Denne korrigerede beregning anvender i parentes bemærket det anerkendte statsborgerskabsbegreb og det anerkendte naturaliseringsantal, hentet fra Danmarks Statistiks Databank for perioden 1979-2005 tillagt en forudsætning om en nettotilvækst som følge af fødsler på 4-5 pct. pr. år siden blandt de naturaliserede fra de pågældende områder.

Ny status og prognose pr. 22. september 2008

– Lederen af Københavns Kommunes statistikkontor Claus Woll oplyste i 2004 på baggrund af en faktisk optælling, at anden og tredje generation af fremmede fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København (jf. Søndagsavisen den 25. januar 2004).

– Oplysning om fertilitet eller fødedygtighed blandt indvandrere, efterkommere og danske publiceredes også i gratisavisen MetroXpress den 7. januar 2004. Konklusionen her svarede til Dream-Insituttets nye, nemlig at indvandrerne og deres efterkommere – i overskriften kaldt nydanskere – hurtigt tilpasser sig fertilitetsniveauet i Norden og efterhånden føder lige så få børn som danskerne. Informationen stammede fra kultursociolog (antropolog) og ekstern lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Connie Carøe Christiansen (CCC) – der hævdede at bygge på en statistik fra Københavns Kommunes Statistiske Kontor udgivet den 18. december 2003. Hendes chef, nemlig omtalte Claus Woll, trak imidlertid hendes oplysninger tilbage den 25. januar 2004: http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html

– Lektor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet er ifølge Berlingske Tidende den 20. august 2005 (http://www.berlingske.dk/grid/viden/artikel:aid=616170) nået frem til, at de oprindelige danskere vil være i mindretal, inden århundredet er omme, hvis det fortsætter som nu.

 

Det er dybt problematisk at sende noget, der ligner en seriøs befolkningsprognose, ud i offentligheden, når den ikke ledsages af de undersøgelser m.h.t. dokumentation af udgangspunkterne, der er nødvendige for overhovedet at kunne lave en fremskrivning.

Resultaterne af den nye prognose stemmer med en udbredt ønsketænkning i medieverdenen, f.eks. DR (hvor den da også blev gengivet omfattende og ukritisk), hvorfor den kunne forventes videreekkoet i stor stil i pressen og de elektroniske medier.

Derimod kan de betydelige problemer, der knytter sig til grundlaget for de nye tal, og eventuelle senere korrektioner til samme, forventes nedtonet, sandsynligvis helt fortiet.

16 kommentarer »

 1. faktisk er procentdelen af efterkommere der kommer fra Afrika 100%. Hvis man går langt nok tilbage.

  Kommentar af allan — 11. august 2006 @ 17:24

 2. Jeg undrede mig også over den manipulerende overskrift, der gjorde et fald i stigningstaksten til et fald i andelen,

  Kommentar af hodja — 11. august 2006 @ 17:45

 3. Nej, Allan

  Denne påstand lader sig ikke bevise, hvilket Charles Darwin også rent ud indrømmede uden omsvøb.

  https://danmark.wordpress.com/2006/05/31/darwin-stolede-ikke-selv-pa-den/

  At påstanden bringes til torvs hver eneste dag i alle medier i den ene eller den anden sammenhæng, gør den ikke underbygget, men det burde selvfølgelig gøre dig lidt skeptisk.

  Adolf Hitler brugte den samme metode; ja, han hævdede endog at løgnene skulle være til at føle på, fordi masserne helst vil tro på løgn. Det der skal til er gentagelse på gentagelse på gentagelse.

  Jeg har altså ikke afvist, at du stammer fra Afrika. Jeg har blot understeget, at ingen har bevist at vi alle gør det.

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 11. august 2006 @ 17:47

 4. Til Hodja 

  Det er fordi et styrtdyk i andelen simpelthen er noget vrøvl, eftersom den kun kan stige, når danskernes antal går tilbage hvert år.

  “Stigningtakten” har altså ikke noget med dette her at gøre. Der valgte du forkert i posen. Jeg prøver med andre ord at forstå.

  Vi kunne så tale om et styrtdyk i andelen i forhold til den anden fuldstændig ukorrekte prognose fra 2004 – altså en reduktion i andelen fra 15,3% til 8% to år senere, vel at mærke i et prognosepunkt, der ligger 76 år fra nu.

  I øvrigt kan jeg som kuriosum oplyse, at den seneste prognose fra DREAM bygger på en fortsat indvandring som den aktuelle i året 2005. Dette implicerer at indvandrerne skal føde et negativt antal børn fremover for at andelen kan udvikle sig fra 6 til 8% på 76 år.
  Dette kan sagtens lade sig gøre i matematikmodel, hvis blot forudsætninger er tilstrækkeligt virkelighedsfjerne….eller som vi anfører, muligvis hvis der sker forvandling eller trylleri. Det har du ikke tænkt på. Det var mere det sproglige, altså formen, ikke indholdet, der havde din interesse; men vi har altid ret godt fat i jordoverfladen.

  Håber jeg har svaret, og jeg skal da gerne give en kortfattet tillægskommentar, så der ikke kan herske nogen tvivl…overhovedet.

  Sonia

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 11. august 2006 @ 18:02

 5. […] Senest har vi set greberne fertilitet og fødselshyppighed sammenblandet af offentlig rådgivningsgruppe i medierne:  https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/ med det formål at få en i forvejen stærkt inficeret officiel befolkningsprognose til at give nærmest latterlige resultater – set med blot en anelse sagkyndige øjne. […]

  Pingback af Danmark » Professor hetzes ud af sit arbejde — 20. august 2006 @ 11:48

 6. […] Indvandring, opgørelser og velfærd – hvor står vi? De såkaldt høje herrer er ikke til at stole på. Taler de alle sandt, kan deres videnskab ikke bruges til noget i virkelighedens verden.—————————————————————————–Af J. E. Vig, cand. oecon.Danmark.wordpress.com   ”Selvom du ikke er til tal, skal du altså læse lidt videre. Du vil få en sund latter undervejs”  Der er ikke udpræget enighed, og hvis nogen skulle forledes til den tro, at politikerne allerede har klaret opgaven ved mest at ændre lidt på nogle aldersgrænser (det såkaldte velfærdsforlig) – i øvrigt før den netop overståede konflikt –  kan de godt tro om igen. Men vi skal have ordentlig besked. Det må vi kunne forlange i et såkaldt demokratisk land.  Det er vor klare opfattelse, at ikke både foredragsholder og tænketanksmedlem cand. polit.  Hans Kornø Rasmussen,  professor Jørn Henrik Petersen i Velfærdskommissionen, Finansministeriets Lars Haagen Pedersen og  Professor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet kan have ret alle fire. End ikke tre af dem kan have ret samtidig. Mindst to af de herrer laver bevidste forudsætningsfejl eller bevidste fejlopstillinger af deres modeller i kluntede forsøg for at narre os og især politikerne til at miste landet til de fremmede. Når vi går til DREAM-gruppen under Finansministeriet er den helt gal fat. Jyllands-Posten indeholdt den 5. august  2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %, selvom her allerede er 13-15 pct. her i landet.  DREAM udarbejdede begge de officielle prognoser. Det skal understreges at DREAM-gruppens opgave afgjort ikke er at forestå hjemsendelser af de fremmede. Denne dobbeltartikel har vi kommenteret separat, fordi den var så grotesk, på: https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/  Så kan vi gå til Professor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet. Han hævder det nuværende befolkningsregnskab med begreberne indvandrere og efterkommere ikke kan bruges til at beskrivelse af befolkningsforholdene i Danmark i hverken nutiden eller fremtiden, jfr. Berlingske Tidende 20. august 2005. Det var Lars Haagen Pedersen fra DREAM-gruppen, der på grundlag af betænkningsarbejdet forestod rapportudarbejdelsen, der førte til at begreberne og indvandrere og efterkommere indførtes i Danmark i 1991 til optællings- og analyseformål.  Så pludselig er der en tidligere embedsmand, der nu har sneget sig ind i Folketinget. Han melder pludselig i tråd med tendenserne i tiden, at udlændingeopgørelserne er ubrugelige, fordi de ikke medregner andet end første generation af efterkommere.  Det fuldstændig sindssyge – som vi ofte har set før i Danmark – Lars Haagen Pedersen bliver atter sat til at udarbejde endnu en ny metode til beskrivelse af befolkningsforholdene i Danmark.   Tænketanksmedlem cand. polit. og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen foreslog allerede i 1996 indvandringen mangedoblet – fra 8 gange gradvist stigende til 14 gange. Fire år senere foreslog han indvandringen fordoblet på grundlag af rekordindstrømningen i 2000. Så kom Velfærdskommissionen og oplyste i december 2005, at ¾ af velfærdens fremtidige finansieringsproblem på langt sigt skyldes indvandringen, i følge Børsen den 1. december 2005. Nu foreslår Hans Kornø Rasmussen i ny bog atter indvandringen gradvist 14-doblet frem til år 2024. […]

  Pingback af Indvandring, opgørelser og velfærd « Danmark — 7. oktober 2006 @ 11:19

 7. […]  ”Selvom du ikke er til tal, skal du altså læse lidt videre. Du vil få en sund latter undervejs” Der er ikke udpræget enighed, og hvis nogen skulle forledes til den tro, at politikerne allerede har klaret opgaven ved mest at ændre lidt på nogle aldersgrænser (det såkaldte velfærdsforlig) – i øvrigt før den netop overståede konflikt –  kan de godt tro om igen. Men vi skal have ordentlig besked. Det må vi kunne forlange i et såkaldt demokratisk land.  Det er vor klare opfattelse, at ikke både foredragsholder og tænketanksmedlem cand. polit.  Hans Kornø Rasmussen,  professor Jørn Henrik Petersen i Velfærdskommissionen, Finansministeriets Lars Haagen Pedersen og  Professor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet kan have ret alle fire. End ikke tre af dem kan have ret samtidig. Mindst to af de herrer laver bevidste forudsætningsfejl eller bevidste fejlopstillinger af deres modeller i kluntede forsøg for at narre os og især politikerne til at miste landet til de fremmede. Når vi går til DREAM-gruppen under Finansministeriet er den helt gal fat. Jyllands-Posten indeholdt den 5. august  2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %, selvom her allerede er 13-15 pct. her i landet.  DREAM udarbejdede begge de officielle prognoser. Det skal understreges at DREAM-gruppens opgave afgjort ikke er at forestå hjemsendelser af de fremmede. Denne dobbeltartikel har vi kommenteret separat, fordi den var så grotesk, på: https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/  Så kan vi gå til Professor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet. Han hævder det nuværende befolkningsregnskab med begreberne indvandrere og efterkommere ikke kan bruges til at beskrivelse af befolkningsforholdene i Danmark i hverken nutiden eller fremtiden, jfr. Berlingske Tidende 20. august 2005. Det var Lars Haagen Pedersen fra DREAM-gruppen, der på grundlag af betænkningsarbejdet forestod rapportudarbejdelsen, der førte til at begreberne og indvandrere og efterkommere indførtes i Danmark i 1991 til optællings- og analyseformål.  Så pludselig er der en tidligere embedsmand, der nu har sneget sig ind i Folketinget. Han melder pludselig i tråd med tendenserne i tiden, at udlændingeopgørelserne er ubrugelige, fordi de ikke medregner andet end første generation af efterkommere.  Det fuldstændig sindssyge – som vi ofte har set før i Danmark – Lars Haagen Pedersen bliver atter sat til at udarbejde endnu en ny metode til beskrivelse af befolkningsforholdene i Danmark.   Tænketanksmedlem cand. polit. og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen foreslog allerede i 1996 indvandringen mangedoblet – fra 8 gange gradvist stigende til 14 gange. Fire år senere foreslog han indvandringen fordoblet på grundlag af rekordindstrømningen i 2000. Så kom Velfærdskommissionen og oplyste i december 2005, at ¾ af velfærdens fremtidige finansieringsproblem på langt sigt skyldes indvandringen, i følge Børsen den 1. december 2005. Nu foreslår Hans Kornø Rasmussen i ny bog atter indvandringen gradvist 14-doblet frem til år 2024. […]

  Pingback af Indvandring, accounts og welfare « Danmark — 7. oktober 2006 @ 11:44

 8. Men hvorfor optager det den danske befolkning så lidt? Vi taler om fremtidens Danmark.

  Kommentar af Danske-A — 29. oktober 2006 @ 00:41

 9. 1. Den tror på TV.
  2. Den er kendt for at nægte at ville se sandheden i øjnene, før det er for sent.
  3. Da der iøvrigt fortsat ikke rigtig må tales om emnet – det er desværre blevet kedeligt kulturislæt skabt af de danske forrædere og visse medier -, så undlader den at sætte sig ind i noget væsentligt herom.
  4. Det kan ikke passe, for så ville nogen da gøre noget, mener den.
  Denne gang er der ingen der gør det nødvendige, hvis ikke dansken vågner af sin koma-døs.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 29. oktober 2006 @ 10:14

 10. […] Reaktion fra Folketingets medlemmer i 2004, ikke i 2006 […]

  Pingback af Ren Knold og Tot « Danmark — 18. juni 2007 @ 20:59

 11. […] Morgenavisen Jyllands-Posten plejer at slaa til i begyndelsen af august Gemt under: Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, History, Immigrants, Immigration, Naturalisation, Naturalization, Norge, Perspectives, Research, Science, Statistics, Sverige, folkeskolen, propaganda, skoler — Sonia @ 10:31 pm 5. august 2006: […]

  Pingback af Mogenavisen Jyllands-Posten plejer at slaa til i begyndelsen af august « Danmark — 23. august 2008 @ 22:31

 12. […] Reaktion fra Folketingets medlemmer i 2004, ikke i 2006 […]

  Pingback af Eliten undervurdrer befolkningen « Danmark — 27. september 2008 @ 17:40

 13. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 22:27

 14. […] Når vi går til DREAM-gruppen under Finansministeriet er den helt gal fat. Jyllands-Posten indeholdt den 5. august 2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %, selvom her allerede er 13-15 pct. her i landet. DREAM udarbejdede begge de officielle prognoser. Det skal understreges at DREAM-gruppens opgave afgjort ikke er at forestå hjemsendelser af de fremmede. Denne dobbeltartikel har vi kommenteret separat, fordi den var så grotesk, på: https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officie… […]

  Pingback af Vidt forskellige prognoser | demografisk — 12. november 2014 @ 14:01

 15. […] Når vi går til DREAM-gruppen under Finansministeriet er den helt gal fat. Jyllands-Posten indeholdt den 5. august 2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %, selvom her allerede er 13-15 pct. her i landet. DREAM udarbejdede begge de officielle prognoser. Det skal understreges at DREAM-gruppens opgave afgjort ikke er at forestå hjemsendelser af de fremmede. Denne dobbeltartikel har vi kommenteret separat, fordi den var så grotesk, på: https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officie… […]

  Pingback af Vidt forskellige prognoser – alt er politik | demografisk — 12. november 2014 @ 15:20


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s