Danmark

22. maj 2006

EU-Indvandring og ny Euro-afstemning


Indvandringen til Danmark stiger stadig. Fra 11.369 nye i 2004 til 12.644 nye udenlandske statsborgere i 2005, heraf kom mellem 9.730 og 10.343 fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand efter Danmarks Statistiks foreløbige opgørelser i Databanken og Nyt fra Danmarks Statistik, 13. februar 2006. 

Ønsker du at få udpindet disse tal antal noget mere og se de sidste 25 år indvandring med den nødvendige korrektion af de officielle opgørelser skal du til:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/grafisk-illustration-af-det-korrigerede-befolkningsregnskab-pr-1-januar-2006/  og

http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html

Liberalen, 2006, fri indvandring:

Ingen tvivl, liberalen vil også have del i den nu.  Ellers var det mest internationalens immigrant-høst de sidste 25 år, klienter som behandlerne  kunne at øve deres kunster på. 40 pct. af de ledige og udstødte. Tænketanks-medlem, cand. polit. og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen er tilsyneladende altid på linie med EU-Kommissionen. Fra 2007 skal immigrationen til EU gradvis forøges med fra en faktor 8, der skal vokse til en faktor 14 i 2024. http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/04/en-stor-dansker.html   Allerede før valget i 2001 blev et såkaldt green-card-arrangement introduceret. Det betyder i Danmark en maksimal indkomstskatte-rate på 25 pct. af indtjeningen i de første tre år for højtuddannede udlændinge som nøglemedarbejdere. Med denne beskatning får de berørte de samme rettigheder og adgange til den offentligt finansierede velfærd som danskerne, der selvfølgelig skal betale den fulde pris. Endog en så høj pris at vore salgbare produkter ikke kan blive produceret og solgt i tilstrækkelige mængder til at finansiere velfærden i fremtiden: http://www.lilliput-information.com/economics/velg.html (dansk version) https://danmark.wordpress.com/2006/05/18/real-welfare-real-globalization/ (engelsk version)  Det er tydeligt, at de ledende har forstået, hvad der er galt. Dokumentation: http://www.workindenmark.dk/Taxation/0/1/0 .

Arrangementet har allerede nu vist sig ikke have den forventede effekt. De kvalificerede begyndte at søge til England og USA allerede i begyndelsen af 1980-erne.

I foråret 2006 introduceres et nyt arrangement, der tillader immigranter uden videre at overskride grænsen til Danmark for at søge jobs i 6 måneder, uden nogen formel ansøgning. Onkler, fætre, kusiner og svogre er her i forvejen. Fri indvandring.

Efter danskerne nu to gange ved folkeafstemning har stemt Nej til mere EU konkurrerer politikerne om at sikre at alle EU-regler godkendes her på forhånd.

EU-direktiver og anbefalinger

Første skridt

Det indre marked fra 1986 frihed for produkter tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft til bevæge sig mellem medlemslandene fra 1. januar 1993. Alle EU-statsborgere.

Andet skridt

Schengen samarbejdet blev besluttet i 1985 og førte faktisk til samarbejdet med Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft 1. maj 1999. Enhver interne grænselinie-kontrol i EU fjernedes. Borgerne fra andre dele af verden fik i princippet den samme ret til frit at flytte rundt. Fælles minimums-regler og regulering af immigrationen skulle sikre, at en enkelt medlemsstat ikke blot overførte dens byrder til en anden medlemsstat.

I bekneb for en fælles EU-immigrations-politik  Tammerfors-deklaration 1999, punkt 18:

Den europæiske union skal sikre en mere retfærdig behandling af tredje-verdensborgere, der har taget lovligt ophold i EU. En mere effektiv integrationspolitik, som tillader rettigheder og pligter kan sammenlignes med EU-borgernes, og den fortsætter…. med en hellig hymne om racisme, forskelsbehandling, økonomisk, kulturel og sociale forhold.

Et direktiv fra sommeren 2001:

Om forholdene for tredje-verdens-borgeres adgang og ophold i forbindelse med tage arbejde og som arbejdsgivere, der driver uafhængige forretninger.

Tredje skridt:

25. november 2003

blev et EU-direktiv besluttet: om status for tredje-verdens-immigranter som indbyggere efter fem års ubrudt og lovligt ophold i EU skulle give frihed til også flytte rundt i EU.

Marts 2004: EU-direktiv

om forholdene for tredje-verdens-borgeres adgang og ophold I forbindelse med studier, anden uddannelse eller lærlingeforhold, også kaldet studenter-direktivet.

Næste skridt:

11. januar 2005

offentliggjorde EU-kommissionen en såkaldt grønbog om metoden ved hvilken den økonomiske immigration skulle styres (mellem medlemsstaterne med forskellig økonomisk politik) for at fremtvinge fælles regler. Dette punkt blev yderligere styrket to måneder senere ved offentliggørelsen af en anden grønbog med titlen: ”Demografiske ændringer – behovet for solidaritet mellem generationer”.

Oktober 2005:

Ministerrådet beslutter et direktiv om særlig adgangs-procedure for tredje-verdens-borgere i forbindelse med videnskabelig forskning , i øvrigt samme med to anbefalinger i øvrigt.

7. november 2005 fra Kommissær for Justits og Indre anliggender, italieneren Franco Fratinni, et USA-inspireret Green-card-system som giver højtuddannede fra hele verden muligheden for at vinde adgang og tilladelse til at arbejde i alle medlemsstater. Hvordan det videre skal køre?

Et “Vejkort” (road map) med initiativer, der skal foreslås i perioden 2006-2009.

(bemærk: traktat-doktrinen acquis communautaire i det følgende) 

Ny Euro-afstemning lægges på bedding: I 1995 gik Bernard Connolly, en senior embedsmand, på orlov fra sit job som leder af Europa Kommissionens afdeling for monetære anliggender for at skrive en kontroversiel bog. Den var et produkt af hans arbejdsfrihed. ‘Europas Rådne Hjerte’ (‘The Rotten Heart Of Europe’) var titlen på bogen. Han argumenterer for, at den obligatoriske enhedsmønt bliver brugt til at generere et uimodståeligt moment, der kan løfte en politisk union i fuld skala på plads. Eliten i Tyskland og Frankrig skal dele magten. Mr. Connolly blev afskediget på stedet. Han fik lov til at søge at forsvare sig ved Europa Domstolen i Luxembourg, men takkede nej.

Han skriver bl.a. at mange europæiske politikere sjældent har følt behov for at skjule, deres ønske, at skabe United States of Europe, især ikke når de taler indbyrdes og uden for perioder med valg.

“Helt fra starten argumenterede Jean Monnet kraftfuldt og præcist i forberedelsesperioden før 1956-traktaten for at overføre magt direkte til en gradvis enhedsopbygning og samling af den funktionelle bureaukratiske elite på tværs af Europa så der skabtes et kraftfelt, hvori en union i fuld skala ikke kunne stoppes. Overførelsen af magt skulle begynde med relativt ikke-kontrovertielle økonomiske funktioner og stålfremstillingen, for at minimere bekymringerne for, at den nationale suverænitet blev brudt ned. Man skulle sikre sig, at den funktionelle overførelse af magt blev irreversible (ikke kunne tilbageføres), et forhold garanteret af traktat-doktrinen acquis communautaire, der sikrer at al magt overført til (de europæiske) samfundsinstitutioner bliver gjort til permanent europæisk lov og så samtidig, at de tages ud af de nationale lovsæt i medlemslandene.” Jean Monnet’s lidt besynderlige baggrund kan du se på: http://www.lilliput-information.com/economics/mon.html

Bernard Connolly skriver også: “I de nye Europa er magt og ansvar udpræget adskilte. Selv der, hvor der er en formelt offentlig ansvarlighed, er dette ikke fastslået ved lov, at det skal være sådan. Det er opstået mere eller mindre tilfældigt. Den Europæiske Centralbank (ECB), for eksempel, gør krav på at være “den mest gennemskuelige centralbank” i verden, fordi den trykker et communique efter hvert møde i Rådet. Men selvom dette komiske krav blev taget for pålydende er bankens ansvarlighed ikke engang lovfæstet – det er simpelthen en politik banken har valgt efter bekvemmelighed og for øjeblikket. Glem alt om den hårde, stabile Euro; det var kun lokkemad for noget ganske andet. 

 

Euro i Olie: http://www.lilliput-information.com/economics/revalu.html#eeu

Euro afskaffer nationalstaten: http://www.lilliput-information.com/economics/euro.html