Danmark

19. juni 2006

Indvandringens pris


Danmark

De fremmede kostede Danmark og danskerne 150 mia. kr. i år 2001

– den økonomiske belastning af Danmark, som fremmede indvandrere udgør, er korrigeret her, da staten groft har angivet sit fejlskøn til omkring 11 mia. kr. pr. år i 1998.

[Eliten undervurderer befolkningen [seneste kamouflageforsøg]: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/eliten-undervurderer-befolkningen/]

2010: Nu skal vi ikke anslå længere

Tyngdebudgettet eller belastningsbudgettet har været anvendt inden for sygehusvæsenet, på skolebørn og på de ældre danskere

Naturligvis var der tale om skøn, fordi staten har valgt ikke at ville oplyse om det realistiske beløb; men det anførte beløb på 150 mia. er meget nærmere sandheden end statens 11 mia. kr. fra slutningen af 1990-erne. Beregninger i bl.a. Sverige på svenske forhold bekræfter da også dette. Lars Janssons beregningsmetoder findes i bogen “Mångkultur eller välfärd”?

Den udkom i juni 2002: http://www.svd.se/artikel_61728.

Udgangspunktet var (i 2001) 500.000-750.000 indvandrere fra områder uden for Vesteuropa, Norden og Nordamerika med ophold i Danmark. Heri er medregnet et meget stort antal, der har opnået dansk statsborgerskab og deres børn. Vi har fået oplyst fra de officielle kanaler, at de fremmede er 3-3½ gange så ofte/så meget arbejdsløse eller på bistandshjælp m.v. Se bl.a. http://www.lilliput-information.com/economics/bt.html. Sidst bekræftet af regeringens Velfærdskommission.

Vi har med korrigerede analyser af de behæftede officielle kriminalitetsanalyser herunder fordeling på nationalitet kunnet konkludere, at de fremmede 2-4 gange så ofte er repræsenterede i gruppen af straffede i forhold til deres målgruppeandel (i de kriminelle aldre). Det drejer sig ikke om en overkriminalitet på 5 som Justitsministeriets opgørelse fra august 2005, da den fejlagtigt ikke medregner andet første generation af børn af invandrerne, men tillægger resten blandt danskerne.

Vi vælger den funktionelle fordeling af det offentlige udgiftsbudget, så refusions- og tilskudsproblematikken ikke berøres. Dette budget er i praksis blevet forbrugt, af danskere og af de fremmede. Nu gælder om at fordele udgifterne på danskere og de fremmede. Her skal man være opmærksom på, at det netop kun drejer sig om de fremmedes særomkostninger – d.v.s. de omkostninger, der ikke ville have været på budgettet uden de fremmedes ophold i Danmark.

Endvidere er en række udgiftsposter stærkt varierende for danske og fremmede: Udgiftstyngde, hyppighed ved ordningen, målgruppeandel spiller afgørende roller. F.eks. kan de fremmede godt udgøre 13 pct. samlet af befolkningen i landet (i 2006) samtidig med, at de fremmede repræsenterer 25 pct. af samtlige skolebørn. Til gengæld har fremmedgruppen ikke nær så høj en ældreandel i forhold til danskerne. I nedenstående model indgår tillige et korrigeret befolkningsregnskab og Finanslovens oplysninger

Beregningsmodellen ser i

hovedtræk således ud:

I kolonnerne fra 4 og opefter er angivet forholdstal (her ved decimaler). I Sverige og Norge har man ligeledes forsøgt at beregne fremmedudgifterne alternativt, fordi man ikke stolede på de officielle oplysninger. I Sverige har lektor i Erhvervsøkonomi Lars Jansson beregnet et årligt omkostnings beløb for Sverige og svenskerne på: http://www.svd.se/artikel_61728

En mere detaljeret gennemgang af baggrundsmaterialet for danske forhold: http://www.lilliput-information.com/economics/ok.html

En gennemgang af udviklingen i Danmarks Statsgæld 1976-2002, der ikke er afviklet, selvom Morgenavisen Jyllands-Posten måske forledte dig til at tro dette, hvis du læste den uden at have en særlig indsigt eller andre informationer den 31. marts 2006. Statsgælden steg med 6,8 mia. kr. i 2005. I øvrigt den skæve eller misforståede nyhed, der i hvert fald forvirrede mange og som ikke kunne tillades rettet af bladet, blev kommenteret straks af Joern Vig på: http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/mske-en-tyvstartet-aprilsnar.html

Statsgælden er opregnet fra 1976 til 2002 på: http://www.lilliput-information.com/economics/gaeld2.htm

………………………….

Giv endelig dine kommentarer. Spørgsmål om mere specielle forhold bag analysen bør rettes til: Info-Stat, 23/04/2002 cand. oecon. Joern E. Vig med e-mail-adressen: joernvig@yahoo.com

Watching the border – calculating the costs


Topical immigration subjects in USA

The debate over illegal immigration seems to have grown hackneyed. The same oldcontroversies are rehashed — do illegal aliens contribute more or less than the entitlements they receive? Do they or their children assimilate at more or less the same rate as did previous groups? Is the present mess any different from past waves of foreign immigration? And so on.

From http://www.victorhanson.com/

…………………………. 

From other sources: 

Civilian pensioners join a group which members monitor to border from their folding chairs in Southern California armed with binoculars and cell-phones. They call the police when they notice intruders, and the police has to respond.

To questions mentioned in the first section with have been given our answer the corresponding phenomenon concerning Denmark:

Do they contribute to or do they become a heavily economic burden?

Six Good Reasons:

http://lilliput-information.blogspot.com/2006/03/six-good-reasons.html

Welfare – a Pratical Study:

http://lilliput-information.blogspot.com/2005/11/welfare-practical-study.html

An example of calculation from Denmark:

The official Danish Welfare Commision claim recently that the immigrants in Denmark draw on the entries of social budget – transfers and service – 3 times as often or as much as the Danes compared with their percentage of the population:

  

The Irony 

Now take good care:

The percentage is a least 13 p.c., and they then draw 40 p.c. of social budget, also confirmed by former Mayor Louise Gade, Aarhus. That is a little more than 3 times as often or as much than the Danes according to the Welfare Commission. But never mind.

This implies Social Welfare i 2006: more than 40%* 119 billions ddk= 48 billions ddk

We have not in this context controled Education, Health Care, and so on.

Notice: If the false official published percentage 7-8 p.c. is the one we have to accept, they certainly consumed more than 5 times as often or as much than the Danes. The the Welfare Commission then does not have the ability to calculate correctly.

It is the same with crimes and the Danish Ministry of Justice:

The official account from august 2005 shows a surplus crimerate of 5 times for immigrants calculated relatively to their percentage of the population. But reality shows 2-4 times more than the Danes, because their pertages of the pouplation is heavily under estimated. It is at least 13 p.c.: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.com 

To be continue in Danish 

Crime rates:

Hvis sandheden skal frem – det skal den nok ikke:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/13/hvis-sandheden-skal-frem-det-skal-den-nok-ikke/ 

Fremmedes indstilling i Tyskland


Modtaget ca. 1995, lagt på nettet 28. marts 1999

Eksempler på modtaget materiale om indvandringsforholdene

Fra tabel 1 og tabel 2 fra udgivelsen: Desintegration und islamisscher Funtalismus, undersøgelse finansieret af Arbejds-, Sundheds- og Socialministeriet i Nordrhein Westphalen, ca. 1993:

Tabel 1: Om Overlegenhedskravet centreret om islam blandt unge tyrker i Tyskland

Andelen af de adspurgte er angivet i procent i tabellen. Meget
enig
Enig Uenig Meget uenig Ved ikke
Man skal indrette sit liv efter Koranen. Man skal afvise reform og modernisering af den islamiske tro og arbejde for en islamisk orden. 26.5 22,6 24,5 18,5 8,0
Efter kommunismens sammenbrud går det også tilbage for kapitalismen. Fremtiden tilhører Islam. 26,0 24,2 28,3 15,2 6,3
Selv når man bor her skal man ikke tilpasse sig for stærkt til den vestlige levevis, men indrette sit liv efter islams lære. 26,0 30,0 24,9 13,3 5,8
Enhver rettroende må vide, at andre nationers religioner er negative og falske, og de der tilhører dem er vantro. Islam er den eneste rette religion. 30,6 25,3 21,9 15,5 6,7

Tabel 2: Om religiøst funderet voldsberedskab hos unge tyrker i Tyskland

(tabelhoved som i Tabel 1)

Kan vold tages i brug i nogle tilfælde 18,3 17,4 25,3 26,7 12,3
Hvis det tjener det islamiske fælleskab, er jeg rede til at nedværdige andre. 9,3 15,0 33,3 29,9 12,5
Vold kan retfærdiggøres, når det drejer sig om at gennemtvinge den islamiske tro. 10,9 17,6 27,3 30,1 14,1
Hvis nogen kæmper imod Islam, skal man slå ham ihjel. 9,2 14,0 27,7 35,8 13,3

Ja, Tyskland

Filed under: Culture — Tags: — Jørn @ 12:05

© R. Menning 2001

Modtagede orienteringsbreve fra unge/yngre

Filed under: Culture, Terror — Tags: , , — Jørn @ 10:52

Vi er glade for informationen, som ikke er af ganske ny dato.

Derimod offentliggørelsen er af nyere dato: