Danmark

15. juni 2006

Du skal svare igen – forbliver du tavs har vi tabt


10 år gamle stikord

– da vi meddelte dem, blev vi kaldt racister og overfaldet, og vi skulle hakkes til medister. Nu er det helt på linie med Osama bin Laden, der også vil have kødhakkeren i gang på vore breddegrader. End ikke tonen fejler noget. Ellers hører vi nok fra Tøger Seidenfaden.

Islam er en retsreligion, der sætter Koranen over dansk lov. Koranen står over staten. Islam bygger på tanken om, at al autoritet er hos Allah. Allah er almægtig, allesteds nærværende – og har også den øverste autoritet i jordiske anliggender. Muslimen skal altså ikke – som efter den kristne trosopfattelse – give Kejseren hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er.

Vi holdt op med at sammenblande religion og samfundsindretning i 1500-tallet. Ja, allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1243 sikrede sekulariseringen, som adskillelsen kaldes.

Den Danske Grundlov, som desværre overtrædes af politikerne om ikke dagligt, så ugentligt, er i virkeligheden borgernes eneste beskyttelse mod magtmisbrug fra magthaverne.

En tale om den danske grundlov: https://danmark.wordpress.com/2006/06/05/tale-om-grundloven/

Den 29. december 1996 kunne man læse en helsides artikel af Nils-Christian Nilson i Ekstra Bladet. Titlen er “Lovligt at vade ind i dit hjem”.

Hjemmets ukrænkelighed – en såkaldt grundlovssikret ret – er en illusion i Danmark.

I perioden 1986-1996 har de danske myndigheder udstedt 143 love og forskrifter, der giver dem fri adgang til dit hjem under det ene eller det andet påskud.

Der gives vel at mærke lov til adgang uden dommerkendelse.

Er der derimod tale om et rovmord, kan politiet ikke ransage hos mistænkte uden dommerkendelse eller samtykke, medmindre der er utvetydigt belæg for, at der må skrides ind for at forhindre eller standse ulykkerne i at udvikle sig.

Sådan kunne meningsmålinger se ud for 10-15 år siden:

– 90% mener, at det er bedst på længere sigt at tilstræbe, at flygtningene kan komme tilbage til deres eget land (Gallup, Berlingeren 14/2 1993)

– 72 % mener, at Danmark skal fastholde en særlig dansk kultur og ikke i fremtiden skal være multietnisk (Gallup, Berlingeren 8/1 1995)

– 65% mener, at det vil være til skade for verden, hvis Islam bliver væsentlig mere udbredt. (Gallup, Berlingske Tidende 10/4-88)

I dag ser vi de mest underlige undersøgelser, udover dem, der udarbejdes i fjerne, internationale kontorer langt fra Danmark, når en samling proselytter herhjemme udbeder sig hjælp til at gennemtrumfe deres seneste påhit:

Allerede for fem år siden var de godt i gang med sjove undersøgelser, der nemt lod sig afsløre. Et eksempel: http://www.lilliput-information.com/economics/ny44/index.html

Påvirkningspropaganda er rette betegnelse.

Erfaringerne taler deres tydelige sprog – men du skal vide det, når du skal svare kvikt og afslappet igen

I Indonesien har muslimer afbrændt 500 kirker på 10 år, ifølge TV 2 den 30/11-98. I Sudan indfanger muslimerne små pigebørn, mishandler dem og sælger dem som slaver. Libanon var et blomstrende land, indtil muslimerne fik magten. Magten havde de, da de nåede 30%.

Når vi danskere ikke går så meget i kirke, er det fordi vi ikke behøver det. Vores tro er et privat forhold mellem Gud og den enkelte. Det skal staten og politikerne ikke blande sig i. Derimod er vi som kristne enkeltmennesker sat i valg mellem godt og ondt. Godt og ondt i Islam er på mange punkter det stik modsatte af vores.

Næsten alt i vores liv er bestemt af de værdier og koder, der ligger i Kristendommen. Tag De Ti Bud: Du må ikke lyve. Du må ikke stjæle o.s.v.

Din næste betyder din nærmeste. F.eks. gælder dette ikke for en muslim i forhold til os vantro.

Den danske Folkekirke er folkets kirke. Staten skal ikke blande sig i forkyndelsen.

Den danske Folkekirke er som sådan understøttet af staten. Det sikrer Danmarks Riges Grundlov. Andre trossamfund støttes ikke af staten. 90%  i Danmark er medlemmer af Folkekirken. Og vor Konge eller Dronning skal være kristne for at kunne bestride hvervet, om det kan udtrykkes sådan.

Som ild og vand

Essensen bag når en moderat muslim forgæves skal forsøge at tale en dansker til rette efter hans værdier:

I er ikke religiøse, siger muslimen, for I går ikke i kirke. I giver ikke religions-frihed, for så kunne jeg, som er muslim, få min vilje. Så I er racister, siger muslimen, når han ikke kan få sin vilje. Min vilje er Allahs vilje, og den vil I modsætte jer, fordi I ikke er troende. Særlov, særlov og særret og særret, indtil der er to slags lov og ret i landet er emner, der kører meget central her 10 år senere i 2006, en for muslimerne og en for danskerne.

Retspluralisme var et ord du kunne forsøge dig med i en søgemaskine på Nettet; det er nemlig, hvad det næste skridt drejer sig om.

Dagsaktuelt fra Berlingske på:

http://ullanoertoftthomsen.blogspot.com/2006/06/sharia-for-begyndere.html#links

Et eksempel DR debat fra 2005 (den kan ikke findes længere i DR’s arkiv?):

Retspluralismen

http://www.taastrupnetavis.dk/default.asp?Dok=30&Emne=1

(citat: Sharia, “Islamisk lov” har to kilder : Den ene kilde er Koranen, hvorfra et mindre antal vers tages i anvendelse. Den anden kilde er hadith, som er en samling af overleveringer om, hvad Muhammed plejede at mene, gøre eller sige i forskellige situationer. Herfra hentes langt den største del af de skriftsteder, som lægges til grund for sharia. citat slut)

Høje Taastrup kommune ansætter ekspert i sharia. Et interessant indlæg fra DR debat.Dette utraditionelle skridt – jeg ville sige foruroligende – kommer efter gentagne konflikter mellem kommunens sagsbehandlere og indvandrere med muslimsk baggrund.Det er især ægteskabs- og skilsmisseret, som volder problemer. Skilsmisser, gennemført efter dansk lovgivning, anerkendes ofte ikke i de muslimske miljøer med det resultat, at kvinderne bagefter kan føle sig forfulgt.Fem medarbejdere ved Høje Taastrup kommune skal nu undervises i sharia af kommunens nye sharia-ekspert; men – bedyres det – IKKE for at tillempe rets- og administrationspraksis efter dette “guddommelige” retssystem; men KUN for at sagsbehandlerne kan få en forståelse for muslimernes kulturbaggrund.Det vil nemlig hjælpe dem til, bedre at forklare de muslimske familier, hvordan det danske retssystem fungerer.

Dette er måske også virkelig den ret naive hensigt.

Men: Når man nu endelig har erhvervet denne herlige, nye viden, hvorfor så kun bruge den passivt? Hvorfor ikke hellere tage den AKTIVT i anvendelse? Især fordi dette jo kunne spare de i forvejen travle og overbebyrdede sagsbehandlere for megen møje og besvær med genstridige og modvillige indvandrerfamilier, som for alt i verden vil holde de islamiske principper i hævd.Jeg kan allerede høre det fjerne ekko af de eksperter og socialpædagoger, som under en fremtidig regering i radioens P1 plæderer for at bruge den indsamlede viden inden for “andre retssystemer” (læs: Sharia) offensivt, for at forebygge “kulturkonflikter”, samt for at imødekomme EU´s krav om religiøs og kulturel lighed!

Spøger spøgelserne kun i min fantasi? Desværre ikke!

Her i foråret (i 2005) argumenterede f.eks. advokaterne Bjørn Elmqvist og Laue Traberg Smidt for at lade en muslimsk mand blive familiesammenført med BEGGE sine koner – og således indirekte anerkende bigami (for muslimer) i Danmark – da vi ellers ville krænke den ene kones børns MENNESKERET til samkvem med faderen.Det er ligeledes tidligere på året kommet frem – som bl.a. nævnt i Kristeligt Dagblad (14/10-2005) – at danske domstole i skilsmissesager mellem danskere og personer fra arabiske lande har taget hensyn til sharia-lovgivning, som jo bl.a. stiller kvinder ringere ved bodeling.

Er det ikke fuldstændig uhørt!?

Danske statsborgere må altså – i eget land – finde sig i, at landets domstole i et eller andet omfang tager hensyn til fremmed ret.Da den danske part i sådanne sager ifølge sagens natur så godt som altid vil være kvinden, bliver hun altså forfordelt – efter vor egen lovgivning. Det er horribelt! Hvor er kvindesagsbevægelsen!? Jeg anser initiativet i Høje Taastrup kommune som et problematisk skridt ud på en glidebane, som i værste fald kan gavne bestræbelserne for at indføre “overlappende retsordner” i Danmark (og de andre, vesteuropæiske lande) som bl.a. juraprofessor Hanne Petersen – men også andre – argumenterer for.Jeg vil citere lidt af, hvad Hanne Petersen skriver i bogen “Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse”:

“En retspluralistisk opfattelse indebærer, at retsdannelsen ikke udelukkende sker ved (demokratisk valgte) lovgivere, men at retsskabelse og retsanvendelse udspringer fra mange andre CENTRE eller KILDER.

Et retsbegreb eller en retsforståelse, hvor normer af både positiv-retslig karakter, normer af religiøs karakter, af etisk og moralsk karakter og andre typer af normer kan tillægges betydning både i retsvidenskaben og i retsanvendelsen, kan af nogle ses som en trussel og af andre som en mulighed.”For imamer og mullaher er det ikke blot en mulighed; men en sand FORÆRING!
Med sådanne blinde og døve juridiske eksperter kan vi fremover vente os lidt af hvert her i “Krigens Hus”!

Modtaget fra:
Venlig hilsen Henrik Ilskov-Jensen

Til allersidst: en lov for muslimer. Det muslimske fællesskab bygger alene på religiøs tro. Al muslimsk viden står i Koranen. Essensen bag en almindelig dansker, der aldrig bringes til at forstå en muslim:

Vi går ikke så meget i kirke, men det fordi vi ikke behøver det, og vi har heller ikke fået pålagt af vores Gud at gøre det. Vi ved godt, at alt i os, ethvert ja, ethvert nej til hvad som helst udspringer af kristendommen og vesteuropæisk 1000 årig kultur. Som kristne er vi hver af os sat af Gud i valget mellem godt og ondt. Vor næste er vor nærmeste. Det ser mest ud som om vore ledere vil have at vor næste er de mest fremmede.

Allerede i 1500-tallet fandt vi ud af at adskille Guds og Kejseren Rige – med Martin Luther og Reformationen. Uden denne adskillelse gør de gestlige og verdensfrelserne sig til noget overjordisk, men da de ikke er det, og så bliver der hver gang krig. Vi vil fred her til lands. Det danske fællesskab bygger på fælles værdier og arven fra vore forældre og bedsteforældre o.s.v.

Al dansk viden bygger på friheden, som er en europæisk opfindelse, nysgerrigheden, erfaringen, historien og traditionen.

I øvrigt mener jeg at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masse-indvandring kan straffes på linie med hjælp og støtte til fremmede magter. (“Landsforræderi”).

Eliten tager vores historie, vores sprog og vores nation – vort liv, fordi de ved de har magten nu, når de styrer historien. Og har de magten nu, forventer de også at have magten i fremtiden.

Danskerne er ved at blive historieløse – helt på beregning. Børnene lærer ikke historie mere i skolen. Det er sket helt på beregning. Magthaverne kan så lettere få krammet på os.

Et folk uden viden om dets nationale historien er slet ikke noget folk, men en flok.

Al vor viden og kunnen bygger på friheden, som er en europæisk opfindelse, på erfaringen og traditionen. Alt dette sammen med sproget og kristendommens værdier er smeltet sammen gennem en 1000 årig udvikling. Det vil 1½ generation inklusive den danske djævleyngel sætte over styr og udslette.

Når børnene og de voksne gøres historieløse og sproget ødelægges, mister de let hele deres identitet. Men det er også meningen. Så opstår det berømte tomrum i de berørte mennesker, og så kan alt være lige godt og dermed lige meget. Så føler mennesket sig ene og forladt.

Derefter kan der plantes alt mulig tilfældigt og fremmed i det tomme menneske for hvem alt er ligegyldigt, for hvem alt har samme værdi. Multikultur og multietnik er eksempler på sådan vås. Ingen homogen nationalstat kan stå model til en sådan cocktail. Det har vist sig overalt, hvor det er blevet forsøgt. Præcis som med marxismen, der også var noget vås opfundet til formålet – at gøre menneskene til undersåtter, bortset fra toppen og dens håndlangere.

En postmodernist afskaffer også virkeligheden og erstatter med multikulti-ideologi, falsk føleri – også kaldet udstillings-humanitet og giver dig selvhadet, ikke mindst.

I virkeligheden er det opløsningen af nationalstaterne den herskende elite vil frem til, så EU/FN kan tage over. De bruger blot indvandringen og ødelæggelsen af vore kulturværdier som midler dertil.

For en retsreligion som Islam eller Muhamedanismen er denne forudsætning simpelthen startsignalet til dens folkevandringer.

Så sent som i slutningen af 1600-tallet forsøgte de at tage dele af Europa med militær. Dengang var der også krig på Balkan. Læs om det på: www.gatesofvienna.blogspot.com (om Wiens gader 1683)

Nu er der lagt en anden mere effektiv strategi: Indvandring, børnefødsler og racismebeskyldninger, når de ikke kan få deres vilje i vores land, “som de sølle stakler de er” og til sidst trusler og terror. De er asylanter, når de skal ind. Men de vil ikke hjem igen.

Kunne man forestille sig, at vore værdier netop har frembragt et – trods alt og så længe det varer – meget mere tilfredsstillende samfund, end det de kunne skabe på retsreligionen Islam?

Når en islamit, muslim eller muhamedaner taler om fred og demokrati skal du huske, at det var der et par andre magthavere i historien, der også gjorde, selvom det betød det modsatte. Cæsar, Stalin, Hitler, Filip Den Anden, Napoleon.

Frihed taler en muhamedaner næsten aldrig om…..af gode grunde.

Sonia Wahnloop

8 kommentarer »

 1. Jamen jeg tror altså ikke på nogen gud. Hvad så?

  Kommentar af Niels — 15. juni 2006 @ 18:25

 2. Hej Niels

  Det er da helt i orden.
  At dine måder at vurdere alt på og hele dit inderste bygger på den kristne kulturbaggrund, kan du vel ikke let svare væk fra?

  Det er især vigtigt, at du ikke lader dig gribe af en eller anden ideologi – al ideologi over hele linien – for så vil en sådan ideologi, når/hvis den bliver stærk nok medfører alt det vi nu er endt i. Og det bliver meget værre. Mærk dig mine ord.

  Skal du ændre din måde at tænke og vurdere på, fordi nogle immigranter – der ikke har præsteret meget, hvor de kommer fra – kommer og forlanger det?

  Hvis du er nordbo, og du mener du vil løbe med strømmen af nytænkere, så siger jeg bare vel bekomme. Hvis du gør det, fordi det er mest bekvemt og ikke ubehageligt, altså, så er du da et sølle skvat og ikke et mandfolk efter min vurdering.

  m.v.h.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 15. juni 2006 @ 18:36

 3. Kære Jørn
  Jeg har publiceret indlægget om sharia som et nyt indlæg, så nu vil linket komme til at virke på polit-blogs. Tak for oplysningen, i øvrigt. Til gengæld duer dit link foroven desværre ikke mere. Den rette adresse er nu:

  http://ullanoertoftthomsen.blogspot.com/2006/06/sharia-for-begyndere.html#links

  Mvh
  Ulla

  Kommentar af Ulla Nørtoft Thomsen — 15. juni 2006 @ 22:01

 4. Kære Ulla
  Ja, sådan går det, tak, det beder jeg Sonia rette på stedet.
  Mvh.
  Jørn

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 16. juni 2006 @ 16:19

 5. […] http://www.ps.au.dk/showpage.asp?lPageID=543 (in Danish)

  An example more from Denmark about the municipality Høje Taastrup that have a consultant employed with practical Pluralistic Justice efforts related to bigamy,“killings of honour” and alike. An translated extraction: ”Justice of Pluralism implies that formation of Justice does not entirely happens by (democratic selected) legislators, but formation and use of Justice originates from other centres of sources:

  https://danmark.wordpress.com/2006/06/15/du-skal-svare-igen/ (in Danish)

  And I also find the European Charter build on some correspondingPluralism of Justice that we just used to call Roman Justice that now apparently fits perfectly to the will of the intruders.Amazing! […]

  Pingback af Danmark » Pluralism of Justice — 17. juni 2006 @ 13:27


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s