Danmark

7. august 2006

Forvandling eller andet trylleri skal der til


Morgenavisen Jyllands-Posten refererede den 5. august 2006 Lars Haagen Pedersen fra DREAM-gruppen knyttet til Finansministeriet for at antallet af indvandrere vil styrtdykke fremover. Det skulle skyldes regeringens påståede stramninger og et stærkt aftagende antal fødsler blandt de fremmede. Det er selvfølgelig ren propaganda, meget lig misinformeringen af borgerne i Det Tredje Rige og i Sovjetunionen.

Enkelte kommentarer til de såkaldte analyser bag:

I udgivelsen “Hovedresultater af DREAM-gruppens fremskrivning 2006 :

I den grå boks side 2, der skulle indeholde definitioner, læser vi om landegrupperingen bl.a.: ”det meste af Europa”. Sådan kan man ikke definere. Under boksen følger nogle antagelser om fertiliteten, der gribes frit ud af luften efter det anførte. Det er latterligt. Fertiliteter med to decimaler detaljeret ud i flere grupperinger, som man ikke kan se, hvor stammer fra.

Fertilitet kan kun til det foreliggende måles ved interviews med et repræsentativt udsnit m.h.t. nationalitet og aldre, og det er meget komplicerede undersøgelser, der kræver stor forberedelse – har sådanne undersøgelser været udført på det seneste i Danmark, har de simplethen været holdt hemmelige. Aldersbetinget fødselshyppighed er antallet af fødte i forskellige kvindealdre/aldersgrupper i forhold til kvindeantallet i den pågældende alder/gruppe. Det er noget ganske andet og sidstnævnte fødselshyppighed er meget afhængig af ændringer i aldersfordelingen i modsætning til fertiliteten, der er uafhængig heraf og kun ændrer sig over længere tidsperioder, fordi den er knyttet stærkt til kultur, verdenssyn og folkelige kodekser og traditioner.

IDanmarks fremtidige befolkning, befolkningsfremskrivning 2006 :

Et enkelt eksempel:

Figur 23 på side 64 skulle vise udviklingen i fertiliteten i Danmark fra 1950 til 2005 blandt alle kvinder. Her ryger de fødende naturaliserede i danskergruppen, så der kunne omtales baby-boom fra midten af 1980-erne blandt danskerne.

Jeg ser intet steds i indholdsfortegnelsen noget, der indikerer, at der skulle forelægge andet end teoretisk antagelseslogik på disse fertilitetsforhold, og muligvis igen en sammenblanding af fertilitet og fødselshyppighed, og så er det ren begrebsforvirring og derfor dybt ukvalificeret. Det er pinligt for folk med en smule indsigt i disse forhold.

Statistikfusk eller kommunikationsfusk kaldte vi en fil, der omhandlede Connie Carrøe Christiansen’s angivelige analyser af fertiliteten i bl.a. Købehavn i 2004: http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html (se nedenfor). Det drejede sig også om simpel fødselshyppighed, og tilmed optalt fejlagtige angivelser, viste det sig sidenhen (se nederst i filen).

Konsekvenserne af dette her er muligvis værre, fordi det ikke må eller kan imødegås og dermed ikke kan standses via medierne.

Med korrektion for misforbruget af begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ har vi konstateret, at det samlede antal fremmede i Danmark fra lande uden for Nordamerika, Vesteuropa, Israel, Japan, Australien og New Zealand mindst udgjorde 13 pct. eller 700.000 pr. 1. januar 2006 http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html.

Altså mere end det dobbelte af den officielle andel på 6 pct. pr. 1. januar 2006:

Se http://www.dst.dk/asp2xml/PUK/udgivelser/get_file.asp?id=8459. I tredje afsnit under figurerne på dette link anfører Danmarks Statistik dog tallet 6 pct. fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2006.

Den korrigerede opregning i IoD-korrektionen på næstsidste link skete efter detanerkendte statsborgerskabsbegreb og det anerkendte naturalisationsantal, hentet fra Danmarks Statistiks Statistikbanken for perioden 1979-2005 tillagt en forudsætning om en nettotilvækst som følge af fødsler på 4-5 pct. pr. år siden blandt de naturaliserede fra de pågældende områder.

Anden og tredje generation af fremmede fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København i følge leder af kommunes statistikkontor Claus Woll, jf. Søndagsavisen den 25. januar 2004.

Hvordan Lars Haagen Pedersen godt 2½ år senere kommer til det stik modsatte resultat og mere til i forhold til det Claus Woll i Københavns Kommunes Statistikkontor kom frem til 25. januar 2004 kan vi ikke vide. Claus Woll måtte dengang ud og korrigere en af sine medarbejdere, der havde forløbet sig med sine urigtige påstande: Lige så tankevækkende oplysninger igen om fertiliteten eller fødedygtigheden blandt indvandrere, efterkommere og danske som her i gratisavisen MetroXpress den 7. januar 2004. Konklusionen var heri ligeledes, at indvandrerne og deres efterkommere – i overskriften kaldt nydanskere – hurtigt tilpasser sig fertilitetsniveauet i Norden og efterhånden føder lige så få børn som danskerne. Bag regnestykkerne stod kultursociolog (antropolog) og angiveligt ekstern lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Connie Carøe Christiansen (CCC), der angiveligt byggede sine påstande på en statistik fra KSK (Københavns Kommunes Statistiske Kontor) udgivet den 18. december 2003. Det hele er gennemgået kritisk i detaljer på http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html. Hendes chef Claus Woll måtte som nævnt ud og trække alle hendes oplysninger tilbage uden undtagelse den 25. januar 2004.

Men bemærk, fejloplysninger var jo blevet meddelt og mange læste antagelig ikke korrektionen 18 dage senere. Sådan misinformeres vi måske igen på beregning.

Der var endog seks gode grunde til at tælle indvandrerne og deres efterfølgende børn korrekt, d.v.s. politisk ubekvemt/politisk ukorrekt: http://www.lilliput-information.com/economics/seks.html

Danskerne har længe været i mindretal i år 2080, hvor Lars Haagen Pedersen hævder at antallet af indvandrere fra mindre udviklede lande vil udgøre blot 8 pct. af indbyggertallet mod den officielle fremskrivning med 15,3 pct. for to år siden. Den officielle danske befolkningsprognose fra 1999 præsentederes den 29. august 1999 i Jyllands-Posten (omtalt igen i JP den 21. august 2005: http://www.jp.dk/arkiv:aid=3213638:ssid=404746), og den viste 13,7 pct. indvandrere og efterkommere alt i alt i 2020. Her medregnedes også alle senere generationer end første generation af børnene fejlagtigt som danskere i opgørelserne.

Hvordan denne i forvejen grove officielle fejlangivelse på sølle 13,7 pct. i 2020 (der er her allerede, når de naturaliserede og deres børn medregnes) skulle blive til kun 15,3 pct. i 2080 samtidig med indvandringen fortsætter eller øges, får stå hen. Så skal tildelingen af statsborgerskaber til fremmede køre med en hastighed præcis svarende til tilstrømningen af fremmede, men skal der ikke mere til?

Der må forudsættes noget om forvandling eller andet trylleri. Endnu vanskeligere er det at forstå, hvorledes 6 pct. fremmede i dag skulle blive til 8 pct. i 2080 ved fortsat indvandring på niveauet (ca. 10.000) fra år 2005. I teorien kan det ske, hvis vi antager at indvandrerne fremover føder et negativt antal børn pr. kvinde. Da hele projektet bygger på en teoretisk model, bør vi vel have denne løsningsmulighed med.

Den luskede løsning findes også: Så skal antallet af naturalisationer pr. år i alle årene indtil 2080 hæves til et antal svarende til den samlede indvandring plus antallet af fødte børn blandt de fremmede.

Lær af forvandlingkvadratet: https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/71/

Lektor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet imødegik da også dette forud og meget direkte i Berlingske Tidende den 20. august 2005 (http://www.berlingske.dk/grid/viden/artikel:aid=616170), ved at hævde at de oprindelige danskere vil være i mindretal inden århundredet er omme, hvis det fortsætter som nu.

IoD har gentaget sin prognose fra 2003, men medindregnet den korrektion, der blev muliggjort i februar 2006 med naturalisationsopgørelserne fra Danmark Statistik Statistikbanken.

Kurverne er vist og kommenteret yderligere på: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/.

Fortsætter indvandringen som nu, bliver danskerne i mindretal i år 2036.

I Sverige forelå 29. september 2005 prognose fra forskningsleder Thomas Lindh på Institut for Fremtidsstudier i Stockholm. Den viste svenskerne i mindretal inden år 2050. Dokumentation: Sverige: Metro 050929 inrikes. Flere detaljer på: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/

7. august 2006

Jørn E. Vig, cand. oecon.

Den 14. august var følgende læserbrev i Berlingske Tidende:

Indvandringen vil mangedobles

Sidste år skrev aviserne, at det ved den forrige befolkningsfremskrivning fra 2004 var anslået, at indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande som Tyrkiet, Somalia, Libanon og Irak ville udgøre 15,3 pct. af den samlede danske befolkning i 2080.

Nu får vi at vide, at det tal i realiteten er halveret til knap 8 pct. i en ny befolkningsfremskrivning fra 2006, der er foretaget af det uafhængige institut Dream, som har til huse i Finansministeriet, og som også forestod 2004-fremskrivningen.
Men den prognose giver jeg ikke noget for. Den er snævert baseret på udviklingen i et isoleret Danmark. Som om udviklingen i den store verden intet betød.

Men indvandringspresset mod Vesteuropa vil mangedobles på grund af den voksende overbefolkning i Mellemøsten. Her vil de blodige uroligheder tiltage i takt med befolkningsvæksten og skabe flygtningestrømme af et hidtil ukendt omfang. De optimistiske prognoser fra Dream er derfor skrivebordsberegninger, der har meget lidt med virkeligheden at gøre.

Allerede nu er procentdelen af børn fra »eksotiske« lande oppe på 30 for de store byers vedkommende og for visse skoles vedkommende 90 pct. Hvad det vil føre til inden for ganske få år kan enhver selv regne ud.

John Gade
Mårvænget 11
2860 Søborg