Danmark

4. august 2006

Fri Indvandring Bestemt af EU


– for den der ser, hører, husker

Den 27. februar 2001 kunne det danske Justitsministerium efter længere tids gransken meddele en tålmodigt ventende offentlighed, at Nice-trakten, som Poul Nyrup Rasmussen underskrev i 2000, ikke fører til, at Danmark afgiver suverænitet i et omfang, der kræver at traktaten ratificeres af Folketinget med 5/6-flertal uden folkeafstemning.

Prøv: http://www.lilliput-information.com/economics/euint.html

Ikke overraskende. Man ved vel hvem man har placeret på posten, justitsminister.

Shengen-Aftalen:

Blev oprindelig vedtaget af Folketinget lige op til tingets sommerferie – som så meget andet af uhyre vigtighed for landets ødelæggelse. Den 25. marts 2001 træder Schengen-traktaten i kraft. Det betyder, skrev de på dansk teksttv, ”at dansk politi nu kan forfølge en forbryder langt ned i Tyskland uden problemer”. Det var da godt.

Schengen, der fysisk åbner grænserne i Europa, medfører umiddelbart den af toppen ønskede elektroniske kontrol med individernes gøren og laden i Europa, og samtidig må vi konstatere, at den fysiske kontrol, også ved EU’s ydergrænser totalt smuldrer netop samtidig hermed.

Elektronisk personkontrol:

Sådan skrev The Guardian i England samme år: Et udkast af det første regeringsfremstillede personlige ID smartcard har været været fremvist i kabinettet. Kortet kan erstatte kørekort, pas, pensionsbog og medicinkort. Der vil blive brugt biometri og password til kortet.

IoD: De åbne grænser i EU forstås bedre i dette lys. Hitler og Stalin ville have elsket denne ID chip, 666. Sidstnævnte herrers registratur og genfinding var alt for tidskrævende og usikker. EU derimod nu med et 18-cifret personnummer på et spionkort til alle borgere i EU, der skal sættes i gang snart. Et spionkort til dit liv. Læs mere herom på for den kommer nu: http://www.lilliput-information.com/economics/id.html

Ad EU’s ydergrænse i 2001

Spanien invaderes: El Ejido, Spanien, er en landbrugsby, der ligger i skyggen af Sierra Gador bjergene. Engang kendt for sine tomater og peperfrugter.

I februar hærgede en 3-dages borgerkrig i området. Årsag: Sidste år fangedes over 50.000 illegale indvandrere på Gibraltars kyst. Ildpåsættelser og overfald. I årevis har vi europæere set med foragt og distance på USA’s 2000 miles lange sydvestgrænse. Middelhavskysten har 85.000 km grænse. Med et opløst Sovjet, et grænseløst Europa og et tiår med krigtilstand på Balkan er der sat et menneskehav i bevægelse. Det startede dog allerede, da danske politikere tillod det systematisk fra 1983. Nu ville Spaniens regering (2001) have en ny immigrationslov, der skal fjerne uddannelse, indhusning og andre velfærdsydelser til fremmede, som ikke kan dokumentere, de har godkendt immigrantstatus. Man vil fjerne hvad Madrid rigtigt opfatter som incitamenterne for afrikanere til at tage den farlige tur over strædet ved Gibraltar, den europæiske Rio Grande.

Immigrations-eksperterne i Godhedsindustrien siger, at afrikanerne blot kommer for at udføre de jobs, som Spanierne ikke vil have. De siger også at Europas befolkning vil gå tilbage fra år 2025, hvis vi ikke modtager millioner af fremmede. Vi kender sangen. Det betyder intet. Europas befolkning har været meget mindre end i dag, endog i perioder, hvor glæden ved livet selvsagt som forudsætning for vækst var større og ledigheden langt mindre.Mindre end 17 km fra den spanske havn Tarifa begynder Afrika. Geografisk er der næsten ingen afstand; men afstanden kan næsten ikke blive større, når den f.eks. måles i økonomiske termer. I Spanien er indkomsten per indbygger $14.500 pr. år, i Marokko er den $1.100. Det tog Muhammed et år at tjene de $1000 til billetten over strædet, hvis ikke han lånte pengene hos en menneskesmugler.

På den anden side kan han tjene $20 om dagen ved at plukke tomater, peperfrugter og meloner. I de sidste 4 år er mere end 170.000 illegale immigranter landet i Spanien, ca. 70% er taget over Gibraltar-Strædet til Spanien fra Marokko. Resten kommer fra Latinamerika, Centralafrika, Østeuropa og Kina.

Når Spanien eventuelt strammer lovgivningen, er det ikke vanskeligt at regne ud, hvilken retning immigrantstrømmen så tager. I Italien, Frankrig og Grækenland findes de samme fænomener.

Spanien 5 år efter år 2006:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/09/europa-500000-600000-indvandrere-pr-aar-fremover/

Globaliseringen:

Befolkningsudviklingen syd for Middelhavet og i Sydasien er af følgende udseende:

Årene 1998 og 2050 (hele millioner) iflg. FN World Population Prospects, 1998 revision:

Iran: 64 mio./115 mio.

Tyrkiet: 65 mio./101 mio.

Egypten: 66 mio./115 mio.

Bangladesh: 123 mio./212 mio.

Pakistan: 142 mio./345 mio.

(blot et udpluk)

Med en samtidig forventning om et reduceret befolkningstal i Europa er det ikke svært at få øje på det tomrum, der tilsyneladende opstår.De to højest rangerende, men selvskabte problemer i Europa er Godhedsindustriens behov for aktivitet og erhvervslivets ønske om billig arbejdskraft.

Med modstående monopol på arbejdsmarkedet har virksomhederne fundet fint sammen med (ikke de ansatte) fagforenings-milliardærerne [bare Lønmodtagernes Dyrtidsfond indeholder i dag (2001) 550 mia. kr.] og sammen de skattefinansierede offentlige funktionærer har sat lønninger og skatter/afgifter så højt, at ingen aktivitet byggende på europæisk arbejdskraft efterhånden må kunne betale sig.

Det er planlagt sådan:

Der er bare det problem i lang tid fremover, at de nødvendige kvalifikationer vanskeligt hentes i landdistrikterne i Tyrkiet, Pakistan eller Marokko.Muligvis vil det lykkes for komplottet at få importeret den del af mellemklassens børn og unge fra ulandene, der har fået en uddannelse i Vesten. Meget taler dog for, at det bedre betaler sig for industrien at flytte aktiviteterne til disse unges hjemlande, hvilket sker samtidig. Desuden har USA og England trukket dem til sig siden begyndelsen af 1980-erne.

Måske vil organisationen, Dansk Industri også måtte sande dette.

Danmarks deroute:

Vi skulle netop i den ånd have satset meget mere på de højtekniske brancher og vidensproduktion. Adskillige med fingeren på pulsen har advaret gang på gang. Så undskyldninger er falskhed og skal belønnes derefter. Chancherne er blevet forspildte – og nærmest på beregning.Sagen er jo den, at funktionærer i Godhedsindustrien og de kontigent-hungrende fagforeninger i langt højere grad sætter dagsordenen i Danmark end industrien og erhvervslivet, hvor de sidstnævnte i øvrigt også for længst har købt sig ind ad bagdøren for tvivlsomme midler.

Det smutter en gang imellem (men det går, bare man sikrer sig at det omtales for meget!):

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/

To gange bedyrede Nyrup Rasmussen skriftligt og mundtligt i officielle redegørelser, at Danmark skal satse på relevant uddannelse og forskning og dermed på vidensproduktion helt centralt. Der er intet sket.

Men så sker nok under den borgerlige regering fra 2001 (se neden for).

Her skal man være der, når toget kører, og det er et helt andet tog, end ”det der efter sigende skulle køre fra Bruxelles”. Absolut intet er sket, og mulighederne forspildes bare i selvforstærkende, accelererende hast.På Finansloven for 2001 er der skåret med 4% i netop disse budgetter i forhold til blot 1998, samtidig er de offentlige udgifter samlet ikke desto mindre planlagt at skulle stige med reelt 2%.

Om en anden statsminister ville gøre det bedre, såfremt det ikke allerede var for sent, kan man i høj grad betvivle (se neden for). Interesserne i de forskellige lejre er de samme og tradition for handling har der aldrig været blandt de ledende uden de selv samme havde en kortsigtet fordel heraf.

