Danmark

27. maj 2006

VI ADVARER!

Filed under: Danmark, folkeskolen, Free Speech, History — Tags: — Jørn @ 23:33

Vi udgør en kreds af personer fra kulturlivet, forskningsmiljøet og pressen i Norden, og er bundet sammen af bekymring for vor fælles fremtid. Vi konstaterer:

1. At overbefolkning, miljønedslidning og voksende etniske konflikter i mange egne af verden medfører udvandring dérfra og til Skandinavien.

Denne trafik er i færd med at undergrave de skandinaviske landes sociale niveau og folkelige enhed. Dette vil med stor sandsynlighed føre til uro og politisk ustabilitet samt underminering af de skandinaviske befolkningers traditionelle internationale åbenhed og vilje til at yde humanitær bistand. Udvandringen til Skandinavien dræner endvidere de regioner, immigranterne kommer fra, for deres intellektuelle og erhvervsmæssige ressourcer. Samtidig opbruger immigranterne økonomiske midler i Skandinavien, som er ude af proportioner til, hvad der kunne opnås for de samme penge ved investering i en stabilisering af hjemlandene og lokal bistand til disses beboere.

Vi er ingenlunde blinde for at såkaldte internationale institutioner og dels synlige dels mere anonyme kræfter ude i verden trækker på samme hammel som vore nationale magthavere samt at vor selvstændighed til stadighed reduceres ved svig og bedrag fra vore egne ledere, der har gældsat landet og indvævet os i bunker af mere eller mindre konfuse internationale aftaler, som alle trods alt har det til fælles, at de kan opsiges med ét års varsel.

2. Vi har længe set hen til en international konvention, der sætter vestnationerne i stand til at bringe de immigranter, der kommet ind vore lande på grundlag af svig, grundlovsstridig og ødelagt lovgivning tilbage til de lande, hvor de stammer fra eller i umiddelbar nærhed deraf.

3. Der er ikke i menneskerettigheds-konventionerne hjemmel til den flytning af folke-grupper til Skandinavien, som er i gang under påskud af asylrettigheder, krav på fami-liesammenføring, og tilmed kamoufleret af masseuddeling af statsborgerskaber hvert år i titusindevis og tvivlsomme, mest skjulte, men forpligtende kulturaftaler. Tværtimod sik-rer menneskerettighedskonventionerne de skandinaviske landes befolkninger retten til deres egne lande.

4. De skandinaviske politikere har ingen skridt taget, som realistisk set kan ventes at ville vende udviklingen og sikre de skandinaviske folks rettigheder.

5. Virkningsfuld opposition imod undergravelsen af de skandinaviske folks rettigheder accepteres ikke af de toneangivende politiske kredse og medierne, men fremstilles som “racisme”, “højre­ekstremisme”, “nazisme” o.l. Dele af pressen er i forsøget på at skabe dette billede af de oppositionelle end ikke veget tilbage for at anvende samme propaganda- og manipulationsteknikker, som benyttedes i det nazistiske 3. Rige. Selv oppositionelle med status som veteraner fra frihedskampen mod den nazityske besættelse 1940-45 brunsværtes.

Under påskud af nødvendigheden for at bekæmpe “højre­eks­tre­mis­men” m.v. søges almindelige oppositionelle eller vore svageste tilsidesat i alle sammenhænge – i strid med principperne i den internationale menneskeretsvirkelige debat og i strid alle øvrige nordiske traditioner. Derfor foregår kampen altså uden om de traditionelle politiske partier, institutioner og medier samt på et usikkert og uigennemskueligt grundlag. Dette ved vi har bidraget til opbygning af en forståelseskløft mellem brede dele af befolkningerne og de traditionelle politiske institutioner og partier.

6. Det må forventes, at flere og flere unge, der opfatter de normale politiske kanaler som lukkede, i forsøg på nødværge vil reagere voldeligt og udvikle ægte racistiske og ekstre-mistiske holdninger. Vi fastslår på denne baggrund:

At de skandinaviske lande tilhører de skandinaviske folk og disse alene, samt at dette tilhør ikke kan ændres gennem en tilfældig tids politiske beslutninger.

At en enkelt generations politikere ingen ret har til at berøve fremtidige generationer de-res fred og tryghed.

At der ingen forskel er på konsekvenserne af en militær invasion, som efterfølges af mas-siv civil overtagelse, og den massive civile overtagelse, der i disse år finder sted gennem de facto indflytning af fremmede.

At et forsvar mod denne overtagelse både er muligt og berettiget – på samme måde som det er berettiget, når et land forsvarer sig mod fremmede magters forsøg på at bryde landets frihed, sikkerhed og integritet.

At de politikere og mediepersoner, der aktivt eller ved passivitet i en indflydelsesposition medvirker til at ødelægge Skandinavien og de traditionelle skandinaviske værdier, er personligt ansvarlige for denne ødelæggelse.

”Jeg tror muslimerne en skønne dag vil kaste sig over os,” skrev tidligere Forbunds-kansler (Socialdemokratiet) i Tyskland. Helmuth Schmidt i Jyllandsposten 16.08.1992.

“På baggrund af mange henvendelser fra borgerne må jeg erkende, at den politik, der har været ført på flygtninge- og indvandrerområdet, ikke stemmer overens med borgernes holdninger. Og det handler ikke blot om en gruppe højreorienterede, men om borgere fra alle samfundsgrupper” Borgmester Torkild Simonsen (S), Jyllandsposten 1-12-1994

Stop libanoniseringen af Danmark!

Den muhamedanske masseindtrængning i Danmark har i dag reelt kun to formål:

1) At gøre Danmark til kolonisations- og ekspansionsområde for de muhamedanske landes kolossale befolkningseksplosion.

2) At begrunde fortsat opretholdelse og udbygning af det asyl- og indvandrings-indu-strielle kompleks, d.v.s. at sikre stadig flere penge og stillinger til levebrøds-humanister og de dertil hørende levebrødspolitikere, især på nødstedte danskeres bekostning.

Derfor:

Lad dig ikke skræmme af indvandrings-profitørerne og deres primal-skrig om “racisme” og “fremmed­had”; men forlang den meningsløse folkevandring stoppet og forlang alle fup-flygtninge og lign. snyltegæster sendt hjem til deres egne lande!

Landsforræderi:

“Nutidens indvandringspolitik bidrager i virkeligheden til, ikke i en enkelt kort-varig handling, men gennem et langvarigt begivenhedsforløb, at bringe Danmark – eller til en begyndelse dele af det – i fremmedes vold. Resultatet søges besmykket med fintklingende fremmedord som “multietnisk” eller “multi­kulturelt” samfund, men de kan dog ikke skjule virkeligheden, som er den, at Danmark gradvis udleveres til frem­mede folkeslag, og at danskerne fortrænges og mister først eneretten til deres eget fædreland og siden måske muligheden for at være i det som danske. Virkeligheden i dette svarer til, hvad der tidligere under andre forhold betragtedes og betegnedes som landsforræderi.”

Offentliggjort i 1991 af
Jens Toldstrup, veteran fra
Danmarks frihedskamp 1940-45

Vi opfatter det som foregår som en trussel mod børn og børnebørn.

Selv uden en ændret og tidssvarende straffelov er der lagt i ovnen til landsforræderne. Straffelovens §98 og §102 kan den frygtsomme lige få repeteret.

Læs! · Kopiér! · Giv videre!

1 kommentar »

  1. […] View […]

    Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 18. marts 2009 @ 00:01


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: