Danmark

11. juni 2006

Et nyt Neuropa er på vej


Dansklærerforeningen vil have fjernet faget

dansk – et enkelt lille træk

 det drejer sig ikke kun om indvandring af uforenelige kulturer, men også om nedbrydning og omdannelse af det europæiske menneskesind blandt børn og unge

Vi ved at de kommende nøglepersoner med videregående uddannelse i Europa sendes på kurser, hvor de opgraderes i de nyeste teorier om udtryksformer, adfærd og psykologi til fremme af det islamiske Neuropa.

Af de nyere ting denne lille engelske indgang:

Most generally, abandonment of Enlightenment confidence in the achievement objective human knowledge through reliance upon reason in pursuit of foundationalism, essentialism, and realism. In philosophy, postmodernists typically express grave doubt about the possibility of universal objective truth, reject artificially sharp dichotomies, and delight in the inherent irony and particularity of language and life. Various themes and implications of postmodern thought are explored by Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous. 

Forræderiet udføres ikke i det skjulte, men ganske åbenlyst. Om tilsvarende tilgange til emnet i de andre nordiske nationalstater foreligger, kan vi ikke vide. Det ville være særdeles nyttigt at få indsamlet information herom, så vi kan få den frem i lyset og få ændret på forholdene, straffet de ansvarlige og sikre eftertiden de nødvendige kilder til at kunne foretage et opgør med historieforfalskningen, der løbende pågår, også i EU.

Lidt om den plantagte kulturerstatning her og i EU: https://danmark.wordpress.com/2006/08/21/ringen-er-sluttet-2/ pr. sindelags-apostel, der gav os 68-ere-ideerne omgjort til samfundsstyring, fortsætter i EU.

I forordet til Dansklærerforeningens udgivelser, Danskfagets danskhed (Peter Heller Lützen, 2002) – uden mange kommaer – står følgende:

“Danskfaget er i den forstand ved at nedlægge sig selv som dansk fag.. Det er ved at blive et internationalt kulturfag. Og det er godt. Kun ved at underminere forestillingen om at der findes en fælles kultur for indbyggerne i  Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssiget ideal. – Det mest hensigtsmæssige og hensynsfulde over for skolens og danskfagets brugere er at svække forestillingen om at der findes en dansk læsemåde. Det gør der heldigvis ikke længere. Danskfagets formål er derfor at undergrave danskheden. Selv om det er en anelse forvirrende at der stadig står ‘dansk’ på skoleskemaet, og selvom det formål aldrig er blevet formuleret, så er det det formål danskfaget med tiltagende begejstring har virket efter de seneste 40 år.”

Den historiske baggrund for forræderi-projektet rettet mod den danske nationalstat findes på næste link. Vi er faktisk i stand til at følge den samlede udvikling og de stærkeste kræfter bag projektet helt konkret siden 1700-tallets Jean-Jacques Rousseau (med bl.a. bogen “Emile”), 1800-tallets W.G. F. Hegel, W. Wundt og i 1900-tallet på dansk grund med Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster), der i 1922 udgav reformpædagogernes verdslige bibel om såkaldt reformpædagogik. Udviklingen ramte først USA (som altid i nyere tid) i 1920erne, siden hen tog det fart i Vesteuropa herunder i Danmark med 1960ernes sindelagteorier suppleret senere med EU/UNESCO-projekter i 1980erne. Der gives vægtige/vigtige historiske rids af udviklingen tilbage til 1700-tallet:

 

https://danmark.wordpress.com/2006/06/10/dansk-sprog-og-kultur-nedbrydes-uden-skrupler/ 

Den nyere historie kort bag bedraget i det ydre har vi noteret på:

1.https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/

 Europa på ny et ideologisk projekt:

2. https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/et-ideologisk-projekt/

 I 1990erne fik vi suppleret med tidligere redaktør på dagbladet Børsen, magister Henning Fonsmarks særdeles veldokumenterede bøger “Historien om den dansk Utopi” og “Kampen mod Kundskaber”, begge udgivet på Gyldendal, København henholdsvis 1990 og 1996.  ”Kampen mod Kundskaber” finder tilbage til svulstens begyndende celledeling med henvisning til storinspiratoren John Dewey, der havde besøgt den store eksperimental-psykolog doktor Wilhelm Wundt og til den danske Sofie Rifbjerg, der mødte ham på koordineringmøde Calais 1922.

Dernæst placerer Henning Fonsmark ansvaret utvetydigt og præcis: Hvad de sagde, hvor de sagde det, og ikke mindst hvem der sagde hvad, og hvad der besluttedes. Intet er overladt til tilfældighederne. Henning Fonsmark skærer som topkirurg rene snit helt ind til benet. 

Information om Danmark dækker med historiske rids tiden før – om bl.a. Wundt og Hegel – og tillige visse særegne egne udviklingstendenser fra de danske reformpædagoger og helt over i erhvervsuddannelsen til økonom på den danske handelshøjskole i 1970erne med tilsyneladende fælles ideologiske inspiskere for Internationalismen som tænkeskema og adfærdsramme. En samlet gennemgang – uden visse nyere, men mindre ajourføringer – findes på: http://www.lilliput-information.com/skole/index.html   

 

Terese Wahnloop