Danmark

25. maj 2006

Indvandringen tiltog i 2005

Filed under: Demographics, Statistics — Tags: , , — Jørn @ 16:06

Tilstrømningen af indvandrere øges

Antallet af tilstrømmede indvandrere til Danmark i 2005 kan ikke aflæses af de opgjorte opgørelser over indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere, der er udgivet af Danmarks Statistik den 13. februar 2006. Vi er nået dertil, at bl.a. lektor på Københavns Universitet Hans Oluf Hansen medgiver, at ” indvandrere og efterkommere er et uegnet grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning”1).  Statsborgerskabsopgørelsen viser officielt en stigning på 2.447 i antallet af udenlandske statsborgere. Da der er tildelt 10.197  statsborgerskaber ved lov i 2005 i alt 2), skal dette antal naturligvis lægges til, da de netop ikke forsvinder ud af landet ved at modtage et brev med ny officiel anerkendelsesstatus fra Folketinget, og væksten i antallet af udenlandske statsborgere er så i stedet 12.644 2).  I stedet for et officielt fald i 2004 på 3.607 , var der reelt en vækst på 11.369, når 14.976 statsborgerskaber behørigt tillagdes for året 2004.

I Danskeren nr. 5, december 1989 var der en artikel herfra med titlen ”Nye rekordtal for tilstrømningen” på side 8. I 3. spalte i denne artikel kunne bl.a. læses:

Tilstrømningshastigheden af udenlandske statsborgere er sat op fra 2004 til år 2005:

Årlig stigning opgjort pr. 1. januar år 2003 2004 2005 2006
Stign./fald i officielle antal udl. statsborgere -1305 5787 -3607 2447
Antal tildelte danske statsborgerskaber 17300 6583 14976 10197
Reel stigning i antal udenl. statsborgere 15995 12370 11369 12644

Stigningen for såvidt indvandringen fra 8 lande i 2005:

Polen

Ukraine

Litauen

Kina

Thailand

Burma

Rusland

Indonesien

I alt 8 lande

1156

648

416

355

305

269

234

167

3550

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanken.

Ser vi kun på antallet af fremmede statsborgere fra lande uden for Vesteuropa, Nordamerika,Israel, Japan, Australien og New Zealand, er der officielt sket en stigning på 171 personer. Men havde der ikke været tale om tildeling af 9.559 statsborgerskaber til fremmede ved lov i 2005, så havde den reelle optalte vækst i statsborgerantallet af fremmede været mere end 9.730 i 2005. Så 9.730 er den reelle forøgelse af fremmede i året 2005. Vi har også forsøgt en samlet korrektion af den officielle befolkningsopgørelse (statsborgerskabsopgørelsen) efter 25 års indvandring på : http://www.lilliput-information.com/economics/katrocia.html .

Vi kan imidlertid heller ikke få børneandelen blandt de naturaliserede til at stemme. I 2004 var der 5.739 naturalisationer af voksne, hvilket resulterede i et samlet antal naturalisationer, når børnene medregnedes, på i alt 14.976. I 2005 var der et større antal naturaliserede voksne, nemlig 5.899, der med børnene medregnet skulle give 10.197 naturalisationer i alt ifølge Danmark Statistiks Statistikbanken. I 2004 havde de naturaliserede således 1,6 barn i gennemsnit pr. voksen eller 3,2 pr. par. I 2005 har de naturaliserede 0,73 barn pr. voksen eller 1,46 barn pr. par. Når det samtidig udregnes af opgørelsen, at 95,7 pct. af de naturaliserede var fra fremmedgruppen i 2004, og 93,7 pct. var fra fremmedgruppen med høj fertilitet i 2005, synes den sidste oplysning desværre ikke at være pålidelig.Der er andet:Indvandrere og efterkommere jfr. Nyt fra Danmark nr. 64, 13. februar 2006:

Kun for at illustrere hvor grotesk de officielle opgørelser fortsat tager sig ud trods massiv kritik fra selv interne aktører i kamouflage-legen med ilden, kan følgende anføres: Indvandrere og efterkommere, der er en helt anden måde at opgøre indvandrerne og deres børn efter, giver følgende resultatet:

Pr. 1. januar år 2005 og 2006:

Officielt antal indvandrere og efterkommere: 452.095      463.235

Det stemmer ikke, melder Københavns Universitet.

Ifølge denne opgørelse er der således sket en stigning i antallet af herboende indvandrere og deres børn på bare: 11.140 personer i 2005. Vi kommer som anført ovenfor til 12.644 nye stammende fra udlandet, heraf 9.730 fra de anførte fremmede områder. Samtidig skulle 463.235 være det officielle antal indvandrere og efterkommere i Danmark pr. 1. januar 2006. 

Bare antallet med rod i fremmedgruppen er 50-80 pct. større.

D. v. s. 700.000 – 840.000 fremmede i Danmark pr. 1. januar 2006. Kun en regulær folketælling kan afsløre det korrekte antal, som landet ligger. Københavns Universitet melder også dette nu. Herfra meldtes det for 14 år siden, ved ibrugtagninger af de nye begreber i 1991. Prøv at se hvor groft vi er blevet misinformeret om antallet af fremmede i Danmark på :

http://www.lilliput-information.com/economics/katrocia.html .

Fodnoter:

1. Vi kan ikke bruge de skiftende officielle grupperinger af lande, hvorfra udlændingene stammer. De kan kun ses at udviske det billede, der skal kunne tegnes af landets befolkningsforhold gennem årene. Således er EU blevet en størrelse med 10 nye lande, fortrinsvis i den gamle østblok, hvorfra tilstrømningen officielt netop fremskyndes netop primo 2006. Og hvad Danmarks Statistik betegner eller har betegnet som vestlige eller udviklede lande er også ubrugeligt. Tyrkiet og eks-Jugoslavien f.eks. skal ikke betragtes som vestlige lande.

2. Disse fremmede tages ud af opgørelsen af udlændinge og optælles i stedet som om de var danske. Blandt de naturaliserede i 2005 var der bl. a. 1709 fra Somalia, 1678 fra Bosnien-Herzegovina og Eks-Jugoslavien, 961 fra Irak og 878 fra Tyrkiet (se tabel 2 på side 1).

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark:Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til denne konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.

 

Joern E. Vig, cand. oecon.

http://www.informationomdanmark.dk/

E-mail: informationomdanmark@yahoo.com

Grafisk illustration af det korrigerede befolkningsregnskab pr. 1. januar 2006

Filed under: Demographics, Immigrants — Tags: , — Jørn @ 14:52

Anbefal denne side

Tilhørende tabeller ses på:

http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html

Information om Danmarks forudsætninger :

Fremmede stammer fra eller er børn af individer stammende fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zeeland. Det statistiske materiale i DS’ Statistikbank indeholder ikke oplysninger om bl.a. naturalisationsantallene før 1979, hvorfor en korrektion for 1970-erne samlet resterer, og udgangsbestanden 49.469 fremmede i 1980 tages for givet.

Grafikken ovenfor og konsekvenserne:

Vi bibringes det indtryk, at indvandringen af fremmede er nærmest ophørt. Dette er ingenlunde tilfældet, tværtimod, tilstrømningen øges. Jo længere tid der går desto større divergens mellem kurver i første diagram, der også viser afstanden mellem illusion og virkelighed.

Opgørelse for 2005:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

Det er specielt grotesk efter regeringen tiltrådte i 2001. Der var åbenbart stillet så meget i forventning, at løgnene måtte gøres helt groteske for at dække over den virkelighedsskydning, der nu må afbildes som afstanden mellem kurverne i andet diagram. Det er meget tydeligt fra år 2000, også fordi det antal store antal her i landet selvfølgelig fører til mange flere ansøgninger om at blive optalt som dansk statsborger. Man gjorde det ved bevidst at øge antallet af naturalisationer pr. år. Herved kamoufleredes indvandringen endog så meget, at antallet af fremmede faldt, samtidig med de altså strømmede ind i Danmark. 9. august 2005 meldte Jyllandsposten, at nu var de fremmede begyndt at forlade Danmark, netto. Det var selvfølgelig rent vrøvl. Det blev rettet af avis i New York, før JP fandt det værd at indrømme. Divergensen er tydeligt blevet ganske grotesk efter regeringen tiltrådte i 2001. Det ses tydeligst i tredje diagram.  

15. februar 2006, 

Jørn E. Vig, cand. oecon.

PS: Prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

Tilføjet  26. oktober 2006, er er indrømmelser, men ingen rettelser:

https://danmark.wordpress.com/2006/10/26/opgoerelsesspoergsmaalet-hengemt-i-krukke-i-undervisningsministeriet/

Ejendomspriserne skal standses


Ejendomsprisstigninger skal standses

og eventuelt vende – ellers inflation igen

 Priserne på ejendomme og enfamiliehuse er steget overalt i Europa. I Frankrig, Spanien og Irland med 10 pct. i 2004, i Sverige, Danmark, Finland, Belgien, Italien og Portugal med 5-8 pct. i 2004, ifølge ”European housing review 2005” fra det britiske RICS (se korrektioner nedenfor).  Markederne i Østrig og Tyskland, bortset fra Øst, er delvis kommet ind i lidt mere normal gænge igen efter en nedtur i 1990-erne. Situationen i Østrig og Tyskland er præget af et overudbud, der delvis hænger sammen med den lave, nær nulvækst i økonomierne. Det sveitsiske boligmarked kom sig ovenpå markedsnedgangen i 1990-erne, og investorerne er blevet mere forsigtige i dette lidt atypiske europæiske land med boliger fortrinsvis på udlejebasis. Holland og Grækenland er kommet igennem markedsnedgangen noget senere. I begge lande steg priserne voldsomt indtil 2003. I Grækenland oplyses priserne at falde nu, specielt i Athen [meget indikerer dette], men desværre er opgørelserne er ikke nødvendigvis pålidelige. Det ser ud til at Holland og Grækenland har fået en forholdsvis blød landing, fordi renten endnu er helt i bund og øvrige medvirkende købekraftsfaktorer fortsat er stærkt begrænsede. 

Holland:

I sidste halvdel af 1990-erne steg ejendomspriserne i Holland med mere end 10 pct. om året, og hele den hollandske økonomi voksede med 3,5 pct. af BNP i gennemsnit pr. år fra 1993 til 2000. Nu er det holdt op p.g.a. af begrænset købekraft på efterspørgselssiden. I 2003 havde hollænderne nedgang i økonomien, og i 2004 havde man en vækst på lige knap 1 pct. Ejendomsmarkedet holdtes derfor næsten i ro.

Storbanken ABN Amro forudser prisfald på op til 4 pct. i 2005 og tilsvarende i 2006.

Den hollandske nationalbankdirektør, der er medlem af Den Europæiske Centralbanks styrelsesråd, advarer mod, at de høje huspriser virker som en »kunstig stimulans, når forbrugerne låner og forbruger på ryggen af ejendomspriserne«. (se om stabilitetspolitikken til sidst)

Japan:

Siden 1990 er priserne på fast ejendom faldet med mere end 60 pct. I Tokyo tabte forretningsejendomme mere end ¾ deres værdi. Her herskede den økonomiske kollaps Kakadu Hakai fra midten i 1990-erne.   Uddrag af http://www.lilliput-information.com/economics/tide/tidevand.html  :

”…Den keynesianske vidundermedicin blev et skoleeksempel under den japanske finanskrise fra officielt 1995. Kommentatorerne var på pletten og kunne berette både dette og hint og sammenligne med 1930-erne. Nu var det desværre perioden 1920-1927, hvor Japan håndterede præcis det samme problem lige så fejlagtigt som her for 10 år siden, der ville have været rigtig at henvise til, hvis vi/de skulle lære af erfaringen. Det er ikke således, at historien gentager sig uden videre. Men det er nok således, at hvis de ledende anlægger den samme fejlagtige tankegang på det samme problem (f.eks. mod bedre vidende), så  fristes de overtroiske til at hævde, at historien gentager sig. Og helt forkert er dette jo heller ikke, bortset fra at uvidenhedens blinde skæbne vel bør rubriceres i kategorier henhørende til den sidste, en kommende eller den allerede igangsatte Middelalder…” 

Danmark:

Det står desværre meget værre til i Danmark end netop refereret fra ”European housing review 2005” i indledningsafsnittet:

Vi kan heller ikke som Det Økonomiske Råd i Danmark smart se bort fra tiltag, som politikerne mest efter råd har bragt til at virke, netop fordi disse tiltag i udpræget grad har medvirket til den skæve udvikling. Vi kan ikke se bort fra camouflageopgørelser, der udglatter prisernes himmelflugt ved at medtage irrelevante perioder. Vi kan ikke se bort fra, at den europæiske monetære indretning virker, netop fordi den forstærker den negative udvikling.

Kontantprisen for enfamiliehuse i Danmark steg med 12,2 pct. fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. Årsstigningstakten er accelereret gennem 2004 og videre ind i 1. kvartal 2005.  Kontantprisen for ejerlejligheder steg 4,5 pct. i 1. kvartal 2005 i forhold til kvartalet før, mens årsstigningstakten steg 2,2 procentpoint over samme periode til 16,7 pct. i 1. kvartal 2005, hvilket er den største årlige stigning på ejerlejligheder siden statistikken blev omlagt i 1992. Kontantprisen for sommerhuse i Danmark viste en stigning på 3,8 pct. i 1. kvartal 2005 i forhold til 4. kvartal 2004. Årsstigningstakten var 21,8 pct., hvilket er 2,8 procentpoint mindre end kvartalet før. 

De seneste tal fra Realkreditrådet 25. juli 2005 viste en årlig prisstigningstakt for parcel- og rækkehuse på 14,2 pct. siden 2. kvartal 2004 (den højeste siden 1995) og 5,2 pct. i løbet af 2. kvartal 2005. I forhold til 1. kvartal er omsætningen steget med ca. 30 pct. Priserne på ejerlejligheder er steget med 18,8 pct. og fritidshuse med 19,4 pct. siden 2. kvartal 2004.

Socialministeriet har i januar 2003 udsendt en rapport om budgetlejen i private udlejningsboliger.

Budgetlejeundersøgelsen. Af den fremgår at huslejerne som følge af forbedringer steg med 5,3 pct. pr. år for de ejendomme, der var med i undersøgelsen fra 1993 til 2002.  Sammenligninger af huslejen i 2002-undersøgelsen og den tidligere undersøgelse fra 1993 for de ejendomme, der indgik i begge undersøgelser viser, at huslejerne er steget med 45,1 pct. svarende til 4,2 pct. pr. år. svarende til det dobbelte af forbrugerprisernes stigning i perioden.

I perioden 1981-2000/2001 er udgifterne til husleje og vedligeholdelse for lejeboliger steget med i alt 137 pct. svarende til 4,4 pct. pr. år. Samtidig er prisen på en ejerlejlighed steget med knap 250 pct. svarende til 6,5 pct. pr. år, mens enfamiliehusene er steget med 175 pct. svarende til 5,2 pct. pr. år. I samme periode har den generelle prisstigning kun været på 96 pct. svarende til 3,4 pct. pr. år. Det viser årets temaundersøgelse om boligen i Statistisk Tiårsoversigt 2001. [Her ser vi endnu en camouflerende analyse udført af Danmarks Statistik. Når udviklingen i priser/lejer netop har taget en voldsom opsving i 1990-erne er det selvfølgelig stærkt vildledende at tage de første 10 år med fra 1981. Herved udglattes udviklingen betydeligt, så virkeligheden udviskes, når sammenlignes med Socialministeriet undersøgelse i afsnittet lige ovenfor, der i øvrigt heller ikke tegner et reel billede.] Desværre har vi ikke de samlede huslejestigninger i gennemsnit for tilskudsperioden 1991-2003, men der er eksempler på årlige 40 pct. huslejeforhøjelser i København. De anførte 5,3 pct. tre afsnit tilbage er formentlig ikke beskrivende.  At huslejerne der i 1950-erne udgjorde ca. 25 pct. af den disponible indkomst er stærkt på vej mod at udgøre 50 pct. af den disponible indkomst, er der ingen tvivl om.Antallet af nybyggede huse bliver 27.000 i 2005, hvilket er 9.000 flere end for fem år siden. Indvandrerne optager 3.000-5.000 flere boliger hvert år. Da nybygninger fortrinsvis sker, hvor prisudviklingen er svagest, d.v.s. hvor efterspørgslen efter boliger er mindst, forstærkes den skævvridning, der allerede er sket på markedet.

Rente og øget købekraft bestemmer efterspørgslen:

Renten har været faldende over en længere periode, og den lange rente er nu historisk lav. En lavere rente betyder færre omkostninger, når man køber en bolig, og rentefaldet har sammen med købekraftudviklingen og skattestop-meldingen (ejendomsskatten beregnet på grundlag af ejedomsvurderingerne forventes at ligge fast) øget efterspørgslen efter boliger og dermed løftet kontantpriserne, hvor ejendomsværdibeskatningen faktisk havde en stabiliserende virkning på prisudviklingen.

Hvor stor en rolle renten har på ydelserne og dermed på kreditten ses af følgende: Låneprovenue: 1 mill. kr. Obligationsrente 3 pct. p.a. Årlig ydelse i alm. annuitetslån med løbetid 20 år (rente 2 pct.): ca. 61.200 kr.

Årlig ydelse i alm. annuitetslån med løbetid 20 år (rente 3 pct.): ca. 67.500 kr.

Årlig ydelse i alm. annuitetslån med løbetid 20 år (rente 6 pct.): ca. 87.200 kr.

Årlig ydelse i alm. annuitetslån med løbetid 20 år (rente 12 pct.): ca. 134.000 kr.

Årlig ydelse i alm. annuitetslån med løbetid 30 år (rente 2 pct.): ca. 44.700 kr.

Årlig ydelse i alm. annuitetslån med løbetid 30 år (rente 3 pct.): ca. 51.100 kr.

Årlig ydelse i alm. annuitetslån med løbetid 30 år (rente 6 pct.): ca. 72.700 kr.

Årlig ydelse i alm. annuitetslån med løbetid 30 år (rente 10 pct.): ca. 124.200 kr.

Nye finansieringsformer via kreditinstitutioner øger kreditten:

1. Længere løbetid for lånene

2. Lån med variabel rente

3. Indekslån

4. Afdragsfri rentetilpasningslån, nu 20 pct. af alle – kaldet ’selvmordslån’ i England

5. Variabelt forrentede lån med renteloft

 Offentlige begunstigede:

  1. Offentligt finansierede køb af bl.a. tvangsauktionerede boliger til indvandrere
  2. Skattebegunstigede forældrekøb af ejerlejligheder

Som det fremgår øges betalingsmiddelmængden via den øgede kredit, der skabes per automatik, når priserne på fast ejendom stiger. Den ekstra købekraft er blevet trukket ud af produktionssektoren, hvor den kunne have gjort gavn og øget produktion og beskæftigelse i et land med 700.000-800.000 ledige eller ”på sidelinien”, d.v.s. som modtagere af dagpenge, bistandshjælp, førtidspension eller anden overførselsindkomst (det hele omregnet til helårsmodtagere): http://www.lilliput-information.com/economics/velg.html

Pressen den 23. marts 2001:

Kommunerne køber ejerboliger til asylanter: Danske landkommuner har vanskeligt ved at skaffe boliger, så kommunerne kan huse de flygtninge, som slår sig ned i provinsen. Flere landkommuner er nu begyndt at købe ejerboliger til flygtningene, oplyser Kommunernes Landsforening.

Politikerne kræver høring:28. Marts kl. 9.00-12.00 er der i Landstingssalen på Christiansborg en høring om lejeboliger i Danmark. Statens Byggeforskningsinstitut skal deltage.  Kapitaliseringen i de private boliger og udlejningsejendomme vokser vildt:

Kunstigt lav rente og nedvæltet tilskud fra staten har ført til, at boligmassen fremstår med en stigning i friværdien (den ikke belånte nominelle værdistigning) på 400 mia. kr. i perioden 1995-2001. Læs om konsekvenserne: http://www.lilliput-information.com/economics/kapt.html

Antallet af leje– og ejerboliger er rekordlavt:

  i de to største byer, København og Århus, når det drejer sig om boliger, der efterspørges af unge børnefamilier. Kommuner er meget tilbageholdende med at udstykke og udbyde billige bygge-grunde. Kommunerne ønsker flere skatteydere, men kvier sig over udgifterne til børneinstitutioner og skoler, skriver Aktuelt.

Lav rente med andet formål – på tværs af initiativerne på boligmarkedetDen kunstigt lave rente var primært indført for at lette långivningen til investeringer. Problemet var ikke så meget renten, som at der ikke kunne skabes fortjeneste ved de gældende pris/omkostninger størrelser på markederne. D.v.s. at slutresultatet er, at der trækkes nu endnu mere købekraft ud af produktionen, således at det bliver endnu vanskeligere. Det sker ved at gøre adgangen til boligmarkedet nemmere ved at holde en kunstig lav rente og dermed øge kreditten, d.v.s. betalingsmiddelmængden uden at begrænse den et andet sted.

Fra 1991 til 2003 havde vi i Danmark tilskud til såkaldt byfornyelse: Mod at staten gav tilskud til ombygninger med en vis procentdel af omkostninger, mente man der kunne sættes beskæftigelse i gang. 35-40 pct. af håndværkerne var arbejdsløse i 1991. Det drejede sig om tilskud til ejendomsejerne, der via tilskuddet fik en arbejdsfri større privatformue som følge af ejendomsprisstigningerne, trukket ud ved den overvæltede effekt på huslejerne i opadgående retning eller ved omsætning af ejendommene. Ejendomsværdistigningerne blev til mere end 400 mia. kr. i perioden 1995-2003 (mere end halvdelen af statens samlede gæld). Alle disse kunstige værdistigninger bliver til reel kredit med eller uden omsætning af ejendommene.

Ny lejelov:

Vi har fortsat en Boligreguleringslov, der fremmer spekulationen (en af lejelovene), selv om loven oprindeligt blev vedtaget for et forhindre spekulation i boliger. Den nye lejelov: I ejendomme med mere end syv beboelseslejemål, har udlejer krav på en lejeforhøjelse, når det kan dokumenteres, at driftsudgifterne er steget. Som driftsudgifter kan nævnes skatter og afgifter, renholdelse, administration og forsikring. Ud over driftsudgifter har udlejer også ret til at beregne sig et afkast af investeringen i ejendommen. Dette afkast bliver beregnet forskelligt alt efter, om ejendommen er taget i brug før eller efter 1964. Ejere af nyere ejendomme kan beregne sig et større afkast, og det medfører større huslejer, særligt i ejendomme, opført omkring 1990 og senere.Konsekvenserne af udviklingenFortsætter prisudviklingen i 2005 på fast ejendomme i 2006 er inflationen i gang. Hvis mange boligkøbere er villige til at betale en kontantpris, der er højere end det, de bagvedliggende faktorer tilsiger, og hvis denne villighed baseres på en forventning om, at boligernes pris stiger efterfølgende, kan der opstå en såkaldt prisboble på boligmarkedet. Det aktuelle niveau for huspriserne er historisk set højt, når man sammenholder kontantpriserne med prisen på at bygge nye boliger.  Boligboblen:Investorer køber etager i et projekteret byggeri og sælger de enkelte boliger med betydelig fortjeneste allerede, før de er opført.Analyser lavet af Den Internationale Valutafond (IMF), centralbankernes centralbank (BIS) i Basel og Danske Bank, sætter dermed en tyk streg under, at det danske boligmarked er varmet betydeligt op.

.Jyske Bank:

”Disse spekulativt prægede køb er ikke et sundhedstegn. Ejendomspriserne risikerer en korrektion, når denne købergruppe falder fra eller bliver nødt til at sælge. Selvom Jyske Bank venter en korrektion i priserne, ser banken dog ikke et forestående krak på ejendomsmarkedet.Hvis vi forestiller os en fordobling af den korte rente, vil ydelserne på afdragsfrie rentetilpasningslån stige tilsvarende. Det vil helt sikkert får priserne til at sætte sig, men vi tror ikke det i sig selv er nok til et voldsomt prisfald på fast ejendom, mener Jyske Bank.Når man skal vurdere effekten på huspriserne fra en rentestigning, er det interessant at betragte de boligejere, der er mest følsomme over for højere renter, det vil sige dem, som har mindst luft i budgettet til at klare forøgede månedlige ydelser. Det er nemlig primært disse boligejere, der kan blive tvunget til at sælge boligen, hvis renten stiger. Beregninger udført af Danmarks Nationalbank viser, at renteudgifterne hos de 10 pct. af husejerne, der er mest følsomme, vil stige med mindst 3½ pct. af indkomsten, hvis renten stiger et procentpoint.”  Se ovenfor ydelsernes vækst med mere end 14,3 pct. i et annuitetslån ved en renteforhøjelse 2 til 3 pct. ved afvikling af en 1 mill. over 30 år. En rentestigning kombineret med højere ledighed vil sandsynligvis føre til et øget antal tvangsauktioner, men på baggrund af tallene fra Danmarks Nationalbank, er det vanskeligt at vurdere, hvor alvorligt boligejerne bliver ramt.

Rentestigning:

Renten skal hæves ganske betydeligt (eventuelt gradvist i flere omgange) begyndende inden udgangen af 2005 for at få den ønskede effekt (: at standse ejendomsprisernes stigning mod inflation) fortrinsvis p.g.a. af de lempelser, der sket i kreditterne via de nyere låneformer og den fælles stabilitetssøgende EU-politik.

Udviklingen har fået lov at forløbe længere end andre steder i Europa og de nye danske finansieringsformer fremskynder udpræget betalingsmiddelmængdeudvidelsen, som der er tale om. Det kan betyde at Danmark ensidigt må træffe de fornødne foranstaltninger eller påbegynde inflationsracet, som vi havde det i 1970-erne med de let forseelige følger for kronepapirerne i Tyskland og EU, hvor kronekursen er aftalt koblet til Euroens kurs.

Rentestigning vil betyde mange tvangsauktioner, og færre investeringer i produktion i Danmark og dermed flere arbejdsløse. Herved vil efterspørgslen efter fast ejendom falde, fordi det dels bliver dyrere at finansiere afviklingen af lånene dels bliver forventningerne til reallønsudviklingen betydeligt afdæmpede.

…..

”…Men de sidder med det problem, at den stabilitetssøgende politik må skærpes p.g.a. pengeflugten – og at denne politik vil støde på national modstand, der opstår på grund af den tilspidsede strukturelle og sociale krise. Det er nemlig ikke renten, men profitforventningerne og dermed lønomkostningerne, der bestemmer aktiviteten. Her skal det oplyses, at såvel høje pengelønninger som høje skatter vidner om udtræk til konsum. Og dette er den egentlige årsag til at profitforventningerne ikke kan realiseres ved produktion..”: http://www.lilliput-information.com/economics/euro.html  (28. maj 1999)

”Da kapitalen trækkes over i privat regi uden for produktionen via spekulationen i bl.a. aktiepapir og private ejendomme, fiske- og mælkekvoter og også forlader EU, der systematisk har tilskyndet denne papirmølle yderligere og også sendt ejendomspriserne på himmelflugt, så bliver der i løbet kort tid blive trukket i bremserne. Så må renten hæves for at beskytte mod inflationen, men højere renter fører til at endnu mere produktion må finde nye domiciler eller ophøre. Det kan eventuelt føre til stilstand, hvis fejlbehandlingen fortsætter”, skrev vi i GLOBALISERING – og troen på verdens narrehatte:http://www.lilliput-information.com/economics/glob.html   (28. maj 2005)

”Såvel udlændinge som indlændinge, der ikke har tillid til de nye penge, vil flytte over i andre valutaer. ØMU (‘s 3. fase) vil begynde med en krise. Kapitalflugten vil styrte Europa ud i en social krise, fordi med kapitalflugt må ECB hæve den fælles rente. Det kan hverken landene mod syd – eller Belgien, Irland og Danmark heller – ikke stå igennem.Når så den sociale krise er der, så er fristelsen stor for at prøve at klare den med offentlige investeringer og en bevidst offentlig forøgelse af pengemængden. Det betyder underskud på de offentlige finanser, og så er vi tilbage i keynesianismen, hvor de ansvarlige i en nu 70-årig æra er sprunget over hvor gærdet er lavest, for at blive på taburetterne. Så vil det ret hurtigt vise sig, at foranstaltningerne imod inflationen, som de er beskrevet i Maastricht-traktatens kriterier, ikke nytter meget. Så bliver det en varig krise p.g.a. enhedsvalutaen. Dette sprænger valutaunionen.”  

Spekulations-regimet får en bradt ende med endnu mere stilstand:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/26/spekulations-regimet-kommer-til-ende-pr-naturlov/ 

Anbefal denne side

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig.
Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213

 Den 21. september

Joern E. Vig, cand.oecon.

Euro Floats in Oil


Three Steps Forwards Two

Backwards

Petroeuro In The World Economy,

And What We Really Need

“So-called hard euro is lighter than oil, that is the reason why it floats”

Danish version

Contents

From monetary system via dollar-dominans to floating nominal currencies.

The domain of dollar extends.

The dollar seceded from the gold Petrodollars IMF – debt-crises. How USA dealt with its debts-increase.

The US-world-reserve-role changing Japan in debitor’s trap.

Euro and European Union Euro and its primery objectives.

Fear of competition narrows the rationality.

Euro-Union and globalization.

Two suppliers of internaitonal monetary means.

The need for introduction of real currency rates.

Recommend this file

From monetary system via dollar dominans to floating nominal currency rates: The international system of payments after WW2 that USA and Britain actual decided, while the war was going on, in 1944 in Bretton Woods, New Hampshire, USA, tranformed the dollar to a so-called reserve currency; most of the worldtrade was agreed upon in dollars. Central banks all over the world kept a considerable reserve amount of dollars in order to be able to protect the national currency when too much imbalance in foreign trade occurred, and other currencies were expected to be measured secured in terms of the dollarvalue. The value of dollar was connected directly to the goldprice, $35 per ounce fine gold. The dollar dominans in the world trade alone implied even larger dollar reserves in the central banks all over the world. The Marshall Plan after the war secured the rebuilding of Europe; but it actually did not cost USA a cent, because the dollars (-bills) obviously are much cheaper to provide than other goods and services. When dollars returned by the accounting for goods and services in USA they made trade impacts on the American economy, otherwise they did not. But almost none of them returned. At the same time USA could import almost unlimited and pay with more dollars that did not return either. Large amounts of dollars that piled up for example in consequence of the positive result of the balances of trade were invested in interest-bearing and currency secured American government bonds and other assets. With this system the leading economic power was tempted to accept large deficits on balance of trade equalized by missuse of the means of payment via this issuing of money. The result was that US received the foreign goods for free. This arrangement simply could not continue in the long run or could it? Without going into details, inflation and state-debt was introduced as an obvious possebility among the professional politicians, who did not worry particularily about nation and tradition, and certainly did not know the hard conditions. Devaluations on behalf of the nation, and the initiatives of the state itself were also included in this dismantling, and devaluations in cooperation with IMF came like af thief in the night in a row of cases, because the really needed of necessity had to be done in time to prevent this vicious spiral to continue in the nations: Finance crisis upon finance crisis around the globe.It was certainly not new phenomenons that were introduced by the Bretton Woods System. At the peace conference, the Wienna Congress in 1815 and the bankructcy of Denmark 1813 followed a devaluation of 90%. The collapsed monetary system from 1944 that has not yet been replaced by a new one actually had some bad temptation for the politicians built in depending on the character of the leading figures. Of other decicing impacts in the long run the following have to be mentioned:

  • Dollar and petrodollar dominans in international trade with artificial values at home and abroad – totally independent ofthe real domestic economy
  • Competing European euro-system based upon an official approved politician-phantacy on the former German stability and growth, now among indebted nations with adjustment turned downwards via wage rates and minimum standards of ecology and of social level.
  • The way to real economic recovery of Europe was prevented, in addition the unlimitation of the markets was encouraged without any self-regulating mechanism of competition directed out of the euro-zone, and combined with a clossusish lack of competition in the other markets except for the market for disguised subsidies to a too expensive structure
  • Indebted nations around the globe after two generations
  • An explosion of the amount of means of payment and speculation that would not be possible without the built in defects originating the from birth of the Bretton Woods System, to such a degree that the real economies in the nations are totally secluded from the system of international payments, that they were meant to protect in order to protect the nation

The domain of the dollar extends: On the other hand the arrangement was binding for USA, externally, in the world of realities characterized by practical rebuilding of production-capacity, markets and defending efforts under the Cold War. And the rest of the world could redeem dollars at the goldsprice as required, granted that USA as an economic superpower was able to secure the dollar-value settled in gold. USA was the only country to guarantee and carry out the redemption of dollars for gold as it had the largest gold-reserves. Western Europa quickly recovered, and the growth lead to large European export surpluses that at the same time created an dollar-accummulation in the export countries. As early as in the 1960s France began to redeem dollars for gold, and others followed. At same time USA was engaged in the Vietnam War and elsewhere. This brought the deficits on the public finances in an uninflated heavenward flight of the time. In 1967 the drain of the gold-reserves in USA and Bank of in England in Britain to a critical point. That France and other European countries definitely according to the agreement increased the redemtion of dollars for gold brought the dollar under pressure, given that the goldprice measured in dollars continuing was kept unchanged. It was expected that USA would devaluate the price of the dollar in relatively to gold with a continuous bigger and bigger pressure from the demand for gold, and also from USA’s deficit on the balance of trade plus the still unfinanced war-deficits on the domestic public budget. At the same time most of European countries gradually “dyed their money issuing in dollar-green”, and they also began the inflationary growth that went into stagnating production and employment with still higher inflation to end up with a rate of short interest of 21%. This was indeed the characteristic economic consequences of the welfare that substituted wealth in Scandinavia in the 1970s.

Dollar seceded from gold: In 1971 Britain also began side by side with France to order redemtion of dollar for gold. Instead of contnuing towards a predictable collapse of the market USA left the redemtion of gold in august 1971. That actually meant that the international monetary system built up a little on gold but much more on dollars dismantled as forseen by almost everybody (among others the Norwegian negociators in Bretton Woods), and the world changed to the system with floating nominal rates of currency[1][1].You may also call this international financial anarchy, if you have understood that the grocer of that time could not sell the scales, and still claim to supply his freshly ground weighed coffee.

Petrodollars: OPEC is a cartel that agrees upon a common oil price and distribute quotes of production-capacity among each other. OPEC was founded by Iran, Irak, Saudi Arabia, and Venezuela September 1960 (later on more countries joined) with the clear objective to “coordinate and unite” the oil policy in the member countries. After the Teheran Conference 1971 (where the price-settle-initiative was tranfered from the oil companies to the exporting governments) the buyer’s market for oil closed down. Now the need for a floating dollar rate emerged, if the economic worldpower USA – still with trade deficits – should not lose ground. October 1973 OPEC sent price on the oil to the sky with rise of 400%, and at the same time imposed an embargo that forbid shipping of oil to every country that had supported Israel in the “Yom Kippur War” against Egypt, and OPEC reduced the production with 25%. USA had previous reached an informal agreement with Saudi Arabia that the country could invest in USA, if USA assisted Saudi Arabia develop its economy. Apart from the tremendous oil prices-rises – there was another smaller one in 1979 – there was nothing catastrophic in the oil countries requiering more for their oil, when the reserves were limited. The profits earned by sale of oil accounted in dollars floated into bank accounts in Britain and USA, when the OPEC-countries simply could not find a better investment for the petrodollars right away. The problem arising was to allocate the money back into the productive circulation – recycle petrodollars -, now that the West rode on wave of combined stagnation and inflation at the same time. This new phenomenon – the Philip-Curve moved, but not until reality gave inspiration to loosen the premises of the theory – was caused by issuing of money-units, irreversible increases in wage rates and deficit on the public budget. [The reason why was not the oilprice rises even though that was persistently claimed (for 10-15 years) – if not it could be claimed that so-called crisis followed from the heavenward fligt of the oil prices had to be renamed to the normal state. So-called euro-dollar-bonds were issued and became the guarantee foundation for private lending from private banks to the Third World with the Bretton Woods organizations – IMF and the World Bank – in a the role as mediators. The developing countries could not provide money to the more expensive oil from other sources[2][2].

Petrodollar were the foundation of a huge number of hopeless lending-arrangements, and thereby also the propellant for at lot of debt-crises in the 1980s, and in the 1990s also among more developed nations in Latin America, Asia and Europe.

Who created the risks, and who transferred these risks, and who had to bear the resposibility in the end?

In February 1945 USA made an agreement with the Saudi king about military protection of Saudi Arabia, if USA was given priority to the oil sources of the country. Even though the oil occurences were nationalized in 1976 ARAMCO (an association of Arabic and American companies) was controlling the production and the markets for oil outside Saudi Arabia. Surplus of petrodollars was invested in American government bonds. This market is obviously a power potentiale in the hands of the world’s leading millitary power. An example: In 1980 Iran’s and Libya’s assets in USA was confiscated, and recently organzations dealing with international terrorism suffered the same fate.

IMF – Debt Crises: With the organization of  IMF – International Monetary Fonds – a link in the international monetary- and ledingsystem, it often was a merciless fight of debt collection against weak founded states in the Third World. It was underlined from a few sources that the yearly new borrowing in Western Europe actually was bigger that the total debt of the developing countries in the 1970s. If we take the question of creditworthiness: the single states that decided the agreement of the Bretton Woods System paid in money, but most were given guarantees[3][3] in the foundations of IMF on behalf of the nations’ taxpayers, and in accordance to how large an economy the nations represented, so the responsibility for the many lending-dispositions in private banks, particulary to the states in the developing countries was rather often in quite another place than the initiative. How these lending-arrangements and other international arrangement was established, you can among others read in Frederick K. Listers‘Decisi on-Making Strategies for international Organisations: The IMF Model’, Denver, USA 1984.

How USA dealt with its debts-increase: About 70% of world trade is contracted in dollars. Oil is the most important good in the world, all countries have to get oil, and if they do not have oil they have to buy it, for dollars. That has been the reality for the last 40 years. Recycling of petrodollars have simply been the price that USA have requiered of the oil producing countries for having USA to tolerate an oil exporting supplying-cartel OPEC since 1973. For about two decades USA’s deficit on balance of foreign trade has increased most of the time. Today it amounts to about 25% of the American Gross Net Production (GNP) or about $2.5 (European) billions or $2.5 (American) trillions. In 1988 the balance of trade was in balance, and at this time USA was a creditor nation. Since 2002 the yearly public deficit has been $450-600 (American) billions, or 4.5-6.0% of GNP compared with 1.3% of GNP in 2000, when both federal and the states’ deficits are incounted. Russia and Asiatic central banks in China, South Corea and Japan have bought American government bonds and other assets in accordance with more than 60% of the total public domestic deficit, for more than 1 trillion the last three years to keep up the dollar against Asiatic currencies that actually reduces the domestic issuing of monetary means substantial compared with what it must have been without the Asiatic demand and everything equal. It also appears from the fact that inflation is apparently still under control (in spite of the fact that inflation has a delay before it reach full strenght), and the employment is rising substantial in the fall of 2004. November 24th 2004 the dollar hit the lowest point compared with Yen for the last 9 years and the lowest point compared with Swiss francs for the last 4 years. China began selling dollars of a substantial amount November 27th 2004.In the first half of 2004 more than $201 billions assets were bought up by foreign central banks. Of these are $180 billions American government bonds. In Japan are large parts of the bonds placed as security for Japanese banks that otherwise would have gone bankruptcy, more below. In the case China, it is the result of a large new export of price-competing goods to USA, for example outsourced American, and also Chinese productions that result in the large accumulation of dollars. They are invested in American government bonds and real investments outside China. The currency rate of Chinese yuan is linked to the dollar rate – and this is not just an implication of the buy up of government bonds. This means that the yuan without the US-bonds perhaps would have been in the same boat as USA, when the dollar may fall further. A still continuing fall of about 20% or more of the dollar would lead to a fall in the stock market prices, and also lead to higher dividends, when foreign entries move investments away. 40% of the American government bonds are owned by foreigners, like 25% of the business bonds, and 13% of the US ordinary shares. Behind the placement of the US-debt you also have to take into consideration that China’s demand for energy for the industrial sector is expected to be dubbled in the next 15 years, and the Chinese demand for electricity is expected to dubble in the next 10 year, and to be multipied with four before 2019. Until now USA has been the only country that can increase its purchasing-power on the world market by issuing more dollar-notes. The US-import is about 50% or in dollar-terms or $310 billions more produced produkts than USA export (yearly). That put the country in a special situation, characterized by both power and vulnerability. Without this central, very peculiar status of the dollar and a consequent and constant flow of capital-investments from the whole world, the country would quickly heel over in a catastrophic crisis of balance of payments.

The US-world-reserve-role changing: From November 2000 Iraque began to settle its oil sale in euro, and at the same time it converted the reserve-foundation “Oil for Food” with $10 billions to euro after an agreement with UN. Between 2001 and February 2003 almost the entier Iraqi oil export was paid in euro, about $30 billions. In the same period the euro increased relatively compared with dollars with 30%. Saddam Hussein had already offered concessions of oil extration to France, China, Russia, Brasil, Italy and Malaysia. Saddam Hussein had until then only used Eruopean banks to the limited sanction program, “Food For Oil”. He awarded the Palestinians with 1 billion euros in 2000. A short time later EU awarded the Palestinians with 90 million euros as a subsidy to show its friendship with the Arabic World, if Israel canceled its payments at that time. A few days later the European Investment Bank made an agreement to lent Syria 75 million euros after eight year with sanctions of have been shut out from making businesses with this country. A little earlier, August 2000, EU donated 1.7 million euros as a subsidy to Eritreans, Etiopeans, Somalis and repatriated asylum seekers from Yemen after the war with Etiopia and famine. Subsidy from EU in euros again: not long ago the Italian Prime Minister Berlusconi proposed an European version of the “Marshall Plan” which he characterized as a generous act to rebuild Europe. He proposed to give the Palestinians a help of a value of 6.2 billion euros in a period of five years.[These last things are included to characterize the motives and the understanding of the situation among the promoters.] From November 2000 to November 19th 2004 dollars decreased relatively to euro with 34.5%, from December 1st 2002 to November 19th 2004 with about 23.5%. A lower rate of dollar made the dubbled result, by lowering the enormous deficit on the balance of payments (an improved balance of trade and an improved balance of the flow of investments), and improve the competitiveness of the exporters that would result in higher investment, and higher employment in these exporting businesses. I addition a lot is pointing in the direction that the petrodollar adventure has ended caused by the increasing import in the oil producing countries, and the reduction of the relative share of OPEC in the total oil export.

Iraque has the second-largest known reserves of oil among the nations of the world. 45% of EU’s oil import comes from oil sources of the Middle East, 80% of Japan’s comes from the Middle East, that has 60% of the world’s known reserves. USA is not dependent on those oil sources. The shift to petroeuro that is mentioned by few is predicted to have huge effect only if Great Britain and Norweigh introduce euro that would result in North See “Brent” and the Norwegian oil supply being settled in euro. Shortly after Iraque’s move, Jordan began bilateral agreements with Iraque. August 2002 Iran converted more than the half of its currency reserves in Forex Reserve Fund to euros, and China also began to convert some of its currency reserves from dollar to euro. At the same time Russia dubbled the stock the Russian Central Bank of euro to 20% of the total $48 billions. An Iranian senior speaker of the oil industry Javad Yarjani noticed in a speech to the Spanish Ministry of Finance that “it was possible with a increasing trade between the Middle East and the European Union, and that it could be suitable to settle prices in euro. This would create more ties between these blocs of trade with an increasing trade, and at the same time promote a very needed European investment in the Middle East.”

The British Empire was brought on even keel via the need for Britain to import food, when the domestic agriculture was driven out by the industri. The American Empire may be brought on an even keel via the need for USA to import manufactured goods, when the domestic production was driven out by the financial services.

While the dollar has decreased since 2000 the price of oil settled in dollars has increased. The euro-price of crude oil remained almost the same in the four years period. It just don’t seem logic that this result should occur of simple by chance, and it does not seem to be a surprise either that others could begin supplying a dominant reserve currency. The money plans of EU has not been held entirely top secrete. It is most likely to be a result of considerations of thoroughly planning and design. It also seems as if OPEC react to the dollar depreciation in a most natural way; by increasing the oil price precisely to the point in accordance with the lost they would had to bear is removed.

Japan in debitors trap: The rate of Japanese yen has decreased 5-7% a year compared with euro from 2001 to 2004, notice, a relative decrease to dollar of about the half. This means a yearly depreciation that makes Japanese products more expensive in Japan, and the country is far from being selfsufficient with food and energy. Japan has stagflation and did not get through the last stockshare-bubble-crash in Asia in 1997, because the banks in Japan continued to throw new money after bad money with guarantee of the government, mostly based on American government bonds. February 10th 2002, Observer notes: Japanese consumers flock round the banks to convert the quickly depreciating yen to gold bars. There is fear for the banksystem to collapse, when the deposit guarantee of the government is being removed in Mars. We wrote in 1999 that Japan-government tried to reuse the Japanese economic policy from 1920-1927: to issue billions of yennotes and new credits with which the banks bad loans could be bought up, the assets then had to be overestimated much like in the Weimar Republic in Germany. Now it unfortunately was I the period 1920-1927, where Japan handled precisely the same problem just as wrongly as now in the late 1990s that it would have the one to refer to, if we had to learn from experience. It is not true that history repete without further. But if leading figures use the same false way thinking on the same problem (for example as an act of bad faith), then the superstitious are tempted to believe that history repete.[And it is not totally false, apart from the fact that ignorance’s blind fate must be classified in categories of belonging to an earlier or the coming middle age.] Such a incomprehensible policy was really carried out, also concentrating at negative rates of interests and guarantee of the state for the banks to get the prices to rise “by stimulating the production in this way” in the misunderstood Keynesian way. The falling yen has really got helplessly stuck in a debt trap. The public debt is $5 trillions, a little less than the debt of USA that November 19th 2004 got its borrow-limits increased to $6.4 trillions. More state-debt is continuing contacted at still higher settled prices, even though it just increases the debt. The debt trap is closed, and there is no easy way out. Japan which regardless is an important industrial nation is also a substantial importer of oil. Japan’s surplus of trade from sails of cars and other products was used to import oil settled in dollars. The surplus was invested in American interest bearing government bond and other assets. The government of Japan owns 15% of the American Treasury assets. G-7 was founded to secure Japan and Western Europe within the dollar system. From time to time in 1980s statements about the three currencies – dollar German mark and yen – emerged from different Japanese sources that they should divide the world’s role of reserve under the floating nominal currencies. Until now the dollar remained the dominating.

Euro and European Union: European Union with common compulsory money units, and a constitution is being established among EU’s 25 member-states now. That it is difficult to obtain adequate consensus among the Europeans about the common compulsory money unit is perhaps unnecessary to state. To establish an European monetary union right now, where all European countries are indebted more than ever – apart from perhaps two European countries outside EU -, dominated by unsatisfactory activity and employment anywhere in EU, and even negative growth in the three leading countries, France, Germany and Italy for the second, perhaps for a third year is more than a feat; it is an artificial, ideological construction. The national currency sovereignity has been abolished in the eurozone. The objective is obviously price stability and growth in the eurozone. For years we were lead to understand – in the open – that the currency reform guaranteed price-stable growth, even though the rules about the new currency in the Maastricht-treaty (for example: article 104C) tells something quite different; particulary concerning the newinvented, partly inconsistent and irrelevant so-called claims of convergency that can be overruled, if the Council of Ministers does not estimate the offence to been substantial. The countries – France and Germany – that put these claims into the treaty were the first to offence the rules about deficits, and the relative magnitude of state-debt compared with GNP – they did not even honor this selfchosen claim either without several manipulations with the respective budgets (redemtion of gold and seeling of pension duties) in both the countries, Germany and France, when they invite other countries to qualify for joining the monetary union on the same conditions. In 2004 it continues in Germany with selling of the pension duties of the civile mail-servants.

Euro and its primery objectives: To assume the common compulsory money unit in any way should reflect the real economic in EU, and serve the union we obvious have misunderstood. Corresponding to Spain’s fatal administration of the gold extracted in Latin America in 1500s it looks as if the euro in the best Mercantilistic way via trade settled in euro for example oil from the Middle East is meant to generate the moment that created change in a Europe with not less than 20% unemployed (official 9%) or expelled, and an enormous state-debt that you no longer can make an unambiguous sketch of. Jean Monnet – one of the founding fathers of project – exactly claimed in the 1950s that the compulsory monetary unit would be used to make the union real in full scale. It was the form, before the contents that counted, we can conclude. If for example one of the Maastricht claims of convergence about the magnitude of the state-debt that must not exeed 60% of GNP should have meant anything serious, between the half and two thirds of countries could not have met this claim without to accept crises of stability. So much can be extracted of those real informations that are released time after time. Apart from Mercantilism that according to history ended with the Napoleonic wars stability and development cannot be measured as an index of prices or some procent-figure. Or when some quantitative standards have been registered, then you can talk about a stable currency (with reference to the five Maastricht-claims of convergence). Stability include the dynamics of the capital formation, security of the investment process, economic growth, education and new technology and high productitiy in a state to claim that its leaders have taken the voters and the nation seriously. All this cannot be obtained or be calculated as some simple static concept. France and the most of the other countries were against the so-called stability pact that could have secured that the central bank acted like the old German Bundesbank, and kept the reins tight, but from quite another starting point. It was decided at the summit of Dublin in December 1998 to drop the stability pact, and France made too large deficits on the public finances in both 2002 and 2003 compared with the Maastricht provisions. The struggle about who should point out the president of ECB (European Central Bank) ended with France. The German Bundesbank was out of step with the German political, financial and industrial elite. But the bank was very popular in the German public opinion. Therefore the politician Helmuth Kohl was very hard pressed between the German and the French Establisment. The French socialists had built in their claims to the subsequent treaties. Now Kohl has gone, and the new German kanzler is a centralist himself. EU has in return recommended a German as leader of IMF. Kohl also had to eat that there were no more talk about pure automatic sanction against a country that makes continuing deficits. Now the claims is activated (according to Maastricht-treaty) when 2/3 of the weighed votes in the actively participating EMU – countries vote for sanctions. France also got approved that a so-called stability-council, and at the same time a directly political rolle built into the monetary policy so that for example guiding lines for the euro currency have to be fomulated politically now.

In addition to introduce the pure (economic) stability pact without order in the member-states’ economies would lead to real political instability. If the amount of money and credit cannot be debated in the whole eurozone, because it has to be decided by a hard ECB, the consequences would be so terrifying hard in some parts the union that political instability would inevitable be the result. Italy and Greece are obvious examples.

To defect this you can then introduce the more well-going countries to hand over “some surplus” from the public finances or “commit themselves to this in advance” (but the problem is that no state can or will do so) to the bad-going Italy, Belgium, Greece, Portugal and Poland. This means on plain English that the public expenditures have to be controled euro by euro in the whole eurozone. This is common financial policy. On that assumption every extravagant expenditure, and a lot more will certainly be stoped. 

If you should judge by the falling D-Mark and the rising Italian lira in 1997-1998, the markets had to have the impression that a soft euro was being established. There was a completely unknown but collosal amount of lira that should have an eternal determined rate in euro in July 1998. How this could happen without a soft euro, would be intereting to have explained, and there were lots of other problems pointing in the same direction.

Already in 1996 you could foresee that the euro would be a so-called junk-currency – that was what the speculators called it -, if Germany, France and Britain should take over the Italian enormous mountain of debt. This would lead to result that ECB had to guarantee the solvence of both Italia, Belgium, and all the other heavily indebted member countries, for example Greece, and the countries that could be expected to join EU in the Eastern Europe at that time. In this way an alliance would be created that would press ECB, and get it to act as if it still controled the monetary policy without really doing this. That was what happened. Real EMU-stringency after the book multiplied by three or four is what should be expected, if we assume economic stability should succeed in the present situation – without a strong lever from outside. But this would imply the lost of political stability as the relations are and may be expected to develop, and the disappointment with the whole project would lead to even more resistance against the project. That is the reason why they still act as if.

Fear of competition narrows the rationality: Globalization means the unlimited mobility of markets included the capital market. The globalization will destroy the democratic society and the welfare state, many maintain. The only reason why is lack of an international monetary system that would have prevented the worst. The total mobility of capital undermine the abilities of the states to regulate. Especially the concern for the labor market: Untercuting and cutbacks have to absorbe what threats to disappear of jobs, among other things by outsourcing. The globale markets of financing are not subject to a regulating mechanism of competition, and they causes crisis upon crisis – Asia, Mexico, Russia and Latin America. The crises will become deeper caused by the paper-mountain of the state-debt that widening the difference between nominal and real values in every community in the long run. And because you have chosen to sell the tape measure instead of using the tape to measure with according to its purpose. It gets worser when all the leaders of the states continues to borrow net more and more. The crises tighten the social pressure with requirements of cutbacks. The pressure of the crises either lead to the dismantling of the welfare states or change them into linked defending blocs (currency blocs like euro, dollar, yen or renminbi-zones) or relapse to the old enemy-pictures that characterized the national states earlier, perhaps a combination of both scenaries. With the dismantling of the democratic founded national- and social state the globalization releases itself at last, because the politicians cannot stand for that the populations/the voters of their countries have to bear heavier and heavier burdens just to offset the worst.

Euro-Union is the prototype of this development. Its bad hidden dubble-motive is a) fear of the dollar-dominans and –competition and b) fear of the united Germany with matching D-Mark-regime.

Fear always build on a false analysis. The US-dollar does not threaten the European market shares of the world trade, but Europe’s lack of knowledge, technique and initiative, especially Europe’s inertia when comes to reforms and renewels. The hardness and the strenght of the D-mark did not prevent the development and the integration of Europe, but the since “Maastricht” the aim was abolishment of the D-mark, and that has then happened. The explanation was that D-mark should have driven the countries in the eurozone (now) into a tight negative development against reforms and with social limitations. Alone these fallacies and false assumption do not allow any realistic expectations about a hard euro. The inflation was programmed in advance. It is perhaps possible to blow more air into it by leting it float in oil at the beginning, but the collapse is then going to be even bigger. All member countries are deeply indebted, and all of them run with deficits.The national governments lost their instruments of management right at the beginning of the euro (currency rate, interest rate, amount of money and flexible budget). They can no longer secure the values of the money, and regulate the labor market, and the social- and ecological standards that the same policians had introduced. Differences of structure and of competition will with governmental suspension be equalized by the market. The battlefield number one is the labor market now, and the social and ecological systems. The labor market suffers from the diminishing of the middle class, the wage rate and social cost competition originate from the workers in the southern and eastern EU-povety-zones, and an inevitable liquidation of the decided national union-wage rates and the minimumstandards of the social level till now. The market sweeps them away, the employers uses more and more their potential of threat that is to move their productions to especially favourable (wage rate, social- and ecologic cheap) EU-zones. Wage rates, social standards and claims of environment in Euroland have to be harmonized downwards. It is the naive imagination of socialdemocrats, the folk socialists and unions that these things must be better after they have signed the Maastricht-treaty. In Euro-Union the social policy has resigned forever – and it is happening with full accept of the socialdemocrats, the folksocialists and unions.

Euro-Union and globalization: Euro-Union is not the remedy against the employment crisis of globalization. There is nothing special about thisglobalization; that is an apophthegm; international competition is the right word. Euro-Union strengthens the power of the capital, and helplessness of the state in the role where nothing real can be done to the unemployment without to have the needed instruments. It is a progress towards the 19th century (here the instrument of ruling were searched too), not towards the 21st century. Euro-Union is not even a counterbalance against the unsocial tendenses in the globalization, as the incompetent analysers from the left maintain; it strengthens them further. It simply forces the working life towards the monetary commandos. The European Central Bank (ECB) has to pursue the totally same policy in the 12 different structure countries, without the possebility to resort to the equalizing of the nominal currency rates. To prevent the capital from leaving the eurozone the central bank will have to increase til interest rate; but this decreases the activity and rises the unemployment further. Such an union must end in the conflicts among the states, from which there is no no help to find – if the euro-union is not rebuilt to a transferunion or an federal state with public equalizing between old and new member states, something like the patchwork USA or the German Federal Republic, but without the D-mark. When the transmission of these models show themselves impossible or they meet resistance the question arises: Are there alternative models that can save the world peace? As it runs now: Europe and Arabic world has already begun to cooperate economical, as it was forecasted in North-South-Dialog from 1968 and the European-Arabic Dialog from the midd 1970s. Egypt, Jordan, Marocco and Tunesia decided last year to establish a zone of free trade[4][4], and Algeria, Libanon, Mauretanien, the Palestinian authority and Syria are being invited to join this big zone of free trade. Egypt is expected fully admited in this group of free trade. However EU has negociated with 12 Miditerranean countries as a part of the so-called Barcelona-Process about cooperation between EU and its neighbors around the Miditerranean towards south. The aim in the long run with this Barcelona Process is to establish tighter bond of trade and social questions as well as of political kind. This will lead to the creation of the Euro-Miditerranean-Freetrade-Zone consisting of 27 countries in 2010.

It is possible that the European productions in future may be transferred to North Africa, the Middle East and Eastern Europe, until they come up, and we are put totally down. It is a question if the populations submit to that.

Two suppliers of internationale monetary means: With the last European-monetary move – if it is an experiment of establishing of the euro as a possible reserve currency or currency for price-settling to some extent in line of the American dollar – no real lift of Euro-Union will happen. “If the occasion should arise there would be to ice cream booths on almost the same bathing beach. The difference to the metaphor is that the booths are supplying monetary means to be able to live on the products of other countries instead of supplying more ice creams, and employ its own working force to produce more products and more services. The climate of investment is far better in the dollarzone of the beach, and the other products and services are far more competitive in the dollarzone. The European Central Bank is organized to prevent euro from falling; it has no means to prevent euro from rising. If ECB are going to issue more subsidy-euros that are covered by the real economy, the economy is further twisted. The deficits on the public finances in the two leading countries of euro-union are of the same magnitude, when compared relatively with GNP, like the corresponding in USA, about 4% against 4,5-6%. But here you have to take into consideration that the whole here is threathened by deflation, if the euro increases 20% further, because the growth in the three leading countries in the eurozone is close to zero. The dollarzone can expect a tremendous improvement of its tradebalance. If this zone is perhaps going towards a more sound value of the dollar, it tempting to propose the single lacking arrangement. A common instrument to prevent crisis upon crisis, deeper and deeper, and at the same time secure that the monetary means are used to what truly is their only useful aim. The classical economists, for example David Hume and John Stuart Mill proved in the 1700s that without order in the monetary relations, there will not be any order in the markets of products. Without an international order of money and credits that is in the interest of the big trading countries, it will go wrong.

The need for introducing of real currency rates: The ruling monetary system until 1971 was not the agreement that the chief-negociator of England maintained for a long time was best to be chosen. To protect against crises and inflation J. M. Keynes showed an internationalt emission-agency with an international monetary unit that was not fully negotiable. It could be bought for gold, but not the other way round. Only if the states of their free will stop the inflation-orgies and the state-borrowing or devaluate (by compulsory) or let the money amount and the credit be ruled by others, it is possible bring harmony into the international system of payment, Keynes maintained. The incitament to speculation is removed at the same time. A monetary measuring instrument without banknotes to determine real currency rates, and it is certanly not suitable to force out national currencies. Real currency rates are the present nominal currency rates corrected for inflation. We have seen in the last half of 1900s that inflation is a distinctly harmful phenomenon. If inflation had made a country’s products lesser competitive, the country could just devaluate the nominal currency rate relatively to all other countries, and in this way benefit by the lower price of its export products, and higher prices of the import products; the exhange-relations to other countries has then been changed. Regardless if this trafic had to be repeated to have any effect – except for inflation – it was the way countries used to go not long time after The Second World War and the reparation.

There must a possibility for countries to make inflation for limited periods, caused by some structural or developing matters that have to be arranged. Such a possibility must excist, but in such way that other countries are not harmed by this inflation. The country that need inflation have to devaluate at once in advance. It is easy to incount inflation into the currency rate. By this are all other countries protected against inflation, and also against deflation, where the negative growth can lead to standstill, if the right monetary intervention are not carried out in time, as we saw it the 1920s and 1930s. No national currency must be brought into the international monetary system. We have had a much similar system under the so-called gold-coin-basic that was especially connected to the appearance of industralism, its early development, and the worldtrade via City, London. Goldstandard (a looser system) became the pivotal point, but the gold was at the same time a good of trade and therefore it did not have a settled value in itself, but the price was decided by supply and demand from the central banks, lastly a politically decided. An international monetary unit a little corresponding to the ECU – originaly the voluntary European currency unit emitted from an independ organ; it could be exchanged when needed, but for the present aim just a unit of account. A unit of account in an published, settled amount, and at a settled price, an account and reserve unit. No saleable instrument that get impacts from any supply or demand. And international arena where both debitor and credit have to pay interest on loans with the new reserve unit as guarantee, so we prevent lending out at random, and if it does go wrong, ordinary people should not be cheated every time, and it should also prevent crises of finances from overturn one deloping or misinformated country, one upon the other. You can call it a nationalbank of the world as a foundation for the international trade. It is simplicity that everyone can understand: we cannot control the national/international markets of currency from a national central bank, if the international montary unit is for sale, and thereby has become a multi-lend of all national currencies.

I knew that when I was 21 years old in 1971, and USA ”left the gold” as it was expressed, but selfconfidence grow with experience. I learnt little of economics that offered me a more solid ground to argue from.

And we perhaps have to go through another catastrophe before the leaders understand, what their predecessors did definitely wrong, or were lead to make definitely wrong from their in many respects marionet positions.

Supplementary readings:

Economics of Tide:

Big recessions and recoveries in the 20th century : http://www.lilliput-information.com/economics/tida.html (part 1)

Big recessions and recoveries in the 20th century (including the role of private company with anonymous ownership):http://www.lilliput-information.com/economics/tidb.html (part 2)

Goldstandard in all combinations:

Gold as an international unit of account for values – a historical statement: http://www.lilliput-information.com/economics/gol1/gol1.htm (part 1)

Gold as an international unit of account for values – a historical statement: http://www.lilliput-information.com/economics/gol2/gol2.html (part 2)

Keynesianism, the misused of J. M. Keynes theories:

J. M. Keynes’ theories, the moment that actual inspired the last dependence: http://www.lilliput-information.com/economics/keyne.html.

November 27th 2004,

M. Sc. (Economics) Joern E. Vig, Denmark,


[1] We remember how the nominal rates of currency sometimes were devaluated by one country or a group of countries at the same time. We were sure it must be some kind of advanced swindle with the values. We wondered that the other countries accepted it, but we did not fully understood the consequence of fraud then, to all of us. Other arguments than the need for working capital were certainly used.[3]The roles were exchanged from the beginning, The World Bank was no bank, but a foundation, and the foundation was a bank, so let’s describe the first: ”With a share capital of $10 billion distributed among 100,000 shares that should be taken over by the member-states participating in the maintenance of the bank (mine: that certainly was not a foundation neither from the beginning or later on). Admission to this was given to states, that were members of The International Monetary Foundation, but later on other states were given admission too. That was the reason why only $9.1 billion of share capital was supplied at the founding meeting. 20% of the capital should be paid in, of which one tenth in gold (in reality then just 2%), occupied countries could postpone a quarter of payment in gold for 5 years. The main task of the bank was via (mine: private) lending or guarantees to promote the reparation after the war og hereby contribute to the delopment of the international trade and increase the productivity and living standards in the long run. Direct lending should be effected, if the borrower could not achieve a private loan or a gurantee on fair conditions. The management of the bank should be organized after the same principles as the principles in the International Monetary Foundation.” The former Danish Prime Minister Viggo Kampman wrote so as a civil servant in 1944. The italicized originates from the present author. [4]Free-trade-considerations usually result in more than free trade, when we look behind the political rhetoric, and let the experience count.