Danmark

24. juni 2006

Indvandrekriminaliteten blandt unge vokser voldsomt


Indvandrekriminaliteten blandt unge i meget voldsom vækst

Ifølge:
http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=1700989 :

Københavns Politi oplyser, at 82 pct. af de fremstillede under 18 år i Københavns Dommervagt i 2004 var indvandrere og efterkommere. Det oplyses endvidere, at den tilsvarende procent var 67 pct. i 2003.[ Her konstaterer vi, at af det oplyste i 2003 fremgik, at det drejede sig 69% af de fremstillede i denne gruppe i 2003 – jf. http://www.lilliput-information.com/economics/ungkrim.html .] I året 2002 var 59 pct. af de fremstillede indvandrere og efterkommere i denne gruppe.

For at tegne et billede af kriminaliteten med udgangspunkt i målgruppen, skal disse procentandele nu sættes i forhold til de andele, som indvandrere og efterkommere udgør af den samlede befolkning i København i den pågældende aldersgruppe.

Aldersgruppen er unge under 18 år. Som det fremgår af Danmarks Statistiks officielle opgørelse i tabellen nedenfor udgør de unge med indvandrerbaggrund blandt de 6-15 årige i alt 28,7 pct. og af de 16-19 årige 28,1 pct. af samtlige 16-19 årige i året 2003.

Den officielle opgørelse af Indvandrere og Efterkommere medtæller som bekendt ikke alle de naturaliserede og deres børn, hvilket i denne forbindelse betyder, at en ganske betydelig del af de fremstillede i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt optræder i opgørelserne som danske uden at være det. Vi kan sige at opgørelserne tildeler danskerne disse sigtelser/forbrydelser uretmæssigt, hvilket vi har gjort opmærksom på gang på gang.

På denne baggrund tør vi godt sætte andelen af indvandrere og efterkommere under 18 år til 28 pct. af samtlige under 18 år i København i 2003 og 2004. Tallet er måske nærmere 35 eller 40 pct., som følge af kendsgerningerne anført med kursiv og fed ovenfor, men det lader vi ligge.

Det kan oplyses at indvandrer- og efterkommerandelen officielt udgjorde 25,9 pct. af de 6-15 årige og 24,5 pct. af 16-19 årige i 1998 – jvf http://www.lilliput-information.com/economics/ungkrim.html , der blandt andet refererer de officielle opgørelser.

Vi kan således med største sindsro bruge en indvandrer- og efterkommerandel i 2003 og 2004 på 28 pct. og en indvandrer- og efterkommerandel på 26 pct. i 2002. Dette er meget tæt på de officielle tal, og vi har ikke ansvaret for at det officielle befolkningsregnskab stadig flyder, så billedet under alle omstændigheder er fortegnet.

For at danne os et billede af overkriminaliteten og dens udvikling i denne ungdomsgruppe de seneste tre år skal vi have fat i dels indvandrerungdommens overandel af sigtelser dels indvandrerungdommens underandel af den samlede ungdomsgruppe under 18 år:

Overandelen af sigtelserne: 82/18 (= 4,555) i 2003, 69/31(=2,226) i 2004 mod 59/41 (=1,439) i 2002

Underandelen af ungdomsgruppen: 72/28 (=2,571) i 2003 og 2004 mod 74/26 (=2,85) i 2002.

Overrepræsentationen blandt unge indvandrere og efterkommere under 18 år i Købehavns Dommervagt i 2002, 2003 og 2004:

2002

2003

2004

(59/41)*
(74/26)= 4,1 gange hyppigere

(69/31)*(72/28)= 5,7 gange hyppigere

(82/18)*(72/28)= 11,7 gange hyppigere

Heraf fremgår at de unge med indvandrerbaggrund i hvert fald mindst 5-10 gange så ofte fremstilles i Københavns Dommervagt i forhold til danskerne. Der synes at være en væsentligt stigende hyppighed blandt de fremstillede med indvandrerbaggrund, en stigning der ikke alene lader sig forklare ved væksten i deres aldersgruppeandele i treårsperioden. Hvorledes registreringen er sket i Dommervagten, og hvor meget der må tilskrives voldsomt tiltagende ustabilitet i Hovedstaden kan vi ikke vide. I Jyllands-Posten den 17. december 2004 har Århus politimester Jørgen Illum nægtet at fremkomme med en tilsvarende opgørelse fra Århus. Det er debatten man ikke vil have. Mere reel information ville ellers kunne belyse det, der tilsyneladende skal skjules af de traditionelle opgørelsesmagere på Danmarks Statistik og i Det Kriminalpræventive Råd. Hvorledes reel information skulle kunne skade er ikke let at se.

Lovgivningen skal muligvis kunne tolkes således, at sådanne “racistiske registreringer” ikke må foretages af offentlige myndigheder – de kriminelle gerninger, der kan ligge bag en del af sigtelserne, kan derimod ikke være racistiske efter samme etik, så længe de udføres af en mindretalsgruppe (d.v.s. ca. 30 år endnu). Dette kunne være baggrunden for, at offentliggørelsen af de detaljerede opgørelser stoppede fra politiet om sigtelser fordelt efter den sigtedes baggrund, og Britta Kyvsgaard, Flemming Balvig, Eva Smith og Danmarks Statistik blev overladt at lave beregningerne om overkriminaliteten uden offentliggørelse af grundoplysningerne og efter særegne metoder, der nu også anvendes af Rigsstatistiker Jan Plovsing (jvf. http://www.lilliput-information.com/economics/plov.html).

Vi ved dog at indvandrerpiger nu ses at være endog særdeles aktive på dette felt fra de tidlige ungdomsår. Endvidere klager både brandfolk og politifolk i almindelighed over chikanerier fra især indvandrerungdom (DR-teksttv 18/12-2004.).

Det vil sige, hvis oplysningerne her holder, at sigtelsernes antal/kriminaliteten er blevet øget ganske betydeligt i perioden 2002-2004  blandt unge under 18 år med indvandrerbaggrund, når der sammenlignes med danskerne. De unge fremmede overtager således sigtelserne/kriminaliteten, og det endog på trods af, at en ganske betydelig andel af sigtelserne som nævnt tildeles danskerne uretmæssigt i de officielle opgørelser.  

Det kunne bestemt være interessant at få oplyst, om optællingen i Københavns Dommervagt medregner de naturaliserede eller børn af naturaliserede til danskerne i opgørelserne. Er dette tilfældet er ungindvandrernes andel af sigtelserne endnu større. Hvis der, som hævdet fra flere sider, faktisk er dobbelt så mange indvandrerunge i København end svarende til den officielle opgørelse nedenfor, så skal overkriminaliteten, som er anført her, derimod halveres. Dette skyldes at den korrigerede befolkningsdel, der indgår i nævneren – antal forbrydelser indgår i tælleren – har den alt dominerende effekt. 

Den 19. november 2004 oplyser borgmester i København Søren Pind (jvf. DR-Teksttv), at på nogle skoler ligger andelen af såkaldt to-sprogede elever meget højere end 20-25 pct. af det samlede elevantal. Da sammenhængen mellem skolegang og aldersgrupper på det nærmeste er entydig, stemmer borgmesterens oplysninger måske heller ikke med nedenstående tabels fremhævede procenttal 28,1 og 28,7 pct. (i 2003). Vi mangler derfor kun præcise angivelser til erstatning for “på nogle skoler” og til erstatning for “meget højere andel”. Taler vi om 35 pct., 40 pct. eller 45 pct.?

Den 17. december 2004

Joern E. Vig, cand. oecon.

Fra 2007 er der sket endnu en eksplosiv stigning:

https://danmark.wordpress.com/2007/10/25/en-trussel-mod-det-danske-folk/

I 2008 får vi en indikator på, at noget er helt galt, som ikke bliver fyldestgørende beskrevet i mediernes behandling af stoffet: 90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København

 Udviklingen i den værste kriminalitet siden 1967:

https://danmark.wordpress.com/2006/11/12/skal-vi-have-flere-mord-mere-knivstikkeri-og-flere-ildspaas%c3%a6ttelser/

Tabel fra Danmarks Statistiks befolkningopgørelse

Indvandreres (I) og efterkommeres andel (E) af de enkelte

aldersgrupper blandt indbyggerne (Alle i Kbh) i København

                     Indvandrere (I) og efterkommere (E) i København 2003

 

Tilføjelse den 8. januar 2004

Heraf skulle fremgå at ej heller Politiet og borgmesteren i Århus retter sig efter de kriminologiske dagsordensættere. Det er unægteligt noget paradoksalt. Disse kriminologske betragtninger stemmer ikke med virkeligheden, som den iagttages og tælles af Politiet i Købehavn og i Århus.

Information om Danmark

http://www.lilliput-information.com/indexx.htm

“Kriminaliteten falder”

Antallet af gaderøverier i Århus er fra 2003 til 2004 steget fra 273 til 304. D.v.s. en stigning på 10,2% på ét år. Dette kan man læse i JP-Aarhus den 8. januar 2004.

“Vi kan ikke ignorere selv de mindste udsving i den statistik. Vi må konsekvent tage fat om problemet og se, om vi kan gøre noget anderledes, så vi kan dæmme op for den udvikling. Det er også vigtigt, at vi reagerer hurtigt. Derfor har jeg taget initiativ til det møde,…” siger Borgmester Louise Gade.

Borgmesteren vil have flere anbringelsespladser med 5 ansatte til at passe hver indsatte op. Det giver beskæftigelse, skulle vi mene. Disse pladser har vi beskrevet i mange detaljer på vor hjemmeside tidligere: http://www.lilliput-information.com/economics/sankt/index.html

Om kriminaliteten i landet som helhed ved vi desværre meget lidt, fordi sammenlignende analyser umuliggøres bevidst af den kriminologiske elite. Det sidste landsdækkende materiale er behandlet forsigtigt på: http://www.lilliput-information.com/economics/krim/krim.html

10. august 2005 forelå fra Justitsministeriet en landsdækkende opgørelse af kriminaliteten fordelt for indvandrere og deres børn og danske statsborgere. Den er desværre stadig lige fejlbehæftet. Vi har givet vores vurdering på:

http://www.lilliput-information.com/economics/sandfrem.html

Også den internationale sammenligning af kriminalitet har vi hentet fra Interpol, der fortsat ikke har føjet sig efter den danske kriminologiske elites nonsense-analyser: http://www.lilliput-information.com/economics/intkrim.html

Desværre er de internationale sammenligninger i denne form ophørt – de svenske myndigheder var bl.a. stærkt utilfredse med opgørelserne.

Nonsense-analysernes ansvar beskrevet: http://www.lilliput-information.com/economics/krim/krim.html#eva

Desværre har resten af de centrale myndigheder, der har ansvaret for beskrivelsen af kriminaliteten, fået en slem tilbøjelighed til at præsentere videnskabeligt uredelige analyseoplysninger for offentligheden. Det mener vi er dybt beskæmmende: http://www.lilliput-information.com/economics/plov.html

Nu giver det offentlige og medierne selv begrundelsen for Danmark-netside 

Anbefal denne gennemgang til andre

40 kommentarer »

 1. […] Et eksempel på konsekvenserne af fejlindrettede informationssystemer. Kriminaliteten og befolkningssammensætningen har ikke kunnet sammenlignes hæderligt i Danmark siden 1992.  IOD meldte om derouten for årene 1993 og 1994 den 8. november 1995. Den startede fra 1993, det er næsten blevet meget værre siden, og derfor kan multikulturalismens forkæmpere nu tale usandt herom, som det passer ind i deres kram. Men hvor længe mere?  Politiet i de større byer forlanger fortsat kriminaliteten opgjort fordelt på immigranter og deres børn og danskere, i hvert fald blandt de unge, senest: Indvandrerkriminaliteten blandt unge vokser voldsomt (om København):https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/  På det officielle befolkningsgrundlag førte Rigspolitichefens Undersøgelse for årene 1993 og 1994 blandt mange andre ting til følgende konklusion:  Af butikstyverierne i Danmark udførtes de 4,5% af danske statsborgere, 11,4% udførtes af udenlandske statsborgere og 84,1% af disse tyverier udførtes af asyl-søgere. Bemærk, den sidste procent. Vel at mærke, af samtlige butikstyverier på landsplan og vel at mærke, hvis sigtelserne var foretaget. Denne kriminalitet var i konsekvens af det oplyste i undersøgelsen begået af 10,3% af asylsøgerne, som de betegnedes i undersøgelsen, eller af 2.312 personer. De resterende havde ikke været sigtet for kriminalitet. 84,1% af alle butikstyverier i Danmark udgjorde i øvrigt kun 65,2% af disse asylsøgeres straffelovsovertrædelser. […]

  Pingback af Danmark » Nr. 2 ved skandalernes holdeplads er kriminalitetsbeskrivelser i Danmark og i vestlige verden — 11. juli 2006 @ 10:40

 2. […] Det betød at indvandrere og efterkommere under 18 år havde en overkriminalitet på 11,7 gange i forhold til deres andel af indbyggertallet i København i 2004: https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/.  […]

  Pingback af “Kulturberigelse” var et ord der blev brugt i 1990erne « Danmark — 24. september 2006 @ 22:59

 3. […] Nu vil Borgerrepræsentationen i København og sandelig også Justitsministeriet have en undersøgelse af hadske overfald på individer repræsenterende minoriteter. Overfald på dem, der repræsenterer en majoritet, er der vel i København flere af al den stund,  at 82  procent af straffelovsovertrædelserne i 2004 i København blev udført af 2. og 3.  generationsindvandrere. Der er selvfølgelig også en del selvhad her, der nok skal med- eller modregnes, når motiverne optælles. […]

  Pingback af Hadske overfald på minoriteter skal registreres « Danmark — 14. november 2006 @ 08:06

 4. […]  In the town Ringkoebing 46 Danes were charged, but 800 immigrants of 1000 individuals in the population. This implies a surplus criminality of 17.4 times. In another Danish town Assens 41 Danes and 400 immigrant of 1000 individuals in each population. This implies a surplus criminality of close to 10.  It has to be underlined that the surplus criminality substantially origin from desendants of immigrants. In 2004 the surplus criminality among foreign youngones and children less than 18 years old in Copenhagen was 11.7 times, compare with https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ (in Danish)    […]

  Pingback af 2006 November 15 « Danmark — 15. november 2006 @ 18:20

 5. […]  In the town Ringkoebing 46 Danes were charged, but 800 immigrants of 1000 individuals in the population. This implies a surplus criminality of 17.4 times. In another Danish town Assens 41 Danes and 400 immigrant of 1000 individuals in each population. This implies a surplus criminality of close to 10.  It has to be underlined that the surplus criminality substantially origin from desendants of immigrants. In 2004 the surplus criminality among foreign youngones and children less than 18 years old in Copenhagen was 11.7 times, compare with https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ (in Danish)    […]

  Pingback af We are Being Deceived with Distribution of Criminal Acts - part 2 « Danmark — 15. november 2006 @ 18:21

 6. […] In the town Ringkoebing 46 Danes were charged, but 800 immigrants of 1000 individuals in the population. This implies a surplus criminality of 17.4 times. In another Danish town Assens 41 Danes and 400 immigrant of 1000 individuals in each population. This implies a surplus criminality of close to 10. It has to be underlined that the surplus criminality substantially origin from desendants of immigrants. In 2004 the surplus criminality among foreign youngones and children less than 18 years old in Copenhagen was 11.7 times, compare with https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ (in Danish) […]

  Pingback af 2006 November 15 « Dissidentpress — 15. november 2006 @ 18:31

 7. […] In the town Ringkoebing 46 Danes were charged, but 800 immigrants of 1000 individuals in the population. This implies a surplus criminality of 17.4 times. In another Danish town Assens 41 Danes and 400 immigrant of 1000 individuals in each population. This implies a surplus criminality of close to 10. It has to be underlined that the surplus criminality substantially origin from desendants of immigrants. In 2004 the surplus criminality among foreign youngones and children less than 18 years old in Copenhagen was 11.7 times, compare with https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ (in Danish) […]

  Pingback af We are Being Deceived with the Distribution of Criminal Acts - part 2 « Dissidentpress — 15. november 2006 @ 18:33

 8. […] København Politi påviste, at i året 2004 var 82 pct. af al kriminalitet blandt unge under 18 år i København blevet udført af indvandrere og deres efterkommere. Det førte til, at overkriminaliteten i denne gruppe var mere end 11 gange. […]

  Pingback af 6 Andre Gode Grunde « Danmark — 27. april 2007 @ 15:36

 9. […] København Politi påviste, at i året 2004 var 82 pct. af al kriminalitet blandt unge under 18 år i København blevet udført af indvandrere og deres efterkommere. Det førte til, at overkriminaliteten i denne gruppe var mere end 11 gange. […]

  Pingback af De seks andre gode grunde « Danmark — 7. november 2007 @ 23:09

 10. […] når 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København i 2004 var ikke-vestliges kriminalitet, så […]

  Pingback af Camouflage og dobbelt-camouflage for at skjule omfanget af og ansvaret for kriminaliteten nu og fremover « Danmark — 17. december 2007 @ 21:03

 11. […] er at bemærke med mere end 82 pct. af straffelovovertrædelser blandt unge i København koncentreret om indvandrere og efterkommere i […]

  Pingback af Skal knive forbydes, skal lommer, vaerktøj og tasker forbydes - hvad med Politikere? « Danmark — 10. januar 2008 @ 16:24

 12. […] er at bemærke med mere end 82 pct. af straffelovovertrædelser blandt unge i København koncentreret om indvandrere og efterkommere i […]

  Pingback af Politikerne er farligere end knive « Muhammedanmark — 10. januar 2008 @ 18:25

 13. […] er at bemærke med mere end 82 pct. af straffelovovertrædelser blandt unge i København koncentreret om indvandrere og efterkommere i […]

  Pingback af Er knive farlige, er lommer, tasker og varktoej ogsaa - hvad med politikere? « Danmark — 10. januar 2008 @ 19:25

 14. […] Indvandrere og efterkommere stod for 82 pct. af ungdomskriminaliteten i Kbh. i 2004 (i følge Politiet) […]

  Pingback af Vi er desvaerre ikke med – men det sker oftere og oftere i disse aar « Danmark — 2. februar 2010 @ 10:19

 15. […] I København er de fremmede unge voldsomt overkriminelle […]

  Pingback af Mere end ti røverier om dagen og det ene er hjemmerøveri – i gennemsnit i 2009 « Danmark — 3. februar 2010 @ 11:27

 16. […] på kriminaliteten skal vi ikke komme meget ind på bortset fra, når Politiet og TV2 oplyser at af de ungdomskriminelle udgjorde indvandrere og efterkommere 82 pct. i København (2004). […]

  Pingback af DER FØDES FLEST OM ONSDAGEN – HVILKEN OPRINDELSE BØRNENE HAR MAA VI IKKE FAA OPLYST – DET ER LISSOM MED FORBRYDERNE SOM VIS EN ANDEL AF DE FØDTE BLIVER TIL FORHOLDSVIS TIDLIGT I LIVET « Danmark — 13. februar 2010 @ 11:05

 17. […] på kriminaliteten skal vi ikke komme meget ind på bortset fra, når Politiet og TV2 oplyser at af de ungdomskriminelle udgjorde indvandrere og efterkommere 82 pct. i København (2004). […]

  Pingback af DER FØDES FLEST OM ONSDAGEN – HVILKEN OPRINDELSE BØRNENE HAR MAA VI IKKE FAA OPLYST – DET ER LISSOM MED FORBRYDERNE SOM EN VIS ANDEL AF DE FØDTE BLIVER TIL FORHOLDSVIS TIDLIGT I LIVET « Danmark — 13. februar 2010 @ 13:49

 18. […] på kriminaliteten skal vi ikke komme meget ind på bortset fra, når Politiet og TV2 oplyser at af ungdomdommens kriminelle gerninger var 82 pct. i København (2004) udført af indvandrere og […]

  Pingback af DER FØDES FLEST OM ONSDAGEN – HVILKEN OPRINDELSE BØRNENE HAR MAA VI IKKE FAA OPLYST – DET ER LISSOM MED FORBRYDERNE SOM EN VIS ANDEL AF DE FØDTE BLIVER TIL FORHOLDSVIS TIDLIGT I LIVET « Danmark — 13. februar 2010 @ 17:51

 19. […] Allerede i 2004 synes de at have bedre fat Kommentarer (1) […]

  Pingback af Kriminalitet af udenlandsk herkomst i Kbh. « Danmark — 18. februar 2010 @ 08:48

 20. […] I København er de fremmede unge voldsomt overkriminelle (det viste Politiets tal og TV2 Nyheders referat heraf utvetydigt sort på vidt i 2004) […]

  Pingback af 10 røverier om dagen, 1 af dem hjemmerøveri i 2009 « Danmark — 18. februar 2010 @ 16:20

 21. […] I København er de fremmede unge voldsomt overkriminelle (det viste Politiets tal og TV2 Nyheders referat heraf utvetydigt sort på vidt i 2004) […]

  Pingback af 10 røverier om dagen, 1 af dem er hjemmerøveri i 2009 « Xanthippe — 18. februar 2010 @ 16:23

 22. […] på blot denne ene konto på mindst: 0,3*19 mia. kr. = 5,7 mia. kr. I 2004 meldte Politiet at 82 procent af overtrædelserne af Straffeloven blandt unge under 18 år var indvandreres og efterkommeres i […]

  Pingback af Ret Og Orden Og Indsatsens Effekt « Danmark — 20. juni 2010 @ 23:27

 23. […] 2004 udviste unge indvandrere og efterkommere under 18 år en overkriminalitet i København på 11,7 gange ved de udførte 82 pct. af den samlede kriminalitet i gruppen under 18 år i […]

  Pingback af Fanden hytter sine « Danmark — 18. december 2010 @ 10:38

 24. […] 82 pct. af ungdomskriminaliteten i København udførtes i 2004 af gerningsmænd med indvandrerbaggrund: https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ […]

  Pingback af 80 pct. af de voldskriminelle i Berlin har indvandrerbaggrund, melder statsanklageren i Berlin | Danmark — 13. december 2013 @ 08:59

 25. […] Det er mange år siden jeg advarede om, hvordan det ville gå, og også udregnede den præcise overkriminalitet blandt de unge indvandrere i […]

  Pingback af Indvandrerkriminaliteten er steget med mere end 62 pct. på 7 år | transeurabia — 2. august 2014 @ 18:27

 26. […] fordi der ikke er trykkefrihed og ytringsfrihed i Danmark (se videre på linket nederst) -, at 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København udførtes af indvandrere og efterkommere […]

  Pingback af Volden i skolerne er steget med 57 pct. paa to aar | Danmark — 11. august 2014 @ 10:23

 27. […] 2004 stod indvandrere og efterkommere i København for 82 pct. af alle straffelovsovertrædelser blandt unge på eller under 18 år, meldte Politiet. Den gang […]

  Pingback af Indvandrere og Efterkommere – et par aldersgrupper – stemmer det? | Danmark — 11. august 2014 @ 10:26

 28. […] af ungdomskriminaliteten i København udførtes i 2004 af gerningsmænd med indvandrerbaggrund: https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ Men København og Aarhus, der var sidste store byer i Danmark, hvor Politiet opgjorde og […]

  Pingback af 80 pct. af de voldskriminelle i Berlin har indvandrerbaggrund | transeurabia — 16. oktober 2014 @ 11:19

 29. […] Indvandrere og efterkommere stod for 82 pct. af ungdomskriminaliteten i Kbh. i 2004 (i følge Politiet) […]

  Pingback af Informationerne bliver ringere og ringere, også i det officielle | transeurabia — 21. oktober 2014 @ 10:20

 30. […] for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ . Alligevel hævdedes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange […]

  Pingback af OM DE ER TO ELLER FIRE, MÅSKE FEM GANGE MERE MED KRIMINALITETSOPGØRELSERNE KAN VÆRE LIGEGYLDIGT – det er løgnene der er irriterende | Danmark — 15. oktober 2016 @ 11:28

 31. […] for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ . Alligevel hævdedes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange […]

  Pingback af Om de 2, 3, 4, eller 5 gange mere rerpæsenteret i kriminalitetsopgørelserne er ikke afgørende – det er konsekvenserne af et ødelagt befolkningsopgørelsessystem, der burde bekymre | transeurabia — 15. oktober 2016 @ 17:28

 32. […] for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ . Alligevel hævdedes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange […]

  Pingback af Om de 2, 3, 4, eller 5 gange mere repræsenteret i kriminalitetsopgørelserne er ikke afgørende – det er konsekvenserne af et ødelagt befolkningsopgørelsessystem, der burde bekymre | transeurabia — 15. oktober 2016 @ 17:29

 33. […] Allerede i 2003 og 2004 udgjorde ungdomskriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge: https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ […]

  Pingback af INGEN TØR BERETTE ÅRSAGEN TIL KVINDERNES BEKYMRING | Danmark — 30. juli 2017 @ 09:44

 34. […] Allerede i 2003 og 2004 udgjorde ungdomskriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge: https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ […]

  Pingback af INGEN TØR FORTÆLLE HVORFOR KVINDER I NORDEN ER BEKYMREDE FOR AT GÅ UD OM AFTENEN | transeurabia — 1. august 2017 @ 17:19


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: