Danmark

27. juni 2006

Centralt efter IMF’s tur til Danmark


IMF foreslår ligesom

Velfærdskommissionen

– at ejendomme og huse beskattes.

Udgangspunktet:

Se, nu er prisstigninger sat i gang af de ansvarlige på Christianborg ved at udvide kreditterne ganske betydeligt ved typisk en udstrækning af afviklingsperioden for kreditforeningslånene.

Keynes-myten hersker stadig: Mere købekaft, mere (falsk) opgang,

men ikke mere opretning af det forsømte.

Ja, ejendomspriserne skal standses – men hvorfor satte Marianne dem så i gang ?

Ejendomspriserne skal standses – en samlet gennemgang af forløbet og hvad der skal gøres:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/ejendomspriserne-skal-standses/

Hvad er sker, intentionerne bag forslagene, og hvad burde ske:

Den øgede købekraften frigøres dels fra de sparede penge på terminerne dels og mest fra prisstigningerne på huse og ejendomme, der følger umiddelbart efter omsætningen af husene. Og den sker jo hele tiden.

Krav om højere løn kunne snart aktualiseres tillige, fordi snart halvdelen af den disponible indkomst går til huslejen eller terminen. Og så inflation.

Større afkast fra private formuegenstande uden for produktionen; det er hvad der er tale om ved omsætning af husene og ejendommene. Nogle af disse afkast forventer man så investeres i realproduktion.

Kapitalen trækkes ud af produktion og over privat formue eller til udlandet – det faktisk for at holde kapitalen Europa, at EU hæver renten – de øvrige EU-medlemslande har afsluttet deres keynesianske ejendomsprisstignings-ræs omkring år 2001:

Kapitalisation skal forstås: http://www.lilliput-information.com/kapt.html

Problemet er fortsat, at det skal kunne betale sig at investere mere i produktion, og betale sig mere end at være kuponklipper eller investere i udlandet. Grænsedækningsbidragene styk for styk skal kunne summe sig til et beløb, der først dækker de fast omkostninger. Dernæst skulle der gerne nederst på linien være noget, der kaldes resultat efter skat, der skal repræsentere forrentning af den investerede kapital; og det i en størrelsesorden, der kan konkurrere med andet. Det er der ikke.

Nogle af de ændrede finansieringsformer er blevet temmelig rentefølsomme, hvilket vi har advaret imod flere gange. De har ikke alene ført til spekulation i yderligere prisstigninger og dermed rene spekulationskøb – som enhver uafhængig med indsigt kunne have forudset. Med de afdragfrie lån er risikoen størst, og her er man blandt “førstegangskøbere” kommet derhen, at ejerskab og lejemål nærmest overlapper og erstatter hinanden overtiden.

I England kom disse sidste låneformer til før her. Englænderne kalder dem meget betegnende “selvmordslån”.

Formålet med Velfærdskommissionens og IMF’s anbefalinger af skat på huse og boliger:

1. At beskatte pristigninger vil dæmpe prisstigninger, og samtidig har de ansvarlige det tillægsproblem, at den alternative renteforhøjelse på renteforhøjelse for at bringe prisstigninger til ophør samtidig hæmmer investeringslysten i realproduktion endnu mere.

2. Desuden er der den tanke bag, at med internationaliseringen vil en sikring af skatteprovenuerne fremover måske skulle findes i at beskatte noget, der bliver stående. Det gør netop huse og ejendomme som bekendt. Lønninger og andre indtægter flytter sig, og internettet gør det også bekvemt at flytte hen, hvor forpligtelser fastsat af lovgiverne, er noget mildere end her.

Tre ting er der sige her til:

1. En beskatning af huse og ejendomme vil næsten uanset indretningen hæve huslejerne, fordi ejendomsejerne netop har fået stillet i udsigt, at de skulle til at tjene flere penge ved udlejning.

2. Når det officielt nogle gange forlyder, at der skal ske en omlægning af skatterne, så fortæller al erfaring, at der i stedet bliver tale om skattestigning. Et enkelt skattesystem kunne forlængst have sikret et stabilt provenu, fordi et sådant enekelt system ikke kunne omgås som i dag med omkring 8000 sider lov-, bekendtgørelses- og cirkulærermaterialer at gå igennem, hvis alt skal sikres bedst muligt.

3. At tro at man kan flygte fra globaliseringen er lige så naivt som at forsøge løbe fra Vestenvinden. Euroen er i øvrigt også et sådant beskyttelseredskab mener vore naive politikere, der desværre ikke ved noget reelt om montære forhold, endsige formuedannelsens dynamik. Det er beklageligt, men sådan er det.

Betydeligt mindre skat på arbejde, en mindre offentlig sektor, der i forhold til landenes indbyggetal er 4 gange større end den tyske og 8 gange større end den spanske.

Men selv i disse to lande går det utrolig skidt med den reale vækst, og beskæftigelsen forrringes og har det gjort de sidste 3-4 år, fordi de nødvendige tiltag med lavere skat på arbejde, en gennemgribende uddannelsesomlægning og en koncentration om andre af de hjemlige forhold forblindes af et tilskuds-Europa forsat i bedste Keynesianerstil og en Euro, der holdes kunstigt oppe på oliehandel – ikke af overskud og vækst i økonomierne i Euroland, der er på nærmeste pist væk.

Vil de snart give slip og lade inflationen drøne, så vi kan få det overstået?

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig.
Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213

27. juni 2006

Joern E, Vig, cand. oecon.

At de skulle komme paa bedre tanker – glem det


Bliver velfærden omlagt ?

I alle de vestlige velfærdsdemokratier føres debatten i disse år: Kan velfærden omlægges, og hvis den kan, skal der da ske store forandringer eller større og mindre justeringer? I alle de berørte lande finansieres velfærden delvis efter forsikringsprincippet og delvis over skatterne, der fortrinsvis er indkomstskat og moms. I Norge lever 1,3 mill. af overførsler (2005), hvoraf 625.000 er alderspensionister, i Tyskland er den officielle ledighed (i 2005) på ca. 10 pct. i realiteten dobbelt så stor, når udstødte uden tilknytning til forsikringsordningerne på det tyske arbejdsmarked medregnes.

Den internationale konkurrence, der skal kaldes globalisering i disse år, sætter et særligt skub i udviklingen, forstået på den måde, at udviklingslandene, østlandene og Fjernøsten i disse år begynder at præsentere et vareudbud og en arbejdskraft til langt lavere priser henholdsvis langt lavere lønninger end tilfældet er i de gamle velfærdsdemokratier. Den officielt opgjorte danske arbejdsstyrke, som skulle omfatte det antal i landet, der tilbyder deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet, skal korrigeres, fordi udstødte, der relegeres af arbejdsløshedskassernes modtagegrupper og sendes på bistandshjælp eller førtidspension uden at have andre handicaps end samfundsudviklingen, skal medregnes i arbejdsstyrken som ledige:

I tabel 1 er ikke inkluderet 423.858 modtagere af syge- og barselsoverførsler i offentlig sektor og salgbar produktion.

Samfundets (i få tal) udseende før og efter velfærden – til erstatning for velstanden – indførtes, først i sproget, så i praksis – vel at mærke:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/efter-to-velfrdsgenerationer.html

Den nød og elendighed, der findes idag, fandtes ikke før systemets indførelse:

Dansk Velfærds Histore:

http://nytdanmark.blogspot.com/2006/05/dansk-velfaerds-historie.html

Det officielle antal i arbejdsstyrken i perioden 2001–2005 er blevet reduceret med mere end 30.000. Det officielle antal uden for arbejdsstyrken i arbejdsaldrene 15-66 år er øget med mere end 50.000 i samme periode. Velfærdskommissionen hævder, at der fortsat er 200.000 flere i arbejdsstyrken end uden for arbejdsstyrken. Her skal vi huske, at der er cirka 1 mill. under 18 år, hvoraf kun en andel er medtaget i ovenstående tabel 1.   Omkring 40 pct. eller 440.000 af de 1.100.0000 på offentligt tildelte overførselsindkomster i Tabel 1 er immigranter, børn af immigranter, naturaliserede eller børn af naturaliserede (se neden for).

Hertil kommer aldringsspørgsmålet, der p. g. a. for få fødsler blandt danskerne siden 1969 har givet en skæv aldersfordeling med en voksende andel ældre. Dette bidrager yderligere til forsørgelsesopgaven. Den danske model for velfærd er angiveligt tænkt at skulle udligne betalingerne mellem ydere og nydere over livsforløbet. Dette vil ikke kunne ske fremover med en stadigt mindre arbejdsstyrke og et stadigt øget antal uden for arbejdsstyrken i de arbejdsdygtige aldre. Det er tillige ikke muligt at finansiere den nuværende ordningen, når befolkningsudviklingen netop fortsætter med: 

  • Aldersfordelingens udvikling i retning af større andel af ældre med pensionsbehov
  • Immigranternes uegnethed til arbejdsmarkedet

Indvandrere hæver 40 pct. af bistandshjælpen, hævdede den tidligere socialministeren Henriette Kjær. 1. maj 2005 citeres på http://www.filtrat.dk  Århus Kommune: – ”58 % af indvandrere på bistandshjælp m. m. er uegnede til arbejde – politikere er rystede”. 

Selvom om aldringsspørgsmålet blandt danskerne i udpræget mindre målestok modsvares af den relativt meget store børne- og ungdomsandel blandt immigranterne (35% er under 25 år), vil det helt centrale i en overskuelig fremtid være at finansiere forbruget blandt andre 1.822.000 modtagere af offentlige overførsler plus de 850.000 offentligt ansatte. Der er i disse år en lille million, som frembringer og afsætter den salgbare produktion.

Af “Årbog om udlændinge i Danmark 2001 – Status og udvikling”, Indenrigsministeriet, 2001 fremgår officielt, at 53 pct. af de mandlige immigranter fra ikke-vestlige lande er ledige eller uden for arbejdsstyrken, for kvinderne er det 71 pct. Da andelen af alderspensionister blandt immigranterne fortsat er meget lav, skal de anførte procenttal fortrinsvis genfindes som absolutte antal i tallet 1.100.000 i tabel 1. Dette emne er behandlet i næsten alle detaljer på:

Ikke-vestliges tilknytning til arbejdsmarkedet:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/25/ikke-vestliges-tilknytning-til-arbejdsmarkedet-2/

Hvis indvandringen kunne have rettet op på aldringsproblemet for det danske samfund, hvor velfærdssystemet byggende på udligning over livsindkomsten gør systemet endog særdeles sårbart, så ville tidsfaktoren alligevel have indhentet denne opretning, og det kan også konkluderes, at indvandringen faktisk har forøget finansieringsproblemet ganske betydeligt. Økonom, tænketanksformand og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen har ved flere lejligheder foreslået ligesom EU-kommissær Vladimir Spidla en mangedobling af indvandringen til EU og dermed også til Danmark.

Velfærdskommissionen spørger, ”Kan øget indvandring løse forsørgerproblemet?”. Herefter følger nogle tankeeksperimenter, der viser, at kunne man forestille sig ekstra 30.000 indvandrere fra mere udviklede lande hvert år i al evighed (mange flere hvis de har deres familier med) kunne indvandre til Danmark – foruden de hidtidige ca. 10.000 pr. år fra mindre udviklede lande – og lade sig beskæftige og betale skat, så var finansieringsproblemet løst for Velfærdskommissionen.

Den danske statsgæld er blevet knap 10-doblet i perioden 1960-2001 regnet i faste priser. Såfremt den tekniske udvikling – uanset udstødningen fra arbejdsmarkedet – havde været i stand til at sikre tilstrækkelig øget produktion i samhandelssektoren til at finansiere en mere end dobbelt så stor offentlig sektor inklusive de udstødtes overførsler i perioden 1960-2001 i en også stærkt aldrende befolkning, som man forudså allerede i begyndelsen 1970-erne, og i tillæg et indtag af immigranter, hvor mere end halvdelen bidrager til det modsatte af problemernes løsning, uanset en meget lav ældreandel blandt de indrejsende, så står den internationale konkurrence via globaliseringen stadig tilbage. Skal vi ikke sige, at projektet ikke bygger positivt på denne indsigt, hvis den meddelte hensigt med projektet er, hvad det drejer sig om?

Struktur- og konkurrenceforskelle vil uden mulighed for statslig affjerding blive udlignet af markedet. Hovedkamppladsen er arbejdsmarkedet, social- og økosystemerne. Arbejdsmarkedet lider under løn- og socialomkostningskonkurrencen hidrørende fra arbejdstagerne i fattigdomszoner overalt, og der vil ske en uundgåelig likvidering af de hidtil gældende (nationale) fagforeningstariffer og mindste-standarderne for det sociale niveau. Markedet fejer dem væk, arbejdsgiverne benytter sig i stigende omfang af deres trusselspotentiale, der ligger i, at de flytter produktionerne til særligt gunstige løn-, social-, skat-, øko-billige områder i og uden for Europa.

Opimod 10.000 jobs flyttede ud i 2005 – hvis ikke flere, vi kunne ikke nå at checke det. Virksomhederne investerer kun, hvis deres fortjenstmarginer betinger produktionen eller eventuelt betinger en ændret/tilpasset produktion. Forskellen mellem omkostningerne og den forventede omsætning (afsatte mængde ganget med prisen), som disse omkostninger produktionsstyk for styk kræver, er for ringe til, at 700.000-800.000 arbejdsløse ud af godt 2,8 mill i den officielle arbejdsstyrke eller 3,3-3,5 mill. af de reelt arbejdsdygtige efterspørges i produktionen.

Kan tilstrækkelig forskel eller margin realiseres ved et lavere produktionsniveau, gennemføres det måske ved det lavere niveau, også hvad angår beskæftigelsen, såfremt bedste andet alternativ er ringere. Det er det ikke, når vi ser på danske forhold. Passive afkast uden for produktionen eller produktion i udlandet er at foretrække. Derfor føres købekraften over i privat kapital uden for produktionen eller ud af landet: Kapitalisation

Forretninger/virksomheder investerer ikke p. g. a. prismarginaler, men som følge af tilstrækkeligt fortjenestgivende pris/omkostningsmarginaler. Problemet er således ikke éndimensionelt, men i alt fald to- og som oftest flerdimensionelt. Den økonomiske realitet er, at det er fremstillerne, der driver økonomien frem, opsparingen er at betragte som brændstoffet i denne proces. Privatforbruget og det offentlige forbrug frembringer ikke andet end vedligeholdelse og affald.

Hvad forbrugerne giver ud eller forventer af fremtiden sætter ingen gang økonomien i gang eller det modsatte, men forbruget vedligeholder blot apparatet, eventuelt på vågeblus, det andet er aldrig sket og vil aldrig ske. Nogle gange kan vi høre økonomikommentatorer berette, at udgifterne til privatforbrug udgør så og så mange procent af den samlede efterspørgsel. Vi hører også meget vrøvl om forbrugerforventninger (der mere er indholdsindikatorer på deres TV-forbrug).

For at give læseren indtryk af, at det modsatte faktisk er gældende anføres dette: I slutningen af tyverne opgjordes (USA-) privatforbruget til kun omkring 8,5 % af producenternes udgifter til produktionsfaktorer og andre producentvarer. D. v. s. at det samlede forbrug af kapitalgoder til at frembringe, distribuere og levere varer var 12 gange større end privatforbruget. I dag er forholdet givet endnu mere skævt. Problemet kan ikke med nogen chance for succes i fremtiden anskues fra oppefra og nedefter. Den salgbare produktion i landet skal øges ganske betydeligt, eller også skal velfærdssystemet afskaffes.

En proces til fremme af produktionen sættes ikke i gang ved at præsentere erhvervslivet for arbejdskraft. Det kan kun ske ved at gøre produktionerne her i landet mere fordelagtige. Dette lader sig ikke gøre uden en betydelig løn/skattetilpasning. De seneste fire år er problemerne kun blevet større, mindsket arbejdsstyrke og flere at forsørge endog i de arbejdsdygtige aldre har vi lige konstateret. Problemet er i den periode derfor kun blevet vanskeligere at rette op på.

Ikke desto mindre, Velfærdkommissionen: ”Det er ambitiøst at øge beskæftigelsen væsentligt mere end i dag. Beskæftigelsen er i forvejen ret høj i Danmark sammenlignet med andre lande.” 

IoD:  Dette er kardinalpunktet: Hvis en beskæftigelse med 1,1 mill. i de arbejdsdygtige aldre i sammenligning med den samlede arbejdsstyrke på 2,9  mill. fortsat skal udelukkes fra et monopoliseret arbejdsmarked og måske endnu flere, så vil der ikke være skattegrundlag for at finansiere velfærdsordningerne fremover.

Beskæftigelsen i andre lande er ligegyldig al den stund omfanget af den danske velfærd pr. skattekrone er langt højere og fordyrer vore varer. Det skal understreges, at lidt regulering af efterlønnen m. h. t. taksterne eller ditto af tids- og aldersgrænserne for ordningen, eventuelt dens afskaffelse, eller ændringer i pensionsaldersgrænserne, eller i de sociale takster ændrer intet ved problemet. Problemet er helt enkelt, at omkostningerne ved det samlede system afsættes i skatterne og dermed i de monopoliserede lønkrav. Dette fører pr. automatik til, at en mængde af de produktioner, hvis indtjening er forudsætningen for systemets virke, ikke betaler sig for virksomhederne. USA udnyttede globaliseringens fordele allerede fra begyndelsen af 1980-erne med outsourcing af bl.a. adskillige løntunge produktioner. Samtidig lod man kineserne købe amerikanske statsobligationer for de penge, som de ikke umiddelbart kunne realinvestere.

Herved opnåedes samtidig dele af et sikkerhedsnet for dollaren. EU har bragt sig i en defensiv position og vælger nu beskyttelsestold på skiftende produkttyper fra lavtlønsområderne bl. a. Kina, efterhånden som truslerne mod de fastholdte europæiske produktioner dukker op. Uanset om vi skal se velfærdssystemet gradvist bryde sammen p. g. a. manglende finansiering, eventuelt med et sidste greb efter inflationen uden for Euro-zonen, og så længe EU ikke har standset dette, så kan vi med en delvis afsporet uddannelses- og forskningssektor, hvor 2 ud af 3 uddannede fortsat retter blikket mod beskæftigelse i den offentlige sektor, så vil den nærmeste fremtid bringe flere og flere billige importvarer til landet til en stadigt større andel af befolkningen, der vil være henvist til offentligt tildelte overførselsindkomster som livsgrundlag. Udveksling af  varer og produktionsfaktorer herunder vidensoverførsel med de lønlette områder vil være aktuel en årrække frem.

Forsøget med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til f. eks. IT-branchen i Danmark synes ikke at ville lykkes, meget på grund af personskatterne, viser undersøgelser.  Dette burde være bevisførelse nok; men herudover kommer øvrige byrder på erhvervslivet og på hver ansættelse:

Tag endelig denne her med, for det ikke sandt, fordi de siger det på TV:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/

Vi konkluderer, at da vore egne uddannede stikker af eller søger den offentlige sektor, immigranterne de sidste 30 år afgjort retter sig mod de løntunge og videnslette brancher, hvis ikke mod de offentlige ydelser, vore egne ledige og udstødte i de arbejdsdygtige aldre sammen med 7.000 baltere og polakker (i blot 2005) ikke kan bruges til andet i “det evigtvarende ideologi-eksperiment” – den danske utopi – så må vi gå ud fra, at virkeligheden inden for overskuelig tid standser projektet, der også kun skulle tjene ideologiens ledende fra den første færd. Det er helt sikkert at andre nok så presserende problemer skal finde deres løsning inden for overskuelig fremtid, hvis landet skal bestå. Sådan er det. Hvad politikerne måtte forhandle sig til i kølvandet på Velfærdskommissionen arbejde, bliver ikke andet end et par svømmetag, med dem forventer de at holde sig oven vande.

To generationers utopi kan ikke sådan udslettes på en studs. De får en brat opvågnen, ingen tvivl om det, og så er det for sent. Mange i det øverste synlige lag leger 1500-talsfolk under Merkantilismen, der gik på at rage til sig og samtidig holde på det man havde. Det går en tid, men så får det også en ende. Spanien gik bankerot, da det havde plydret Syd- og Mellemamerika for guld og sølv.

….ét er søkort at forstå, et andet skib at føre

10. november 2005

Joern E. Vig, cand oecon.

14. januar 2009

Med tre års forsinkelse skal regeringens støtteparti nu pludselig af Berlingske Tidende gøres til det, som det handler om, når det kommer til omlægning/sikring af velfærden. Rent vrøvl

Ikke meget nyt under solen


“Ny økonomisk epoke”, “Ny æra”, ”Nye tider”.

Forventninger er frie goder,

men også de udnyttes.

“Brug tænkeren, hvis dit hjerte er fyldt”

En væsentlig forskel til 1920-ernes USA?

Investeringer i real kapitalen på omkring 6,4% pr. år fik fremstillingsproduktiviteten pr. arbejder til at stige med 43%, samtidig med priserne forblev temmelig stabile. Omkring 1929 producerede USA faktisk lige så mange biler som i 1953, omsætningen af elektriske produkter tredobledes, omsætningen af radioer voksede fra omkring $10,7 millioner i 1920 til mere end $411 millioner i 1929. Et forlænget byggeopsving skabt af stor pengerigelighed efter Den første Verdenskrig gjorde det muligt for millioner af amerikanere at flytte ind i deres første hus. Men pengerigeligheden modsvaredes af en fantastisk fremgang på alle felter. 6,4 % mere kapital nyinvesteret hvert år, priserne var stabile og virksomhedernes indtjening steg år for år.

At perioden var præget af hurtigt voksende forbrug blev ikke diskuteret. :

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/finanskriser-i-nyere-tid-en-kort-serie-uden-heksekunst/

Som i 1890-erne var der imidlertid en skyggeside af denne succeshistorie. Uanset stigningen i produktiviteten fandt mange arbejdere det vanskeligt at fastholde købekraften af de penge de modtog i løn. Der var så også en begyndende tilgang til arbejdsstyrken af kvinder, hvilket yderligere underbyggede dette faktum. Selvom om 1920-erne betragtes som en af de største opgangsperioder i USA’s historie, må vi dog sige, at perioden 1896-1903 klart overhalede den, i alt fald hvad angår fysisk produktion, men slet ikke i finansielle dumheder. Opgørelser viser, at næsten halvdelen af produktivitetsstigningen i 1920-erne fandt sted i perioden 1921-1923 – medens vi lå brak i Europa med et deflationsbefængt Tyskland og en kæmpegæld i øvrigt efter krigen, i Danmark Landmandsbank Skandalen i tillæg. Når bortses fra landbruget steg den gennemsnitlige realløn I USA med 6 % fra 1921 til 1929. For at sikre prisstabiliteten blevet forbruget skævvredet (som nu), og der skabtes ubalance i produktionen. Den hurtige produktivitetsstigning dengang burde have givet moderate prisfald. Sagen var den, at Federal Reserve tillod en massiv kreditudvidelse, ved at renten blev tvunget kunstigt ned. Her i 2006 har vi nedgang, og vi er tvunget til at hæve renten mere og mere, fordi vi har haft aktieboble og ejendomsprisstigninger, hvoraf de sidste ikke nemt har ladet sig standse – udvidet købekraft tilknyttet ejendomsretten til et formue gode uden for produktionen – kapitalmangel i produktionen og manglende konkurrenceevne præger kort fortalt forholdene i sommeren 2006.

USA i 1920-erne, igen:

Betalingsmiddelmængden var bemærkelsesværdig stabil, $3,68 mia. i 1920 og 3,64 mia. i 1929; men kreditten voksede fra $45,3 mia. i juni 1921 til $73 mia. juli 1929, en stigning på 61%. Men ved slutningen af 1928 var inflationen slut. Den totale pengemængde (sedler og kreditter) udgjorde $73 mia. ved udgangen af 1928 og $73,26 mia. ved udgangen juni 1929.

For at gøre det krystalklart skal det oplyses, at prisfald stammende fra produktivitetsstigninger – ikke fra pengemængdeekspansion – er til gavn for alle; det er simpelthen frugterne af de øgede investeringer, oftest i ny moderne teknik, der med ét kan reducere de variable enhedsomkostninger drastisk og dermed øge de marginer, der netop skaber fortjenesten ved masseproduktion. Forsøg på at stabilisere købekraften i monetære enheden blokerer for denne proces, idet den begrænser stigning i realindkomsten.

Kreditekspansionen var et uvidenheds-prisstabiliserings-eksperiment, kan man godt forsvarende sige. Det var aktiemarkeds-vanviddet tværtimod ikke; det tredobledes via kurserne på bare 7 år, og det var det som frembragte depressionen. Til sidst kunne man købe aktier på afbetaling. Ingen ville høre på advarslerne.

Selv J. M. Keynes blev advaret imod at spekulere i aktier, hvortil han svarede: ”…der vil ikke blive noget kollaps i vor levetid” (endog udtalt i midten af juni 1929).

Det er grundlæggende det samme, der sker i dag, bortset fra, at prisniveauet forblev mere stabilt i 1920-erne (og produktiviteten mere peger på en vej med tilskud mod deflation i dag). Prisfald er bestemt ikke problemet, men her er det man i udpræget grad skal have fingeren pulsen og kende årsagerne til prisfaldet. Tager vi England i 1800-tallet, så kan vi faktisk tale om faldende priser i hele perioden fra 1817 til 1896. Det var simpelthen, fordi produktiviteten steg hurtigere end pengemængden – og det har i øvrigt intet med guldmøntfod eller senere guldstandard at gøre. Industrialismen var rigtig i gang. Prisen på guld steg, målt i vareenheder, hvilket stimulerede guldeftersøgningen yderligere. En sådan udvikling førte automatisk til at realindkomsterne (nominal- eller pengeindkomster korrigeret for prisændringer) steg. Der blev altså skabt større fortjeneste-marginer, end hvad der kunne ædes op af pengemængdeforøgelsen.

Denne lære blæser man højt og flot på i dag, fordi man forveksler udvikling med afvikling. I dag er det netop fortjenstmarginerne, der ikke kan findes i real produktionen, fordi indtægterne fra papir og andet uden for produktionen, er 50.000 gange større i dag. Produktionen er 1000 gange større.

https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/when-capital-leave-real-production/

Den lette adgang til billigere kreditter skabte det såkaldte opsving i 1920-erne.

En mere restriktiv pengepolitik havde forhindret kæmpekollapset, der skete over aktierne. Den lette kredit forleder ligeledes kapitalinvestorerne til at tro, at en større opsparingstilbøjelighed har frigjort flere ressourcer til investering. Nu hvor presset på priserne er begyndt at vise sig og fortjenesterne faldende, er det et spørgsmål, om centralbanken vil slå bremserne i, før det såkaldte (og kunstige) opsving går i selvødelæggelse. Antagelig; men det er præcis det modsatte der så skal til, når det er sket (ligesom i 1929, hvor det forkerte måske lidt mindre forudsigeligt også skete). Et andet tegn var den afsluttede spekulation i aktiekurserne, der blev brugt at skaffe kapital til egenspekulation og til at finansiere uøkonomiske selskabssammenslutninger. Det samme skete i 1899, 1902, 1924 og i 1929.

Papirmøllen kaldte L. V. Birck denne trafik.

Dette er gennemgået i detaljer på: Mere papir, mere guld

I Storbritannien indtil Den første Verdenskrig og i USA indtil 1920-erne, var det regeringernes politik at lade depressioner udtømme sig selv. Det var gentilpasningsperioden, hvor de usunde investeringer i det samlede kapitalapparat skulle likvideres, så økonomien kunne komme på fode igen. I dag skal de mest usunde produktioner have offentlige og europæiske tilskud, fordi vi lever i en tid kendetegnet ved form uden indhold. Til hvert i fald det sidste var også lidt til fælles med 1920-ernes USA, selvom vanviddet ikke endnu havde grebet de økonomisk ansvarlige; det kom lidt senere.

Menneskelig dårligdom har mange udtryk, ligesom mange symptomer kan ligne hinanden uden at afspejle den samme ubalance.

Praktisk spekulations-eksempel fra pressen 27 juni 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/27/ingen-skandaler-om-spekulation-hvor-vil-du-hen/

Sonia

Ingen skandaler om spekulation, hvor vil du hen?


Mainstream pressen dækker over skandalerne, især hvis øvre mellemlag er involveret.

Et dagsaktuelt eksempel. Kursen på en aktie har under spekulation ofte ingen forbindelse med firmaets evne til at producere og tjene penge efter dets formål eller firmaets primære drift, som det udtrykkes i regnskabssprog.  

Dagens eksempel: Installationsvirksomheden Dantherm har tabt mere end 20 procent af sin noterede børsværdi efter fredagens kursfald – det andet i rækken, ifølge Berlingske Tidende. Installationsselskabet Dantherm A/S i uvejr på aktiemarkedet. Siden fredagens kursfald eller nedjustering, som det så smukt udtrykkes for at afdæmpe eventuel panik – anden nedgang i år – har Skive-koncernen tabt lidt mere end 200 millioner kr. eller mere end 20 procent af den noterede børsværdi. 

Bestyrelsesformanden: “en væsentlig årsag er et uventet fald i ordrerne til teleindustrien og mobilt udstyr til forsvaret og internationale hjælpeorganisationer.”

Dantherm forventer angiveligt en omsætning på mellem 2,9 og 3,0 milliarder kr. i år, og et resultat på nul mod 60-90 mill. kr. for 2006 ved regnskabsfremlæggelsen for 2005. 

Man kan ikke have en omsætning på 3 mia. kr. og en indtjening på nul, medmindre man ikke tjener penge på det, som man producerer og sælger, i så fald et yderst pinligt direktør-ansvar, eller man har tabt mere på firmaets sekundære formål, end der er tjent ind på det primære.  

I så fald et revisor- eller bankansvar tillige. En overskudsgrad (overskud af primærformålet i procent omsætningen) på først forventet 2,9-3,0 pct. i den branche, må man gå ud fra revisor og bank har fået oplyst ved 2005-regnskabets offentliggørelse. End ikke set i dagligvarebranchens produktionsled, skulle svaret have været. Derefter en forventet indtjening på nul ved en omsætning på 3 mia. kr. eller måske væsentlig nedjusteret omsætning tillige, men efter det oplyste.

Stox.dk har interessant Ugebrev om, hvem der taber penge på Dantherm:

http://www.stox.dk/index.php/news/show/id=37578

Under spekulation gælder det tit om for en virksomhed netop at skaffe sig kapital, som den ikke har kunnet tjene ellers. Her kunne ovenstående firma godt se ud til at være en typisk kandidat. 

Der udbydes typisk nyudstedte aktier til markedet med gode prospekter i en velkendt branche, der er i vælten. Der investeres i aktierne, kurserne stiger, hvis efterspørgslen er større end udbuddet af aktier. Bare i en lid strøm af de kronede aktiepapirerne over disken, medens pengene i kisten klinger…dog uden sikkerhed for her heller, at sjælen ud af skærsilden springer. 

For om virksomheden i øvrigt går godt, får sine ordrer hjem og omsætningen realiseret; det interesserer ikke aktørerne på det typisk spekulative marked synderligt, før det er blevet fortid. Det går så godt, og mere vil have mere.

I slutningen af 1920-ernes USA gik det også ufattelig godt; man kunne spekulere på afbetaling til sidst. Det var simpelthen så godt, så godt…indtil en dag i oktober 1929…så var det ikke så godt.

Vil du kende det spil, der drives i almindelighed, når kryppen typisk er tom:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/26/spekulations-regimet-kommer-til-ende-pr-naturlov/

Dagens motto: Topfolk lyver

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig.
Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213 – Ebbe Vig

Sonia