Schengen udvikler sig

Ingen tvivl, liberalismen vil også have del i den internationale immigrant-høst efter internationalen i de sidste 25 er blevet forsynet med klienter at øve deres kunster på. Tænketanks-medlem, cand. polit. og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen er tilsyneladende altid på linie med EU-Kommissionen. Fra 2007 skal immigrationen til EU gradvis forøges med fra en faktor 8 voksende til en faktor 14 i 2024. https://danmark.wordpress.com/2009/11/06/totalitaerer-som-hans-kornoe-rasmussen-vil-have-de-faerreste-til-at-bestemme-landets-konkurs-i-lyntempo/

Allerede før valget i 2001 blev et såkaldt green-card-arrangement introduceret. Det betyder i Danmark en maksimal indkomstskatte-rate på 25 pct. af indtjeningen i de første tre år for højtuddannede udlændinge som nøglemedarbejdere. Med denne beskatning får de berørte de samme rettigheder og adgange til den offentligt finansierede velfærd som danskerne, der selvfølgelig skal betale den fulde pris. Endog en så høj pris at vore salgbare produkter ikke kan blive produceret og solgt i tilstrækkelige mængder til at finansiere velfærden i fremtiden. Så det er er tydeligt at ledende så sandelig har forstået, hvad der er galt.

Dokumentation for Green Card-ordningen: http://www.workindenmark.dk/Taxation/0/1/0 .

Arrangementet har vist sig ikke have den forventede effekt, meldtes det for nylig (i 2001). De kvalificerede begyndte at søge til England og USA allerede i begyndelsen af 1980’erne, som nævnt. Så må vi vente på østlandene kommer ind i EU.

Ikke erfaringer andre steder fra, hvor vil I hen!

Liberalen, 2006

Fri indvandring til Irland (Irland invaderes):

https://danmark.wordpress.com/2006/05/26/irland-og-fri-indvandring/

Ja, 2005 er den på plads:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/04/polakker-kommer-i-lange-baner/

I foråret 2006 introduceres i tråd hermed et nyt arrangement, der tillader immigranter uden videre at overskride grænsen til Danmark for at søge jobs i 6 måneder, uden nogen formel ansøgning. Onkler, fætre, kusiner og svogre er her i forvejen. Fri indvandring.

Efter danskerne nu to gange ved folkeafstemning har stemt Nej til mere EU konkurrerer politikerne om at sikre, at alle EU-regler godkendes her på forhånd. For smækker fælden uanset.

A propos, Acquis Communitaire-doktrinen (jf. Bernard Connolly):

“The transformation of power had to begin with the relatively non-controversial functions of ‘economics’ and of ‘production of steel’ to minimize the worries about loosing or the break down of the national sovereignty. You had to secure the functional transformation of power became irreversible (without any possible reverse), a relation guaranteed the treaty-doctrine acquis communitaire to secure that all power transferred to (European) institutions of community was made permanent European law, and at the same time that they were taken out of the sets of laws in the member countries.”

EU-direktiver og anbefalinger i forlængelse af Schengen-aftalen

Første skridt

Det indre marked fra 1986 frihed for produkter tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft til bevæge sig mellem medlemslandene fra 1. januar 1993. Alle EU-statsborgere.

Andet skridt

Schengen samarbejdet blev besluttet i 1985 og førte faktisk samarbejdet med Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft 1. maj 1999. Enhver interne grænselinie-kontrol i EU fjernedes. Borgerne fra andre dele af verden fik i princippet den samme ret til frit at flytte rundt. Fælles minimums-regler og regulering af immigrationen skulle sikre at en enkelt medlemsstat ikke blot overførte dens byrder til en anden medlemsstat.

I bekneb for en fælles EU-immigrations-politik.

Tammerfors-deklaration 1999, punkt 18:

Den europæiske union skal sikre en mere retfærdig behandling af tredje-verdens-borgere, der har taget lovligt ophold i EU. En mere effektiv integrationspolitik som tillader rettigheder og pligter kan sammenlignes med EU-borgernes, og den fortsætter med en hellig hymne om racisme, forskelsbehandling, økonomisk, kulturel og sociale forhold.

Et direktiv fra sommeren 2001:

Om forholdene for tredje-verdens-borgeres adgang og ophold i forbindelse med tage arbejde og som arbejdsgivere, der driver uafhængige forretninger.

Tredje skridt: 25. november 2003 blev et EU-direktiv besluttet: om status for tredje-verdens-immigranter som indbyggere efter fem års ubrudt og lovligt ophold i EU skulle give frihed flytte rundt i EU også.

Marts 2004: EU-direktiv om forholdene for tredje-verdens-borgeres adgang og ophold I forbindelse med studier, anden uddannelse eller lærlingeforhold, også kaldt studenter-direktivet.

Næste skridt: 11. januar 2005 offentliggjorde EU-kommissionen en såkaldt grønbog om metoden ved hvilken den økonomiske immigration skulle styres (mellem medlemsstaterne med forskellig økonomisk politik) for at fremtvinge fælles regler. Dette punkt blev yderligere styrket to måneder senere ved offentliggørelsen af en anden grønbog med titlen: ”Demografiske ændringer – behovet for solidaritet mellem generationer”.

Oktober 2005: Ministerrådet beslutter et direktiv om særlig adgangs-procedure for tredje-verdens-borgere i forbindelse med videnskabelig forskning , i øvrigt sammen med to anbefalinger af samme kaliber.

7. november 2005 fra Kommissær for Justits og Indre anliggender, italieneren Franco Fratinni, et USA-inspireret Green-card-system som giver højtuddannede fra hele verden muligheden for at vinde adgang og tilladelse til at arbejde i alle medlemsstater.

Her skal vi ikke lære af erfaringen heller:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/05/danmark-green-card-ordning-i-usa-burde-give-erfaringer/

Liberalen, 2006: Fri indvandring: https://danmark.wordpress.com/2006/05/26/irland-og-fri-indvandring/

Hvordan det videre skal køre?

Per et såkaldt “Vejkort” (road map) med initiativer, der skal foreslås i perioden 2006-2009: https://danmark.wordpress.com/2006/06/07/afviklingen-er-planlagt/

Vi må se i øjnene, at vi bliver udslettet, hvis vi bliver ved Fodbold WM og Touren.

I 1994 var der en fremsynet mand, der hævdede i sin sidste debat på TV(TV 2) – medens der var fodbold på den anden kanal:

“Danskerne kommer til at dø i deres lænestole.”

Sonia

13 kommentarer »

 1. Nej! Vi skal ikke dø i vore lænestole, fordi vi har haft nogen naive og følgagtige politikere.
  Vi skal gå til modstand, som vi gjorde i fyrrerne.
  Vi skal ruste en frihedsbevægelse, der kan tage kampen op i den borgerkrig, der bliver en følge af den politik, der er ført.
  Vi vil ikke se et Danmark, præget af Islam.
  Vi vil leve i et frit og uafhængigt Danmark. Vi har før kæmpet om det, og vi vil selvfølgelig gøre det igen.
  De, der ikke vil et frit Danmark, skal om nødvendigt dø.

  falkeøje

  Kommentar af falkeøje — 4. august 2006 @ 20:47

 2. […] Fri indvandring bestemt af EU: https://danmark.wordpress.com/2006/08/04/fri-indvandring-bestemt-af-eu/  […]

  Pingback af De konservatives radikal-tendens « Danmark — 26. oktober 2006 @ 10:06

 3. […] Fri indvandring bestemt af EU […]

  Pingback af Lempelse af Østaftale og Femern-bro for dansk regning « Danmark — 30. juni 2007 @ 07:25

 4. […] indvandring bestemt af EU: https://danmark.wordpress.com/2006/08/04/fri-indvandring-bestemt-af-eu/ for den der ser, hører, koncentrerer sig, kombinerer og […]

  Pingback af Kraftigt nedsat skat til udenlandske indrejste skal udvides « Danmark — 9. oktober 2007 @ 08:07

 5. […] at dette ville føre til, at 13.000 arbejdere ville ankomme hvert år fra de nye medlemslande. Det blev 25 gange flere. Offentlighedens opfattelse var helt klart og ikke overraskende, at regeringen ikke kunne håndtere […]

  Pingback af Juleeventyr der givet ender skidt « Danmark — 21. november 2007 @ 02:21

 6. […] Fri indvandring bestemt af EU – via Barcelona-Processen fra 1995 og Nice-traktaten der ratific… […]

  Pingback af Intet, absolut intet markant andet moenster m.h.t. de indrejsendes egnethed – plejer jeg at lyve? « Danmark — 26. juni 2009 @ 08:39

 7. […] Fri indvandring via EU […]

  Pingback af EU-summit om indvandringen, 15. december 2006 « Danmark — 16. marts 2010 @ 15:10

 8. […] 4.Beskæftigelsestilladelser udgør 16.245 for året 2006, heraf 52 pct. fra Polen i blot 4. kvartal. Samlet en stigning i det årlige antal på mere end 34 pct. […]

  Pingback af Bevilgede opholdstilladelser i Danmark i 2006 | Danmark — 20. juni 2018 @ 09:55


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: