Danmark

7. juni 2006

Afviklingen er planlagt

Filed under: History, Immigrants, Justice — Tags: , , , — Jørn @ 21:02

 Det danske samfund nedbrydes systematisk

I 1980erne og lidt af 1990erne hævdede de såkaldt borgerlige partier, der nu har regeringsmagten, at de radikale var stopklodsen for forandring. Det er er da besynderligt. Os bekendt har den siddende regering absolut flertal, når den medtæller mandaterne, som støttepartiet repræsenterer. Det vil sige, de kunne beslutte hvad som helst i morgen inden for rammerne af grundloven.

MULTIETNISK

“Vekslende regeringer har ladet Danmark udvikle sig til et multietnisk samfund. Det er ikke gjort bevidst eller efter nogen plan”, udtalte socialdemokraten Ritt Bjerregaard for nylig på et møde i Aalborg (i 1999). Ja så. Så blev man så klog.

Måske skulle man minde Ritt Bjerregaard om, at ved indførelse af indvandrerstoppet i 1973 “glemte” socialdemokraten Anker Jørgensen at sende de tyrkiske fremmedarbejdere hjem.

– At ifølge den tidligere socialdemokratiske minister Arne Sørensens udtalelser til Ingeniørens Ugeblad 20.4.1973, må “fem millioner udlændinge til Danmark”.

– At den socialdemokratiske folketingsmand, pastor Johan Nielsen, i 1975 udtalte følgende, til forlagsredaktør, tidligere presse- og kulturattaché i Paris og dansk repræsentant i UNESCO, J. Stenberg-Rasmussen, (Vendsyssel Tidende 19.1. 1975): “Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal ved hjælp af aborter, piller m.v. … over indkaldelsen at titusinder for os vildtfremmede folkeelementer til et snigende, halvt hemmeligt arbejde her i Folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i dets historiske fortid over”:Læs hele artiklen: https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/

– At den daværende socialdemokratiske udenrigsminister K.B. Andersen 22.1.1976 underskriver en gensidig konvention med Tyrkiet om sociale goder for tyrkerne i Danmark (vort: efter et afslørende besøg i landet): https://danmark.wordpress.com/2006/05/27/de-forkerte-fik-ret/ Tilsvarende konventioner underskrives med Jugoslavien, Pakistan og Marokko i henholdsvis 1977, 1982 og 1988.

– At i 1978, under socialdemokraten Anker Jørgensens regering, vedtages i Damaskus Den Europæisk Arabiske Dialog, bl.a. med henblik på at fremme “udbredelsen af kendskabet til arabisk sprog og kultur i Europa” (EF Bull. 5-1976, EF Bull. 12-1978, side 25). Reelt er dette en aftale om fremme af Islam i Europa (vort: hvad var prisen?): http://nytdanmark.blogspot.com/2006/06/usa-vor-sikre-allierede.html

Sådan udviklede det sig siden: https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/europaeisk-arabiske-dialog-k%c3%b8rer-med-express-fart/

– At Folketinget i 1983 – under pres fra det “alternative flertal” under socialdemokraten Anker Jørgensens ledelse – vedtog en ny fremmedlov, udarbejdet af daværende formand for Dansk Flygtningehjælp, Hans Gammeltoft-Hansen, der satte indvandringsstoppet fra 1973 ud af kraft og dermed lagde Danmark åben for en indvandring uden sidestykke i historien.

I 1992 vedtog Folketinget en særlov til fordel for 400 efter gældende lov udviste palæstinensere. Ifølge Jyllands-Posten (21.3. 1993) var de ca. 400 palæstinenseres asylbevilling i Danmark en konsekvens af et tæt samarbejde mellem PLO og danske og internationale politiske og “humanitære” organisationer.

– At 18.000 bosniere (foruden børnene), hvoraf de fleste var i sikkerhed i Tyrkiet, blev flyttet til Danmark og fik permanent opholdstilladelse.

– At 24. marts 1995 skrev Weekendavisen på forsiden, at socialdemokraten, finansminister Mogens Lykketoft, foruden nedskæringer i social- og sundhedssektoren, indregner en fordobling af indvandringer fra 10.500 personer årligt til 21.000 personer årligt for at skaffe arbejdere til at få velfærdsstaten til at hænge sammen i fremtiden.

– At der i EU’s endelige rapport fra Den rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad (nr. 6906/1/95) på side 41, som begrundelse for den fortsatte indvandring, står:

“Den Rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad… finder, at også den demografiske udvikling i de europæiske samfund nødvendiggør en integration af indvandrede befolkningsgrupper i disse samfunds arbejdsstyrke som følge af den indfødte befolknings stigende gennemsnitsalder…”.

Som tidligere EU-kommissær (nu overborgmester) må det formodes, at Ritt Bjerregaard kender denne rapport.

Pr. 1.1. 1999 var der ifølge Danmarks Statistik 413.875 personer af udenlandsk herkomst bosiddende i Danmark. Hvert år får ca. 17.000 nye udenlandske statsborgere opholdstilladelse i Danmark.

En fremskrivningsprognose fra Danmarks Statistik viser, at med familiesammenføringer, samt de herboende fremmedes høje fødselsrate, vil Danmark inden 20 år have en million fremmede, hovedsageligt muslimer. Men det er jo alt sammen blot noget, politikerne ifølge fru Bjerregaard sådan er kommet til at lade ske – ikke bevidst eller efter nogen plan.

Hvis fru Bjerregaard virkelig vil påstå, at masseindvandringen blot er noget, der “ligesom skete”, uden at Socialdemokratiet kunne forhindre det eller gøre noget som helst ved det, fortæller hun dermed, at hendes parti er totalt ukvalificeret som ansvarligt regeringsparti.

Fornuftige mennesker og seriøse forskere har længe set og advaret mod den nedbrydning af det danske samfund, der er ved at ske. Fortsætter udviklingen, ophører Danmark med at eksistere som et frit, demokratisk, dansk samfund. At danskerne ønsker at stoppe denne udvikling, er nemlig det store problem for de politisk korrekte. Derfor fører disse en massiv kampagne mod sandheden. For skal man tage Danmark fra danskerne, kan det kun ske i det skjulte.

Og de toneangivende fem procent er stadig (1999) venstrefløjen, som målrettet har sat sig på magtcentrene, medierne, undervisningssektoren, statsadministrationen, fagforeningerne og Folketinget m.m., hvorfra de holder resten af samfundet i et skattemæssigt og meningsmæssigt jerngreb. Og hvorfra de kan kriminalisere danskerne med skældsordet “racist”, såfremt disse vover at sætte spørgsmålstegn ved det multietniske paradis.

I sin bog “Fjernforhør” (p.22) siger Vaclav Havel:

“Og jeg tror, at hvis verden skal forandres til det bedre, så må noget forandres til det bedre, så må noget forandres først og fremmest i den menneskelige bevidsthed, i selve det nutidige menneskes humanitet, – mennesket må på en eller anden måde komme til sig selv. Det må befri sig for den skrækkelige involvering i alle det totalitæres åbenbare og skjulte mekanismer, fra konsum over repression og reklame til tv-manipulation. Det må gøre oprør mod rollen som magtesløs del af en gigantisk maskine. Det må atter i sig selv finde en dybere ansvarlighed for verden, – hvilket betyder en ansvarlighed over for noget højere, end det selv”.

Hvad er det, Henrik Pontoppidan skrev:

‘I har de tyranner, I fortjener’

Ovenstående artikel er skrevet af

Ruth Bering cand.psych.,

Regnar Juels Vej 6, Aalborg

 

Vor tillægskommentar den 7. juni 2006:

I 1980erne og lidt af 1990erne hævdede de såkaldt borgerlige partier, der nu siden 2001 har haft regeringsmagten, at de radikale var stopklodsen for forandring. Det er besynderligt.

Os bekendt har den siddende regering absolut flertal, når den medtæller mandaterne, som støttepartiet repræsenterer.

Det vil sige, de kunne beslutte hvad som helst i morgen inden for rammerne af grundloven. De vil endda blive belønnet af vælgerne for det. Så må der være en anden stopklods for forandring nu. Er det ikke mystisk?

Fornuftige mennesker har længe set og advaret mod den nedbrydning af det danske samfund, der sker. Fortsætter udviklingen, ophører Danmark med at eksistere som et frit, demokratisk, dansk samfund inden dine børn bliver voksne.

Hvis alle der mener at ødelæggelsen af Danmark skal ophøre, sagde dette frit og åbent til én mere hver dag, i stedet for at eftersnakke og tækkes løgnerne og ødelæggerne, så var der en chance. De fleste danskerne er tilsyneladende nogle skvat. Det er desværre også meget almindeligt, at de ikke tør indrømme at de tog fejl af frygt for at tabe ansigt.

Hvor barnligt!